De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Medeplichtigheid KLM/Brief aan KLM over uitzetting Yassir S naar onveilig Afghanistan

Medeplichtigheid KLM/Brief aan KLM over uitzetting Yassir S naar onveilig Afghanistan

zondag 2 juni 2013 06:55
Spread the love

BRIEF AAN DE KLM OVER UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN  Zie ook http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-yassir-s-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-de-klm/  en http://deportatieverzet.nl/actie-op-schiphol-ma-3-juni-1245u/  Geachte  lezers, Eerder schreef ik reeds over de uitzetting van vluchtelingen naaroorlogs en andere onveilige gebieden, waaraan de KLM sinds jaar en dagaan meewerkt, dik aan verdient en dus medeverantwoordelijkheid draagtvoor eventueel gevaar/mensenrechtenschendingen, die deze mensenoverkomen Zie ook http://www.ekudos.nl/artikel/356665/uitzetting_parwais_sangari_naar_afghanistan_misdadidoproep_protestbrief_aan_klm  Ook nu weer dreigt een 18 jarige Afghaanse jongeman, Yassir S, op3 juni te worden uitgezet met medewerking van de KLM Om hiertegen te protesteren heb ik onderstaande brief aan de KLMgeschreven Wie ook wil protesteren kan dit doen door de KLM aan te schrijven op de volgende mailadressen mediarelations@klm.com Customer-care@klm.com   Of op Facebook https://www.facebook.com/KLM?ref=ts&fref=ts Aan diegenen, die de moeite willen nemen, heel vriendelijkbedankt voor uw solidariteit Vriendelijke groeten Astrid Essed BRIEF AAN DE KLM  

 AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DEUITZETTING OP MAANDAG 3 JUNI  VAN DE AFGHAANSE JONGERE  YASIR S NAAR AFGHANISTAN  Geachte DirectieGeacht Management Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat uvoornemens bent, op maandag 3 juni uw medewerking te verlenenaan de uitzetting van de 18 jarige Afghaanse jongere Yasir S Vertrekdatum 3 juni 2013Tijd 13:50  Dit ondanks het feit, dat zo langzamerhand bij u als bekend mag worden verondersteld,dat er sprake is van een onveilige tot zeer onveilige situatie in Afghanistan.Een dringend verzoek dus aan u, niet mee te werken aan de uitzettingvan Yasir S en toekomstige anderen naar Afghanistan. TOELICHTING: Ik schreef het al: Bij u mag als bekend worden verondersteld dat in Afghanistan als gevolgvan de tussen de Westerse troepen en de Taliban woedende oorlog, de door het ontbreken van een sterk centraal gezag welig tierende criminaliteit, de onderlinge strijd tussen krijgsheren van diverse pluimage en voortdurendeaanslagen, sprake is van een extreem onveilige situatie.gezag, waardoor de criminaliteit welig tiert en de slechte mensenrechtensituatie.

 Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie aldaarverwijs ik u naar het Ambtsbericht van het Ministerie van BuitenlandseZaken dd 4 juli 2012, blz 32-35 en 48-63 [1] En de onveiligheid gaat maar door!Recentelijk, op 24 mei anno Domini 2013, werd de hoofdstad van Afghanistan,Kabul, opgeschrikt door een aanslag, waarop een urenlang vuurgevechttussen Taliban strijders en de Afghaanse politie volgde. [2]Deze aanslag was bovendien de tweede in een week tijd in Kabul [3]Ook reizen naar Afghanistan worden door de Overheid ten zeersteontraden [4]Het moge duidelijk zijn, dat een situatie, die onveilig en zelfs gevaarlijk isvoor ”gewone” Nederlandse reizigers, dat zeker ook voor Afghaanse vluchtelingen is. Toch bestaat u het om mee te werken aan de uitzetting van deze mensen. UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNTAFSCHUIVEN Ondanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verbandmet uitzettingen naar Afghanistan en andere gevaarlijke gebiedenop uw verantwoordelijkheid gewezen bent [5], kiest u er nog steeds voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.Dit is onacceptabel, gezien de voor de uitgezette vluchteling te lopenrisico’s, die al minstens tot een dode geleid hebben [6] In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting vaneen Somalische vluchteling [7] hebt u zich in een ontwijkende brief getrachtaf te maken van uw verantwoordelijkheid [8] door te betogen ”dat het nietongebruikelijk is”  dat luchtvaartmaatschappijen passagiers [uw euphemisme voortegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie]vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [9] Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nogniet juist te zijn.U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent, ”in opdracht van de autoriteiten” Met alle respect:Klinkklare onzin. U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen vanvluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaarwaaraan betrokkene komt bloot te staan.Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [10] Sterker nog: Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [11] door de KLMis uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.Kunt u daarmee leven? EPILOOG Met uw medewerking aan de uitzetting van deze jongeman en andereAfghanen naar Afghanistan draagt u willens en wetens bij aan het gevaarwaaraan zij worden blootgesteld door oorlog/aanslagen.U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar met de regelmaat vande klok aanslagen worden gepleegd of Afghaanse burgers omkomen doorNAVO bombardementen [12] Een dringend verzoek dus, af te zien van medewerking aan de uitzetting vanYasir S en toekomstige Afghaanse vluchtelingen Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht Yasir en/of anderen iets overkomen Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam    [1] AMBTSBERICHT AFGHANISTAN4 JULI 2012 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2012/07/05/afghanistan-2012-07-04.html  [2] CBSAFGHANISTAN CAPITAL HIT BY DEADLY HUGE BOMBING24 MEI 2013 http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57586057/afghanistan-capital-hit-by-deadly-huge-bombing/ [3] CBSAFGHANISTAN CAPITAL HIT BY DEADLY HUGE BOMBING24 MEI 2013 http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57586057/afghanistan-capital-hit-by-deadly-huge-bombing/  [4]  RIJKSOVERHEIDRESIADVIES AFGHANISTAN http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/afghanistan  [5] 

     

MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING  GEZINNAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-gezin-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/  MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELINGNAAR ONVEILIGSOMALIE/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/ UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/PROTESTBRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED http://www.ekudos.nl/artikel/356665/uitzetting_parwais_sangari_naar_afghanistan_misdadidoproep_protestbrief_aan_klm  MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-vluchteling-naar-onveilig-soedanbrief-aan-de-klm/  [6] ”Een uitgewezen 60-jarige Afghaanse vluchteling, die tot 2006 vijf jaar lang in Maastricht heeft gewoond en voor wie Gerd Leers als toenmalig burgemeester nog in de bres sprong, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord. Dat gebeurde in september 2010, bijna vijf jaar nadat toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitgeprocedeerde asielzoeker had teruggestuurd.” VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, DOOR TALIBAN VERMOORDIS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml [7] MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELINGNAAR ONVEILIGSOMALIE/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/   [8]  

Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

[9]

Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

    [10]  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/  [11] ”Een uitgewezen 60-jarige Afghaanse vluchteling, die tot 2006 vijf jaar lang in Maastricht heeft gewoond en voor wie Gerd Leers als toenmalig burgemeester nog in de bres sprong, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord. Dat gebeurde in september 2010, bijna vijf jaar nadat toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitgeprocedeerde asielzoeker had teruggestuurd.” VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, DOOR TALIBAN VERMOORDIS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml [12]  HLN.BETIEN AFGHANEN, WAARONDER VIJF KINDEREN, GEDOODBIJ NAVO BOMBARDEMENT13 FEBRUARI 2013 http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1578564/2013/02/13/Tien-Afghanen—waaronder-vijf-kinderen—gedood-bij-NAVO-bombardement.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!