De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moslim Sahil biedt excuses aan voor aanslagen in Parijs/Afstand nemen onzin/Alleen aanslagplegers verantwoordelijk

Moslim Sahil biedt excuses aan voor aanslagen in Parijs/Afstand nemen onzin/Alleen aanslagplegers verantwoordelijk

zondag 29 november 2015 12:42
Spread the love

MOSLIM SAHIL BIEDT EXCUSES AAN VOOR AANSLAGENIN PARIJS/AFSTAND NEMEN ONZIN/ALLEEN AANSLAGPLEGERS VERANTWOORDELIJK

ZIE

http://www.astridessed.nl/moslim-sahil-biedt-excuses-aan-voor-aanslagen-in-parijsafstand-nemen-onzinalleen-aanslagplegers-verantwoordelijk/

Om de zoveel tijd, wanneer er een aanslag gepleegd is, in een ver of dichtbij buitenland, door groepen, die meestal voortkomen zijn uit Westerse bemoeienissen/oorlogen, vanaf de aanval op Afghanistan [2001] [1],worden de moslims in Nederland lastiggevallen door hele en halveIslamofoben, dubieuze politici, opiniemakers of gewoon querulanten, dieop hoge toon te eisen, dat moslims ”afstand nemen”van aanslagen, waar zij niets mee te maken hebben. [2]Een fenomeen, wat mij al jarenlang een doorn in het oog is, juist omdatmoslims en islamitische organisaties hieraan, helaas, op bijna slaafsewijze gehoor geven. [3]
Want het is natuurlijk belachelijk en bovendien contraproductief.In gewoon Nederlands:”Het werkt niet.”
Want ondanks alle uiten treuren gedane vormenvan ”afstandnemen”, is het nooit genoeg, worden moslimsna iedere aanslag met wantrouwen bekeken en wordt er steedsopnieuw ”afstandnemen” geeeist. [4]”
Erger dan het contraproductieve is het beschamende, onderdanigekarakter.Daarover zometeen meer.
Eerst een wel heel bizarre vorm van ”afstandnemen”:
In de vorm van het aanbieden van ”excuses”
Naar aanleiding van een uitspraak van de Islamofobe, extreem-rechtse PVV Fuhrer Wilders [5] over moslims [ivm de aanslagen inParijs], die luidde”De minderheid kan doen wat ze doen, omdat de meerderheid het gedoogt” [6],ging TV presentator Sahil Amar Aisa de straat op om aan willekeurigemoslims zijn ”excuses” voor de aanslagen in Parijs aan te bieden. [7]Omdat ik in eerste instantie dacht, dat dit serieus was bedoeld, reageerdeik daar fel op [8].Tot bleek, dat Sahil het juist had bedoeld om aan te tonen, hoebelachelijk dat ”excuus” aanbieden was. [9]En het merendeel van het publiek dacht er trouwens net zo over:De meeste reacties waren in de trant:”Maar dat hoef jij toch niet te doen.” [10]
Twee mooie reacties licht ik eruit:

[Een oudere, vriendelijke dame] “Je hoeft je geen zorgen te maken. Er zijn een heleboel mensen die goed denken. Zoals ik. Zo zijn er heel veel. Meer dan slechte denkers. Hoop ik.”
[11](Een man van middelbare leeftijd)Dat hoef jij toch niet te doen. Maak je niet druk jongen.Gekken heb je overal in de wereld rondlopen, hoor. [12]
Toen ik dus begreep, dat het een stunt was, heb ik nog een reactie geplaatst, waarin ik hetfeit meenam, dat die rare ”excuus” actie ironischbedoeld was. [13]
Toch vind ik het van belang in dit stuk nader in te gaan opdatgene, dat mij allang stoort:Het ”afstand nemen” door moslims.

COLLECTIEVE STRAF EN STIGMATISERING:
Volgens artikel 33, 4e Conventie van Geneve, mag niemandgestraft worden voor een misdaad, die hij/zij niet heeftbegaan. [14]Nu is dat vanzelfsprekend, maar dat alles lijkt weg tevallen, als het om moslims gaat.
Fortuyn, Van Gogh en Wilders hebben wat dat betreft hunkwade werk effectief gedaan. [15]Want waarom vraagt niemand van christenen en Jodenom ”afstand te nemen” van respectievelijk demassamoordenaar Anders Breivik en de misdadenvan Joods fundamentalistische kolonisten tegen dePalestijnen op de bezette Westbank?
Precies, omdat die christenen en Joden niets met diemisdaden uitstaande hebben.Waarom dan wel moslims lastigvallen?Een uiting van pure discriminatie en Islamofobie.
Moslims worden gewantrouwd en gedemoniseerd,maar het naarste vind ik nog, dat zij zwichten voor diedruk en te pas en onpas ”afstand nemen” van misdaden,die zij niet hebben gepleegd. [16]Van militante groeperingen, waarmee de meesten van hengeen enkele affiniteit hebben.
In geval van IS lijkt mij dat gebrek aan affiniteitnogal logisch, omdat verrewegde meeste slachtoffers van IS, zelf moslims zijn! [17]Iets waaraan in het Westen voorbij wordt gegaan.How convenient!
”AFSTAND NEMEN” IS ZELFBESCHULDIGING/HET IS NOOIT GENOEG
Afstand nemen slaat dus feitelijk nergens op, want niemandhoeft zich te verontschuldigen voor niet gepleegde misdaden.Bovendien is het trappen in een gevaarlijke val:Door je namelijk steeds te verontschuldigen voor zaken,waaraan je part noch deel hebt, wordt je door anderen, bewustof onbewust, daarmee geassocieerd.Anders zou je je toch immers niet verontschuldigen?Dat geldt ook voor moslims in Nederland [of elders] en IS.
IS pleegt aanslagen,moslims nemen afstand, waarmee de fictieve relatie tussen moslims en IS blijft.En na de volgende aanslag hetzelfde.
Bovendien:Islamofoben en andere kwaadwilligen stel je toch niettevreden.Integendeel:
Na iedere aanslag weerklinkt weer de onzinnige roep omafstand te nemen en wordt de toon hooghartiger en dwingender. [18]
Bovendien, door gehoor te geven aan de oproep,afstand te nemen, worden moslims dus implicietbeschuldigd en gestigmatiseerd. [19]

Daarom heb ik ook middels een brief gereageerd ophet Contactorgaan Moslims en Overheid, dat na de aanslagin Parijs wederom afstand nam van IS.Met als minder fraai detail, dat ze geen woord zeiden overde de dag daarvoor gepleegde aanslagen in Beiroet. [20]

DOLKSTOOT IN DE RUG VAN ABOUTALEBTWEEMAAL EIS IS AFZWEREN/DUBIEUZE UITSPRAKENABOUTALEB
Niet alleen Islamofoben  vallenmoslims lastig met oproepen tot ”afstandnemen”, ook medemoslimsmaken zich aan dit euvel schuldig.
Ik doel hier op de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die moslimsal een aantal keren een dolkstoot in de rug heeft gegeven:Door in 2014 op hoge toon te eisen, dat zij ”afstand zouden nemen”van IS strijders [21].Door echte, vermeende ”Jihadisten”, ”verraders” tenoemen, zonder reflectie en onderzoek naar achtergronden [22]-zijn potsierlijke oproep aan ”Jihadisten” om hun
paspoort in te leveren [23] laat ik maar verder buiten beschouwing.
En nu opnieuw die ”eis tot afstandnemen”, na de aanslag in Parijs. [24]
Dat hij daarmee medemoslims impliciet criminaliseert schijnt voorhem geen probleem te zijn.
Nog bizarrer is zijn uitspraak,  dat IS moet worden ”weggevaagd”,niet als ORGANISATIE, maar  de 50 000MENSEN, die tot IS zouden behoren. [24]
Hoe kun je het hebben over ”onze waarden” en tegelijkertijdroepen, dat mensen [ook strijders zijn mensen] moeten worden”weggevaagd”Een massaslachting dus.
Zeer fout, meneer Aboutaleb.
Aboutaleb vergeet, dat dergelijke spierballentaal hem misschieneven populair kan maken bij het populistische en Islamofobedeel der autochtonen, maar ook hem uiteindelijk niet zal redden.
Want hij blijft, wat door hen als ´´gevaarlijk´´ gezienwordt.Een Marokkaan en moslim.Waartegen zij hun peilen richten.
IS EN HET WESTEN/ELKAARS SPIEGELBEELD
Voor Islamofoben en hun consorten, die iedere keer ”afstandnemen” vanmoslims eisen, is het ook heel makkelijk, maar te negeren, wat er nusteekt achter de aanslagen van IS [als het al IS is, wat presentatoren documentairemaker Lennon Honor betwijfelt [26].Maar laten we er, nog steeds, vanuit gaan, dat IS achter de aanslagenin Parijs zat:
Wat zegt dat over oorzaak en gevolg?

GEHEUGENSTEUNTJE:VS BEZETTING/STRIJD TUSSEN SOENNIETEN ENSJIIETEN/IRAAKSE REGERING/WESTERSE OORLOG TEGEN IS

Het Westen is deze oorlog tegen IS begonnen.Achtergrond:De jarenlange Westerse bemoeienis/oorlogen in deregio, beginnend [ik tel nu even de Eerste Golfoorlogniet mee] in 2001 , met de VS aanvallen op Afghanistan enin 2003,  op Irak. Bitter gevolg:Honderdduizenden burgerdoden. (27) En wat er verder uit is voortgekomen.Desintegratie van Irak (28)En niet alleen komt in Afghanistan de Taliban weervolop terug, IS wint daar ook terrein! (29)IS zelf is, om bij de les te blijven, een bijproductvan de Amerikaanse bezetting van Irak,  met als achtergrondde eeuwige de strijd tussen soennieten en sjiieten:  
Onder de dictatuur van Saddam Hoessein (zelf een soenniet) werd desjiitische meerderheid onderdrukt, dus met de val van Saddam Hoesseinontstond er een situatie van ´´stuivertje verwisselen.Nu werden de soennieten Kop van Jut onder een onder VS bezettingregerende sjiitische regering.van premier Al Maliki, aan de macht vanaf2006 tot 2014 (30), die de soennieten onderdrukte en sowieso dictatorialeneigingen had. (31)Hierdoor joeg hij ook sjiieten tegen zich in het harnas. (32) Maar ook na zijn aftreden in augustus 2014 bleef de onderdrukking vansoennieten doorgaan.Door de Iraakse  regering gesteunde en bewapende Sjiitische milities hebben zich  systematischschuldig gemaakt aan grootschaligemisdaden tegen honderden, ja duizendenSoennitische burgers, zoals luchtaanvallen,executies, folteringen. [33]
  Al deze gangsterpraktijken dreef vele Irakezen aanvankelijk inde armen van IS, een van de verzetsgroepen tegen de  regeringsterreur. (34)Westerse regeringen, die voor de misdaden van de Iraakse regeringuit geopolitieke overwegingen [bondgenoot van het Westen] deogen sluiten, zijn ten oorlog getrokken tegen IS met als argument, dat hulpwerd gevraagd door de ´´legitieme Iraakse regering`(35) Ja lezer, bedoeld wordt de folterende en mensenrechtenschendendeIraakse regering, waarover ik het heb.
OORLOG TEGEN IS/WESTERSE BOMBARDEMENTEN/OORLOGSMISDADEN
Dat IS misdadig is, wisten we al. [36]Maar hetzelfde kan gezegd worden van de Westerse regeringen,die oorlog tegen IS voeren, waarbij een groot aantal burgerslachtofferszijn gevallen [en nog zullen vallen], die zoveel mogelijk buitende pers worden gehouden, al sijpelt het soms natuurlijk toch door. [37]

Natuurlijk zwijgen Westerse politici over en ook de querulanten,die van moslims allerhande ”excuses” voor aanslagen eisen.
Waar is Aboutaleb, wanneer het Westerse misdaden betreft?
Ook het militaire optreden van Rusland, bondgenoot van deSyrische dictator Assad in zijn strijd tegen IS, liegt er niet om:Bombardementen op Syrische steden en dorpen, met meer dan honderdburgerdoden. [38]Ook meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, dat Ruslandbij een luchtaanval op Aleppo clusterbommen gebruikt zouden hebben. [39]
Ook blijkt er witte fosfor zijn ingezet  bij bombardementen, wat verboden is in  burgergebieden. (40)Of Frankrijk, of Rusland zou hieraan debet zijn. (41)
Een fraai stel voor de bokkenwagen.Zijn dat de ”Europese waarden”, waarmee we sinds de aanslagen inParijs om de oren worden geslagen.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING, OOK VOOR IS AANHANGERS
Dan is er nog een voor Islamofoben en hysterici heikel puntDe vrijheid van meningsuiting waarmee in het Westen zogeschermd wordt, behalve als het onwelgevallige meningenbetreft.Moslims hoeven niet alleen geen afstand te nemenof zich verexcuseren voor IS en soortgelijke groeperingen,zij hebben het recht, achter IS en de opvattingen te staan.Persoonlijk vind ik IS abject, maar ik ontzeg anderen het rechtniet, IS wel aan te hangen of te steunen, zolang er geen strafbarefeiten bij worden gepleegd.Ik ga nog een stap verder.IS strijders, die afkomstig zijn uit de Westerse landen mogenniet zomaar worden afgeserveerd als ´´misdadig´´, zolang nietstrafrechtelijk met hard bewijs is aangetoond, dat zij oorlogsmisdadenhebben gepleegd.En als men werkelijk zich wil verdiepën in de redenen waarom een bepaalde categorie jongeren zich aangetrokken voelt tot IS in plaatsvan hen neer te zetten als fanatici , wordt daarmee veel meer bereikt.
Men zal erachter komen, dat de oorzaken een veelvoud zijn,die weer in elkaar overlopen.Uitsluiting en discriminatie, zucht naar avontuur en roem (wat weer met die uitsluitingte maken kan hebben), de steeds sterker wordende Islamofobie,het onrecht van de Westerse oorlogen in de Afghanistan/Irakoorlog (en de behoefte, tegen dat onrecht een daad te stellen)en niet te vergeten de misdadige dictatuur van Assad in Syrie.Daar kan IS handig op in spelen en aantrekkelijk zijn/lijken voorjongeren.(42)Of de jongeren van het wreedheidselement van IS onder de indruk zijn,is de vraag.Waarschijnlijk zullen ze aanvoeren, dat het Westen in zijn oorlogenniet minder wreed is.En dat is waar.
Dat de bal gedeeltelijk ligt bij het Westerse machtsspel is iets,dat de Westerse regeringen en ´anti radicaliserings´´ fanatenniet onder ogen kunnen of willen zien.En dus kan het probleem niet ´´simpel´´ worden opgelost.Draconische maatregelen als gevangenisstraf (ook als nietblijkt, dat de jongere in Syrie misdaden heeft gepleegd), ontnemenvan het paspoort, etc, werken alleen maar averechts en laten,begrijpelijkerwijs, de verbittering toenemen. (43)
Zo, dit was een noodzakelijke uitweiding, om IS in een breder kader te plaatsen.Nu de nabeschouwing over het ´´afstandnemen´´

EPILOOG

Het wordt hoog tijd, dat moslims en hun organisaties stoppenmet ´´afstandnemen´´ voor aanslagen waarvoor ze niet verantwoordelijkzijn.Het is een onzinnige vorm van onderdanigheid, maakt moslimsten onrechte tot medeverantwoordelijk en erger  nog ´´medeschuldig´´,wat stigmatiserend werkt.
Bovendien, los van het principe, werkt het contraproductief, omdathet nooit genoeg is.Er zullen steeds hardere en belachelijkere afstandnames worden geeeist,totdat alle waardigheid is ingeleverd. (44)
Daarom kan ik alleen maar zeggen.
Moslims, stop met afstand nemen van zaken waarvoor u niet verantwoordelijkbent.Wees en blijf trots op uw religie, die net als Jodendom enChristendom een religie van vrede, naastenliefde en vergeving is. (45)

Astrid Essed

NOTEN

[1]

OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADENASTRID ESSED2 NOVEMBER 2014
http://www.astridessed.nl/oorlog-tegen-isisnederland-trekt-ten-strijdemisdadigers-tegen-misdadigersde-verzwegen-oorlogsmisdaden/

[2]

ELSEVIERBUMA: MOSLIMS MOETEN AFSTAND NEMEN VAN AANSLAGEN13 JANUARI 2015

http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2015/1/Van-Haersma-Buma-moslims-moeten-afstand-nemen-van-aanslagen-1681622W/

TELEGRAAFZIJLSTRA HEKELT REACTIE MOSLIMS19 NOVEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24764819/__Zijlstra_hekelt_reactie_moslims__.html

VOLKSKRANTZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAMTE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE21 AUGUSTUS 2014
 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3722303/2014/08/21/Zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoende.dhtml

[3]

REPUBLIEK ALLOCHTONIEEUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEENAFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.21 AUGUSTUS 2014
  http://www.republiekallochtonie.nl/euh-nederlandse-moslims-nemen-geen-afstand-kijkt-u-even-mee

[4]

”We wachten dus op de openbare verklaringen van mensen als Sylvain EphimencoSander van Walsum en natuurlijk Annabel Nanninga, die allen luidkeels de oproep tot ‘afstand nemen’ verwoord hebben. Dat zij in hun columns en krantenartikelen verklaren opgelucht te zijn, het gevaar is bezworen, we kunnen door.”

”Ik vertel u niets nieuws als ik denk dat dit niet gaat gebeuren. Ik denk dat het wantrouwen tegen islam en moslims zal blijven. Ik denk dat de eisende partij een soort rupsje-nooit-genoeg is die alsmaar met nieuwe eisen en voorwaarden voor de moslims komt totdat de aap echt uit de mouw komt: namelijk dat deze eisers van mening zijn dat moslims eigenlijk geen moslims mogen zijn en daarom hun moslimidentiteit moeten afleggen.”

THE POSTONLINEAFSTAND NEMEN, EN DAN?25 SEPTEMBER 2014

http://politiek.tpo.nl/column/afstand-nemen-en-dan/

ELSEVIERBUMA: MOSLIMS MOETEN AFSTAND NEMEN VAN AANSLAGEN13 JANUARI 2015

http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2015/1/Van-Haersma-Buma-moslims-moeten-afstand-nemen-van-aanslagen-1681622W/

TELEGRAAFZIJLSTRA HEKELT REACTIE MOSLIMS19 NOVEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24764819/__Zijlstra_hekelt_reactie_moslims__.html

VOLKSKRANTZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAMTE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE21 AUGUSTUS 2014
 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3722303/2014/08/21/Zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoende.dhtml

ELSEVIERMOSLIMS VEROORDELEN AANSLAGEN PARIJS:ISLAM IS VREDE14 NOVEMBER 2015

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/11/Nederlandse-moslims-veroordelen-aanslagen-Parijs-2718266W/

TELEGRAAFNEDERLANDSE MOSLIMS VEROORDELEN AANSLAGEN14 NOVEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24741563/__Nederlandse_moslims_veroordelen_aanslagen__.html

KNACK.BEZO VEROORDEELT MOSLIMWERELD AANSLAG OPCHARLIE HEBDO8 JANUARI 2015

http://www.knack.be/nieuws/wereld/zo-veroordeelt-moslimwereld-aanslag-op-charlie-hebdo/article-normal-523651.html

METROFRANSE MOSLIMS VEROORDELEN AANSLAG PARIJS7 JANUARI 2015

http://www.metronieuws.nl/buitenland/2015/01/franse-moslims-veroordelen-aanslag-parijs

[5]

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014
   http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[6]

MOSLIM EXCUSEERT ZICH VOOR AANSLAGEN PARIJS25 NOVEMBER 2015
http://www.metronieuws.nl/extra/2015/11/moslim-excuseert-zich-voor-aanslagen-parijs

[7]

MOSLIM EXCUSEERT ZICH VOOR AANSLAGEN PARIJS25 NOVEMBER 2015
http://www.metronieuws.nl/extra/2015/11/moslim-excuseert-zich-voor-aanslagen-parijs

[8]

EERSTE REACTIE OP OMROEP BRABANT OP ”EXCUSES” SAHIL OVERAANSLAGEN PARIJS

OMROEP BRABANTROOSENDAALSE MOSLIM ZEGT SORRY VOOR AANSLAGEN INPARIJS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/240171552/Roosendaalse+moslim+zegt+sorry+voor+aanslagen+in+Parijs.aspx

ROOSENDAALSE MOSLIM ZEGT SORRY VOOR AANSLAGEN/
GEVAARLIJKE ONZIN/ALLEEN AANSLAGPLEGERS VERANTWOORDELIJK
Ik heb het fimpje gezien en kreeg plaatsvervangende schaamte. Daarover zo meer.
In de eerste plaats: een goede reactie van het merendeel van het publiek. Zo
stond ik er ook in. Waarom excuses aanbieden voor iets, waarvoor je niet
verantwoordelijk bent? Katholieken bieden toch ook geen excuses aan [en terecht!]
voor het kindermisbruik door bepaalde priesters, of Joden van de misdaden van
Joods fundamentalistische kolonisten tegen Palestijnen in de Westbank?
Maar vanwege de anti Islamhetze wordt er op discriminerende manier van
moslims [die overigens wel afstand nemen], ”excuses” en ”afstand nermen”
verwacht. ONZIN. Bovendien is er zoiets als vrijheid van meningsuiting.
Was dat niet een van de ”Europees Westerse waarden” Van mij mogen moslims
[ook al vind ik die mening verwerpelijk] achter IS staan, zolang zij maar geen
strafbare feiten plegen. Ik zou alle moslims willen oproepen, te stoppen, afstand
te nemen. Anders lijkt het er veel op, dat je je verantwoordelijk voelt voor iets,
dat je niet gedaan hebt. Mensen van goede wil begrijpen dat heel goed.
En voor Islamofoben is het toch nooit genoeg. Blijf bij jezelf en wees
trots op je religie, die er, evenals het christendom, een van vrede en naasten
liefde is. Misbruik van religie zoals door IS komt bij alle religies voor./Astrid Essed

[9]

”’Het is absurd dat wij sorry zouden moeten zeggen’“Dat vond ik erg vreemd”, zegt de Roosendaalse presentator. “Alsof de meerderheid van de Nederlandse moslimgemeenschap ook maar iets te maken heeft met zulke aanslagen. Hoe absurd is het dat ik als jongeman sorry zou moeten zeggen, afstand moet nemen? Dat wilden we laten zien.” Daarom besloot 101 TV de proef op de som te nemen.”
OMROEP BRABANTROOSENDAALSE MOSLIM ZEGT SORRY VOOR AANSLAGENIN PARIJS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/240171552/Roosendaalse+moslim+zegt+sorry+voor+aanslagen+in+Parijs.aspx

[10]

JOOP.NLMOSLIM SAHIL ZEGT SORRY VOOR DE AANSLAGEN IN PARIJS24 NOVEMBER 2015

http://www.joop.nl/kijk-nou/detail/artikel/34877_moslim_sahil_zegt_sorry_voor_de_aanslagen_in_parijs/

[11]

JOOP.NLMOSLIM SAHIL ZEGT SORRY VOOR DE AANSLAGEN IN PARIJS24 NOVEMBER 2015

http://www.joop.nl/kijk-nou/detail/artikel/34877_moslim_sahil_zegt_sorry_voor_de_aanslagen_in_parijs/

[12]

JOOP.NLMOSLIM SAHIL ZEGT SORRY VOOR DE AANSLAGEN IN PARIJS24 NOVEMBER 2015

http://www.joop.nl/kijk-nou/detail/artikel/34877_moslim_sahil_zegt_sorry_voor_de_aanslagen_in_parijs/

[13]

VOORBEELDALLOCHTOON.NLMOSLIM ZEGT SORRY VOOR DE AANSLAGEN IN PARIJS

http://www.voorbeeld-allochtoon.nl/2015/11/24/moslim-zegt-sorry-voor-de-aanslagen-in-parijs/#

Astrid Essed · ”AFSTAND” NEMEN DOOR MOSLIMS GROTE ONZIN/ALLEEN
DADERS VERANTWOORDELIJK
Later begreep ik, dat dat ”excuses” aanbieden van presentator
Sahir Amar Aissa een stunt was. Gelukkig maar, want aanvankelijk
stoorde het mij buitengewoon, zoals alle ”afstand nemen” van moslims
voor terreuracties, waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn. Wat voor onzin
is dat! Christenen excuseren zich toch ook niet voor de massamoord
van Anders Breivik of Joden voor de misdaden van fundamentalistische
kolonisten tegen de Palestijnen in de Westbank. Hoeft ook niet, zij zijn
niet verwantoordelijk. Dat eeuwige afstand nemen irriteert mij mateloos
vanwege de onderdanigheid EN omdat je je daarmee impliciet mede
schuldig of verantwoordelijk verklaart. Moslims, geen excuses voor welke
aanslag dan ook aanbieden. Wees trots op uw religie, die net als christendom
en Jodendom een religie van vrede, liefde en vergeving is. Misbruik van
religievoor een politiek doel komt bij alle religies voor.
http://www.astridessed.nl/reactie-aan-cmoneem-geen…/
Astrid Essed

[14]

Artikel 33, 4e Conventie van Geneve, verbiedt de collectieve straf”No protected person may be punished for an offence, that he or she
has not personally committed”
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

[15]

DOORBRAAK.EU/FABEL VAN DE ILLEGAALGEEN TRANEN OM DOOD FORTUYNERIC KREBBERSZOMER 2002

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm

NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARING VAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIETASTRID ESSED10 NOVEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014
   http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[16]

WIKIPEDIAANDERS BEHRING BREIVIK
 http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik
  TROUWKERK MOET PRATEN MET EXTREMISTEN29 JULI 2011
 http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2822065/2011/07/29/Kerk-moet-in-gesprek-met-extremisten.dhtml
    NU.NLBREIVIK VOELT ZICH CONSERVATIEF CHRISTEN12 APRIL 2012
 http://www.nu.nl/noorwegen/2785381/breivik-voelt-zich-conservatief-christen.html

BTSELEM.ORGPRESS RELEASEVIDEO DOCUMENTATION:SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ONVIOLENT RAMPAGE8 OCTOBER 2015
    http://www.btselem.org/press_ releases/20151008_soldiers_ provide_security_to_vigilante_ settlers

[17]

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FORYEZIDI’S12 OCTOBER 2014 http://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversion-yezidis  HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT2 SEPTEMBER 2014 http://www.hrw.org/news/2014/09/02/iraq-islamic-state-executions-tikrit
 ”Gemeld worden misdaden als het ontvoeren, doden en verdrijven van etnische enreligieuze minderheden. (5)Kop van Jut zijn christenen, Turkmenen, Shabaks en Yazidi´s. (6) (eenreligieuze minderheid) (7)”
 AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISIS/ISIS/NEE/VS LUCHTAANVALLEN/NEEASTRID ESSED
 http://www.astridessed.nl/amerikaanse-luchtaanvallen-op-isisisisneevs-luchtaanvallennee/

[18]

”We wachten dus op de openbare verklaringen van mensen als Sylvain EphimencoSander van Walsum en natuurlijk Annabel Nanninga, die allen luidkeels de oproep tot ‘afstand nemen’ verwoord hebben. Dat zij in hun columns en krantenartikelen verklaren opgelucht te zijn, het gevaar is bezworen, we kunnen door.”
”Ik vertel u niets nieuws als ik denk dat dit niet gaat gebeuren. Ik denk dat het wantrouwen tegen islam en moslims zal blijven. Ik denk dat de eisende partij een soort rupsje-nooit-genoeg is die alsmaar met nieuwe eisen en voorwaarden voor de moslims komt totdat de aap echt uit de mouw komt: namelijk dat deze eisers van mening zijn dat moslims eigenlijk geen moslims mogen zijn en daarom hun moslimidentiteit moeten afleggen.”

THE POSTONLINEAFSTAND NEMEN, EN DAN?25 SEPTEMBER 2014

http://politiek.tpo.nl/column/afstand-nemen-en-dan/

[19]

NU.NLVRAAG MOSLIMS NIET AFSTAND TE NEMEN VAN IS11 OCTOBER 2014

http://www.nu.nl/isis/3900894/vraag-moslims-niet-afstand-nemen-van-is.html

[20]

REACTIE AAN CMO/NEEM GEEN AFSTAND MEER VAN AANSLAGEN/U BENT NIET VERANTWOORDELIJKASTRID ESSED26 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/reactie-aan-cmoneem-geen-afstand-meer-van-aanslagenu-bent-niet-verantwoordelijk/

http://cmoweb.nl/

CMO – PERSBERICHT

Rotterdam, 19.11.2015

Moskeeën staan opnieuw stil bij de terreuraanslagen in Parijs tijdens het vrijdaggebed

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft samen met zijn lidkoepels(10) en de plaatselijke aangesloten moskeeën(382) hebben afzonderlijk op hun eigen manier, maar massaal, hun verbijstering, afkeur en veroordeling van de barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen in Parijs en hun verdriet, verbondenheid en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden geuit.

Tijdens het vrijdaggebed van 20 november a.s. wordt er nogmaals stil gestaan bij de gebeurtenissen in Parijs. Het geweld in welke vorm dan ook en vooral op burgers zal krachtig worden veroordeeld en daarnaast zal er een oproep gedaan worden voor verbroedering en intensivering van onderlinge contacten.

In de islamitische traditie is het mede een taak van de imam en de lokale gemeenschap om te voorkomen dat de samenleving afbrokkelt en de verhoudingen op scherp komen te staan. De radicalisering en maatschappelijke vervreemding van burgers dienen door alle verantwoordelijken te worden bestreden. Het CMO en de aangesloten organisaties zullen hun activiteiten op deze gebieden verder intensiveren.

Voor meer informatie voorzitter Rasit Bal

[21]

”Verreweg de meeste moslims staan niet achter het radicale gedachtegoed van IS en het voeren van een gewapende religieuze strijd. Juist deze meerderheid binnen de moslimgemeenschap mag zich wel wat vaker laten horen. Niet de haatzaaiers, maar juist zij zouden een megafoon in de hand moeten nemen”

TROUWNEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS10 SEPTEMBER 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3745634/2014/09/10/Djihadisten-terecht-hard-aangepakt.dhtml

[22]

NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS6 SEPTEMBER 2014
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/

”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJKVIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE EN METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED7 SEPTEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

[23]

NOSABOUTALEBLEVER PASPOORT MAAR IN6 SEPTEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/695272-aboutaleb-lever-paspoort-maar-in.html

[24]

”Vraagt u daarom aan gematigde moslims zich uit te spreken tegen dit geweld?,,Zeker. Na de aanslagen in januari merkte ik hier en daar nog op dat er werd gezegd: het is vreselijk, maar het was een reactie op cartoons. Dat was toen al ongepast, maar nu kan niemand meer zulke woorden spreken. Gematigde moslims moeten daarom nu hun stem laten horen en dit geweld verwerpen. En het slechtste wat we nu kunnen doen is álle moslims van ons vervreemden.”
ADABOUTALEB: IS MET WORTEL EN TAK UITROEIEN16 NOVEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/37401/Aanslagen-Parijs-november-2015/article/detail/4187455/2015/11/16/Aboutaleb-IS-met-wortel-en-tak-uitroeien.dhtml

[25]

””Ik ben geen militair strateeg, maar als bestuurder zeg ik: het is tijd om die 40.000 tot 50.000 mensen die zich hebben aangesloten bij IS weg te vagen”, zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in een reactie op de aanslagen in Parijs.”
NOSABOUTALEB: TIJD OM IS WEG TE VAGEN14 NOVEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2069147-aboutaleb-tijd-om-is-weg-te-vagen.html

”,,Ik ben geen militair strateeg, maar als bestuurder zeg ik: het is tijd om die 40.000 tot 50.000 mensen die zich hebben aangesloten bij IS weg te vagen.”
TELEGRAAFABOUTALEB: TIJD OM IS WEG TE VAGEN14 NOVEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24742992/__Aboutaleb__tijd_om_IS_weg_te_vagen__.html

[26]

LENON HONORA CRITICAL LOOK AT THE PARIS TERRORATTACKS
 https://www.youtube.com/watch?v=Ig_7NdTjTks

[27]
AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
  http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11
  IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
   https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
   CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
  https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

[28]
UITPERS.BEIRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIEPAUL VAN DEN BAVIERE15 JUNI 2014
   http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/546-irak-stap-dichter-bij-desintegratie

[29]

ELSEVIERIS WINT TERREIN IN AFGHANISTAN1 MEI 2015
 http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2015/5/IS-wint-terrein-in-Afghanistan-1756081W/

[30]
WIKIPEDIANOURI AL-MALIKI
 https://en.wikipedia.org/wiki/Nouri_al-Maliki

[31]

”More compelling evidence of the need for western air power to pummel these barbarians, you might think. But the persecutors here are not Islamic State (Isis). They are Shia fighters under the control of the former, western-backed prime minister Nouri al-Maliki, whose violent sectarianism did so much to fuel the rise of Isis.”
  THE GUARDIANISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITINGSERGEANTS
  http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/05/isis-islamic-state-bombing  ´´At a time when democratic leadership is needed to heal sectarian wounds and entrench national reconciliation, Prime Minister Nouri al-Maliki has instead established an autocratic single-sect powerbase. By so doing, he has plunged Baghdad into a deep crisis, which has escalated in recent weeks with thousands taking to the streets in Sunni areas to protest against his Shia-led government.´´
   THE GUARDIANSECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/18/sectarian-conflict-iraq-maliki-us
   RADIO FREE EUROPEWHAT DRIVES SUNNI ANGER IN IRAQ23 JUNI 2014
  http://www.rferl.org/content/iraq-sunni-anger-causes/25432218.html
  MIDDLE EAST MONITORIRAQI VICE PRESIDENT ON SUNNI OPPRRESSION,NOURI AL-MALIKI AND SECTARIAN DIVISION28 AUGUST 2014
  https://www.middleeastmonitor.com/resources/interviews/13790-iraqi-vice-president-on-sunni-oppression-nouri-al-maliki-and-sectarian-division

[32]

´´Although Maliki’s government is seen as essentially Shia, sections of the Shia community have complained about his autocratic policies. The Sunni demonstrations were attended by solidarity delegations from the Shia regions. The Shia leader Moqtada al-Sadr has visited Sunni areas and declared support for the demonstrators.´´  THE GUARDIANSECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/18/sectarian-conflict-iraq-maliki-us

[33]

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ, SURVIVORS DESCRIBE GOVERNMENT AIRSTRIKE14 SEPTEMBER 2014
  http://www.hrw.org/news/2014/09/13/iraq-survivors-describe-government-airstrike
  AMNESTY INTERNATIONALIRAQEVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-BACKED SHIA- MILITIA14 OCTOBER 2014
  http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iraq-evidence-war-crimes-government-backed-shi-militias-2014-10-14
   AMNESTY INTERNATIONALABSOLUTE IMPUNITYMILITIA RULE IN IRAQOCTOBER 2014
  http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/015/2014/en/17cbb7ef-7ca4-4b5a-963e-661f256fddb0/mde140152014en.pdf
  THE GUARDIANISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS5 OCTOBER 2014
  http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/05/isis-islamic-state-bombing
  VOLKSKRANT”MILITIES IRAK PLEGEN OORLOGSMISDADEN”13 OCTOBER 2014
   http://www.volkskrant.nl/dossier-strijd-in-irak/milities-irak-plegen-oorlogsmisdaden~a3767986/

[34]

´´Zo horen we veel over de dreigende slachting in Kobani. Maar er zijn meer slachtingen, met aanzienlijk minder media-aandacht. Heel af en toe lees je echter hoe bijvoorbeeld in irak de strijd door tegenstanders van IS wordt gevoerd. Owen Jones aan het woord, in de Guardian van 5 oktober: “Ze ontvluchten Latifiya – een stad net buiten Bagdad – met duizenden. Een p[aar maanden geleden had het een bevolking van 200.000 maar nu zijn er nog maar 50.000. Dit is een stad van verschrikking. Volgens Human Rights Watch executeren Islamistische milities mensen (…)Mensen worden uit hun auto ? ghehaald, hen wordt bevolen op de stoep te knielen, en dan in het hoofd geschoten. Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie.” Maar deze Islamistische moordbrigades zijn geen IS-eenheden, zo zet Owen fijntjes uiteen. Het zijn Sjiitische milities die de Iraakse regering hielpen verdedigen. Juist dit soort terreur heeft veel Soennieten in Irak in de armen van IS gedreven.´´
 FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1): LINKS ONGEMAKEN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEIDPETER STORM11 OCTOBER 2014
  http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-1-links-ongemak-en-westerse-medeplichtigheid/
[35]

RIJKSOVERHEIDARTIKEL 100 BRIEFDEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJDTEGEN ISISKAMERSTUK24 SEPTEMBER 2014
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/24/artikel-100-brief-deelneming-aan-internationale-strijd-tegen-isis.html
   ´´Door deel te nemen aan de oorlog tegen IS, wordtNederland medeplichtig aan de misdaden, die de Iraakseregering zelf bedrijft en waarvoor in de berichtgeving nauwelijksaandacht is.´´
 OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADENASTRID ESSED2 NOVEMBER 2014
 http://www.astridessed.nl/oorlog-tegen-isisnederland-trekt-ten-strijdemisdadigers-tegen-misdadigersde-verzwegen-oorlogsmisdaden/

[36]

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ/ISIS ESCAPEES DESCRIBE SYSTEMATIC RAPE14 APRIL 2015
  https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape
  HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES/HELP YEZIDI SURVIVORS4 APRIL 2015
  https://www.hrw.org/news/2015/08/04/dispatches-help-yezidi-survivors
   HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISIS EXECUTED HUNDREDS OF PRISONINMATES30 OCTOBER 2014
  http://www.hrw.org/news/2014/10/30/iraq-isis-executed-hundreds-prison-inmates
  AMNESTY INTERNATIONALETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALEISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETINGOF MINORITIES IN NORTHERN IRAQSEPTEMBER 2014
  http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/6333e9b6-c803-4b17-907d-d254d1b43ecc/mde140112014en.pdf
  AMNESTY INTERNATIONALKILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OFIS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ3 SEPTEMBER 2014
 http://www.amnesty.org/en/news/killing-steven-sotloff-tip-iceberg-war-crimes-syria-and-iraq-2014-09-03
   HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FORYEZIDI’S12 OCTOBER 2014
  http://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversion-yezidis
  HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT2 SEPTEMBER 2014
 http://www.hrw.org/news/2014/09/02/iraq-islamic-state-executions-tikrit

[37]

”The air campaign against Islamic State in Iraq and Syria has killed more than 450 civilians, according to a new report, even though the US-led coalition has so far acknowledged just two non-combatant deaths.

More than 5,700 air strikes have been launched in the campaign, which nears its first anniversary this Saturday, with its impact on civilians largely unknown.”

THE GUARDIANHUNDREDS OF CIVILIANS KILLED IN US-LED AIRSTRIKESON ISIS TARGETS-REPORT

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/03/us-led-air-strikes-on-isis-targets-killed-more-than-450-civilians-report

THE WASHINGTON POSTUS-LED AIR WAR IN SYRIA HAS KILLED HUNDREDS OF CIVILIANS,STUDY SAYS

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/04/u-s-led-air-war-in-syria-has-killed-hundreds-of-civilians-study-says/

COMMONDREAMS.ORGTHE CIVILIAN TOLL FROM THE WAR AGAINST ISIS ISHUGE. WHY ISN’T THE PRESS COVERING IT26 AUGUST 2015
  http://www.commondreams.org/views/2015/08/26/civilian-toll-war-against-isis-huge-why-isnt-press-covering-it
  AIRWARS.ORGCAUSE FOR CONCERN: CIVILIANS KILLED IN COALITIONSTRIKESAUGUST 2015
  http://airwars.org/wp-content/uploads/2015/08/airwars-cause-for-concern-civilians-killed-by-coalition.pdf
   AIWARS.ORGREPORTED CIVILIAN AND ”FRIENDLY FIRE” DEATHSFROM COALITION AIRSTRIKES 2015
  http://airwars.org/civcas-2015/

[38]

HUMAN RIGHTS WATCHRUSSIA/SYRIA: POSSIBLE UNLAWFULRUSSIAN AIRSTRIKES25 OCTOBER 2015

https://www.hrw.org/news/2015/10/25/russia/syria-possibly-unlawful-russian-air-strikes

[39]

HUMAN RIGHTS WATCHSYRIA: NEW RUSSIAN-MADE CLUSTER MUNITIONREPORTED10 OCTOBER 2015

https://www.hrw.org/news/2015/10/10/syria-new-russian-made-cluster-munition-reported

(40)

´´Known as WP, use of the highly flammable chemical is accepted under international law in order to light up the battlefield and provide cover for ground troops.

But it is banned for use in densely populated areas or when directly targeted at infantry because it is highly toxic and can burn through skin and bone.´´

THE INDEPENDENTCHEMICAL WEAPON WHITE PHOSPHORUS´´BEING USED´´ IN RAQQA AIRSTRIKES26 NOVEMBER 2015

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/is-russia-or-france-deploying-chemical-weapons-against-isis-in-raqqa-a6745171.html

(41)

´´It is thought to be the first reported use of white phosphorus in air strikes on Raqqa, which has been heavily bombed by the Russian and French air forces in the wake of the Paris attacks.´´

THE INDEPENDENTCHEMICAL WEAPON WHITE PHOSPHORUS´´BEING USED´´ IN RAQQA AIRSTRIKES26 NOVEMBER 2015

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/is-russia-or-france-deploying-chemical-weapons-against-isis-in-raqqa-a6745171.html

(42)

´´Generaal b.d. (generaal buiten dienst) Peter van Uhm heeft respect voor Nederlandse Syriëgangers, omdat ze opkomen voor hun idealen. Volgens hem zijn het jongeren die ‘op de een of andere manier ervaren dat ze iets moeten doen om de wereld beter te maken’. Hun wereldbeeld steunt hij niet.´´
VOLKSKRANTEX COMMANDANT VAN UHM/RESPECT VOORSYRIEGANGERS5 MEI 2014

http://www.volkskrant.nl/buitenland/ex-commandant-van-uhm-respect-voor-syriegangers~a3648620/

ONE WORLDENKELE REIS ISLAMITISCHE STAAT2 OCTOBER 2014

http://www.oneworld.nl/crisis/enkele-reis-islamitische-staat

THE INDEPENDENTWHY DO PEOPLE JOIN ISIS/FOREIGN FIGHTERS ALMOSTNEVER RECRUITED AT MOSQUE, EXPERT SAYS26 NOVEMBER 2015

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/what-makes-people-join-isis-expert-says-foreign-fighters-are-almost-never-recruited-at-mosque-a6748251.html

JOOP.NLWAAROM PÜBERS KIEZEN VOOR DE JIHAD4 OCTOBER 2014

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/28887_waarom_pubers_kiezen_voor_de_jihad/

(43)

OM EIST TWEE JAAR CEL TEGEN AMSTERDAMSE SYRIEGANGER/STRIJD TEGEN DICTATUUR WORDT ´´TERRORISTISCH MISDRIJF´´/GEVAARLIJKE WESTERSE TRENDSASTRID ESSED20 DECEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/om-eist-twee-jaar-cel-tegen-amsterdamse-syriegangerstrijd-tegen-dictatuur-wordt-terroristisch-misdrijfgevaarlijke-westerse-trends/

(44)

”We wachten dus op de openbare verklaringen van mensen als Sylvain EphimencoSander van Walsum en natuurlijk Annabel Nanninga, die allen luidkeels de oproep tot ‘afstand nemen’ verwoord hebben. Dat zij in hun columns en krantenartikelen verklaren opgelucht te zijn, het gevaar is bezworen, we kunnen door.”

”Ik vertel u niets nieuws als ik denk dat dit niet gaat gebeuren. Ik denk dat het wantrouwen tegen islam en moslims zal blijven. Ik denk dat de eisende partij een soort rupsje-nooit-genoeg is die alsmaar met nieuwe eisen en voorwaarden voor de moslims komt totdat de aap echt uit de mouw komt: namelijk dat deze eisers van mening zijn dat moslims eigenlijk geen moslims mogen zijn en daarom hun moslimidentiteit moeten afleggen.”

THE POSTONLINEAFSTAND NEMEN, EN DAN?25 SEPTEMBER 2014

http://politiek.tpo.nl/column/afstand-nemen-en-dan/

(45)

 BIJBEL EN KORAN http://www.bijbelenkoran.nl/
  ZIE OOK ZET DE KORAN AAN TOT GEWELD
 http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert23.htm#2.1
  Bron
 http://www.cie.ugent.be/bogaert/index.htm

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!