De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

model-motie ivm wetsontwerp woonstbetreding

model-motie ivm wetsontwerp woonstbetreding

woensdag 28 februari 2018 07:19
Spread the love

 tekst van  Stefan Colaes uit EVERE

  • Het wetsontwerp is in deze vorm voorlopig ingetrokken. Het verder vervolg is nog niet duidelijk.
  • De beoordeling of je een dergelijke bovenlokale motie op de gemeenteraad brengt is in de eerste plaats lokaal. In Wallonië en Brussel gebeurt dit veel, in heel wat Vlaamse gemeenten is dit minder de gewoonte en leidt dit daardoor niet altijd tot een zinvol debat. Maar, net omdat lokale politiek in de eerste plaats lokaal is, is dit een afweging dieje als lokale groep zelf moet maken.

Hier  de tekst uit Drogenbos (uiteraard lokaal aan te passen):

Gezien het feit dat de Commissie van Binnenlandse Zaken deze dinsdag 23 januari 2018 de wet heeft bestudeerd die woonstbetreding toestaat om een persoon die illegaal verblijft te arresteren;

Gezien het feit dat de wet veiligheidstroepen al alle tijd biedt om in te grijpen en iedereen te controleren die de openbare orde kan schaden;

Gezien het feit dat het wetsvoorstel ernaar streeft de wet zodanig te wijzigen dat onderzoeksrechters onder de quasi-plicht worden geplaatst om deze woonstbetreding toe te staan;

Gezien het feit dat het huis volgens artikel 15 van de Grondwet onschendbaar is, dat uitzonderingen op de onschendbaarheid van het huis streng zijn en dat de onderzoeksrechter alleen een zoekopdracht bestelt in het geval van een overtreding of van een strafrechtelijk onderzoek en niet als administratieve procedure;

Gezien het feit dat het Constitutioneel Hof in zijn recente uitspraak 148/2017 van 21 december 2017 bepaalde bepalingen van de wet pot-pourri II afkeurt, en precies de mogelijkheid om een zoekopdracht uit te voeren via een mini-instructie in deze termen annuleert:

“Vanwege de ernst van de interventie in het recht op respect voor het privéleven en in het recht op onschendbaarheid van het huis, besluit het Hof dat het woonstbetredingbevel, in de huidige staat van het strafprocesrecht, alleen kan worden geautoriseerd in het geval van een instructie. De zoekopdracht toestaan via een mini-instructie als onderdeel van de informatie, zonder extra garanties te bieden om het recht op verdediging te beschermen, schendt het recht op respect voor het privéleven en het recht op onschendbaarheid van het huis”;

Gezien het feit dat deze redenering a fortiori van toepassing is in het kader van een administratieve procedure;

Gezien het feit dat het wetsvoorstel personen die illegaal verblijven stigmatiseert door het verwijderen van de meest fundamentele rechten op verdediging en door een administratieve procedure op te nemen in een strafprocedure;

Gezien het feit dat het recht op respect voor het privéleven en het recht op onschendbaarheid van het huis fundamentele principes zijn en dat Drogenbos altijd een plaats van vrijheid en democratie is geweest;

Gezien de unanieme beslissing van de gemeenteraad om Drogenbos tot “gastvrije, verantwoordelijke, hartelijke en open gemeente” te verklaren per 15 februari 2018;

VERZOEKT de gemeenteraad van Drogenbos:

• het Federale Parlement om desbetreffend wetsvoorstel af te wijzen;
• de federale regering haar standpunt te heroverwegen met betrekking tot de verschillende adviezen die tot nu toe zijn gegeven door de Raad van State, de Orde van Advocaten, de vakvereniging van de rechterlijke macht en de verschillende burgerverenigingen (CNCD, LHD, Ciré…);

  • de burgemeester om dit voorstel over te dragen aan de voorzitter van de Kamer, de verschillende leiders van de parlementaire fracties, meneer de Premier, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie.

take down
the paywall
steun ons nu!