De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Medische Nieuwsbrief – Lettre d’info de Medimmigrant  nl/ fr
België, Asielzoekers, Immigranten, Medische zorgen, Nieuwsbrief -

Medische Nieuwsbrief – Lettre d’info de Medimmigrant nl/ fr

donderdag 22 december 2011 14:58
Spread the love

Nieuwsbrief Medimmigrant – Lettre d’info de Medimmigrant

Inhoud

1. Nieuwsbrief van Medimmigrant

2. Toegang tot medische zorgen

Project POD MI ‘eCarmed’ : gevolgen voor de DMH

Medische zorgen voor niet toegewezen asielzoekers

Ziekenwagenfactuur en procedure DMH

Het K.B. DMH blijft van toepassing op families met kinderen zonder wettig verblijf

3. Verblijf of terugkeer – medische benadering

9ter aanvraag : verplicht medisch attest en graad van ernst van de ziekte

Verblijf om medische redenen: bevindingen en voorstellen van het FAM

De website van de DVZ is vernieuwd : medische info

Bijstand bij vrijwillige terugkeer van mensen met medische noden (IOM)

4. Regionale info

Werkgroep DMH Brussel

Tuberculosebehandeling in Brussel

Vluchtelingen en trauma : lezing georganiseerd door het Brussels Steunpunt Cultuursensitieve zorg

Gids over de toegang tot psychische gezondheidzorg in de Brusselse regio van het netwerk ‘Santé Mentale en Exil’ (Fr)

5. Varia

Publicatie FRA : Migrants in an irregular situation, access to healthcare in 10 European Union Member States

Vacature bij Medimmigrant

Nieuw op de site van Medimmigrant

GGC : interpellaties en mondelinge vragen gesteld in de Commissie voor de sociale zaken

Sommaire

1. Lettre d’info de Medimmigrant

2. Accès aux soins de santé

Project SPP IS ‘eCarmed’ : répercussions pour l’AMU

Soins médicaux des demandeurs d’asile ‘non-désignés’

Facture d’ambulance et procédure AMU

L’A.R. AMU reste d’application pour les familles sans séjour légal

3. Séjour ou retour – approche médicale

Demande 9ter: certificat médical obligatoire et degré de gravité de la maladie

Le séjour pour raisons médicales : constats et propositions du FAM

Le site de l’OE a fait peau neuve : info médicale

Assistance au retour volontaire et à la réintégration des cas médicaux (OIM)

4. Information régionale

Groupe de travail AMU Bruxelles

Traitement de la tuberculose à Bruxelles

Vluchtelingen en trauma : conférence organisée par le Brussels Steunpunt Cultuursensitieve zorg

Guide sur l’accès à l’aide en santé mentale en région bruxelloise du réseau ‘Santé Mentale en Exil’

5. Varia

Publication du FRA : Migrants in an irregular situation, access to healthcare in 10 European Union Member States

Offre d’emploi chez Medimmigrant

Nouveau sur le site de Medimmigrant

COCOM : interpellations et questions orales posées à la Commission des affaires sociales

français, voyez ci-dessous

1. Nieuwsbrief van Medimmigrant
    

Medimmigrant begon in 2003 met de verspreiding van een electronische nieuwsbrief en startte later een samenwerking met het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg (OPG) Oost-Vlaanderen, het Ondersteuningspunt Medische Zorg Antwerpen (OMZA) en het Kruispunt Migratie-Integratie (M-I).
Gezien Medimmigrant ervoor opteert om de nieuwsbrief tweetalig en meer Brussels te maken, gaan we opnieuw verder met een eigen nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal medisch gerelateerde informatie bevatten mbt de doelgroep van mensen met een precair verblijfsstatuut : actualiteitsgebonden informatie, nieuws uit Brussel en van organisaties die er actief zijn, interessante studiedagen en publicaties,… Aarzel niet om de collega’s van OPG, OMZA en Kruispunt M-I te contacteren indien u ook informatie vanwege hun regio wenst. De contactgegevens staan onderaan.
 
2. Toegang tot medische zorgen
    

Project POD MI ‘eCarmed’ : gevolgen voor de DMH

De POD Maatschappelijke Integratie is bezig met de realisatie van een nieuw informaticasysteem. De zorgverstrekkers zullen in de toekomst hun facturen naar de Hulpkas moeten sturen en niet meer naar het OCMW. De OCMW’s worden dus ontlast van een deel van hun huidige taken maar ze zullen bevoegd blijven voor de uitvoering van het sociaal onderzoek en voor de aflevering van de medische kaart. Het project is nog in uitwerkingsfase. Als het project effectief start, zal de POD MI een algemene informatiecampagne lanceren.
> Website van de POD Maatschappelijke Integratie (elektronische medische kaart)

Medische zorgen voor niet toegewezen asielzoekers

Er zijn nog steeds onvoldoende opvangplaatsen voor (nieuwe) asielzoekers. Vele asielzoekers krijgen bij hun asielaanvraag een brief met een niet-toewijzing. Voor hen is het OCMW van verblijfplaats bevoegd maar dat verloopt niet altijd even evident waardoor ze in geval van een medisch probleem vaak terecht komen op Brusselse spoedgevallendiensten. De Vereniging voor de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VBSG) vroeg al in december 2010 aan de toenmalige staatssecretaris en eerste minister een verdelingsplan voor asielzoekers die niet door Fedasil opgevangen worden voor het hele land.
 

Download de brief

Ziekenwagenfactuur en procedure DMH

In Brussel stuurt de DBDMH (SIAMU) de factuur van het ziekenwagenvervoer enkele weken na de feiten. Dat is vaak te laat voor een OCMW om aan de POD Maatschappelijke Integratie een terugbetaling te vragen specifiek voor deze factuur maar het OCMW kan deze factuur wel toevoegen aan het dossier van de medische zorgen toegediend door de spoedgevallendienst. Dit is mogelijk gezien de POD MI van deze medische zorgen normaal gezien al op de hoogte gesteld werd en er maar één attest Dringende Medische Hulp voor eenzelfde medisch feit vereist is.
Voor meer info :

 Informatiedocument van de POD MI : ‘De Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en het ministerieel besluit van 30/01/1995’, p20
Tekst van Medimmigrant : ‘Het dringend transport van zieken in Brussel : goed om weten’

Het K.B. DMH blijft van toepassing op families met kinderen zonder wettig verblijf

Fedasil heeft geen opvangplaatsen meer voor families zonder wettig verblijf maar het K.B. Dringende Medische Hulp blijft geldig, ook voor families die geen opvang wensen omdat ze bijvoorbeeld bij vrienden wonen maar wel nood hebben aan medische zorgen. Dit wordt bevestigd door recente rechtspraak.

 Hier linken naar onze tabel met rechtspraak

 
3. Verblijf of terugkeer – medische benadering
    

9ter aanvraag : verplicht medisch attest en graad van ernst van de ziekte

We willen er artsen en advocaten op attent maken dat de graad van de ernst van de ziekte expliciet in het attest moet vermeld worden. In sommige situaties beschouwde de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag onontvankelijk waar rechtspraak van de RVV op volgde.

 Lees rechtspraak op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie

Verblijf om medische redenen: bevindingen en voorstellen van het FAM

Het FAM (Forum Asiel en Migratie) heeft een knelpuntenlijst gemaakt ivm de procedure tot machtiging tot verblijf om medische redenen en er werden telkens één of meerdere aanbevelingen bij geformuleerd.

 U kan de nota hier downloaden

De website van de DVZ is vernieuwd : medische info

Op medisch vlak vind je oa informatie over:
Het verplicht medisch getuigschrift in het kader van de procedure 9ter
Het medisch attest (voor een visum) geëist indien de vreemdeling moet bewijzen dat hij niet lijdt aan een ziekte die de volksgezondheid kan bedreigen
Het attest van mutualiteit voor de kinderen jonger dan 25 jaar en voor de echtgeno(o)t(e) in het kader van een gezinshereniging
De medische reisverzekering
De verlenging van het kort verblijf -> info over ‘redenen van overmacht’ (die van medische aard kunnen zijn) om een verlenging van het verblijf te vragen

Bijstand bij vrijwillige terugkeer van mensen met medische noden (IOM)

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) organiseerde in juni 2011 een seminarie over bijstand bij vrijwillige terugkeer van mensen met medische noden.
In het rapport van dit seminarie, vindt u een presentatie van de activiteiten van IOM en informatie over dit programma van ondersteuning bij terugkeer.

 U kan dit rapport hier downloaden in het Frans of in het Nederlands

 
4. Regionale info
    

Werkgroep DMH Brussel

In september 2011 startte in Brussel een werkgroep DMH. De iniatiefnemers van deze werkgroep zijn Vzw Jeugd en Stad, Pigment en Samenlevingsopbouw. De bedoeling is een oplijsting van de knelpunten van de procedure DMH en het formuleren van aanbevelingen. De meeste organisaties die aan de vergaderingen deelnemen komen rechtsreeks met de doelgroep in contact.
 Meer info: 02/ 411 68 83 (Jeugd en Stad)

Tuberculosebehandeling in Brussel

Voor Brussel beantwoorden de vzw Fares en de vzw VRGT alle vragen ivm tuberculosebehandeling en bestrijding. Ze schreven samen de handleiding : Diagnose en behandeling van tuberculose: aanbeveling voor artsen (2010).
 U kan deze handleiding downloaden van de internetsite van Fares (Fr) of van VRGT (Nl)
 Kijk voor adressen in Brussel waar een tbc- test kan gebeuren op de website van Medimmigrant

Vluchtelingen en trauma : lezing georganiseerd door het Brussels Steunpunt Cultuursensitieve zorg

Mevr. Dal (psycholoog) zal spreken over het trauma van vluchtelingen en hoe zij dit trauma kunnen verwerken in een onzekere verblijfssituatie.
Donderdag 26 Januari om 13u bij de CGG Brussel (Metro Houba)
Meer d’info

Gids over de toegang tot psychische gezondheidzorg in de Brusselse regio van het netwerk ‘Santé Mentale en Exil’ (Fr)

De gids gerealiseerd door de vzw Ulysse en het netwerk ‘Santé Mentale en Exil’ is bestemd voor eerstelijnswerkers en gezondheidswerkers en kan gratis bekomen worden bij vzw Ulysse: 02/533.06.70.

 
5. Varia
    

Publicatie FRA : Migrants in an irregular situation, access to healthcare in 10 European Union Member States

FRA (EU Agency for Fundamental Rights) publiceerde in oktober 2011 een studie over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen met een precair verblijfsstatuut in Europa. De gegevens werden verzameld in 10 Europese landen ; er worden veel gegevens ivm de situatie in Brussel vermeld.
Het onderzoeksrapport werd oa geleid door de NGO Picum.
Rapport in het Engels
Korte videopresentatie

Vacature bij Medimmigrant

Medimmigrant zoekt van 19 maart tot 25 augustus 2012 een medewerker voor een vervangingscontract (zwangerschapsverlof).
> U kan de vacature hier downloaden

Nieuw op de site van Medimmigrant

Gezondheidsrechten van minderjarigen met precair verblijfsstatuut : tekst van het OPG Oost-Vlaanderen en Medimmigrant in het Kinderrechtforum 2011 (zie p61)
Ziekenvervoer in Brussel : aanpassing van de pagina + nieuw infodocument ‘Het dringend transport van zieken in Brussel : goed om weten’
Vertaling : nieuwe vertalingen in het Arabisch van onze informatiefolder in de rubriek ‘Werkinstrumenten’ (‘Dringende Medische Hulp’, ‘Ziekteverzekering voor mensen met een precair verblijf’…)
Gezondheidszorg voor de EU-burgers : Informatiefolder beschikbaar in de rubriek ‘Werkinstrumenten’
Binnenkort:
Nieuwe bladwijzers (voor Brusselse OCMW-medewerkers)
Boekje met info over gezondheidszorg voor mensen die op straat leven, voorlopig in het Frans, Nederlands, Engels, Spaans en Arabisch.
Actualisatie van de brochure ‘Verblijfstatuten en Gezondheidszorg voor vreemdelingen’.

GGC : interpellaties en mondelinge vragen gesteld in de Commissie voor de sociale zaken

Interpellaties en mondelinge vragen gesteld in de Commissie voor de sociale zaken
 Over de IRIS-ziekenhuizen (p32)
 Crisis van de opvangcentra voor asielzoekers (p7)

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Vzw Medimmigrant
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel
Tel. 02/274.14.33/34 – Fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.be – www.medimmigrant.be

Contact
U kunt ons bereiken per email of per telefoon op maandag en vrijdag van 10 tot 13u en op dinsdag van 14 tot 18u. Aarzel niet om ons uw bemerkingen door te geven of om ons te contacteren als u via deze nieuwsbrief een nieuwsitem wil verspreiden. Uitschrijven kan door een email aan secr@medimmigrant.be met als onderwerp ‘uitschrijven’ of via deze link.

Voor vragen ivm gezondheidszorg :
in Oost-Vlaanderen

 info@orientatiepunt.be  http:// www.orientatiepunt.be
in Stad Antwerpen   medischezorg@de8.be  http://www.medischezorg.be
voor andere regio’s in Vlaanderen  ellen.druyts@kruispunt.be  http:// www.vreemdelingenrecht.be

naar nederlandse versie
Lettre d’info de Medimmigrant – Nieuwsbrief Medimmigrant

1. Lettre d’info de Medimmigrant
    

En 2003, Medimmigrant commençait la diffusion d’une lettre d’info électronique pour un peu plus tard se joindre à l’Orientatiepunt Gezondheidszorg (OPG) Oost-Vlaanderen, à l’Ondersteuningspunt Gezondheidszorg Antwerpen (OMZA) et au Kruispunt Migratie-Integratie (M-I) pour la réalisation d’une lettre d’information commune.
Vu que Medimmigrant a opté pour la conception d’une lettre d’info bilingue et davantage axée sur Bruxelles, nous avons décidé de recommencer la diffusion de notre propre lettre d’info. Celle-ci traitera de thématiques médicales et de l’actualité bruxelloise en lien avec notre public cible (les personnes avec statuts de séjour précaire) : nouveautés à Bruxelles et infos diverses sur les organisations qui y sont actives, journées d’étude, publications…
N’hésitez pas à contacter nos collègues de l’OPG, de l’OMZA et du Kruispunt M-I si vous souhaitez aussi recevoir des informations de ces organisations. Vous trouverez leurs coordonnées ci-dessous.

2. Accès aux soins de santé
    

Project SPP IS ‘eCarmed’ : répercussions pour l’AMU

Le SPP Intégration Sociale est occupé à la réalisation d’un nouveau système informatique. Dans le futur, les prestataires de soins devront envoyer leurs factures à la CAAMI et non plus aux CPAS. Les CPAS seront donc soulagés d’une partie de leurs tâches actuelles mais ils resteront compétents pour la réalisation de l’enquête sociale et pour la délivrance d’une carte médicale. Le projet est encore en phase d’élaboration. Une campagne d’information sera lancée par le SPP IS lors de l’initiation du projet.
> Site Internet du SPP Intégration Sociale (carte médicale électronique)

Soins médicaux des demandeurs d’asile ‘non-désignés’

Il n’y a toujours pas assez de places d’accueil pour les (nouveaux) demandeurs d’asile. Ils sont nombreux à recevoir lors de leur inscription une lettre de ‘non-désignation’. Pour ces personnes, c’est le CPAS du lieu de séjour qui est compétent mais ce n’est pas toujours facile à faire valoir et ces personnes atterrissent bien souvent en cas de problème médical dans les services d’urgences des hôpitaux bruxellois.
En décembre 2010, l’Association de la Ville et des Communes de la région de Bruxelles-Capitale (AVCB) avait réclamé au secrétaire d’Etat et au Premier ministre de l’époque un plan de répartition des demandeurs d’asile non accueillis par Fedasil à l’échelle du pays.
Télécharger la lettre

Facture d’ambulance et procédure AMU

A Bruxelles, le SIAMU n’envoie sa facture d’ambulance que plusieurs semaines après son intervention. C’est souvent trop tard pour qu’un CPAS puisse demander au SPP Intégration Sociale un remboursement spécifique pour cette facture. Néanmoins, cette facture peut être ajoutée au dossier des soins médicaux octroyés par le service des urgences vu que le SPP IS a déjà (normalement) été mis au courant de l’existence de ces derniers et qu’une seule attestation d’aide médicale urgente est exigée pour les interventions qui découlent d’un même traitement.
Pour plus d’info :

 Document d’info du SPP-IS : ‘Les pièces justificatives médicales dans le cadre de la loi du 02/04/1965 et de l’arrêté ministériel du 30/01/1995’ (p20)
Texte de Medimmigrant : ‘Le transport urgent de malades en région bruxelloise : bon à savoir’

L’A.R. AMU reste d’application pour les familles sans séjour légal

Fedasil n’a plus de places d’accueil pour les familles sans séjour légal mais l’A.R. Aide Médicale Urgente reste valable. Ça vaut aussi pour les familles qui ne souhaitent pas être accueillies (parce qu’elles sont, par exemple, hébergées par des amis) mais qui ont besoin de soins médicaux. Ce raisonnement a été confirmé par de récentes jurisprudences.

 Cliquez ici pour télécharger notre tableau résumant la jurisprudence

3. Séjour ou retour – approche médicale
    

Demande 9ter: certificat médical obligatoire et degré de gravité de la maladie

Nous souhaitons attirer l’attention des médecins et des avocats sur le fait que le degré de gravité de la maladie doit être explicitement mentionné sur l’attestation. Dans certaines situations, l’Office des Etrangers déclare la demande irrecevable ; le CCE s’est déjà prononcé à diverses reprises sur cette question.

 Vous trouverez plusieurs jurisprudences sur le site du Kruispunt Migratie-Integratie (Nl)

Le séjour pour raisons médicales : constats et propositions du FAM

Le FAM (Forum asile et migration) s’est penché sur la procédure d’autorisation de séjour pour raisons médicales. Il a fait un état des lieux de problèmes qui peuvent se poser et a formulé une série de recommandations sur base de ces constats.

Vous pouvez télécharger ce document en cliquant ici

Le site de l’OE a fait peau neuve : info médicale

Sur le plan médical vous trouverez notamment des infos sur :
Le certificat médical obligatoire dans le cadre de l’article 9ter
Le certificat médical (pour un visa) exigé chaque fois qu’un étranger doit faire la preuve qu’il n’est pas atteint d’une maladie pouvant mettre en danger la santé publique
L’attestation mutuelle pour les enfants de moins de 25 ans ou les époux/ses dans le cadre d’une demande de regroupement familial
L’assurance maladie voyage
La prolongation d’un court séjour -> Info sur les ‘raisons de forces majeures (qui peuvent être d’ordre médical) permettant d’invoquer une prolongation du séjour

Assistance au retour volontaire et à la réintégration des cas médicaux (OIM)

L’organisation Internationale pour les Migrations (OIM) organisait en juin 2011 un séminaire sur l’assistance au retour volontaire et à la réintégration des cas médicaux. Dans le rapport de ce séminaire, vous pouvez lire une présentation des activités de l’OIM et différentes infos sur ce programme d’assistance au retour.

 Vous pouvez télécharger ici le rapport en français ou en néerlandais

4. Information régionale
    

Groupe de travail AMU Bruxelles

Un groupe de travail ‘AMU-Bruxelles’ a démarré en septembre 2011. L’initiative a été lancée par l’asbl Jeugd en Stad, Pigment et Samenlevingdopbouw. L’objectif est de passer en revue les obstacles rencontrés dans le déroulement de la procédure AMU et de formuler des recommandations. La plupart des organisations qui participent à ce groupe de travail sont des organisations qui sont en contact direct avec le groupe cible.

 Plus d’info : 02/411.68.83 (Jeugd en Stad)

Traitement de la tuberculose à Bruxelles

A Bruxelles, l’asbl Fares et l’asbl VRGT répondent à toutes les questions concernant le traitement et la lutte contre la tuberculose. Ils ont ensemble rédigé le manuel : Diagnostic et traitement de la tuberculose: recommandations pour les médecins (2010).

 Vous pouvez télécharger ce manuel sur le site Internet de Fares (Fr) ou sur celui de la VRGT (Nl)

 Pour des adresses à Bruxelles où un dépistage peut être effectué, consultez le site Internet de Medimmigrant

Vluchtelingen en trauma : conférence organisée par le Brussels Steunpunt Cultuursensitieve zorg

Mme Dal (psychologue) parlera des traumatismes des réfugiés et de comment ceux-ci peuvent les surpasser dans des situations de séjour précaire.
Jeudi 26 janvier à 13h au CGG Bruxelles (Metro Houba)
 Plus d’info (Nl)

Guide sur l’accès à l’aide en santé mentale en région bruxelloise du réseau ‘Santé Mentale en Exil’

Le guide, réalisé par l’asbl Ulysse et le réseau ‘Santé Mentale en Exil’, est à destination des travailleurs de première ligne et des intervenants de la santé et est disponible gratuitement auprès de l’asbl Ulysse : 02/533.06.70.

5. Varia
    

Publication du FRA : Migrants in an irregular situation, access to healthcare in 10 European Union Member States

Le FRA (EU Agency for Fundamental Rights) a publié en octobre 2011 une étude de cas sur l’accès aux soins de santé des migrants en séjours irréguliers en Europe. Des données ont été récoltées dans 10 pays d’Europe, dont la Belgique. De nombreuses données sur la situation à Bruxelles sont rapportées. Le travail de recherche a été entre autre mené par l’ONG Picum.

 Rapport en anglais

Courte vidéo de présentation

Offre d’emploi chez Medimmigrant

Medimmigrant engage un collaborateur pour un contrat de remplacement du 19 mars au 25 août 2012 (congé maternité).

 Cliquez ici pour télécharger l’offre d’emploi

Nouveau sur le site de Medimmigrant

Soins de santé des mineurs en situation de séjour précaire : texte de l’OPG Oost-Vlaanderen et de Medimmigrant (Nl) publié dans le Kinderrechtenforum 2011 (p61)
Transport de malades à Bruxelles : modification de la page web + nouveau document d’info ‘Le transport urgent de malades en région bruxelloise : bon à savoir’
Traductions : nouvelles traductions en arabe de nos dépliants d’information dans la rubrique ‘Outils’ (‘Aide Médicale Urgente’, ‘Assurance maladie pour personnes sans séjour légal’…)
Accès aux soins de santé des citoyens européens : dépliant d’information en ligne dans la rubrique ‘outils’
Bientôt disponible :
Nouveaux marques-pages (pour les collaborateurs des CPAS bruxellois)
Livret d’info sur les soins de santé pour les personnes en situation précaire et fragilisées en français, néerlandais, anglais, espagnol et arabe
Actualisation de la brochure ‘Statuts de séjour et soins de santé pour étrangers’

COCOM : interpellations et questions orales posées à la Commission des affaires sociales

Interpellations et questions orales posées à la Commission des affaires sociales

concernant les hôpitaux IRIS (p32)

concernant la crise de l’accueil des demandeurs d’asile (p7)

La présente lettre d’information est une publication de l’asbl Medimmigrant
Rue gaucheret 164 – 1030 Bruxelles
Tel. 02/274.14.33/34 – fax 02/274.14.48
info@medimmigrant.be – www.medimmigrant.be

Contact
Vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone les lundis et vendredis de 10 à 13h et les mardis de 14 à 18h. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous contacter si vous souhaitez diffuser un message via notre lettre d’information.
Pour vous désinscrire, veuillez envoyer un email à secr@medimmigrant.be avec comme objet ‘se désinscrire’ ou rendez-vous sur ce lien.

Pour des questions concernant les soins de santé :
en Flandre orientale

Bron :

 info@orientatiepunt.be

http:// www.orientatiepunt.be
à Anvers  medischezorg@de8.be

 http://www.medischezorg.be

dans les autres régions de Flandre

 ellen.druyts@kruispunt.be ; www.vreemdelingenrecht.be

take down
the paywall
steun ons nu!