De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Michiel de Ruyter, zetbaas van de Nederlandse slavenhandel

Michiel de Ruyter, zetbaas van de Nederlandse slavenhandel

woensdag 26 augustus 2015 02:11
Spread the love

MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSESLAVENHANDEL

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/michiel-de-ruyter-zetbaas-van-de-nederlandse-slavenhandel/

Wanneer er in de 17 of 18 e eeuwse Courant een lovend stukgestaan had over het zeeheldendom van Michiel de Ruyter,Admiraal in dienst van de Republiek der Verenigde Nederlandenin de 17e eeuw (1), had niemand daar gek van opgekeken.Hij was, in die tijd, de ´´redder des vaderlands´´ tijdens de Engelseoorlogen (2) en had de ´´Nederlandse bezittingen´´ in Afrika (hieropkom ik terug) veiliggesteld voor de Republiek en de handel.
Dat ook in de 19e en begin 20ste eeuw nog verheerlijkendwerd opgekeken tegen de Ruyter -er had zich inmiddels eenhele bijna mythische cultus rond hem gevormd – (3) is ooknog te verklaren.
Maar dat in de 21ste eeuw, die het kolonialisme toch inmiddelsver achter zich gelaten heeft, nog steeds sprake is van een in standgehouden verheerlijking rond de Ruyter, is op zijn zachtst gezegd,pijnlijk te noemen.En vooral een klap in het gezicht van de nazaten van diegenen,die mede door zijn toedoen zijn ontvoerd, geroofd, gefolterd, geexploiteerd,gekocht en verkochtDe Afrikaanse slaven.
Want deze zogenaamde ´´brave zeeheld´´, heeft een belangrijkerol gespeeld in het veilig stellen van de slavenhandel voor deRepubliek der Verenigde Nederlanden. [4]Een feit, dat de de Ruyter verheerlijkers maar liever niet noemen,of trachten te bagatelliseren. [5]

VERHEERLIJKING MICHIEL DE RUYTER
Je zou toch denken, dat in deze tijd van bezinning op hetverleden en herdenkingen van het slavernijverleden [6] aan deonzinnige heldenverering van de Ruyter een einde zou komen.Niets is minder waar.Er lijkt, integendeel, wel een heropleving van een stukbesmet Nederlands verleden:
Voorbeeld is het Michiel de Ruyter ”herdenkingsjaar”2007 [herdenking van zijn 400 jarige geboortedag],die welhaast bizarre vormen aannam:
Er waren allerhande nationalistische feesten, die werdeningeluid door de opening van dit ”herdenkingsjaar” doorde toenmalige Koningin Beatrix. [7]Er werd een ”onderwijsprogramma” over de”zeeheld” [aanduiding in Trouw] ontwikkeld [8],tentoonstellingen over de Ruyter werden georganiseerd,de Wereldhavendagen in Rotterdam stonden in zijnteken [9] en ga zo maar door.
De hysterie  was nog niet ten einde:

In 2015 kwam er een film/spektakelstuk over hetleven van de Ruyter in de bioscoop, waarbij hij-hoe kan het ook anders-weer als de zeeheld werd neergezet.[10]Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar de premierevan de de Ruyter film plaatshad, deed dapper mee aan deverspreiding van deze propaganda door uit te pakkenmet een Michiel de Ruyter expositie, lezingen, een wandelroutelangs plekken, die met Michiel de Ruyter te maken hebben, etc,etc. [11]Terecht protesteerde actiegroep Michiel de Rover[12]  tegen defilm, een staaltje nationalistische propaganda en geschiedvervalsing,wat zij overtuigend toelichtte door te wijzen op de Rover’s[o pardon, de Ruyter’s] aandeel in de consolidatie van deNederlandse slavenhandel. [13]
Daarop klommen apologeten van Michiel de Ruyter, de Stichting Michielde Ruyter voorop, in de pen, met argumenten, die hetzij memoreerden aan de Ruyter’s vrijkopen van 2500 slaven, hetzij aan zijnvriendschap voor een zwarte ex slaaf, Jan Compagnie, met wie hijsamen was opgegroeid, hetzij aan het feit, dat slavenhandel/slavernijin de 17e eeuw algemeen geaccepteerd was. [14]Of een mix van bovengenoemde argumenten. Sommigen heeft schrijver dezes van repliek gediend. [15]Op hun argumenten kom ik nog terug.
Een zinsnede, afkomstig van NPO Geschiedenis,wil ik echter de lezer niet onthouden:In haar artikel ”Michiel de Ruyter (1607-1676) genomineerdvoor grootste Nederlander aller tijden” stond letterlijk te lezen,na een eindeloze opsomming van zijn ”heldendaden”:”Toch is enige kritiek op de handel en wandel van De Ruyter denkbaar. Zijn overwinningen in West-Afrika zorgden ervoor dat Nederland nog tot 1813 de slavenhandel kon blijven bespelen, met alle menselijke ellende van dien. Daarnaast zou De Ruyter soms een enigszins opvliegend karakter tonen. Deze en andere ‘minpuntjes’ worden echter volledig overschaduwd door De Ruyters onmiskenbare heldendaden.” [16]
”Enige kritiek”?”Minpuntjes”?In verband met medeverantwoordelijkheid voor slavenhandelen slavernij, misdaden tegen de menselijkheid?
Je moet het lef maar hebben……..

SAIL AMSTERDAM 2015
De gekte is nog niet ten einde.Tijdens vloot en schepenspektakel SailAmsterdam 2015 creeerde de ING Bank, Hoofdsponsor,een ”zeeheldeneiland”, waarbij het publiekin de gelegenheid was ”zich voor een dag een zeeheldte voelen” [17]Met byzondere aandacht voor ”zeeheld” Michiel de Ruyter.Over dit staaltje onsmakelijke propaganda voor eenzetbaas van de slavenhandel, heb ik ING een brief gestuurd. [18]

ARGUMENTEN VAN APOLOGETEN VAN MICHIEL DE RUYTER ONTMASKERD:
MICHIEL DE RUYTER/ZEEHELD OF MEDEVERANTWOORDELIJKEVOOR DE SLAVENHANDEL?

Achter het geromantiseerdebeeld van Michiel de Ruyter als ”dappere zeeheld”gaat een heel andere,besmette kant schuil, namelijk zijn medebetrokkenheid aandie misdaad tegen de menselijkheid, de slavenhandel:En dat bepaald niet als ondergeschikte klerk, maar alsadmiraal, de hoogste miitaire functie ter zee in die dagen:
  In dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden veroverdeMichiel de Ruyter tussen en tijdens de eerste drie Engelse [handels]oorlogen met de Republiek, de eerder op de Nederlanders buitgemaakteslavenforten, bepaald niet om de slaven te bevrijden, maar omde slavenhandel weer in Nederlandse handen over te brengen. [19],waarmee hij voor de komende eeuwen de Nederlandse slavenhandelen daaruit voortkomende slavernij veilig stelde. Een misdaad tegen de menselijkheid. [20]
  MICHIEL DE RUYTER ”BEVRIEND” MET EEN EX SLAAF,MICHIEL DE RUYTER ALS ”BEVRIJDER” VAN SLAVEN,SLAVERNIJ ”IN ZIJN TIJD”
 
 Door apologeten  wordtvaak  ter verdediging van Michiel de Ruyteraangevoerd, dat hijgeen boze bedoelingen had, oftewel doelbewust de slavenhandelzou hebben bevorderd, omdat hij in zijn jeugd bevriend geweest ismet een voormalige slaaf, Jan Compagnie, die hij laterbij zijn expedities naar Afrika terugzag. [21]Die vriendschap is best mogelijk, maar zegt uiteraard weinig tot helemaalniets over de Ruyters verdere activiteiten.Vriendschap met een zwarte man is immers mogelijk naastmedebetrokkenheid bij roof, ontvoering en uitbuiting vanandere zwarten. Een ander argument is, dat De Ruyter zelf slaven bevrijd heeft. [22]Klopt en dat is lofwaardig, maar dat waren wel blanke, zogenaamde”christen” slaven. [23]Tegen de koop en verkoop van zwarte slaven had hij niet de minstebezwaar, gezien zijn  medebetrokkenheid aan deslavenhandel.
 Wat ook  wordt beweerd is dat Michiel De Ruyterweliswaar mede betrokken was bij slavenhandel, maar dat dat”nu eenmaal” algemeen aanvaard was. [24]Niets was minder waar.Toegegeven, door de handelselite werd het, uiteraard vanwegehet grote winstoogmerk. gepresenteerd als ”aanvaardbaar”,maar  in de eerste helft van de 17e eeuw, in de beginjarenvan de West Indische Compagnie, werd slavernij verworpen opcalvinistische gronden. [25]Ook Hugo de Groot, een van Nederlands beroemdste rechtsgeleerden,verwierp de slavernij, die hij beschouwde als ”tegen de natuur”. [26]
TENSLOTTE

Een ”herdenkingsjaar”, tentoonstellingen, lezingen,wandelroutes naar de plekken, die met de Rover o pardon, de Ruyter] te maken hebben,  een heusefilm en een ”zeeheldeneiland”, de de Ruyter gekte neemt abnormaleproporties aan.En voor wie?Een medebetrokkene aan een Nederlands besmetverleden, de slavenhandel.Bepaald niet als  klerk,maar behorend tot de hoogste militaire top in de toenmaligeRepubliek der Verenigde Nederlanden.
Een dergelijke schurk hoort geen lofprijzingte ontvangen, maar te worden neergezet als wat hij werkelijk is:Een zetbaas van misdaden tegen de menselijkheid.
We leven in 2015.Niet in 1715.
Hoog tijd om de geschiedenis te herschrijven en de Ruyter dewaardering te geven, die hij verdient.
Schande en verachting.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

[2]

WIKIPEDIAEERSTE ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Engels-Nederlandse_Oorlog

WIKIPEDIATWEEDE ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Engels-Nederlandse_Oorlog

WIKIPEDIADERDE ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Engels-Nederlandse_Oorlog

[3]

”Michiel de Ruyter (bijgenaamd Bestevaêr, ofwel grootvader) is de bekendste zeeheld uit de Nederlandse geschiedenis. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste admiraal van zijn tijd. De Ruyter was afwisselend in dienst van de staat en van reders, en was zelfs een tijdlang als zelfstandig ondernemer actief in de walvisvaart.”……………..WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

”Dat Michiel Andriaanszoon de Ruyter kanshebber is voor de titel Grootste Nederlander Aller Tijden is haast onvermijdelijk. Al eeuwenlang wordt de maritieme ijzervreter vereerd en zijn aanzien is in al die jaren geen grammetje afgebrokkeld.”
NPO GESCHIEDENISMICHIEL DE RUYTER (1607-1976)GENOMINEERD VOOR GROOTSTE NEDERLANDERALLER TIJDEN24 SEPTEMBER 2004

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2004/september/Michiel-de-Ruyter-1607-1676.html

DOORBRAAK.EU/GEBLADERTENATIONALISTISCHE PROPAGANDA IN DE RUYTER HERDENKINGSJAARMEI/JUNI 2007
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11314f84.htm

DOORBRAAK.EUNOG MEER VERSTIKKEND NATIONALISME ROND ZEESCHURKDE RUYTER IN SCHEEPVAARTMUSEUM18 FEBRUARI 2015

http://www.doorbraak.eu/nog-meer-verstikkend-nationalisme-rond-zeeschurk-de-ruyter-scheepvaartmuseum/

[4]

STIJNSPREEKT.NLMICHIEL DE RUYTER HIELD NEDERLANDSE SLAVENHANDELIN STAND26 JANUARI 2015

http://www.stijnspreekt.nl/michiel-de-ruyter-hield-nederlandse-slavenhandel-stand/

[5]

”Toch is enige kritiek op de handel en wandel van De Ruyter denkbaar. Zijn overwinningen in West-Afrika zorgden ervoor dat Nederland nog tot 1813 de slavenhandel kon blijven bespelen, met alle menselijke ellende van dien. Daarnaast zou De Ruyter soms een enigszins opvliegend karakter tonen. Deze en andere ‘minpuntjes’ worden echter volledig overschaduwd door De Ruyters onmiskenbare heldendaden.”

NPO GESCHIEDENISMICHIEL DE RUYTER (1607-1976)GENOMINEERD VOOR GROOTSTE NEDERLANDERALLER TIJDEN24 SEPTEMBER 2004

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2004/september/Michiel-de-Ruyter-1607-1676.html

VOLKSKRANTWEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTERGOSLING WIERSMA23 JANUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/opinie/wees-trots-op-michiel-de-ruyter~a3835541/

ONVOLTOOID VERLEDENHERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE?SJAAK VAN DER VELDENBLOG 7427 MAART 2015
 http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=262

[6]

NOSAFSCHAFFING SLAVENHANDEL HERDACHT14 JUNI 2014
 http://nos.nl/artikel/661050-afschaffing-slavenhandel-herdacht.html
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED
 http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[7]

DOORBRAAK.EU/GEBLADERTENATIONALISTISCHE PROPAGANDA IN DE RUYTER HERDENKINGSJAARMEI/JUNI 2007
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11314f84.htm

TROUWKONINGIN LUIDT HERDENKINGSJAAR MICHIEL DERUYTER IN23 FEBRUARI 2007

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1345426/2007/02/23/Koningin-luidt-herdenkingsjaar-Michiel-de-Ruyter-in.dhtml

[8]

TROUWKONINGIN LUIDT HERDENKINGSJAAR MICHIEL DERUYTER IN23 FEBRUARI 2007

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1345426/2007/02/23/Koningin-luidt-herdenkingsjaar-Michiel-de-Ruyter-in.dhtml

[9]

TROUWKONINGIN LUIDT HERDENKINGSJAAR MICHIEL DERUYTER IN23 FEBRUARI 2007

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1345426/2007/02/23/Koningin-luidt-herdenkingsjaar-Michiel-de-Ruyter-in.dhtml

[10]

WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER (FILM)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter_(film)

DOORBRAAK.EUSPEKTAKELFILM OVER MICHIEL DE RUYTER, DE BESCHERMHEERVAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL23 DECEMBER 2014

http://www.doorbraak.eu/spektakelfilm-michiel-de-ruyter-de-beschermheer-van-de-nederlandse-slavenhandel/

[11]

DOORBRAAK.EUNOG MEER VERSTIKKEND NATIONALISME RONDZEESCHURK DE RUYTER IN SCHEEPVAARTMUSEUM18 FEBRUARI 2015
http://www.doorbraak.eu/nog-meer-verstikkend-nationalisme-rond-zeeschurk-de-ruyter-scheepvaartmuseum/

[12]

DOORBRAAK.EUGESLAAGD PROTEST TEGEN KOLONIALE VERHEERLIJKINGIN FILM ”MICHIEL DE RUYTER”27 JANUARI 2015

http://www.doorbraak.eu/geslaagd-protest-tegen-koloniale-verheerlijking-film-michiel-de-ruyter-verslag-met-videos/

[13]

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
 http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/

[14]

STICHTING MICHIEL DE RUYTEROVERZICHT VAN DE MEEST GESTELDE VRAGENSLAVENHANDELAAR OF REDDER GELOOFSGENOTEN
 http://www.deruyter.org/faq

VOLKSKRANTWEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTERGOSLING WIERSMA23 JANUARI 2015
 http://www.volkskrant.nl/opinie/wees-trots-op-michiel-de-ruyter~a3835541/

ONVOLTOOID VERLEDENHERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE?SJAAK VAN DER VELDENBLOG 7427 MAART 2015
 http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=262

ELSEVIERPROTEST TEGEN SLAVERNIJ? PRIMA, MAARDAN WEL HET HELE VERHAAL31 JANUARI 2015

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/1/Protest-tegen-slavernij-Prima-maar-dan-wel-het-hele-verhaal-1695952W/

HISTORIEKMICHIEL DE ROVERJONA LENDERING29 JANUARI 2015
 http://historiek.net/michiel-de-rover/47743/
[15]

WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER/MICHIEL DE RUYTERMEDEPLICHTIG AAN SLAVENHANDEL/BAGATELLISERINGMISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID DOOR VOLKSKRANTSCHRIJVERASTRID ESSED4 FEBRUARI 2015
http://www.astridessed.nl/wees-trots-op-michiel-de-ruytermichiel-de-ruyter-medeplichtig-aan-slavenhandelbagatellisering-misdaad-tegen-de-menselijkheid-door-volkskrant-schrijver/

HERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE?/ALS JE TEGEN SLAVERNIJ EN SLAVENHANDEL BENT, WEL.ASTRID ESSED20 APRIL 2015
http://www.astridessed.nl/herdenking-michiel-de-ruyter-een-schandeals-je-tegen-slavernij-en-slavenhandel-bent-wel/
[16]

NPO GESCHIEDENISMICHIEL DE RUYTER (1607-1676)GENOMINEERD VOOR GROOTSTE NEDERLANDERALLER TIJDEN
 http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2004/september/Michiel-de-Ruyter-1607-1676.html

[17]

””Dit ING eiland is het centrale punt voor verschillende activiteiten, dieer voor zorgen, dat iedereen, die dat wil zich voor een dag een zeeheldkan voelen.”
  ING BIEDT BEZOEKERS SAIL 2015 EEN ONVERGETELIJKEERVARINGZEEHELDEN ONTDEKKEN DE WERELD13 MEI 2015
 https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2015/05/ing_biedt_bezoekers_sail_2015_een_onvergetelijke_ervaring.html

[18]

SAIL 2015/ING ”ZEEHELDENEILAND”/MICHIEL DERUYTER, ZETBAAS SLAVENHANDEL, NEERGEZET ALS”ZEEHELD”/BRIEF AAN INGASTRID ESSED24 AUGUSTUS 2015
http://www.astridessed.nl/sail-2015ing-zeeheldeneilandmichiel-de-ruyterzetbaas-slavenhandel-neergezet-als-zeeheldbrief-aan-ing/

[19]
   ”Om de Britten te straffen verwoestte De Ruyter hun factorijen. Freetown werd geplunderd en het fort Witsen heroverd. Hij bezocht aan de Goudkust op 7 januari 1665 het Nederlandse fort Elmina en veroverde begin februari het sterke Engelse fort Cormantijn. Hetscheepsjournaal dat De Ruyter gedurende deze expeditie bijhield, vormt een leesbare reisbeschrijving en werd in 1961 uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging.
WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTERSTRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter#Strafexpeditie_tegen_de_Engelsen  BRONWIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter  DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
  http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/
  STIJNSPREEKT.NLMICHIEL DE RUYTER HIELD DE SLAVENHANDEL IN STAND26 JANUARI 2015
  http://www.stijnspreekt.nl/michiel-de-ruyter-hield-nederlandse-slavenhandel-stand/
   [20]
   NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED
   http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/
   [21]
  ”De Ruyter ontmoette er onverwacht een jeugdvriend uit Vlissingen: Jan Compagnie (Jan Kompany bij Brandt) die, als kind tot slaaf gemaakt, later vanuit Afrika naar Zeeland vervoerd was en nu als zetbaas van de WIC werkte.”
 WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTERSTRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter#Strafexpeditie_tegen_de_Engelsen  BRON WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter   [22]  STICHTING MICHIEL DE RUYTEROVERZICHT VAN DE MEEST GESTELDE VRAGENSLAVENHANDELAAR OF REDDER GELOOFSGENOTEN
  http://www.deruyter.org/faq
 ”Maar De Ruyter heeft toch 2.500 slaven bevrijd en zelf helemaal niet in slaven gehandeld?De Rover heeft inderdaad tot slaaf gemaakte christenen vrijgekocht, deels met geld van Nederlandse kerken. Het is wel nodig om daarbij te vermelden dat het om witte mensen ging die ook nog eens zijn geloofsgenoten waren.”
 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
  http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/
   [23]
STICHTING MICHIEL DE RUYTEROVERZICHT VAN DE MEEST GESTELDE VRAGENSLAVENHANDELAAR OF REDDER GELOOFSGENOTEN
  http://www.deruyter.org/faq
   [24]
  ”Uit beide omstandigheden, dat De Ruyter zich niet principieel tegen slavernij verzette maar hij wel veel slaven bevrijdde, kunnen we in ieder geval concluderen dat hij in die zin gewoon meehobbelde op wat toen steeds meer gewoon werd gevonden.”
 HERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE?BLOG 74, 27 MAART 2015SJAAK VAN DER VELDEN
 http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=262  ”De Ruyter was een kind van zijn tijd en hij handelde in opdracht van de toenmalige bestuurders. Ook bij hem is het nooit opgekomen dat de slavernij onrechtmatig was.” VOLKSKRANTWEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTERGOSLING WIERSMA23 JANUARI 2015
  http://www.volkskrant.nl/opinie/wees-trots-op-michiel-de-ruyter~a3835541/
   [25]
  ”De overstap van kaapvaart naar slavenhandel lag in eerste instantie niet echt voor de hand. Het werd zelfs in de beginjaren der compagnie op calvinistische gronden verworpen.”
  HISTORIENDE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL IN DE 17E EN18E EEUW27 JUNI 2013
 http://www.historien.nl/geschiedenis-van-de-nederlandse-slavenhandel/
   [26]
  ”Slavernij is tegen de natuur, aldus Hugo de Groot. De mens is van nature vrij, maar kan door bepaalde oorzaken in slavernij geraken: door vrijwillige onderwerping in geval van maatschappelijke zwakheid (aldus is zijn.levensonderhoud gewaarborgd); door uit slavenouders geboren te worden die zelf niet in het onderhoud van het kind kunnen voorzien; door als kind uit materiële nood door zijn vrije ouders verkocht te worden; door als misdadiger tot slavernij veroordeeld te worden, of ter dood veroordeeld te worden waarbij de straf bij wijze van gratie omgezet wordt in slavernij; ten slotte, door in een rechtvaardige oorlog krijgsgevangen gemaakt te worden, waarbij de slavernij een ‘weldaad’ is die de overwonnene redt van een vanzelfsprekende dood.”
DE GRONDEN VAN SLAVERNIJ EN HET RECHT OP VRIJHEIDA.N. PAASMAN, REINHARTNEDERLANDSE LITERATUUR EN SLAVERNIJ TEN TIJDE VAN DEVERLICHTING
   http://www.dbnl.org/tekst/paas001rein02_01/paas001rein02_01_0016.php

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!