De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Met geweld opgedrongen koloniale grenzen oorzaak van gewapende conflicten

Eén van de oorzaken van de conflicten, de bewapende opstandelingen en oorlogen, zijn de kunstmatige koloniale met geweld opgedrongen grenzen aan de inheemse bevolking, zonder rekening te houden met etnische en religieuze afkomst. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, als de machtigste koloniale machten, hebben hun eigen belangen gewelddadig opgedrongen ten nadele van de inheemse bevolking.

dinsdag 17 juni 2014 12:12
Spread the love

De Durand lijn, naar de naam van de  Britse gouverneur Mortimer Durand van koloniaal India, deze met geweld door de Britten aan Afghanistan opgedrongen grens amputeert een gedeelte van Afghanistan en deelt daarbij ook het land van de Pashtoen in twee ten voordele van koloniaal India en later in 1947 ten voordele van Pakistan.

Het Sykes-Picotverdrag in 1916 verdeelt het ganse olierijke Midden-Oosten tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

De Balfour-verklaring van 1917 deed toezeggingen/beloften aan de zionistische beweging voor de stichting van een Joodse staat in Palestina.

Hetzelfde gebeurde in Afrika waar de koloniale Europese machten hun eigen belangen opgedrongen hebben ten nadele van verschillende stammen en de inheemse bevolking.

In plaats van deze onrechtvaardigheden tegenover de inheemse bevolking (grenzen met geweld opgedrongen door wrede kolonialisten) te corrigeren, nemen de wereldoverheersers

( VS, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk) partij in deze regionale conflicten. De aangevallen landen en bevolkingsgroepen hebben recht om hun land, hun huis en hun familie te verdedigen tegen de wrede agressieoorlogen van wereldoverheersers.

 

Oorlog tegen moslimlanden en -bevolkingsgroepen

De zogenaamde “vrije wereld” (de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie) willen vrede en veiligheid maar blijven sinds 1990 (in feite sinds 1947, de diefstal van land en huis, etnische zuivering en moord van  Palestijnen ) vernietiging en dood zaaien in moslimlanden, agressieoorlogen voeren met “shock and awe” bombardementen met massavernietigingswapens, buitengerechtelijke moorden plegen, zich schuldig maken aan ernstige schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht (ontvoeringen, gijzelingen, geheime en rechtloze gevangenissen, martelingen…). Ze blijven nog steeds een bepaalde groep van mensen als  ‘Untermenschen’ beschouwen, die daardoor rechtloos blijven, die daardoor mogen wegrotten in donkere kerkers en gedood mogen worden als insecten.

Buitengerechtelijke moorden (o.a. met dronen) zijn oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid die ook talloze weerloze mensen, vrouwen, kinderen en ouderen doden.

Deze misdadige en onwettelijke agressieoorlogen tegen moslimlanden, de genadeloze terreurbombardementen hebben sinds 1990 al ongeveer 3 miljoen moslims gedood.

Bush, Obama, Rasmussen zijn haatzaaiers, zoals veel andere Europese en Amerikaanse politiekers, hun toespraken zijn radicaal, extremistisch, ze verheerlijken terreur bombardementen en oorlogsmisdaden tegen moslims. Ze zetten aan tot haat en geweld tegen de moslims. De terreurbombardementen met massavernietigingswapens van de VS en NAVO doden ongeveer 500 keer meer mensen/moslims dan de terreuraanslagen van de moslim extremisten.

Ondanks dat de VS de grootste bedreiging is voor de vrede en veiligheid in de wereld, ondanks dat de VS sinds 130 jaar ongeveer 135 agressieoorlogen gevoerd heeft tegen zwakkere landen en bevolkingsgroepen heeft de internationale gemeenschap nog geen “humanitaire” oorlog tegen de V.S. gevoerd om een einde te maken aan de genocidaire oorlogen van de VS.

Vrijheidsstrijders/ terroristen

 

Voor de wereldoverheersers zijn bewapende opstandelingen vrijheidsstrijders als ze vechten tegen de landen die ze zelf willen vernietigen en zijn het terroristen als ze vechten tegen de wereldoverheersers of hun bondgenoten.

De Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en de Navo financieren, bewapenen vrijheidstrijders/terroristen als ze vechten tegen een regime dat ze veranderd willen zien.

Een goed voorbeeld is Afghanistan, waar de opstandelingen (voorlopers van de Taliban) vochten tegen de democratisch verkozen  pro-communistische regering gesteund door de Russen. Deze opstandelingen werden door Amerika als vrijheidstrijders beschouwd (de voorlopers van de Taliban) en werden gefinancierd, bewapend met zware, moderne wapens zoals luchtafweerraketten “stingers” om het USSR leger te dwingen te vertrekken en zo een staatsgreep te plegen op de democratisch verkozen regering. Uiteindelijk zijn hierbij ongeveer  15000 Russische militairen gesneuveld.

Daardoor zijn de V.S. medeplichtig aan de burgeroorlog die daarna uitgebroken is tussen de verschillende opstandelingen en etnische groepen.

De V.S. veroorzaken al 30 jaar lang chaos, vernietiging en dood in Afghanistan.

Nu worden gelijkaardige opstandelingen ( Taliban) die vechten tegen de wrede Amerikaanse agressie en bezetting van hun land beschouwd als terroristen.

De wereldoverheersers hebben ook de vrijheidsstrijders/terroristen in Libië en Syrië gefinancierd en bewapend. In Libië waren de VS en de NAVO zelfs de luchtmacht van de bewapende opstandelingen. In Jemen daarentegen zijn ze de luchtmacht van de regering tegen gelijkaardige bewapende opstandelingen.

De VS bedreigt elk land met bombardementen of agressieoorlogen als ze “terroristen” steunen ondanks dat ze zelf de grootste financiers en wapenleveranciers van “terroristen” zijn.

Dit bewijst dat de VS een wrede imperialistische macht is die alleen haar politieke en economische belangen volgt om haar werelddominantie te bestendigen.

Daardoor vind ik dat de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie geen morele of zelfs wettelijke autoriteit hebben om gendarmes of rechthandhavers in de wereld te spelen. Ze zijn zelf een grote bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld.

Het internationale recht wordt alleen toegepast op de zwakke anderen, de Afrikanen, de gekoloniseerden, de moslims. De wereldoverheersers staan boven de wet, ze zijn onvervolgbaar.

Oorlog tegen moslimlanden om de gewelddadige bezetting van Palestina in stand te houden

De schending van het internationaal humanitair recht en de onderdrukking van de Palestijnen door Israel is erger dan dat van Joegoslavië/Servië tegenover de bevolking van Bosnië en Kosovo, of dat van Irak tegenover de Sjiieten en de Koerden of dat van Libië tegenover haar bevolking en toch heeft de “vrije wereld’ nog geen humanitaire oorlog tegen Israel gevoerd om de Palestijnen te redden van de gewelddadige onderdrukking en om hen een veilige en onafhankelijke staat te geven.

Het enige logische argument dat ik kan vinden voor de waanzinnige oorlogsagressies van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (NAVO) tegen de moslimlanden is dat ze de moslimlanden willen vernietigen die de gerechtvaardige eis van de onderdrukte Palestijnen voor een vrije en onafhankelijke staat steunen.

Zo is de agressie tegen Irak in 2003 gevoerd om de militaire macht van Irak te vernietigen.

De VS wist heel goed dat Irak geen massavernietigingswapens had, anders zou ze Irak nooit aanvallen hebben, zoals ze Noord-Korea niet aanvallen.

De VS en NAVO  bedreigen Iran en Libanon om dezelfde reden.

Ze financieren, bewapenen terroristische strijders die vechten tegen de regering om Syrië te vernietigen.

Libië van Kadhafi hebben ze ook vernietigd wegens de steun voor de Palestijnse rechten en ook omdat Kadhafi Afrika steunde om onafhankelijk de worden van de onderdrukkende en uitbuitende macht van de koloniale machten zoals Frankrijk

De staatsgreep op de democratisch verkozen president Morsi in Egypte heeft waarschijnlijk ook de goedkeuring van de Verenigde Staten van Amerika omdat de moslimbroederschap de rechten van de Palestijnen steunen.

De Verenigde Staten van Amerika  brengen  het ganse Midden-Oosten in een totale chaos en geweld om de illegale bezetting door Israel in stand te houden ondanks de wrede en gewelddadige onderdrukking en discriminatie van Palestijnen.

 

Wie zijn extremisten en terroristen?

Reeds 500 jaar beschuldigen de wereldoverheersers de slaven, de gekoloniseerden, de onderdrukten, uitgebuitenen die opkomen voor  vrijheid, rechtvaardigheid, mensenrechten en menswaardig leven, van “extremisme” en “terrorisme”.

Al sinds 500 jaar pleegt koloniaal Europa, en al sinds 150 jaar plegen de imperialistische Verenigde Staten van Amerika veroveringen, bezettingen, onderdrukkingen, voeren ze agressieoorlogen en plegen terroristische misdrijven, om delen van de wereld te controleren, om ze te plunderen en uit te buiten en nog steeds blijven deze misdaden ongestraft . De geschiedenis van koloniaal Europa en de V.S. is een opeenvolging van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

De waarheid is dat de Verenigde Staten gegroeid zijn van een kolonie tot de enige supermacht door agressieoorlogen met massavernietigingswapens, terroristische misdrijven en massamoorden. Sinds 150 jaar vallen ze de wereld aan en hebben ze intussen al ongeveer 140  wrede agressieoorlogen gevoerd.

De VS hebben zich nooit moeten verdedigen tegen een agressie van een ander land.

De Verenigde Staten van Amerika hebben ongeveer 960 militaire bases in ongeveer 130 landen in de wereld om de wereld te bedreigen, onderdrukken en uit te buiten.

In Kosovo, Camp Bondsteel hebben ze de grootste militaire basis in Europa.

https://www.aljazeera.com/programmes/101east/2017/08/partition-borders-blood-170809102605065.html#one

https://www.aljazeera.com/programmes/101east/2017/08/partition-borders-blood-170809102605065.html

https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2016/05/sykes-picot-lines-sand-160518114434646.html

 

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!