De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Militairen hielpen groepen Amsterdam in kaart brengen/Etnische profilering en apartheid

Militairen hielpen groepen Amsterdam in kaart brengen/Etnische profilering en apartheid

zondag 14 juni 2015 00:59
Spread the love

MILITAIREN HIELPEN GROEPEN AMSTERDAM IN KAARTBRENGEN/ETNISCHE PROFILERING EN APARTHEID

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/militairen-hielpen-groepen-amsterdam-in-kaart-brengenetnische-profilering-en-apartheid/

Dit is Nederland anno 2015!Er wordt een bericht bekendgemaakt, dat Nederlandsemilitairen in burger, die ook in Afghanistan waren ingezet, de Amsterdamsepolitie hebben ”geholpen”, in West en Nieuw West, ”doelgroepen” in kaart te brengen.Het project ”Anders Kijken” heeft geduurd van2012 tot 2014. [1]Doelgroepen?Allochtone bevolkingsgroepen, Jawohl!Terecht schrijft Joop.nl over een ”stiekeme” operatie endat nota bene van een leger, in vredestijd [In Nederland dan]tegen de eigen burgerbevolking. [2]
MAAR ER IS MEERVEEL MEER:
DOEL EN MOTIVATIEPOLITIE AAN HET WOORD:
Eerst iets over het ”doel” of de ”motivering” van deze op zijnzachtst gezegd merkwaardige operatie:Hiervoor laat ik de politie zelf aan het woord:Lees
”Om politiewerk goed te kunnen doen, moet de politie in goed contact zijn met (vertegenwoordigers van) alle inwoners van Nederland. Sommige groepen zijn voor de politie moeilijker bereikbaar dan andere. Het project ‘Anders Kijken’ brengt daar verbetering in.”…………….”Daarom is binnen de politie Amsterdam in 2012 het project ‘Anders Kijken’ opgezet, dat tot betere verbinding met de inwoners van de hoofdstad moet leiden en moet bijdragen aan een genuanceerdere kijk van politie op burgers. Daardoor kan de wijkagent beter in verbinding komen met zijn bewoners en kan ook een gerichte communicatiestrategie worden ontwikkeld. De doelgroepen kunnen variëren van wijkbewoners in een bepaalde straat, marktkooplui in een bepaald gebied tot ouderen of huurders.

In Amsterdam heeft de politie ruime ervaring opgedaan met de ‘Anders Kijken’-methode. Dit is in 2012 in samenwerking met de Vrije Universiteit en Defensie gedaan. Op vredesmissies zoals in Afghanistan krijgen militairen te maken met bevolkingsgroepen waarmee door allerlei barrières lastig te communiceren valt. De politie kijkt hoe zij in haar dagelijks werk van deze methode gebruik kan maken.”

…..

…..

”Het uitgangspunt van het project is dat elke groep eigen codes, regels, sleutelfiguren, behoeften en gevoeligheden kent. ” [3]

Zie onder notenapparaat de gehele tekst

DOEL/MOTIVATIE

”BETER KIJKEN” IN KADER VAN ”PROJECT PSYCOPS”

Voor wie oppervlakkig kijkt, ziet het er positief uit.

Een project om ”een beter contact met de bevolking te 

krijgen” en de zogenaamd te willen ”helpen” [4]

Maar het is natuurlijk belangrijk, tussen de regels door 

te lezen:

Inschakeling van het leger

Het in kaart brengen van ”gedrag” van twee allochtone

bevolkingsgroepen [Turken en Marokkanen]

Een experiment ”PsyCops”, naar de militaire term

”Psyops” [Psychological Operations]

Betrokken militairen:

Een Nederlandse legereenheid, die in Afghanistan

”hielp” de ”harten en de hoofden” [minds and hearts]

van de Afghaanse bevolking te winnen. [5]

En daarbij, wat misschien niet iedereen zich meer herinnert:

Nederlandse militairen hebben al eens eerder geopereerd in

Nieuw West, met een ”militaire oefening”,

zogenaamd om alvast door ”gesprekken met moslims”

[alsof alle moslims overal ter wereld hetzelfde zijn] de Afghaanse

bevolking ”beter te kunnen begrijpen” [6]

Ik vond dat toen al een rare zaak en heb destijds op AT5 een reactie geschreven. [7]

Het zou mij niets verbazen, als dit dezelfde eenheid was,

die de politie heeft ”geholpen” bij dit project ”Anders Kijken”

PROJECT ”ANDERS KIJKEN” NADER BEZIEN

Het dagblad Trouw schrijft over dit opmerkelijke project het volgende:

”De militaire eenheid die in Afghanistan het leger hielp de ‘harten en hoofden’ van de lokale bevolking te winnen, is door de Amsterdamse politie ingezet in de wijk Bos en Lommer. De militairen brachten daar met agenten Turkse en Marokkaanse ‘doelgroepen’ en hun gedrag in kaart.”

…….

…….’

”Militairen van het Civiel en Militaire Interactie Commando liepen in september 2012 in burger door de wijk. Eind 2013 gingen ze weer drie weken de straat op, nu met agenten, die ze onderwezen in methoden die zijn ontwikkeld voor vredesmissies in verre oorlogsgebieden.”

……..

……..

”Dat begint met het indelen van de bevolking in groepen. De militairen formuleerden in Bos en Lommer doelgroepen als ‘moskeebezoekende mannen tussen 25 en 40’ en ‘allochtone ouders van jonge kinderen’. ‘Autochtone ouders’ kwamen, aldus het rapport, ‘nauwelijks ter sprake’.

Daarna wordt zo veel mogelijk informatie over de doelgroepen verzameld. Waar zijn ze het kwetsbaarst, hoe ontvankelijk zijn ze voor beïnvloeding en via welke kanalen kan dat het beste? Vooral op het gebied van gedragsbeïnvloeding noemt het rapport de militaire methode een toevoeging.

De Amsterdamse politie is enthousiast en wil verder met de methode. Acht nieuwe agenten en drie begeleiders worden daartoe nu getraind.” [8]

Duidelijk worden de volgende zaken
Stiekeme methodesEtnische profilering en een politiek van apartheidBrainwashingMilitarisering samenleving

STIEKEME METHODES
Het meest geniepige is het stiekeme karakter.Er wordt bewoners van West en Nieuw West nietsverteld over dit project, er lopen in burger militairenrond, die zich ongetwijfeld voordoen als in decultuur en achtergronden geinteresseerde lieden[of zomaar een praatje aanknopen],waardoor mensen geen idee hebben, met wie ze tedoen hebben.Nederlandse Afghanistan strijders, die via psychologischetrucs en gevechtshandelingen, de Amerikaanse bezettingmet alle onderdrukking/misdaden in stand hebben gehouden. [9]Maar ja, de kans was groot, dat als de bewoners dat van hengeweten hadden, hun houding bepaald niet toeschietelijkgeweest was.En terecht!

POLITIEK VAN APARTHEID/ETNISCH PROFILEREN

Volgens de politie heeft die ”Anders Kijken” operatie

niets te maken met het viseren van bepaalde bevolkingsgroepen

Het hadden net zo goed winkeliers kunnen zijn [10]

Ja, maar dat waren ze NIET!

Het gaat hier om de Marokkaanse en Turkse bevolkingsgroepen

en dat is een griezelig teken aan de wand, zeker dat gedeelte

”hun gedrag in kaart brengen” [11]

Dat klinkt niet alleen eng, maar is duidelijk ”etnisch 

profileren” een racistische praktijk, waar Amnesty, terecht,

fel stelling tegen genomen heeft. [12]

We zijn hier niet in de dagen van de apartheid van het vroegere Zuid

Afrikaanse regime, maar het zijn wel methodes van apartheid.

BRAINWASHING

Naast dat racisme vind ik het griezeligste nog de

verworven inkijk in het ”gedrag” van bevolkingsgroepen

[op zich al een racistische en generaliserende term] en een

van de kennelijke doelen.

”Daarna wordt zo veel mogelijk informatie over de doelgroepen verzameld. Waar zijn ze het kwetsbaarst, hoe ontvankelijk zijn ze voor beïnvloeding en via welke kanalen kan dat het beste? Vooral op het gebied van gedragsbeïnvloeding noemt het rapport de militaire methode een toevoeging.” [13]

Net als het veroveren van die ”hearts and minds” in Afghanistan

[wat ”natuurlijk” lukt met een record aantal burgerdoden….],

een teken aan de wand.

Het project ”Anders Kijken” wordt ook wel ”PsyCops”

genoemd, afgeleid van de militaire strategie ”Psyops”, Psychological Operations, manipulatietactieken, zoals

door militairen in Afghanistan en andere ”missiegebieden” [lees

oorlogsgebieden] zijn toegepast. [14]

Laten we het zeggen zoals het is:

De bedoeling van dit project was etnische profilering,

manipulatie en registratie van bevolkingsgroepen.

No more, no less.

MILITARISERING SAMENLEVING

Belangrijke vraag rest:

Waarom?

Waarom wordt in vredestijd in Nederland een Nederlandse

gevechtseenheid in Afghanistan losgelaten op specifieke

bevolkingsgroepen, naar wordt beweerd om de politie

te assisteren

En wat valt er eigenlijk te assisteren.

Er is geen sprake van criminaliteitsbestrijding – wat trouwens een taak van de politie is, niet het leger.

Neen, het gaat om groepen ´´waarmee de politie moeilijk

contact krijgt´´, waarvan hun gedrag en kwetsbaarheden

moeten worden achterhaald. (15)

Ik beschouw dit als niet meer of minder dan grove intimidatie en een vorm van oorlogsvoering

tegen twee allochtone bevolkingsgroepen, ook

al worden er dan geen wapens bij getrokken.

Ook doet dat ´´in kaart brengen´´ van bevolkingsgroepen

mij denken aan

gebeurtenissen, 70 jaar geleden, uit een duister verleden.

(16)

Ver gezocht.

Misschien wel, ja.

Maar dat is die militaire ondersteuning van de politie

ook.

Wie had aan zo´n waanzinnige operatie gedacht, in

de 70 er jaren, maar ook nog in de 80 er jaren,

van de vorige eeuw.

Vergelijkingen met het verleden zouden niet van de

lucht geweest zijn.

KRITIEK
Niet dat er geen kritiek is gekomen.Antropoloog Paul Mutsaerts, die trouwens in een onthullendonderzoek het reeds eerder door Amnesty Internationalgeconstateerde racisme bij de politie heeft beschreven (17),noemt die militaire inzet, die indeelt naar afkomst ”een verregaandevorm van etnisch profileren” en heeft het over ”een strategie vanindoctrinatie en manipulatie, gericht tegen ”niet westerse migranten. (18)Ik vind, dat hij daarmee de spijker op de kop slaat!Ook Désirée Verweij, hoogleraar militaire ethiek in Breda heeft kritiek: “Je moet dit niet willen van een politie die de orde handhaaft.” (19)
Ik hoop, dat het bij deze kritische geluiden niet blijft, maar dat hetook door de politiek wordt opgepakt.Wat dat betreft heeft Groen Links voorzitter Rutger Groot Wassinkeen goede aftrap gedaan, door vragen te gaan stellen in de CommissieAlgemene Zaken. (20)Overigens is burgemeester van der Laan, dezelfde, die van hotnaar her verdreven uitgeprocedeerdevluchtelingen chanteert met ”hulp in ruil voor terugkeer” (21), 
verantwoordelijk voor dit onzalige project, waarvoor hij subsidieheeft aangevraagd, destijds. (22)Zegt wel iets over zijn ondemocratische gehalte.
EPILOOG

Militaire inzet tegen de eigen burgerbevolking in vredestijd.Bizarrer kan je je het toch niet voorstellen.Als ”hulp” aan de politie.Maar wat voor excuus  ook wordt gegeven,  burgersworden behandeld alsof ze een ”vijandig doel” zijn.Gevaarlijk en onvergeelijk.
Dat daarbij dan ook nog onversneden racisme komt ENbrainwashing [het in kaart brengen van het ”gedrag” van Turkseen Marokkaanse bevolkingsgroepen], waarbij de militairen ooknog eens stiekem [in burger] opereerden EN het rapport over deze strapatzen niet openbaar gemaakt wordt  (23) , is ronduitweerzinwekkend.
Dergelijke praktijken verwacht je in een dictatuur, niet in een land, dat zich een ”democratie” noemt.
Er kan maar beter fel en op grote schaal tegen worden gepresenteerd, anders is het einde zoek en wordtdergelijke militaire inzet gewoon.
Waar eindigt het?

Astrid Essed

NOTEN

[1]

TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml
HET PAROOLAMSTERDAMSE POLITIE HEEFT MILITAIREN INGEZETIN BOS EN LOMMER12 JUNI 2015
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/4072805/2015/06/12/Amsterdamse-politie-heeft-militairen-ingezet-in-Bos-en-Lommer.dhtml

ADLEGER HIELP GROEPEN AMSTERDAM IN KAART TE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/4073184/2015/06/12/Leger-hielp-groepen-Amsterdam-in-kaart-brengen.dhtml

TELEGRAAFPOLITIE AMSTERDAM ZETTE MILITAIREN IN12 JUNI 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24148840/__Politie_A_dam_zette_militairen_in__.html

NU.NLMILITAIREN HIELPEN AMSTERDAMSE POLITIE IN BOS EN LOMMER13 JUNI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/4067144/militairen-hielpen-amsterdamse-politie-in-bos-en-lommer.html

JOOP.NLAMSTERDAM ZET STIEKEM MILITAIREN IN TEGEN EIGEN BEVOLKING12 JUNI 2015

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/32588_amsterdam_zet_stiekem_militairen_in_tegen_eigen_bevolking/

[2]

JOOP.NLAMSTERDAM ZET STIEKEM MILITAIREN IN TEGEN EIGEN BEVOLKING12 JUNI 2015

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/32588_amsterdam_zet_stiekem_militairen_in_tegen_eigen_bevolking/

[3]

POLITIE.NLBETER CONTACT MET BEVOLKING DOOR ANDERS KIJKEN12 JUNI 2015
https://www.politie.nl/mijn-buurt/nieuws/2015/juni/12/05-beter-contact-met-bevolking-door-anders-kijken.html?geoquery=Amsterdam+West&distance=5.0

[4]

TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml

[5]

AT5SOLDATEN OEFENEN PRATEN MET MOSLIMS IN AMSTERDAM WEST14 JUNI 2013

http://www.at5.nl/artikelen/105183/soldaten-oefenen-praten-met-moslims-in-west-en-nieuw-west

[6]

MILITAIREN OEFENEN IN AMSTERDAM WEST/REACTIEOP AT5ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/militairen-oefenen-in-westreactie-op-at5/

[7]

MILITAIREN OEFENEN IN AMSTERDAM WEST/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/militairen-oefenen-in-westreactie-op-at5/

[8]

TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml

[9]

NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME AAN AFGHANISTANWEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHTASTRID ESSEDMAART 2008
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

AMNESTY INTERNATIONALNO JUSTICE FOR AFGHAN CIVILIANS KILLED BY USOR NATO FORCES13 AUGUST 2014
https://www.amnesty.org/en/articles/blogs/2014/08/no-justice-for-afghan-civilians-killed-by-us-or-nato-forces/

[10]

NU.NLMILITAIREN HIELPEN AMSTERDAMSE POLITIE IN BOSEN LOMMER13 JUNI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/4067144/militairen-hielpen-amsterdamse-politie-in-bos-en-lommer.html

[11]

”De militaire eenheid die in Afghanistan het leger hielp de ‘harten en hoofden’ van de lokale bevolking te winnen, is door de Amsterdamse politie ingezet in de wijk Bos en Lommer. De militairen brachten daar met agenten Turkse en Marokkaanse ‘doelgroepen’ en hun gedrag in kaart.”
TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml

[12]
AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILEREN

http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren


[13]

TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml

[14]

WIKIPEDIAPSYCHOLOGICAL OPERATIONS

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Operations_(United_States)

(15)

‘De militaire eenheid die in Afghanistan het leger hielp de ‘harten en hoofden’ van de lokale bevolking te winnen, is door de Amsterdamse politie ingezet in de wijk Bos en Lommer. De militairen brachten daar met agenten Turkse en Marokkaanse ‘doelgroepen’ en hun gedrag in kaart.”
TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml

DUTCH DEFENCE PRESSPSYCHOLOGISCHE OPERATIESWAPENS RICHTEN ”OP DE GEEST”23 SEPTEMBER 2007
http://www.dutchdefencepress.com/psychologische-operaties-%E2%80%98wapens-richten-op-de-geest%E2%80%99/

DEFENSIEKRANTDE VERLEIDERS VAN DEFENSIE

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2015/03/de-verleiders-van-defensie

(16)

VERZETSMUSEUMDE JODENSTER (1942)
http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,jodenvervolging/jodenster

(17)

TROUWDISCRIMINATIE BIJ POLITIE OOK HIER GEWOON9 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4064791/2015/06/09/Discriminatie-bij-politie-ook-hier-gewoon.dhtml

REPUBLIEK ALLOCHTONIENEDERLANDSE POLITIE DISCRIMINEERT OP GROTESCHAAL OP RAS9 JUNI 2015
http://www.republiekallochtonie.nl/nederlandse-politie-discrimineert-op-grote-schaal-op-ras

(18)

TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml

(19)

TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml

(20)

AT5KRITIEK OP INZET MILITAIREN BOS EN LOMMER12 JUNI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/144175/kritiek_op_inzet_militairen_bos_en_lommer

(21)

AMSTERDAM BIEDT OPVANG ASIELZOEKERS UIT/MISDADIGE HYPOCRISIE GEMEENTE AMSTERDAMASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/amsterdam-breidt-opvang-asielzoekers-uitmisdadige-hypocrisie-gemeente-amsterdam/

(22)

”Voor het experiment – ‘PsyCops’ gedoopt, naar de militaire term ‘PsyOps’, Psychological Operations – diende de Amsterdamse burgemeester Van der Laan een ‘bijstandsaanvraag voor militaire steunverlening in het algemeen belang’ in. Het project, gesubsidieerd door het ministerie van justitie en veiligheid, liep tot maart 2014. Het eindrapport werd niet openbaar gemaakt.”

TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml

(23)

”Het eindrapport werd niet openbaar gemaakt.”

TROUWMILITAIREN HELPEN POLITIE DOELGROEPEN IN KAARTTE BRENGEN12 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4072203/2015/06/12/Militairen-helpen-politie-doelgroepen-in-kaart-te-brengen.dhtml

GEHELE TEKST POLITIE OVER HET SAMENWERKINGSPROJECTMET MILITAIREN
LINK
POLITIE.NLBETER CONTACT MET BEVOLKING DOOR ANDERS KIJKEN12 JUNI 2015
https://www.politie.nl/mijn-buurt/nieuws/2015/juni/12/05-beter-contact-met-bevolking-door-anders-kijken.html?geoquery=Amsterdam+West&distance=5.0

TEKST
BETER CONTACT MET BEVOLKING DOOR ANDERS KIJKEN12 JUNI 2015
https://www.politie.nl/mijn-buurt/nieuws/2015/juni/12/05-beter-contact-met-bevolking-door-anders-kijken.html?geoquery=Amsterdam+West&distance=5.0

Amsterdam – Om politiewerk goed te kunnen doen, moet de politie in goed contact zijn met (vertegenwoordigers van) alle inwoners van Nederland. Sommige groepen zijn voor de politie moeilijker bereikbaar dan andere. Het project ‘Anders Kijken’ brengt daar verbetering in.

De politie wil met preventietips vanzelfsprekend bij voorkeur de hele bevolking bereiken. Het huis beter beveiligen om te voorkomen dat er wordt ingebroken, niet opendoen voor vreemde mensen aan de deur vanwege mogelijke oplichting, nooit een pincode weggeven en misstanden melden aan de politie – zulke adviezen zijn immers voor alle burgers van belang. Als bepaalde groepen moeilijker te bereiken zijn dan andere, is het voor de politie lastig om bijvoorbeeld preventieboodschappen aan hen over te brengen.

Daarom is binnen de politie Amsterdam in 2012 het project ‘Anders Kijken’ opgezet, dat tot betere verbinding met de inwoners van de hoofdstad moet leiden en moet bijdragen aan een genuanceerdere kijk van politie op burgers. Daardoor kan de wijkagent beter in verbinding komen met zijn bewoners en kan ook een gerichte communicatiestrategie worden ontwikkeld. De doelgroepen kunnen variëren van wijkbewoners in een bepaalde straat, marktkooplui in een bepaald gebied tot ouderen of huurders.

In Amsterdam heeft de politie ruime ervaring opgedaan met de ‘Anders Kijken’-methode. Dit is in 2012 in samenwerking met de Vrije Universiteit en Defensie gedaan. Op vredesmissies zoals in Afghanistan krijgen militairen te maken met bevolkingsgroepen waarmee door allerlei barrières lastig te communiceren valt. De politie kijkt hoe zij in haar dagelijks werk van deze methode gebruik kan maken.

Het uitgangspunt van het project is dat elke groep eigen codes, regels, sleutelfiguren, behoeften en gevoeligheden kent. Met zulke gegevens houdt de politie rekening teneinde betere samenwerking tot stand te realiseren. Politiechef Amsterdam Pieter-Jaap Aalbersberg licht toe: ‘We bekijken onder meer waar groepen burgers bijeenkomen en dus goed bereikbaar zijn. Het project ‘Anders Kijken’geeft hier extra handvatten voor. Zo heeft de politie in Amsterdam in een gezondheidscentrum een groep Turkse ouderen voorgelicht over oplichting en pinpasfraude. En wordt er contact gezocht met ondernemers om de veiligheid in het winkelgebied te bevorderen.’

Ook onderzoekt ‘Anders Kijken’ welke thema’s belangrijk zijn voor bepaalde groepen en hoe deze groepen informatie tot zich nemen. Voor de een is een digitale nieuwsbrief een effectief communicatiemiddel, voor anderen werkt een voorlichtingsmiddag juist beter. Aalbersberg: ‘Het gebruik van deze methode gebeurt in alle openheid. De wijkagent, legt altijd aan vertegenwoordigers van de desbetreffende groepen uit waarom zij wil samenwerken, wat zij hiermee wil bereiken en hoe zij hiermee voor deze burgers van meerwaarde kan zijn. We merken dat deze actieve benaderingswijze door de betrokken Amsterdamse burgers wordt gewaardeerd.’

Noot voor redacties: het project ‘Anders Kijken’ bestond eerder onder de naam ‘Psycops’.

take down
the paywall
steun ons nu!