De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

mRNA-Techniek, wondermiddel tegen racisme en sociale uitsluiting! Or Drinking the Kool-Aid for the Greater Good?

zaterdag 16 april 2022 08:18
Spread the love

Toen onlangs zowaar een promotie-artikel voor BioNTech op de newsfeed van DWM verscheen[1], nam ik mij voor een artikel te schrijven waarin de risico’s van de mRNA-techniek (gebruikt voor de vervaardiging van de Covid-vaccins) worden toegelicht. Het zou een artikel zijn dat wetenschappelijk gestaafd werd met recente informatie over de stand van zake met betrekking tot de werking, de effectiviteit en de veiligheid van de voorgestelde ‘vaccins’. Ofschoon ik geen medische, laat staan academische scholing heb genoten, zou mij dat mits enig zoek- en pluiswerk niet al te moeilijk zijn. Wie het wetenschappelijk discours reeds van bij aanvang van deze sanitaire crisis volgt, weet immers makkelijk de relevante bronnen daarvoor te vinden.

Bovendien worden we vandaag ook steeds meer en meer geconfronteerd met de echte gevolgen van de massale vaccinatie gedurende deze breed uitgebazuinde pandemie. Niet alleen zijn de ‘vaccins’ duidelijk onsuccesvol geweest tegen het verkrijgen of verspreiden van virale ziekteverschijnselen, noch tegen het voorkomen van ziekenhuisopnames (alsof dat laatste een grote zonde zou zijn) maar de injecties zijn evenmin succesvol gebleken in het voorkomen van de dood ten gevolge van Covid-19. Iets wat feitelijk reeds uit de eerste cijfers van de initieel beperkte en later simpelweg afgebroken studie van Pfizer duidelijk was.[2]

En bovenal, het moet ook duidelijk zijn dat aan de bewering dat de ‘vaccins’ veilig zijn, sterk getwijfeld moet worden. De lijst met mogelijke bijwerking, uiteindelijk pas onder gerechtelijk dwangbevel door Pfizer vrijgegeven, lijkt niet enkel schier oneindig, het aantal plotse en onverwachte dodelijke slachtoffers na én ten gevolge van de injectie kan zo stilaan niet meer met de mantel der liefde worden toegedekt. Dit onder andere omdat ze vaak ook gewoon openlijk in het veld plaatsvinden.[3]

Wie kent ondertussen niet iemand uit zijn of haar persoonlijke vrienden- of kennissenkring die een of ander medisch issue heeft ontwikkeld nadat ze de befaamde prik(ken) hebben ontvangen, laat staan dat ze zelf iemand kennen die onverwacht en eerder om onverklaarbare reden is gestorven?

Ik ben dus uiteindelijk niet aan dat artikel begonnen omdat het de evidentie zelve zou zijn en omdat het er alle schijn van heeft dat de complotgekkies met alle overduidelijke feiten voorhanden, gewoon opnieuw hun gelijk zullen krijgen, voor de zoveelste keer in deze materie overigens. En daar hoefde je overigens ook niet meteen echt snugger voor te zijn, behalve je gezond verstand te gebruiken en niet blindelings de goed-nieuwsshows van de pharma-giganten te geloven en nog minder de woordenbrij van politici en ‘experten’.

En toch blijft men bij de redactie van DWM blijkbaar doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
Is de ideologisch filter een beetje vervuild of is hij gewoon te dik?

Ik kan daar natuurlijk geen antwoord op geven, maar ik zal hier toch enkele mogelijke verklaringen naar voren schuiven. De lezer hoeft het er niet mee eens te zijn. Ik bewijs hier niets, ik zet slechts enkele denkpistes uit. En alvorens men kritiek geeft, gaan we nog even terug naar de cognitieve dissonantie en de rationalisering van het covid-narratief zoals we dat in de praktijk hebben kunnen ervaren:

Als je met 3 prikken een positieve testuitslag kreeg, zei men: “Zonder die prikken had je zeker klachten gekregen.”

Als je met 3 prikken alsnog klachten kreeg, zei men: “Moet je nagaan, zonder die prikken was je pas heel erg ziek geworden.”

Als je met 3 prikken alsnog ziek geworden was, zei men: “Moet je nagaan, zonder die prikken was je ongetwijfeld in het ziekenhuis beland.”

Als iemand met 3 prikken alsnog in het ziekenhuis werd opgenomen, zei men: “Moet je nagaan, zonder die prikken lag die meteen op IC.”

Werd iemand met 3 prikken alsnog op IC opgenomen, zei men: “Moet je nagaan, zonder die prikken was die zeker en vast dood gegaan.”

Kwam iemand met 3 prikken alsnog te overlijden, zei men: “De prikken werken wel, maar Jef (of Marie) was natuurlijk al lang heel erg ziek.”

Dit om te illustreren dat kritiek op Big-Pharma tijdens de corona-hype zo goed als onbestaande was in de reguliere media en, tenminste vanuit de redactionele lijn ook hier op deze zelfverklaarde alternatieve nieuwswebsite. Maar nog meer onbestaande is de kritiek op de technologische mogelijkheden waarvan men blijft verwachten dat zij de mens en bij uitbreiding de hele mensheid uit de miserie zal helpen die haar in wezen eigen is.

 

Neokolonialisme, oorlogstaal en rampkapitalisme.

Het debacle van de mRNA-covid-vaccins betekent dus voor Big Pharma geenszins het sein dat de techniek in de koelkast wordt gestoken. Integendeel. Wanneer iets faalt, betekent dit dat men gewoon niet hard genoeg heeft geprobeerd en dat in een volgende fase, bij een volgende gelegenheid, dubbel zo hard zal moeten geïnvesteerd, het product nog meer moet worden gepusht en de promotie nog overduidelijker moet worden gevoerd.

Het is een essentieel kenmerk van rampkapitalisten en hoewel we in de reguliere pers tegenwoordig al eens een artikel kunnen vinden die de fouten van de afgelopen covidstrategie durven aankaarten, is dit bij de DWM-redactie, duidelijk niet het geval. Daar ontwijkt men elke reflectie en richt men, net als de rampkapitalisten, de pijlen op nieuwe afzetmarkten.

In het bewuste promotie-artikel bijvoorbeeld wordt deze keer malaria omschreven als de gemene moordenaar die bestreden moet worden. Let doorheen het gehele artikel ook  opnieuw op de oorlogstaal die wordt gebruikt. En uiteindelijk wordt ook hier opnieuw een reeds decennialang bestaand en succesvol ‘paardenmiddel’ tegen infecties stilzwijgend en moedwillig aan de kant geschoven ten voordele van een onbestaand bewijs dat de mRNA-techniek de oplossing zal bieden tegen malaria. Laat staan dat ze de mogelijkheid biedt om nog tal van andere – wat zeg ik toch?! – al onze problemen (in de toekomst) aan te pakken.

Het artikel kondigt verder aan dat samen met de WHO een hub voor overdracht van mRNA wordt uitgebouwd die “lage- en middeninkomenslanden zal ondersteunen bij de productie van hun eigen (op mRNA-gebaseerde) vaccins.” Dat kan niet enkel als een krachtig staaltje van neokolonialisme worden gezien, want uiteraard zal er in klinkende munt betaald moeten worden voor de geleverde diensten, maar is ook een tactiek om regio’s die tijdens de afgelopen covid-vaccinatiecampagne niet goed genoeg werden bereikt (denk aan Afrika, Zuid-Amerika en bepaalde delen van Azië) binnenkort nog makkelijker te overspoelen met vaccins die strikt genomen niets anders zijn dan westerse afzetproducten.

Maar nog belangrijker in dit hele verhaal is natuurlijk dat er een modus operandi wordt ontplooid om toekomstige ‘pandemieën’ te bestrijden. De regelgeving die hiervoor in de pijplijn zit, aangestuurd door de WHO, bevestigt dit alleen maar.

 

Een en al altruïsme?

Vooruitgangsfilosofie is onherroepelijk verbonden met technologie. En volgen we de lijn der verwachtingen, dan zal binnenkort ook het eerste op mRNA-gebaseerde vaccin tegen racisme en sociale uitsluiting beschikbaar moeten zijn. Een dwaze gedachte? Wel neen, in wezen was het dat al van bij aanvang. Want, zo ging het narratief, wie het ‘vaccin’ niet nam, wie zich dus niet liet inenten, bewees daarmee overduidelijk zijn (of haar) politieke kleur. Waarmee de politisering van een medische toestand (biopolitiek) voorgoed werd ingeburgerd. En tenslotte, was covid-19 niet de grote gelijkmaker, dan zal het mRNA-goedje dat wel worden.

Het brengt mij uiteindelijk op de rand van die ultieme complottheorie die zegt dat de hele vaccinatiecampagne niet meer is dan een verdoken manier om massaontvolking op wereldschaal mogelijk te maken. Niet dat de huidige ‘vaccins’ daarmee doelbewust een dodelijke substantie bezitten en met andere woorden biomedische wapens zijn, maar dat ze in de toekomst wel als dusdanig kunnen worden gebruikt.

De massa-uitroeiing is dus nog niet meteen voor morgen, trouwens, eerst moet er nog wat geld verdiend worden en macht worden vergaard. Tijd dus voor een intermezzo.

Lockdownlovers aller landen, verenigt U.

Sinds de reactie van de Chinese Communistische Partij en haar regeringsleiders op de Covid uitbraak in Wuhan, is het afweerparadigma in de gezondheidszorg aan het keren. Hoewel reeds meer dan honderd jaar blijkt dat ons immuunsysteem zich moduleert naar de antigenen waarmee we in contact komen, worden we wereldwijd meer en meer geregeerd op basis van smetvrees.

Zo wordt in Shanghai momenteel een gigantische lockdown gehouden. China’s grootste stad met meer dan 20 miljoen inwoners wordt manu militari in quarantaine gehouden. Dit is ongezien op deze wereld en het zal snel duidelijk worden dat dit beleid niet succesvol zal zijn in haar betrachting. Wie teveel wordt afgeschermd, neigt immers naar overreactie en gebrek aan weerstand, wat op haar beurt zal leiden tot meer ziekte en dood. Kortom, wie dergelijk beleid steunt of promoot is niet enkel pervers, maar de waanzin reeds ver gepasseerd.


Foto: Aardig vertoeven in Shanghai.

Dat beleid is overigens niet meer of minder dan een totalitaire machtsgreep. En voor zover daar in China reeds geen sprake van was, geeft het aan waartoe biopolitiek uiteindelijk in staat is en waartoe dit zal leiden.

Staan gezondheidsbrigades à la Chinoise ook hier reeds te likkebaarden van ongeduld? Misschien even een kijkje gaan nemen op de redactie bij DWM…


Drinking the Kool-Aid.

Of is het allemaal maar een spel? Is het echt altruïsme en gaat het over het verbeteren van de situatie van de (arme) mensen in de wereld?

Waarom dan hardnekkig aanhouden dat het ‘covid-vaccin’ geen bijwerkingen heeft en dat het niet de dood tot gevolg kan hebben? Waarom integendeel zelfs covid-vaccinatie blijven aanprijzen als teken dat men solidair is met de andere, terwijl het enkel maar aangeeft in hoeverre men bereid is het vege lijf op te offeren voor het grotere goed?

Want: ‘Je doet het voor de ander’, zegt juist dat. Het is een voorbeeld van revolutionaire zelfmoord. De dood waarin men met een onherroepelijk daad, het systeem uitdaagt opdat het zou veranderen. Het is een krachtig en symbolisch signaal, en in tegenstelling tot soldaten die in een oorlog hun land verdedigen, vechten revolutionairen niet om de bestaande orde te verdedigen, maar om haar juist te kunnen veranderen.

Men brengt aldus het ultieme offer om de conditie te verbeteren van ‘de andere(n)’ in de samenleving. Wat ook anders is dan bijvoorbeeld de reactionaire dood van een terrorist. De revolutionaire zelfmoord is een altruïstische dood. Althans dat is de theorie. In de praktijk is daar natuurlijk nog nooit iets van aan geweest.


Cover van de autobiografie uit 1973 van Huey P. Newton (1942-1989).

 

Revolutionaire zelfmoord, is een term afkomstig van Huey P. Newton (Black Panthers) en diens gelijknamige autobiografie/manifest. Het werd voor het eerst bewust in de praktijk gebracht door Jim Jones en zijn Peoples Temple in 1978. Negenhonderd mensen (mannen, vrouwen en kinderen) pleegden toen gezamenlijk zelfmoord op een landgoed (Jonestown) in Guyana door een met cyanide aangelengd drankje te drinken. ‘Drinking the Kool-aid’ werd sindsdien een omschrijving of een uitdrukking voor het iets tot zich nemen met veel risico of tegen beter weten in.

En het mag tussen haakjes vermeld zijn dat niet iedereen van die negenhonderd mensen toen vrijwillig tot zelfmoord in staat was maar dat zij ‘geholpen’ werden.
Is het mogelijk dat onder de redactieleden van DWM, gelijkaardige gedachten de ronde doen? Is dat de reden waarom men meewarig blijft doen omtrent de bijwerkingen van de zogenaamde ‘vaccins’?
Waarom immers, volgt een in mooie woorden verpakte antikapitalistische nieuwsredactie gestaag de politieke lijn van het globalistische kapitalisme?

Revolutie en de dood lijken hoe dan ook onmiskenbaar met elkaar verbonden te zijn in die zin dat alle revolutionairen natuurlijk gedoemd zijn. Een feit dat Huey P. Newton zeker niet miskende, te meer daar revolutionaire zelfmoord ook niet echt nieuw was. Menig communist heeft zich bijvoorbeeld nog vlak voor het doodspeloton heroïsch geuit door een ‘Leve Stalin!’ uit te roepen, maar dat het allemaal niet heeft mogen baten weten zij natuurlijk niet. Ook al wil men er een collectieve zin aan geven, de dood blijft een zinloos en persoonlijk gegeven.

Later onderzoek naar the Peoples Temple, Jim Jones en diens aanhang bij de Democratische Partij, zou trouwens ook de rol van de CIA blootleggen. Zodat uiteindelijk het communisme zelf, of toch de messianistische/sektarische tak daarvan in de VS, als een psy-op van kapitalisten kon worden genoemd. Een psy-op waarin goedgelovige, voornamelijk arme mensen, om de tuin werden geleid en waarin hen gevraagd werd hun leven (en geld) te geven voor het grotere goed[4], net zoals het proletariaat slechts een beperkte rol te spelen heeft in de proletarische revolutie, en waarin het systeem, of dat nu het communisme heet of het kapitalisme, uiteindelijk als enige echte overwinnaar naar boven komt.
The Matrix revisited.

 

[1] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/04/11/maakt-het-covid-vaccin-de-weg-vrij-voor-een-malariavaccin/

[2] Dat het covid-vaccin een waar debacle is, is overigens oud nieuws. Albert Bourla, CEO van Pfizer, verklaarde in januari dit jaar reeds dat de eerste twee ‘shots’ van het ‘vaccin’ geen tot bijna geen bescherming boden. En Ook Bill Gates, sponsor van menig spuitjesfabriek, liet weten dat de Omicron variant slecht was voor de verkoop van de spuiten. En al werden bovenstaande verklaringen door beide heren aangevat om toch maar door te gaan met de wereldwijde vaccinatiecampagne, was het tevens het begin van het einde van het covid-narratief.

[3] https://dailyexpose.uk/2022/04/08/athletes-833-serious-540-dead-post-injection/?fbclid=IwAR1oArAf8wcF9tDrjXUC9ppv52NCX5tzbWYGll3Fno7QB2bFvdYG55sp6bs

[4] Alle financiële middelen en de nalatenschap van the Peoples Temple zouden per testament worden overgelaten aan de Communistische Partij van USSR.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!