De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Michiel de Ruyter/Geen held, maar zetbaas van de Nederlandse slavenhandel/Brief aan de TV krant

Michiel de Ruyter/Geen held, maar zetbaas van de Nederlandse slavenhandel/Brief aan de TV krant

dinsdag 8 augustus 2017 08:30
Spread the love

MICHIEL DE RUYTER/GEEN HELD, MAAR ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL/BRIEF AAN DE TV KRANT

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/michiel-de-ruytergeen-held-maar-zetbaas-van-de-nederlandse-slavenhandelbrief-aan-de-tv-krant/

AANDE REDACTIE VAN DE TV KRANT
Onderwerp:Uw recensie in de TV krant, nr 31 [5 t/m 11 augustus]van de film ”Michiel de Ruyter”,zaterdag 5 augustus 2017 uitgezonden op NPO1 

Geachte Redactie,

Naar aanleiding van uw recensie over de film ”Michiel de Ruyter”,die afgelopen zaterdagavond 5 augustus is uitgezonden op NPO1,ga ik u een 17e eeuws pak slaag geven, waar de honden geen brood vanlusten….

En om met de deur in huis te vallen:
Als een dergelijke recensie van een boek of toneelstuk overhet leven van Michiel de Ruyter inderdaad in de 17 of 18e of opzijn laatst, 19e eeuw, geschreven was, was het weliswaar kwalijk[want dat blijft], maar nog te rijmen met de toen heersende opvattingen.In de 21 ste eeuw echter, na dekolonisatie en vooral: na 154 jaar afschaffing van de slavernij [in Suriname en de ”Nederlandse” Antillen], [1] ronduit beschamenden potsierlijk.
Voordat ik u daarover de oren ga wassen, eerst in het algemeen dit over de film:
U lijkt nogal onder de indruk te zijn van het ”on-Nederlands goede” karaktervan de film, de ”grootsheid” en meer van al dat fraais.
Dat is natuurlijk uw vrijheid, maar wat MIJ betreft [nog los van het kwalijkewaarop ik aanstonds terugkom] is de film een slechte Hollywoodversie vanbombastisch chauvinisme waarin het ophemelen van een ”heroische” strijd tegen deEngelsen.Van een ”heroische strijd” voor de ”vrijheid” van de Republiek derVerenigde Nederlanden” was geen sprake:Het was geen ”Tachtigjarige Oorlog” [2]
Deze ”Engelse oorlogen” [in de eerste drie heeft de Ruyter gevochten als commandant,vice admiraal en admiraal][3]waren niets anders waren dan ordinairehandelsoorlogen om de hegemonie ter zee, zowel om de Noordzee, maar belangrijker, de strijd om het [koloniale en slaven] handelsimperium inOost-Azie en het Caraibisch gebied [met als uitloper naar Brazilie] [4]
Nu moet u het zelf weten, als u van die filmversie van strijd tegen de Engelsen [de strijd tussen de ene schurkachtige koloniale mogendheid in dedop tegen de andere] iets heroisch wilt maken.Een beetje belachelijk, in de 21 ste eeuw, maar dat is niet mijn hoofdbezwaar.
Waar ik WEL over val is niet alleen, dat u kennelijk instemt met het beeld van Michielde Ruyter als ”intelligente goedzak”, wat hij absoluut NIET was [een goedzak, bedoelik], maar dat u helemaal heenstapt over het feit, dat in de film met geen woord wordt gerept over een duistere kant van uw zogenaamde ”zeeheld” Michiel de Ruyter.
Als commandant, vice admiraal en admiraal  in dienst van de Republiek van de Verenigde Nederlanden vocht hijin drie ”Engelse Oorlogen” om de Nederlandse hegemonie als handelsnatieveilig te stellen [en dus NIET voor de vrijheid], wat tot direct gevolg had zijn rolals ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL.

Daar komen we nu aan toe:
MICHIEL DE RUYTER/ZEEHELD OF MEDEVERANTWOORDELIJKEVOOR DE SLAVENHANDEL?
Is het u soms ontgaan, dat achter het geromantiseerdebeeld van Michiel de Ruyter als ”dappere zeeheld” een heel andere,besmette kant schuilgaat, namelijk zijn medebetrokkenheid aandie misdaad tegen de menselijkheid, de slavenhandel?
En dat bepaald niet als ondergeschikte klerk, maar alsadmiraal, de hoogste militaire functie ter zee in die dagen.
 Even uw geheugen opfrissen:  In dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden veroverdeMichiel de Ruyter tussen en tijdens de zogenaamde ”heroische”strijd tegen de Engelsen, de eerder op de Nederlanders buitgemaakteslavenforten en dat bepaald NIET om de slaven te bevrijden, maar omde slavenhandel weer in Nederlandse handen te brengen. [5],waarmee hij voor de komende eeuwen de Nederlandse slavenhandelen daaruit voortkomende slavernij veilig stelde. [6]
 Een misdaad tegen de menselijkheid. [7]

Dat is andere koek, he

Terecht hebben diverse actiegroepen in het verledentegen deze film geprotesteerd, juist vanwege het weglatenvan deze misdadige kant van de ”zeeheld” Michielde Ruyter. [8]
ZeeSCHURK is een beter woord! [9]

Het is dan ook van een schandalige belachelijkheid, dat uvan Michiel de Ruyter spreekt als een intelligente GOEDZAKen met verhalen komt aanzetten, dat hij ”dolt met zijn dochters”
Vooral dat laatste zegt niets:
President Truman, de man achter de atoomaanvallen op Hiroshimaen Nagasaki [10], ook misdaden tegen de menselijkheid,hield ook van zijn dochters……
De Ruyter wordt hier dus niet sympathieker of onsympathieker door.
Hij blijft wie hij historisch is:
Een facilitator van een misdaad tegen de menselijkheid.
Zie voor alle drogredenaties ter verdediging van de Ruyter’s 17e eeuwe rol,noot 11.

SAMENGEVAT:
Dat u het chauvinistisch-bombastische karakter van de film”Michiel de Ruyter” ophemelt, is lichtelijk lachwekkend, maar datis een ding.Maar wat ik u kwalijk neemt, is dat u geen enkel punt vankritiek uit op het feit, dat in de hele film geen beeld, geen letterwordt gewijd aan de zo belangrijke en beruchte rol van de Ruyterter facilitering van de Nederlandse slavenhandel.En dat gebeurde tijdens de Tweede Engelse Oorlog …….[12]
Dat de filmmakers slavernij en misdaden tegen de menselijkheidimpliciet hebben gebagatelliseerd door er in de hele ”Michielde Ruyter” film niet over te reppen, is zeer kwalijk te noemen,maar te verwachten [het ”verdient” niet lekker, als teveelaandacht wordt geschonken aan pijnlijke zaken], maar datu als TV krant in dit chauvinistisch-vergoeilijkende moerasmeegaat en deze koloniale film nog ophemelt ook,is niet alleen een staaltje van slechte filmkritiek.
Het is meedoen aan het vergoeilijken van een  van de de meest misdadigebladzijde in de Nederlandse geschiedenis.

En daarom dit 17e eeuwe pak slaag aan u!
Het wordt tijd, dat u wakker wordt in de 21 ste eeuw en hopelijkheeft deze brief daartoe een bijdrage geleverd!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

UW RECENSIEZIE VOOR NOTEN ONDERIN

TV KRANTFILM VAN DE WEEKMICHIEL DE RUYTER
”Michiel de Ruyter” was met een budget van 8 miljoen euro veruitde duurste Nederlandse film van het jaar. Maar dat geld isuitstekend besteed. Vanaf de eerste scene waarin Michiel de Ruyter’svrouw (Sanne Langelaar) uit een kerkdienst wegloopt en vanuit de duinenover het strand naar een zeeslag kijkt, ademt deze film grootsheid. Op prachtige locaties in het hele land, altijd in sfeervol gefilterd licht en metprachtige kostuums wordt het leven van Michiel de Ruyter {Frank Lammers)verteld en komt tegelijkertijd het ontstaan van onze huidige monarchie aan bod. De veldslagen kenmerken zich door vele tientallen explosies waarbij wolkenhoutsnippers in slow motion op de camera afstuiven en de zeevaarders ondanksal dat geweld rustig blijven staan.Frank Lammers is op zijn plek als de intelligente goedzak de Ruyter.Je gelooft hem als hij met zijn dochters dolt of met speelgoedscheepjesuitlegt wat zijn strategie is.Natuurlijk is ”Michiel de Ruyter” niet foutloos.De film is wat aan de lange kant, bevat wel heel erg veel zeeslagen en deacteurs zijn soms minder goed verstaanbaar.Maar dat zijn kleine minpuntjes in een overtuigende actiefilm, diealle remmen losgooit, visueel vol flair verteld wordt en on-Nederlandsgoed is.Roel Reine is een echte actieregisseur, de Nederlandse versie van Michael Bay (”Armageddon”, ”Transformers”) !

NOTEN

[1]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDING ENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013
   https://www.astridessed.nl/ned erland-betuigt-spijt-over-slav ernijverledengeen-spijt-maar-e xcusesmensenrechtenschendingen -in-nederland-anno-2013/

VIJF EEUWEN MIGRATIEI JULI 1863: AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ

http://www.vijfeeuwenmigratie. nl/1-juli-1863-afschaffing-sla vernij

[2]

WIKIPEDIATACHTIGJARIGE OORLOG
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Tachtigjarige_Oorlog

HISTORIEKTACHTIGJARIGE OORLOG-OPSTAND IN DE NEDERLANDEN30 AUGUSTUS 2016
http://historiek.net/tachtigja rige-oorlog-opstand-nederlande n/63289/

[3]

WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Michiel_de_Ruyter

[4]

”De rivaliteit tussen de twee handelsnaties leidde onder andere tot de vier oorlogen die bekend staan als de Nederlandse-Engelse (Zee)oorlogen, en in het Engels als de (Anglo-)Dutch wars. Er waren er drie in de zeventiende en één in de achttiende eeuw. Handelsconflicten en de hegemonie ter zee vormden de inzet van deze oorlogen. Zo gaf de Nederlandse suprematie in Oost-Indië veelvuldig aanleiding tot onvrede. Ook de Nederlandse haringvisserij in Britse kustwateren viel niet in goede aarde.”

GEHEUGEN VAN NEDERLANDNEDERLAND EN ENGELAND: DE BAND TUSSEN TWEE NATIES:DE NEDERLANDS-ENGELSE OORLOGEN

http://www.geheugenvannederlan d.nl/nl/geheugen/pages/collect ie/Nederland+en+Engeland%3A+de +band+tussen+twee+naties/De+En gels-Nederlandse+oorlogen

WIKIPEDIAENGELS-NEDERLANDSE OORLOGEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Engels-Nederlandse_oorlogen

WIKIPEDIAEERSTE ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Eerste_Engels-Nederlandse_Oorl og

WIKIPEDIATWEEDE ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Tweede_Engels-Nederlandse_Oorl og

WIKIPEDIADERDE ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Derde_Engels-Nederlandse_Oorlo g

WIKIPEDIAVIERDE ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Vierde_Engels-Nederlandse_Oorl og

[5]

”Om de Britten te straffen verwoestte De Ruyter hun factorijen. Freetown werd geplunderd en het fort Witsenheroverd. Hij bezocht aan de Goudkust op 7 januari 1665 het Nederlandse fort Elmina en veroverde begin februari het sterke Engelse fort Cormantijn. Hetscheepsjournaal dat De Ruyter gedurende deze expeditie bijhield, vormt een leesbare reisbeschrijving en werd in 1961 uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging. WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTERSTRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN
 https://nl.wikipedia.org/wiki/ Michiel_de_Ruyter#Strafexpedit ie_tegen_de_Engelsen  BRONWIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER https://nl.wikipedia.org/wiki/ Michiel_de_Ruyter  DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
  http://www.doorbraak.eu/vragen -en-antwoorden-de-koloniale-ze eschurk-michiel-de-ruyter/
  STIJNSPREEKT.NLMICHIEL DE RUYTER HIELD DE SLAVENHANDEL IN STAND26 JANUARI 2015
  http://www.stijnspreekt.nl/mic hiel-de-ruyter-hield-nederland se-slavenhandel-stand/

[6]

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
  http://www.doorbraak.eu/vragen -en-antwoorden-de-koloniale-ze eschurk-michiel-de-ruyter/
  STIJNSPREEKT.NLMICHIEL DE RUYTER HIELD DE SLAVENHANDEL IN STAND26 JANUARI 2015
  http://www.stijnspreekt.nl/mic hiel-de-ruyter-hield-nederland se-slavenhandel-stand/

[7]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDING ENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED
   https://www.astridessed.nl/ned erland-betuigt-spijt-over-slav ernijverledengeen-spijt-maar-e xcusesmensenrechtenschendingen -in-nederland-anno-2013/

[8]

” Waar wij ons tegen verzetten, is hoe de gebeurtenissen in de zeventiende eeuw in het dominante publieke vertoog worden verdraaid, hoe de misdaad van de transatlantische slavenhandel onder tafel wordt geveegd, hoe daarmee een groot deel van de mensheid uit de geschiedenis wordt weggeschreven, alsof ze nooit hebben bestaan, alsof de verschrikkingen die ze hebben ondergaan nooit hebben plaatsgevonden. Dat gebeurt in de film waar wij kritiek op leveren.”
   DOORBRAAKVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
 http://www.doorbraak.eu/vragen -en-antwoorden-de-koloniale- zeeschurk-michiel-de-ruyter/

DOORBRAAK.EUGESLAAGD PROTEST TEGEN KOLONIALEVERHEERLIJKING IN FILM ”MICHIEL DE RUYTER”27 JANUARI 2015
  http://www.doorbraak.eu/ geslaagd-protest-tegen- koloniale-verheerlijking-film- michiel-de-ruyter-verslag-met- videos/

[9]

DOORBRAAKVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
 http://www.doorbraak.eu/vragen -en-antwoorden-de-koloniale- zeeschurk-michiel-de-ruyter/
[10]

WIKIPEDIAATOOMBOMMEN OP HIROSHIMA EN NAGASAKI
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Atoombommen_op_Hiroshima_en_ Nagasaki

[11]

MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSESLAVENHANDELASTRID ESSED26 AUGUSTUS 2015
https://www.astridessed.nl/ michiel-de-ruyter-zetbaas-van- de-nederlandse-slavenhandel/

HERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE? ALS JETEGEN SLAVERNIJ EN SLAVENHANDEL BENT, WELASTRID ESSED20 APRIL 2015

https://www.astridessed.nl/ herdenking-michiel-de-ruyter- een-schandeals-je-tegen- slavernij-en-slavenhandel- bent-wel/

WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER/MICHIEL DE RUYTERMEDEPLICHTIG AAN SLAVENHANDEL/BAGATELLISERING MISDAADTEGEN DE MENSELIJKHEID DOOR VOLKSKRANT SCHRIJVERASTRID ESSED4 FEBRUARI 2015

https://www.astridessed.nl/ wees-trots-op-michiel-de- ruytermichiel-de-ruyter- medeplichtig-aan- slavenhandelbagatellisering- misdaad-tegen-de- menselijkheid-door-volkskrant- schrijver/

[12]

”Om de Britten te straffen verwoestte De Ruyter hun factorijen. Freetown werd geplunderd en het fort Witsenheroverd. Hij bezocht aan de Goudkust op 7 januari 1665 het Nederlandse fort Elmina en veroverde begin februari het sterke Engelse fort Cormantijn. Hetscheepsjournaal dat De Ruyter gedurende deze expeditie bijhield, vormt een leesbare reisbeschrijving en werd in 1961 uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging. WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTERSTRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN
 https://nl.wikipedia.org/wiki/ Michiel_de_Ruyter#Strafexpedit ie_tegen_de_Engelsen  BRONWIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER https://nl.wikipedia.org/wiki/ Michiel_de_Ruyter

WIKIPEDIATWEEDE ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Tweede_Engels-Nederlandse_Oorl og

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!