De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mijn reactie over massamoordenaar J.P. Coen weggecensureerd door Binnenlands Bestuur/Zie inhoud reactie

Mijn reactie over massamoordenaar J.P. Coen weggecensureerd door Binnenlands Bestuur/Zie inhoud reactie

woensdag 22 november 2017 18:59
Spread the love

STANDBEELD KOLONIALE MISDADIGER J.P. COEN, GEMEENTEHOORN/WEGGECENSUREERDE REACTIE OP ”BINNENLANDS BESTUUR”

ZIE

https://www.astridessed.nl/standbeeld-koloniale-misdadiger-j-p-coen-gemeente-hoorn-weggecensureerde-reactie-op-binnenlands-bestuur/

VOORAF:

Het zal de lezer niet zijn ontgaan, dat ik recentelijk een stuk geschrevenheb over het door de Gemeente Utrecht afgberoken overleg met deActiegroep ”De Grauwe Eeuw”, die strijdt tegen verheerlijking van hetNederlandse kolonialisme. [1]Dat kan een protest zijn tegen de film over Michiel de Ruyter, zetbaasvan de slavenhandel [2], die in de film als een held wordt neergezet.[3]Of tegen de keuze van straatnamen, zoals in de Utrechtse Lombokbuurt,die zijn genoemd naar Bloedjassen zoals de massamoordenaarsJan Pieterszoon Coen, Joannes Benedictus Van Heutszen Jan van Riebeeck. [4]Welnu, de Gemeente Utrecht heeft het overleg daarover met de Grauwe Eeuwafgebroken vanwege een zogenaamde ”dreigbrief.Zie noot 5 voor mijn stuk hierover.
Dit stuk gaat over het verzet  tegen het standbeeld, inHoorn [geboortestad van J.P. Coen] tegen zijn standbeeld.En zoals de indiener van een Burgerinitiatief tegen dit standbeeld [6]terecht verwoordde:”Iemand als Coen hoor je niet te eren” [7]
De Actiegroep De Grauwe Eeuw heeft uitstekend geprotesteerddoor het standbeeld van J.P. Coen te ”bekladden”[8] ‘of lievergezegd te voorzien van de naam, die het verdiende ”Genocide”Want zo noem je het als iemand vrijwel een hele bevolkinguitmoordt, zoals Coen op de Banda-eilanden in het voormalige”Nederlands Indie” [het huidige Indonesie] gedaan heeft. [9]

Om een lang verhaal kort te maken:Net als in Utrecht, startte er een overleg tussen de Gemeente Hoorn ende tegenstanders van het beeld van Coen en als slap resultaat kwam eruit,dat het beeld zou blijven staan, maar met een toegevoegde tekst. [10]Niet dus verwijderd helaas, maar dat was nog niet alles:
De Gemeente Hoorn weigerde in die toegevoegde tekst te vermelden, dat hethier om volkerenmoord en genocide ging [11], terwijl een hele bevolkingwas uitgemoord! [12]Massamoordenaar Coen merkte zelf op over zijn misdaden: ”” ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’ [13]
Duidelijker kon deze misdadiger niet zijn:En dan NOG weigert de Gemeente Hoorn het standbeeld van eenkoloniaal met bloed aan zijn handen te verwijderen, wat mij betreftin de Noordzee te smijten en zet er niet eens een tekst bij, die de mannoemt naar wat hij is, een volkerenmoordenaar, maar draait erom heenen komt met een slappe tekst! [14]
BAH!GEMEENTE HOORN, GA JE SCHAMEN!

MIJN COMMENTAAR OP BINNENLANDS BESTUURWEGGECENSUREERD!

Ik stuitte op een stukje op de website van ”Binnenlands Bestuur””HOORN NEEMT BESLUIT OVER TEKST JP COEN” [15] en besloot ereen commentaar op te zetten, omdat ik het belangrijk vond, indeze discussie een kritisch geluid te laten horen.Aanvankelijk was het in de reacties opgenomen [mijn reactiewas reactie 2]Maar wie schetst mijn verbazing toen het plotseling weer was verwijderd!
Pech voor Binnenlands Bestuur:Ik had het al opgeslagen!
Maar dit beschouw ik als een kwalijk stukje censuur van een mening,die ze kennelijk niet aanstaat.So far for freedom of opinion!
Nogmaals pech voor Binnenlands Bestuur:In dit huidige Internettijdperk werkt dat niet, dus hieronder mijnweggecensureerde reactie op Binnenlands Bestuur.
En geheel onderaan  het notenapparaat
ALLE STANDBEELDEN VAN KOLONIALE BLOEDJASSEN DENOORDZEE IN !!

Astrid Essed

WEGGECENSUREERDE REACTIE OP BINNENLANDS BESTUURLET OP!ER STAAT NOG MAAR EEN REACTIE OP.DE MIJNE [ONDERSTAANDE] REACTIE IS VERWIJDERD EN IS GEHEEL ONDERAAN TE VINDEN

BINNENLANDS BESTUURHOORN NEEMT BESLUIT OVER TEKST JP COEN14 MAART 2012

http://www.binnenlandsbestuur. nl/bestuur-en-organisatie/nieu ws/hoorn-neemt-besluit-over-te kst-jp-coen.4480154.lynkx

TEKST

HOORN NEEMT BESLUIT OVER TEKST JP COEN

14 mrt 2012  

De gemeenteraad in Hoorn heeft dinsdagavond na maanden van discussie de knoop doorgehakt over de veelbesproken tekst op de sokkel van Jan Pieterszoon Coen. De standbeeldtekst belicht straks dat Coen zijn successen als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) op zeer gewelddadige wijze boekte.

Burgerinitiatief

De raad bepaalde vorig jaar na een burgerinitiatief dat de tekst bij het beeld in het centrum van Coens geboortestad Hoorn zou worden aangepast. Kritische bewoners konden het niet verteren dat Pieterszoon Coen ondanks de slachtingen die hij in Nederlands-Indië aanrichtte als held wordt vereerd.

Passende tekst
De afgelopen maanden heeft het Hoornse gemeentebestuur gewerkt aan een passende tekst, die de historische gebeurtenissen op correcte wijze weergeeft. Hierin staat onder meer dat Coen een krachtdadig en visionair bestuurder was, maar ,,evenzeer wordt bekritiseerd om zijn gewelddadig optreden”. Ook wordt vermeld dat het standbeeld niet onomstreden is. ,,Volgens critici verdient Coens gewelddadige handelspolitiek in de Indische archipel geen eerbetoon”, aldus een van de passages.

Volkerenmoord
De indiener van het burgerinitiatief vindt deze aangepaste tekst nog steeds te neutraal. Hij had graag gezien dat de tekst concreet de volkerenmoord benoemt die Coen in 1621 zou hebben aangericht. Wethouder Peter Westenberg liet al weten dat de gemeente geen moreel oordeel wil vellen. De meerderheid van de gemeenteraad sloot zich daar bij aan.

Plaatsing
Het is nog onduidelijk wanneer de tekst precies bij het beeld wordt geplaatst.

MIJN WEGGECENSUREERDE REACTIE OP HET BOVENSTAANDE BERICHT

Door Astrid Essed (Journalist/Historica) op  7 november 2017 18:26

JAN PIETERSZOON COEN/NIET ”OMSTREDEN”/ 
MASSAMOORDEMAAR!MASSAMOORD IS EEN MISDAAD 
VAN ALLE EEUWEN 

Schandalig, in een woord, dat er zelfs maar sprake is geweest van 
een discussie rond het standbeeld/monument van Jan Pieterszoon 
Coen, een van de ergste koloniale bloedjassen in de reeds met bloed 
doordrenkte Nederlandse koloniale geschiedenis! 
Als Gemeentebestuur zou ik mij schamen, dat ik het beeld van deze 
massamoordenaar niet veel eerder gewoon met de grond gelijk 
gemaakt had. 
Dan wordt zij [het Gemeentebestuur hierop gewezen, weigert het 
beeld te verwijderen en zet er een tekst bij, waarbij weliswaar wordt 
verwezen naar het gewelddadige optreden van Coen, maar de termen 
”massamoord” en ”genocide” niet worden genoemd. 
Waarom niet? 
De in Hoorn geboren J.P. Coen, koopman, boekhouder-generaal en later 
Gouverneur Generaal van de [in 1601] opgerichte VOC voerde inm 
1621 een militaire expeditie uit tegen de Banda eilanden, waarbij meer 
dan vijftienduizend 
inwoners op gruwelijke wijze [kijk maar op Wikipedia] werden vermoord. 
Dat heet MASSAMOORD. 
Het was vooropgezet [een militaire expeditie], met als doel die 
bevolking te ”straffen”, die in hun EIGEN land, tegen de uit 
EUROPA afkomstige VOC orders in, nootmuskaat 
bleef verhandelen met de Engelsen. 
Het vooropgezet uitmoorden van een bevolkingsgroep 
heet GENOCIDE. 
Zoiets is in iedere tijd een misdaad, dat is universeel. 
Trouwens, ook tijdgenoten van J.P. Coen, waaronder een VOC officier, 
hadden kritiek 
Ik citeer een van deze officieren 
”Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden” 
https://www.trouw.nl/home/optr eden-jp-coen-had-w … 
En ook zijn VOC opdrachtgevers, de Heren Zeventien, hadden kritiek. 
ZO 
Ik denk, dat ik een en ander afdoend heb toegelicht. 
Hoorns Gemeentebestuur, ga je schamen. 
Massamoordenaars eer je niet, noch laat je hun standbeelden 
staan! 
Astrid Essed

NOTEN

[1]

WWW.YOUTUBE.COMDE GRAUWE EEUW, INDIE HERDENKING EN POLITIONELEACTIES

https://www.youtube.com/watch? v=wC9S9AlwfiU

[2]

MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSESLAVENHANDELASTRID ESSED26 AUGUSTUS 2015
  https://www.astridessed.nl/mic hiel-de-ruyter-zetbaas-van-de- nederlandse-slavenhandel/
   STIJNSPREEKT.NLMICHIEL DE RUYTER HIELD NEDERLANDSE SLAVENHANDELIN STAND26 JANUARI 2015
   http://www.stijnspreekt.nl/ michiel-de-ruyter-hield- nederlandse-slavenhandel- stand/

[3]

WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER (FILM)
   https://nl.wikipedia.org/wiki/ Michiel_de_Ruyter_(film)
  DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
   http://www.doorbraak.eu/ vragen-en-antwoorden-de- koloniale-zeeschurk-michiel- de-ruyter/

[4]

MASSAMOORDENAAR J.P. COEN

”Met een expeditieleger van 2000 soldaten overrompelde hij in 1621 de Banda-eilanden, waar de bevolking tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat bleef verkopen aan Portugezen en Engelsen. Deze veel gezochte specerij kwam destijds alleen hier voor. Wie de Banda-eilanden bezat, had het monopolie. Duizenden Bandanezen werden bij die actie op gruwelijke wijze vermoord. Het leverde hem de bijnaam “Slachter van Banda” op”
 WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN/GOEVERNEUR-GENERAAL VAN DEVOC
 https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen#Gouverneu r-generaal_van_de_VOC

ORIGINELE BRON WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen

”Het was de tot nationale held omgebouwde massamoordenaar Coen die het VOC-beleid het meest agressief uitvoerde. Coen koos het eiland Java uit als centrale plek om van daaruit de koloniale macht uit te breiden. In 1619 liet hij de stad Jakarta platbranden om er op de rokende resten de Hollandse nederzetting Batavia te stichten. Om het monopolie op specerijen veilig te stellen zond Coen in 1622 “een strafexpeditie” naar de Banda-eilanden. De Bandanezen ontdoken namelijk de wurgcontracten met de VOC en handelden clandestien met de Portugezen. Coen liet daarop ongeveer 15.000 Bandanezen uitmoorden”
 DOORBRAAK/HET GEBLADERTEHOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOTFEESTZOMER 2002
 http://www.doorbraak.eu/geblad erte/10842f52.htm

MASSAMOORDENAAR J.B. VAN HEUTSZ

”Officier en koloniaal bestuurder, die vorm gaf aan een nieuwe imperialistische politiek, gericht op de buitengewesten. Staat bekend als de pacificator van Atjeh en werd jarenlang door vele Nederlanders als een held beschouwd. Gezien het feit dat bij de pacificatie circa 70.000 inlanders omkwamen, werd hij later symbool voor een verderfelijk koloniaal bewind.”
  PARLEMENT & POLITIEKJ.B. VAN HEUTSZ
 https://www.parlement.com/id/v g09llzb6jzy/j_b_van_heutsz

”Hoewel succesvol, is Van Heutsz’ manier van optreden heden ten dage op zijn zachtst gezegd omstreden te noemen. Hij trad genadeloos op en hij wordt als verantwoordelijke gezien voor de massale slachtpartijen die er tijdens deze langdurige oorlog in de Atjehse dorpen werden aangericht. Tienduizenden, volgens sommigen zelfs zeventigduizend Atjehers vonden de dood.”

NPO ANDERE TIJDEN
VAN HEUTSZ

http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/199 9-2000/Van-Heutsz.html

MASSAMOORDENAAR J. VAN RIEBEECK

JAN VAN RIEBEECK  

Wisten jullie dat Jan van Riebeeck neergezet wordt als een ontdekkingsreiziger? Wisten jullie dat hij dol was op het verbouwen van groente en fruit en zijn eigen tuinalmanak bijhield? En vooral dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Zuid-Afrika? Dat vertellen ze in het Van Riebeeck-museum in Culemborg. De genocide, de landroof, de slavernij en de martelpraktijken door Jan van Riebeeck worden schaamteloos verzwegen.”

DOORBRAAK.EU

DIE GOUDEN KOETS SLEEPT EEN ROTTE GESCHIEDENIS

MET ZICH MEE

7 SEPTEMBER 2015

http://www.doorbraak.eu/die-go uden-koets-sleept-een-rotte-ge schiedenis-met-zich-mee/

”De actiegroep ‘Citizens for Truth en die Waarheid’ wist enkele maanden geleden al een groep betogers op de been te brengen die eiste dat het standbeeld van Van Riebeeck op de kop van de Heerengracht in Kaapstad van z’n sokkel werd getrokken om vervolgens te worden ‘opgesloten’ in de Pollsmoor-gevangenis. De actievoerders waren bang dat men met de herdenking weinig aandacht zou besteden aan het lot van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, de KhoiSan. Deze ‘bosjesmannen’ werden door Van Riebeeck en kornuiten bij ‘bosjes’ afgeslacht.”

RAVAGE

ROOF, MOORD EN PLUNDERING

5 APRIL 2002

http://www.ravagedigitaal.org/ 2001_2002/0205a6.htm

[5]
GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING MET ACTIEGROEPDE GRAUWE EEUW/STANDBEELDEN KOLONIALE MISDADIGERSDE NOORDZEE INASTRID ESSED21 NOVEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/gem eente-utrecht-stopt-samenwerki ng-met-actiegroep-de-grauwe-ee uw-standbeelden-koloniale-misd adigers-de-noordzee-in/

”Hij pleegde volkerenmoord op de Banda-eilanden door de 15 duizend inwoners bijna allen de dood in te jagen. Coen schreef zelf over het resultaat van zijn optreden: ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’

[6]

”Nederlanders die onderdak bieden aan het Internationaal Strafhof in Den Haag

constateren

dat ons land een modderfiguur slaat als de gemeente Hoorn eer bewijst aan genocidepleger J.P. Coen door diens gevallen standbeeld terug te zetten op zijn sokkel

en verzoeken

het Hoornse gemeentebestuur haar besluit te heroverwegen.

    JA VOOR HOORN. NEE TEGEN COEN https://petities.nl/petitions/ ja-voor-hoorn-nee-tegen-coen

[7]

 VOLKSKRANTIEMAND ALS COEN HOOR JE NIET TE EREN12 JULI 2011
 https://www.volkskrant.nl/opin ie/-iemand-als-coen-hoor-je-ni et-te-eren~a2774480/

[8]

”Vannacht hebben leden van onze groep via een actie hun afschuw laten blijken van de koloniale verheerlijking waarmee Hoorn vol trots pronkt. Het standbeeld van JP Coen, de buste van Bontekoe, de scheepsjongens van Bontekoe en museum Halve Maen waren de doelwitten van deze actie. JP Coen en Bontekoe waren twee massamoordenaars in dienst van de VOC en hebben hun koloniaal terreur losgelaten op onder andere de bevolking van Nederlands-Indië. Sculptuur de scheepsjongens van Bontekoe is een verwijzing naar het gelijknamige jeugdboek waarin Bontekoe en diens massamoorden worden ‘white washed’ en zelfs geromantiseerd. Museum de Halve Maen is een replica van het VOC-schip waarmee Henri Hudson Manhattan “ontdekte”, het begin van een bloedige kolonisatie van en genocide op de Lenape, de inheemse bevolking daar. Wij vinden dat koloniale verheerlijking in deze tijd ongepast is en eisen dat Nederland stopt met dit soort verheerlijking en het echte verhaal over Nederlands koloniale misdaden gaat vertellen in plaats van ze op te poetsen. Via deze koloniale verheerlijking worden roof van land, grootschalige roof van grondstoffen en genocide genormaliseerd. Dit is een van vele acties die door het gehele land zullen volgen.”

DOORBRAAK.EUACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW BEKLADTSTANDBEELD VAN ZEESCHURK COEN IN HOORN25 OCTOBER 2016
http://www.doorbraak.eu/actieg roep-grauwe-eeuw-beklad-standb eeld-zeeschurk-coen-hoorn/

NOS ACTIEGROEP BEKLADT VOC MONUMENTEN IN HOORN25 OCTOBER 2016
https://nos.nl/artikel/2139557 -actiegroep-bekladt-voc-monume nten-in-hoorn.html

[9]

ZIE VOOR MISDADEN J.P. COEN NOOT 4 OF MIJN ARTIKEL
GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING MET ACTIEGROEPDE GRAUWE EEUW/STANDBEELDEN KOLONIALE MISDADIGERSDE NOORDZEE INASTRID ESSED21 NOVEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/gem eente-utrecht-stopt-samenwerki ng-met-actiegroep-de-grauwe-ee uw-standbeelden-koloniale-misd adigers-de-noordzee-in/

[10]

NOSHOORN WIL KRITISCHER TEKST BEELD COEN5 JULI 2011 https://nos.nl/artikel/253649- hoorn-wil-kritischer-tekst-bee ld-jp-coen.html

[11]

DOORBRAAK.EUGEMEENTE ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDER LEIDINGVAN COEN8 MAART 2012
 http://www.doorbraak.eu/ gemeente-hoorn-ontkent- koloniale-genocide-onder- leiding-van-coen/

HOORN VANDAAG

HOORN ONTKENT GENOCIDE DOOR KERMISATTRACTIE COEN

14 MAART 2012

https://hoorn.vandaag.nl/ hoorn-ontkent-genocide-door- kermisattractie-coen/

”De indiener van het burgerinitiatief vindt deze aangepaste tekst nog steeds te neutraal. Hij had graag gezien dat de tekst concreet de volkerenmoord benoemt die Coen in 1621 zou hebben aangericht. Wethouder Peter Westenberg liet al weten dat de gemeente geen moreel oordeel wil vellen. De meerderheid van de gemeenteraad sloot zich daar bij aan.”

HOORN VANDAAG

HOORN ZET PUNT ACHTER DISCUSSIE TEKST JP COEN

14 MAART 2012

https://hoorn.vandaag.nl/hoorn -zet-punt-achter-discussie-tek st-jp-coen/

[12]

ZIE VOOR MISDADEN J.P. COEN NOOT 4 OF MIJN ARTIKEL
GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING MET ACTIEGROEPDE GRAUWE EEUW/STANDBEELDEN KOLONIALE MISDADIGERSDE NOORDZEE INASTRID ESSED21 NOVEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/gem eente-utrecht-stopt-samenwerki ng-met-actiegroep-de-grauwe-ee uw-standbeelden-koloniale-misd adigers-de-noordzee-in/

[13]

”Hij pleegde volkerenmoord op de Banda-eilanden door de 15 duizend inwoners bijna allen de dood in te jagen. Coen schreef zelf over het resultaat van zijn optreden: ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’
 VOLKSKRANTIEMAND ALS COEN HOOR JE NIET TE EREN12 JULI 2011
 https://www.volkskrant.nl/opin ie/-iemand-als-coen-hoor-je-ni et-te-eren~a2774480/

[14]

HOORN VANDAAG

HOORN ZET PUNT ACHTER DISCUSSIE TEKST JP COEN

14 MAART 2012

https://hoorn.vandaag.nl/hoorn -zet-punt-achter-discussie-tek st-jp-coen/

[15]

BINNENLANDS BESTUURHOORN NEEMT BESLUIT OVER TEKST JP COEN14 MAART 2012

http://www.binnenlandsbestuur. nl/bestuur-en-organisatie/nieu ws/hoorn-neemt-besluit-over-te kst-jp-coen.4480154.lynkx

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!