De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nationale Toneel Jeanne d’Arc/Brief over stupide opmerkingen hoofdrolspeelster Sallie Harmsen over Jeanne d’Arc

Nationale Toneel Jeanne d’Arc/Brief over stupide opmerkingen hoofdrolspeelster Sallie Harmsen over Jeanne d’Arc

maandag 20 maart 2017 14:37
Spread the love

NATIONALE TONEEL JEANNE D’ARC/BRIEF OVER STUPIDEOPMERKINGEN HOOFDROLSPEELSTER SALLIE HARMSENOVER JEANNE D’ARC

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/nationale-toneel-jeanne-darcbrief-over-stupide-opmerkingen-hoofdrolspeelster-sallie-harmsen-over-jeanne-darc/

AAN DE DIRECTIE VAN HETNATIONALE TONEEL

Onderwerp:Uw voorstelling ”Jeanne d’Arc en de [forgive my language]oerdomme bok,die is geschoten door uw hoofdrolspeelster, Sallie Harmsen.Opdracht:Rectificeer dit in het eerstvolgende nummer van de Uitkrant!

Geachte Directie,

Deze brief had eigenlijk gericht moeten zijn aan uwactrice, Sallie Harmsen, maar aangezien ik haar mailadresniet ken, aan u de eer.Ik vertrouw erop, dat u haar van de inhoud op de hoogte stelt.
EN AVANT [in de sfeer van de oorlog waaraan JeanneD’Arc, moreel, een zo niet beslissende, dan wel grotewending gaf]
In de Uitkrant van maart 2017 wordt uw voorstelling”Jeanne d’Arc” van regisseur Theu Boermans aangeprezen.Boermans geeft  een eigentijdse draai aan de Jeanne d”Arc historie [1], wat interessant is en niets mis mee.
Waar ik mij WEL aan gestoord heb,is de onzin, die uw hoofdrolspeelster, Sallie Harmsen, over haareigen Jeanne d’Arc rol heeft beweerd in de Uitkrant, blz 66, onder de rubriek ”Groeten uit……..Amsterdam”Ik citeer de Uitkrant, bladzijde 66
””Ik speel Jeanne, een vrij gewoon, gelovig meisje,dat tijdens de Franse Revolutie opgroeit in een tijdvan chaos en burgeroorlog’.Nadat Maria aan haar is verschenen, probeert zeFrankrijk te redden.Ze groeit uit tot iemand, die door sommigen als reddervan de natie wordt gezien, door andere als een radicaliserendechristen.Ze krijgt uiteindelijk last van enorme gewetenswroegingen raakt in tweestrijd met zichzelf.Een heel spannend personage” [2]
Nou mag Harmsen haar eigen interpretatie [waarschijnlijksamenhangend met de visie van de regisseur] over Jeanned’Arc hebben:Daar kom ik niet aan.
Maar wat ronduit ONZIN is, is haar situering vanJeanne d’Arc ten tijde van de Franse Revolutie, terwijlze in werkelijkheid een rolgespeeld heeft in de Honderdjarige Oorlog! 
EEN TIJDSVERSCHIL VAN LANGER DAN 330 JAAR!Bovendien in een geheel andere historischeperiode, aangezien de Honderdjarige Oorlog plaatsvondin DE MIDDELEEUWEN en de Franse Revolutie EINDACHTTIENDE EEUW!En wat ook niet klopt is, dat Maria aan Jeanne d’Arc zou zijnverschenen.Tijdens haar proces zei Jeanne, visioenen te hebben gehadvan de Aarsengel Michael, de Heilige Catharina en de HeiligeMargaretha. [3]Nou is dat vrij specialistisch en ik kan mij voorstellen,dat Harmsen dat niet weet.Maar doe er dan geen uitspraken over en/of zoek hetop Internet op!
VOLMAAKT SPEL?/NIET GELOOFWAARDIG………..

Volgens het NRC speelt Sallie Harmsen haar rol”volmaakt en met ongekende kracht” [4]Nu zal haar TECHNISCH vermogen om te acteren wel in orde zijn[ga er vanuit,dat je niet zomaar bij het Nationaal Toneel komt], maar dat zegt nog niets over haar DIEPGANG,die iemand tot een werkelijk groot acteur/actrice maakt.[ik weet genoeg van toneel om dat te kunnen beoordelen]En aan die diepgang ontbreekt het Harmsen:
Want als je niet eens weet in welke tijd de historischefiguur Jeanne d’Arc leefde en wat er toenspeelde en blijkbaar noch de  moeitehebt genomen, de informatie, die je toneelgroep[u dus, het Nationale Toneel] nota bene geeft [5], te checken, heb IK zeer veel twijfels over haar werkelijke, hardcore inlevingsvermogen in het Middeleeuwse boerenmeisje uitDomremy [6], dat Jeanne d’Arc is geweest.

En ook tegen het licht van regisseurBoerman’s  afwijkende interpretatie van de oorspronkelijke Jeanne d’Arcgeschiedenis [7], wat zijn toneelvrijheid is, zijn Harmsen’s Jeanned’Arc uitspraken onjuist en oliedom, want zij refereert niet aande TONEEL Jeanne d’Arc, maar aan de historische figuur. [8]

Kort en bondig:Sallie Harmsen weet dus niets over het historisch personage,wier rol ze speelt en situeert haar 330 jaar later, de tijdvan de Franse Revolutie, WAARIN HET KONINGSCHAP, DATNOG ONBETWISTBAAR WAS IN DE TIJD, DAT DE WERKELIJKEJEANNE D”ARC LEEFDE [9], IN FRANKRIJK TEN VAL GEBRACHTWERD! [10]
Zou u zo vriendelijk zijn, dit alles aan Sallie Harmsen mee te delen,om haar voor verdere [historische] stommiteiten te behoeden?Bij voorbaat bedankt.
HONDERDJARIGE OORLOG:
Feiten rond de Frabse Revolutie zijn genoegzaam bekend:

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution

Maar ter uwer informatie [en van Sallie Harmsen] zet ik even wat feitenop een rijtje over de Honderdjarige Oorlog [11], de tijdwaarin  Jeanne d”Arc leefde.Volg mij op een reis naar het verleden……………

HONDERDJARIGE OORLOG/UIT DE HAND GELOPEN SUCCESSIESTRIJDTUSSEN ENGELAND EN FRANKRIJK[1337-1453]

ACHTERGRONDEN EN VERLOOP
Kort gezegd draaide de Honderdjarige Oorlog tussenEngeland en Frankrijk [1337-1453] erom, wie recht hadop de Franse troon, de Engelse of de Franse Koning.Dat klinkt in deze tijd absurd, maar in de Middeleeuwen,waarin  Koningszonen/dochters frequent werden onderlinguitgehuwelijktaan andere Europese Koningshuizen, was zowat iedereen familie van elkaar.
Wat de Honderdjarige Oorlog betreft, wortelden oorzaken/moeilijkhedenin een verderliggend verleden, namelijk de ”Tour de Nesle Affaire” [12]het 14e eeuwse overspelschandaal aan het Franse Hof vankoning Philip IV, de Schone [13], waarbij twee schoondochters vande Koning buitenechtelijke affaires hadden. [14]Ten gevolge daarvan was het vaderschap van de opvolgers vanKoning Philip IV niet zeker en werden in Frankrijk de Salische wetteningevoerd, waarbij alleen mannelijke erfgenamen kondenopvolgen.Lees over de achtergronden van die invoering in noot 15 
Toen alle zoons van Philip IV waren overleden, zonder mannelijke erfgenamente hebben achtergelaten, was het de vraag:Wie wordt de nieuwe koning van Frankrijk.De Franse baronnen wilden Philips van Valois.  neef van PhilipIV [zoon van zijn broer Charles van Valois] [16]Maar Koningin Isabella van Engeland [vrouw van de door haar enhaar minnaar Roger Mortimer afgezette en waarschijnlijkvermoorde Koning Edward II [17] claimde de troon voorhaar zoon, Koning Edward III [18]Reden?Zij was de dochter van Philip IV, wat Edward III, als zijn kleinzoon,tot zijn meest naast familielid maakte.
Aanvankelijk leek Edward III de verwerping van de claim te accepteren,maar in 1337 hernieuwde hij de claim, vooral vanwege de Fransebemoeienis [aan de kant van de Schotten] met de Engelse oorlogtegen de Schotten.Het verloop van die hele Honderdjarige Oorlog mag u zelf lezen. [20]Die ga ik niet in detail beschrijven.
Alleen wil ik er dit over zeggenNa decennialange wisselende overwinningen aan beide kanten,slaagde de Engelse Koning Henry V [achterkleinzoon van Edward III]erin, grote delen van Frankrijk te veroveren. [21]

Mede vanwege de psychische problemen van tegenstanderde Franse Koning Charles VI [22], slaagde Henry V erin, geholpendoor Koningin Isabeau [vrouw van Charles VI] [23], via het Verdragvan Troyes, te verzekeren, dat hij en zijn erfgenamen de Fransetroon zouden erven. [24]Dat vergemakkelijkte hij [naast de decennialange claim opde Franse troon] door te trouwen met Catherine van Valois,dochter van Charles VI en Isabeau. [25]Dat Verdrag en het huwelijk zette de dauphin [troonopvolger, de latere Charles VII] [26] effectief buitenspel.Maar toen Henry V plotseling in 1422 overleed, een minderjarige zoon[feuitelijk een baby] onder een regentschap achterlatend, begon het politiekespectrum te veranderen.

JEANNE D’ARCAND THAT’S WHERE JEANNE D’ARC CAME IN!

Er is een uitdrukking:Als de nood het hoogst is, is de redding nabij
Dat was precies zo in het geval van Jeanne d’Arc!
Toen Frankrijk op zijn kwetsbaarst was, met een Koning metpsychische problemen [die uiteraard niet regeerde en in 1422 overleed],de dauphin buitenspel was gezet door het Verdrag van Troyes en Frankrijkgrotendeeels was veroverd door de Engelsen, verscheen Jeanned’Arc, een fascinerend meisje, ten tonele, die, vast gelovend in haargoddelijke roeping, erin slaagde, de dauphin in Reims te latenkronen [27] en belangrijke militaire veroveringen op de Engelsen te boeken.De tragische afloop kennen we, maar voor het moreel van de Fransen,die uiteindelijk de Engelse bezetter definitief versloegen in 1453, is zijvan zeer grote waarde geweest!Lees haar fascinerende geschiedenis! [28]

TERUG NAAR HET HEDEN!
Ik heb u een aardig uitstapje naar het verlrden laten maken.Vooral ook om aan te tonen, hoe absurd en nogmaals OLIEDOMde opmerking van Sallie Harmsen geweest is.Om Jeanne d’Arc, een Middeleeuws boerenmeisje, dat het Fransemoreel om te strijden tegen een buitenlandse bezetter [want zo werddat zeker ook in die dagen ervaren], enorm heeft verssterkt.De oorlog was nog niet gewonnen [in tegenstelling van wat vaak wordtbeweerd], maar het Tij was gekeerd.
Een dergelijke moedige vrijheidsstrijdster avant la lettre dus situerenin een heel andere tid, met heel andere maatschappelijke waarden,terwijl je ook nog eens haar rol speelt, is een enorme bok.Belachelijk en stupide, in een woord.
Wijst u Sallie Harmsen daarop, zodat ze zich in de toekomstserieus in haar personages verdiept, zeker historische,voor maar wat te roepen.En rectificeer deze bok in het eerstvolgende nummer van de Uitkrant!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN
[1]

”In de regie van Theu Boermans is Jeanne een jonge vrouw die gelooft in haar goddelijke opdracht. Als een blind werktuig geeft ze zich aan haar missie over. Ze voert een harde strijd op het slagveld. Op het moment dat ze ziend wordt, verliest ze haar bovenmenselijke kracht. Dan moet ze vechten met zichzelf, en met de liefde. Moeten we onszelf inderdaad opgeven wanneer we iets groots willen bereiken? Kunnen we de grote problemen waarvoor we staan alleen oplossen door ons zelf weg te cijferen?”

ROTTERDAMSE SCHOUWBURGJEANNE D’ARC WOENSDAG 8 MAART 2017

https://www. rotterdamseschouwburg.nl/ agenda/5085/Het_Nationale_ Toneel/Jeanne_d’Arc/?gclid= Cj0KEQjw2LjGBRDYm9jj5JSxiJcBEi QAwKWAC52tsnHSATpGhYIC4FmpHyGu gaFgwFRbPxyQFomQIR4aArVd8P8HAQ

[2]

‘Ik speel Jeanne, een vrij gewoon, gelovig meisje,dat tijdens de Franse Revolutie opgroeit in een tijdvan chaos en burgeroorlog’.Nadat Maria aan haar is verschenen, probeert zeFrankrijk te redden.Ze groeit uit tot iemand, die door sommigen als reddervan de natie wordt gezien, door andere als een radicaliserendechristen.Ze krijgt uiteindelijk last van enorme gewetenswroegingen raakt in tweestrijd met zichzelf.Een heel spannend personage”

UITKRANT AMSTERDAMMAART 2017BLADZIJDE 66
ZIE LINK EN AFBEELDING

https://issuu.com/iamsterdam/ docs/uitkrant_amsterdam_maart_ 2017/4?ff=true&e=6840505/ 44834237

[3]

”Bij de ondervraging tijdens de 11e zitting van haar proces op 27 februari 1431 identificeerde Jeanne de stemmen als die van de heilige Catharina en van de heilige Margaretha en ze zouden zichzelf bekendgemaakt hebben aan Jeanne. Ook de aartsengel Michaël sprak regelmatig tot haar volgens haar getuigenissen”
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jeanne_d’Arc#Van_Domr.C3.A9my_ naar_Chinon:_1428_-_februari_1 429

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAJEANNE D’ARC

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jeanne_d’Arc

[4]

‘“Sallie Harmsen speelt volmaakt en met ongekende kracht.”NRC Handelsblad

HET NATIONALE TONEELJEANNE D’ARC 7 FEBRUARI T/M 30 APRIL
http://www.nationaletoneel.nl/ jeanne-darc?gclid=Cj0KEQjw2LjG BRDYm9jj5JSxiJcBEiQAwKWAC7f9x_ IfOc5Hi0yPpo60gDKknGAUk5vPq4Oa tSJscbEaAgdo8P8HAQ

[5]

Sallie Harmsen speelt Jeanne d’Arc in Theu Boermans’ bewerking van dit beroemde verhaal. Over een jonge vrouw die op religieuze gronden radicaliseert en uitgroeit tot een heldin voor volk en vaderland. In de oorlog met Engeland staat de Franse koning op het punt van overgave, als een stralend meisje uit de provincie verschijnt. Friedrich Schillers romantische Jeanne d’Arc laat zien hoe de veranderlijke mens ten onder gaat aan zijn eigen absolute opvattingen. Theu Boermans regisseert het ensemble van het Nationale Toneel in deze grootse voorstelling. 
HET NATIONALE TONEELJEANNE D’ARC 7 FEBRUARI T/M 30 APRIL
http://www.nationaletoneel.nl/ jeanne-darc?gclid= Cj0KEQjw2LjGBRDYm9jj5JSxiJcBEi QAwKWAC7f9x_ IfOc5Hi0yPpo60gDKknGAUk5vPq4Oa tSJscbEaAgdo8P8HAQ

[6]

WIKIPEDIAJOAN OF ARC
https://en.wikipedia.org/wiki/ Joan_of_Arc

[7]

‘In de regie van Theu Boermans is Jeanne een jonge vrouw die gelooft in haar goddelijke opdracht. Als een blind werktuig geeft ze zich aan haar missie over. Ze voert een harde strijd op het slagveld. Op het moment dat ze ziend wordt, verliest ze haar bovenmenselijke kracht. Dan moet ze vechten met zichzelf, en met de liefde. Moeten we onszelf inderdaad opgeven wanneer we iets groots willen bereiken? Kunnen we de grote problemen waarvoor we staan alleen oplossen door ons zelf weg te cijferen?”

ROTTERDAMSE SCHOUWBURGJEANNE D’ARC WOENSDAG 8 MAART 2017

https://www. rotterdamseschouwburg.nl/ agenda/5085/Het_Nationale_ Toneel/Jeanne_d’Arc/?gclid= Cj0KEQjw2LjGBRDYm9jj5JSxiJcBEi QAwKWAC52tsnHSATpGhYIC4FmpHyGu gaFgwFRbPxyQFomQIR4aArVd8P8HAQ

[8]

‘Ik speel Jeanne, een vrij gewoon, gelovig meisje,dat tijdens de Franse Revolutie opgroeit in een tijdvan chaos en burgeroorlog’.Nadat Maria aan haar is verschenen, probeert zeFrankrijk te redden.Ze groeit uit tot iemand, die door sommigen als reddervan de natie wordt gezien, door andere als een radicaliserendechristen.Ze krijgt uiteindelijk last van enorme gewetenswroegingen raakt in tweestrijd met zichzelf.Een heel spannend personage”

UITKRANT AMSTERDAMMAART 2017BLADZIJDE 66
ZIE LINK EN AFBEELDING

https://issuu.com/iamsterdam/ docs/uitkrant_amsterdam_maart_ 2017/4?ff=true&e=6840505/ 44834237

[9]

WIKIPEDIADIVINE RIGHT OF KINGSWESTERN INTERPRETATIONS
https://en.wikipedia.org/wiki/ Divine_right_of_kings#Western_ conceptions

ORIGINELE BRONWIKIPEDIADIVINE RIGHT OF KINGS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Divine_right_of_kings

[10]

WIKIPEDIAFRENCH REVOLUTION

https://en.wikipedia.org/wiki/ French_Revolution

INPRISONMENT, EXECUTION AND BURIAL
WIKIPEDIAhttps://en.wikipedia.org/wiki/ Louis_XVI_of_France#Imprisonme nt.2C_execution_and_burial.2C_ 1792.E2.80.931793

ORIGINELE BRONWIKIPEDIALOUIS XVI OF FRANCE

https://en.wikipedia.org/wiki/ Louis_XVI_of_France

[11]

WIKIPEDIAHUNDRED YEARS’  WAR

https://en.wikipedia.org/wiki/ Hundred_Years’_War

[12]

WIKIPEDIATOUR DE NESLE AFFAIR

https://en.wikipedia.org/wiki/ Tour_de_Nesle_Affair

[13]

Niet te verwarren met de Bourgondisch-Oostenrijkse Philips de Schone, vader van de latere Karel V]
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Filips_I_van_Castili%C3%AB

DIT IS DUS KONING PHILIPS IV VAN FRANKRIJK,OOK DE SCHONE GENOEMDWIKIPEDIAPHILIP IV OF FRANCE

https://en.wikipedia.org/wiki/ Philip_IV_of_France

Niet te verwarren met de Bourgondisch-Oostenrijkse Philips de Schone, vader van de latere Karel V]

[14]

WIKIPEDIATOUR DE NESLE AFFAIR

https://en.wikipedia.org/wiki/ Tour_de_Nesle_Affair

[15]

Om het simpel te makenDe invoering van de Salische wetten had alles te makenmet de Tour de Nesle Affaire
Louis X [zoon en opvolger van Philip IV] stierf en de zoon uit zijn tweedehuwelijk [na zijn dood geboren] vijf dagen laterBleef over zijn dochter uit zijn eerste huwelijk, Jeanne van Navarre
Haar moeder, Margaretha van Bourgondie, had echter een buitenechtelijkeaffaire gehad [Tour de Nesle Affaire dus], waardoor het vaderschapvan Jeanne van Navarre werd betsistDat en de ambitie van Philip, Graaf van Poitiers [zoon van Philip IVen broer van overleden Koning Louis X] leidde tot de invoeringvan de Salische Wetten in Frankrijk, waarbij een vrouw de Fransekroon niet kon ervenDaarvoor was die mogelijkheid er WEL

”The affair badly damaged the reputation of women in senior French circles, contributing to the way that the Salic Law was implemented during subsequent arguments over the succession to the throne.[2] When Louis died unexpectedly in 1316, supporters of his eldest daughter Joan found that suspicions hung over her parentage following the scandal and that the French nobility were increasingly cautious over the concept of a woman inheriting the throne – Louis’ brother, Philip took power instead.[25]


WIKIPEDIA
https://en.wikipedia.org/wiki/ Tour_de_Nesle_Affair#Aftermath _and_legacy

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIATOUR DE NESLE AFFAIR

https://en.wikipedia.org/wiki/ Tour_de_Nesle_Affair

”At the death of his nephew, Philip immediately had himself crowned at Reims. However, his legitimacy was challenged by the party of Louis X’s daughter Joan. Philip V successfully contested her claims for a number of reasons, including her youth, doubts regarding her paternity (her mother was involved in the Tour de Nesle Affair), and the Estates General‘s determination that women should be excluded from the line of succession to the French throne. The succession of Philip, instead of Joan, set the precedent for the French royal succession that would be famously known as the Salic law.”

WIKIPEDIAPHILIP V OF FRANCE

https://en.wikipedia.org/wiki/ Philip_V_of_France

The succession in 1316[edit]

For a remarkably long period, from the inception of the Capetian dynasty in 987 until the death of Louis X in 1316, the eldest living son of the King of France succeeded to the throne upon his demise. There was no prior occasion to demonstrate whether or not females were excluded from the succession to the crown. Louis X died without a son, but left his wife pregnant. The king’s brother, Philip, Count of Poitiers, became regent. Philip prepared for the contingencies with Odo IV, Duke of Burgundy, maternal uncle of Louis X’s daughter and prospective heiress, Joan. If the unborn child was male, he would succeed to the French throne as king; if female, Philip would maintain the regency until the daughters of Louis X reach their majority. There was opportunity for either daughter to succeed to the French throne.

The unborn child proved to be male, John the Posthumous, to the relief of the kingdom. But the infant lived for only a few days. Philip saw his chance and broke the agreement with the Duke of Burgundy by having himself anointed at Reims in January 1317 as Philip V of FranceAgnes of France, daughter of Saint Louis, mother of the Duke of Burgundy, and maternal grandmother of the Princess Joan, considered it an usurpation and demanded an assembly of the peers, which Philip V accepted.

An assembly of prelates, lords, the bourgeois of Paris and doctors of the University, known as the Estates-General of 1317, gathered in February. Philip V asked them to write an argument justifying his right to the throne of France. These “general statements” agreed in declaring that “Women do not succeed the kingdom of France”, formalizing Philip’s usurpation and the impossibility for a woman to ascend the throne of France, a principle in force until the end of the monarchy. The Salic law, at the time, was not yet invoked: the arguments put forward in favor of Philip V relied only on the degree of proximity of Philip V with St. Louis. Philip had the support of the nobility and had the resources for his ambitions.”

https://en.wikipedia.org/wiki/ Salic_law#Applications_of_the_ succession_and_inheritance_ laws

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

SALIC LAW

https://en.wikipedia.org/wiki/ Salic_law

[16]

WIKIPEDIA

”During the period in which Charles IV’s widow was waiting to deliver her child, Philip rose to the regency with support of the French magnates, following the pattern set up by Philip V’s succession over his niece Joan II of Navarre.[3] He formally held the regency from 9 February 1328 until 1 April, when Jeanne d’Évreux gave birth to a girl, named Blanche.[5] Upon this birth, Philip was named king and crowned at the Cathedral in Reims on 29 May 1328.[6]

https://en.wikipedia.org/wiki/ Philip_VI_of_France#Accession_ to_the_throne

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAPHILIP VI OF FRANCE[Eerste Koning van het Huis Valois]

https://en.wikipedia.org/wiki/ Philip_VI_of_France

”Philip’s father Charles, Count of Valois, the younger brother of King Philip IV of France,[1] had striven throughout his life to gain a throne for himself but was never successful. He died in 1325, leaving his eldest s”

WIKIPEDIAPHILIP VI OF FRANCE[Eerste Koning van het Huis Valois]

https://en.wikipedia.org/wiki/ Philip_VI_of_France

[17]

WIKIPEDIAEDWARD II OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/ Edward_II_of_England

KING EDWARD II, THE TRAGIC KINGASTRID ESSED11 APRIL 2015

https://www.astridessed.nl/kin g-edward-ii-the-tragic-king/

[18]

”Through his mother, Isabella of FranceEdward III of England was the grandson of Philip IV of France and nephew of Charles IV of France, the last king of the senior line of the House of Capet. In 1316, a principle was established denying women succession to the French throne. When Charles IV died in 1328, Isabella, unable to claim the French throne for herself, claimed it for her son. The French rejected the claim, maintaining that Isabella could not transmit a right that she did not possess.”

WIKIPEDIAHUNDRED YEARS’ WAR

https://en.wikipedia.org/wiki/ Hundred_Years’_War

[19]

”Through his mother, Isabella of FranceEdward III of England was the grandson of Philip IV of France and nephew of Charles IV of France, the last king of the senior line of the House of Capet. In 1316, a principle was established denying women succession to the French throne. When Charles IV died in 1328, Isabella, unable to claim the French throne for herself, claimed it for her son. The French rejected the claim, maintaining that Isabella could not transmit a right that she did not possess.”

WIKIPEDIAHUNDRED YEARS’ WAR

https://en.wikipedia.org/wiki/ Hundred_Years’_War

[20]

WIKIPEDIAHUNDRED YEARS’ WAR

https://en.wikipedia.org/wiki/ Hundred_Years’_War

[21]

WIKIPEDIA

https://en.wikipedia.org/wiki/ Henry_V_of_England#Campaigns_ in_France

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAHENRY V OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/ Henry_V_of_England

[22]

WIKIPEDIA

https://en.wikipedia.org/wiki/ Charles_VI_of_France#Mental_ illness

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIACHARLES VI OF FRANCE

https://en.wikipedia.org/wiki/ Charles_VI_of_France

[23]

WIKIPEDIAISABEAU OF BAVARIA

https://en.wikipedia.org/wiki/ Isabeau_of_Bavaria

[24]

WIKIPEDIATREATY OF TROYES

https://en.wikipedia.org/wiki/ Treaty_of_Troyes

[25]

WIKIPEDIACATHERINE OF VALOIS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Catherine_of_Valois

[26]

WIKIPEDIACHARLES VII OF FRANCE

https://en.wikipedia.org/wiki/ Charles_VII_of_France

[27]

After her encounter with Charles in March 1429, Joan of Arc set out to lead the French forces at Orléans. She was aided by skilled commanders such as Étienne de Vignolles, known as La Hire, and Jean Poton de Xaintrailles. They compelled the English to lift the siege on 8 May 1429, thus turning the tide of the war. The French won the Battle of Patay on 18 June, at which the English field army lost about half its troops. After pushing further into English and Burgundian-controlled territory, Charles was crowned King Charles VII of France in Reims Cathedral on 17 July 1429.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_VII_of_France#The_Maid_of_Orl.C3.A9ans

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

CHARLES VII OF FRANCE

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_VII_of_France

[28]

WIKIPEDIA

JOAN OF ARC

https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Arc

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!