De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Medeplichtigheid KLM aan uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan de KLM

Medeplichtigheid KLM aan uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan de KLM

dinsdag 5 maart 2013 05:25
Spread the love
MEDEPLICHTIGHEID KLM BIJ UITZETTING VAN VLUCHTELINGEN NAAR ONVEILIGE LANDEN/BRIEF AAN KLM OVER UITZETTING VLUCHTELING NAAR SOEDAN INLEIDING Geachte Redactie en lezers, Zie ook http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-vluchteling-naar-onveilig-soedanbrief-aan-de-klm/ www.astridessed.nl    ASIELBELEID AAN DE KAAK GESTELD Over het discriminerende karakter van het Nederlandse asielbeleid, waarbij niet alleen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met de juiste verblijfspapieren en hen, die voor armoede en vervolging naar Nederland zijn gevlucht, heb ik reeds vaker uitgebreid geschreven [1]Daarbij is naast dat onderscheid ook door mij aan de orde gesteld de inhumane behandeling van asielzoekers, met name de zogenaamde”vreemdelingenbewaring” [gevangenis voor ”illegale” vreemdelingen, die geen strafbaar feit op hun geweten hebben] en de schrijnende situatie van ”uitgeprocedeerde” asielzoekers. Voor deze laatste groep, die in de meeste gevallen niet terug kan [of wil] naar het land van herkomst vanwege de onveilige situatie is geen plaats in de Nederlandse HerbergZij hebben geen recht op de eerste levensbehoeften of een dak boven hun hoofdDit is niet alleen in strijd met de door Nederland ondertekende Internationale Verdragen [2]Dit is ronduit barbaars Daartegen is zichtbaar verzet gekomen in de vorm van twee Tentenkampen in Amsterdam [Notweg-Osdorp] en de Koekamp [Den Haag], die inmiddels ontruimd zijn en dat ook nogeens met hardhandig politiegeweld [3]De vluchtelingen zijn tijdelijk opgevangen in de Vluchtkerk [Amsterdam] [4] en de Sacramentskerk [Den Haag] [5] Ze kunnen tijdelijk in deze Kerken blijven, maar er is nog steeds geen blijvende oplossingvoor hun onhoudbare situatieWat in ieder geval WEL belangrijk is, is dat ze nu niet meer onzichtbaar zijn [6] Wat de Nederlandse Overheid betreft is het enige antwoord, dat door politici gegeven wordt”Terugkeer” [7] , terwijl zij heel goed weten, dat het terugkeer is naar gevaarlijke en/of oorlogssituaties en armoede  UITZETTINGEN NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN Sinds jaar en dag zet de Nederlandse Overheid vluchtelingen uit naar voor hen gevaarlijke gebieden, zoals Afghanistan, Irak en Somalie, terwijl in de twee eerste gevallen het Westen [ook met Nederlandse participatie] direct verantwoordelijk is voor die onveiligheid vanwege de steun aan de VS voor de aanvallen op Afghanistan en IrakOnlangs nog heeft Staatssecretaris Teeven van Justitie verklaard, dat uitzettingen naar Somalie gewoon hervat kunnen worden [8] Momenteel lijkt Teeven echter flink tegenwind te krijgen, niet alleen via de kritiek van Human Rights Watch [9], maar en dat is nog belangrijker, een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die de uitzetting van een in Nederland verblijvende Somalier voorlopig verbiedt [10]  ROL KLM Terecht wordt bij de aanklacht tegen het asielbeleid de Nederlandse Overheid en politiek,als eerste en hoofdverantwoordelijke, onder vuur genomenMaar belangrijk is te beseffen, dat niet alleen Overheidsinstellingen, zoals bouwbedrijven [bouw vreemdelingendetentiecentra], architectenbureaus en anderen eveneens verantwoordelijk zijn [inrichting vreemdelingendetentiecentra], eveneens verantwoordelijk zijn [11] en er miljoenen aan verdienen Heel belangrijk is natuurlijk de rol van de KLM, die als luchtvaartbedrijf sinds jaar en dag vervoerder is van vkuchtelingen, die tegen hun wil worden uitgezet naar voor hen gevaarlijke gebieden, waarbij bovendien in de meeste gevallen bittere armoede wachtIn correspondentie met de KLM [12] heeft de KLM de neiging, eigen verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en zich te verschuilen achter het Nederlandse asielbeleidDit is niet alleen laf, maar ook nog apert bezijden de waarheid Immers, het is de keuze van de KLM, als onafhankelijk luchtvaartbedrijf, al dan niet meete werken aan het vervoer van uit te zetten vluchtelingen Nu er dinsdag 5 maart opnieuw een vluchteling wordt uitgezet, deze keer naar onveilig Soedan [13], ben ik in de pen geklommen om de KLM aan te spreken op haarverantwoordelijkheid EN haar te wijzen op haar morele medeplichtigheid, mocht de betreffende vluchteling in Soedan iets overkomenZie onderstaande brief Reeds eerder heb ik de KLM aangesproken op haar medeplichtigheid aan het Nederlandse uitzettingsbeleid door het uitzetten van vluchtelingen [14]  

 BRIEF AAN DE KLMDRINGEND/UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN  

AAN DE KLM/DIRECTIE EN MANAGEMENT DRINGEND VERZOEKNIET MEE TE WERKEN AAN  DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELINGNAAR SOEDAN OP DINSDAG 5 MAART 2013REDEN: ONVEILIGE EN SLECHTE MENSENRECHTENSITUATIE IN SOEDAN   Geachte heer/mevrouw, Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende Volgens mijn informatie is uw vliegmaatschappij voornemens op dinsdag5 maart 2013 [morgenochtend] om 10.10 een uitgeprocedeerde Soedanesevluchteling uit te zetten naar Soedan KLM VLUCHTNUMMER: KL0545 Ik wil er ten zeerste opaandringen, dat u afziet van zijn vervoer naar Soedan enderhalve geen medewerking verleent aan deze uitzetting, gezien de onveilige en slechtemensenrechtensituatie in Soedan TE UWER INFORMATIEMENSENRECHTENSITUATIE EN ONVEILIGHEIDAMBTSBERICHT RIJKSOVERHEID 27 JUNI 2012 In het Ambstbericht van de Rijksoverheid van over Soedan wordt niet alleen meldinggedaan over de onveilige situatie door gewapende conflicten [Darfur/conflict met Zuid-Soedan], maar ook over de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie in Soedanin het algemeen, waarbij folteringen, oneerlijke processen en militaire rechtbankenvoor burgers de gewoonste zaak van de wereld zijn Zie voor de veiligheidssituatie blz 24 en verder, Ambtsbericht Zie voor de slechte mensenrechtensituatie blz 51 t/m 67, Ambtsbericht Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bericht uitgebreidover de onveiligheid en slechte mensenrechtensituatie in Soedan http://www.hrw.org/news/2012/12/11/sudan-civilians-describe-toll-attacks http://www.hrw.org/news/2012/12/10/sudan-justice-needed-student-deaths  ONVEILIGE SITUATIEREISADVIES MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Op die slechte veiligheidssituatie wordt ook gewezen in het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/sudan  UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS VLIEGMAATSCHAPPIJ Het is dan ook onacceptabel en inhumaan, dat de Nederlandse Overheid vluchtelingenterugstuurt naar een land, waar overduidelijk hun veiligheid en mensenrechten nietkunnen worden gegarandeerd Als vliegmaatschappij hebt u daarin echter ook een medeplichtige rol,wanneer u meewerkt aan het vervoer van een vluchteling naar eendergelijke onveilige situatie

Ik doe dan ook een dringend beroep op u, hieraan niet mee te werken enmorgen weigeren, de vluchteling mee te nemen op uw vlucht U kunt u er niet achter verschuilen, dat het Overheidsbeleid is, dat ”slechts” dooru wordt uitgevoerd, want het is een directe beleidskeuze van u, deze en anderevluchtelingen naar gevaarlijke gebieden al dan niet te vervoeren Sterker nog: Wanneer deze vluchteling na uitzetting naar Soedan iets overkomt, isde Nederlandse Overheid verantwoordelijk, maar ook u als vliegmaatschappij bent’dan moreel medeplichtig en heeft derhalve bloed aan uw handen Ik vertrouw erop, dat u morgen de juiste keuze maakt en niet meewerkt aan deze uitzetting  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  ZIE VOOR NOTEN  http://www.ekudos.nl/artikel/383568/medeplichtigheid_klm_aan_uitzetting_vluchteling_naar_onveilig_soedan 

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!