De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Medeplichtigheid de Vries en Verburg aan deportaties vluchtelingen/Kerstbrief

Medeplichtigheid de Vries en Verburg aan deportaties vluchtelingen/Kerstbrief

dinsdag 27 december 2016 06:18
Spread the love

MEDEPLICHTIGHEID DE VRIES EN VERBURG AAN DEPORTATIESVLUCHTELINGEN/KERSTBRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-de-vries-en-verburg-aan-deportaties-vluchtelingenkerstbrief-aan-de-vries-en-verburg/

AANDE VRIES EN VERBURG Onderdeel van de Burgland Groep
 Onderwerp:Uw voltooide bouw van de gesloten gezinslocaties opKamp Zeist Reden:Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,dood en ellende.

” En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.”

LUCAS 2: 1-7

””Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,dus krijgt ze haar Kind in een stal.Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdachtmet Kerstmis.Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koninghet Kind dreigt te doden. Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is. In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarinhet Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurdnaar gevaar en ellende.Met fatale gevolgen.Na te hebben verbleven in bewoningen, die door liedenals u waren gebouwd.”
http://www.astridessed.nl/kers tmis-2015brief-aan-bouwbedrijf -de-vries-en-verburg- medeplichtige-aan-deportaties/
 Geacht Bestuur,
  

Fijne Kerst met de familie gehad?Lekker uw geweten gesust over het door u aangedeporteerde of nog te deporteren gezinnen aangedaan leed?
Van de Kerstgedachte bent u wel ver afgedwaald:
Zie mijn Kerstbrief aan u, vorig jaar 2015
http://www.astridessed.nl/kers tmis-2015brief-aan-bouwbedrijf -de-vries-en-verburg- medeplichtige-aan-deportaties/

Niet dat ik verwacht, dat deze brief een appel is aan uw geweten, wantin volharding van uw misdaad, medeplichtigheid aan deportatiesvan  gezinnen naar oorlog/vervolging/ellende, bent u een van dekampioenen!   
Trouwens, ik heb u nog aangeschreven naar aanleiding van deInternationale Dag van de Rechten van de Mens!
Weet u nog?
http://www.astridessed.nl/inte rnationale-dag-van-de-rechten- van-de-mensbrief-aan-de-vries- en-verburg-medeplichtige-aan- deportaties-vluchtelingen/

Herinnert u trouwens zich nog, dat er vorig jaar op die dag een onlineactie tegen uw bedrijf was?
Waaraan ondergetekende heeft deelgenomen?
 Doel was:Een beroep te doen op uw geweten, om de bouw van de ”geslotengezinsvoorzieningen” voor vluchtelingen, die neerkomt op eengevangenis, stop te zetten:
  http://aagu.nl/2015/online-act ie-gezinsgevangenis-kampzeist. html http://www.astridessed.nl/inte rnationale-dag-van-de-mensenre chtenbrief-aan-de-vries-en-ver burg-over-bouw-gesloten-gezins locaties/ Dat geweten hebt u niet, dat is duidelijk.Want u hebt de bouw van de gezinsgevangenis gewsoon voltooid.Dat betekent echter niet, dat ik u met rust laat.Opnieuw, in de Kersttijd, schrijf ik u aan.Om u te confronteren en u ter verantwoording te roepen.
Ik was u wederom de oren:Want:

Deze brief gaat, opnieuw, over
Uw medeplichtigheid aan ´´vliegvakanties´´, die geen vakantiejolijtinhouden, maar van  totaal andere aard.
Namelijk de uitzetting van vluchtelingengezinnen naar oorlog, honger en andere miserie ……  ´´Gefeliciteerd´´, dames en heren. U hebt de bouw van de zogenaamde ´´Gesloten Gezinsvoorzieningen´´op het terrein van Kamp Zeist voltooid! ¨(1)
Een euphemisme voor een ´´gezinsgevangenis´´
       Scrupules hebt u daarbij geenszins.
Want uw projectontwikkelaar, de heer B Stuij, heeft verklaardop Building Holland in de Rai ´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal eenprocedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´ (2) En daarbij nog het afschuiven van uw verantwoordelijkheid´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´ (3)  Behalve het laffe, meewerken aan de miserie van vluchtelingen, gaik ervanuit, dat u voldoende algemene ontwikkeling en historischbesef hebt om te weten, dat het argument ´´wij zijn slechts uitvoerders´´,sinds de Neurenberger processen, niet meer opgaat. (4)
  Mensen zijn geen willoze werktuigen.Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid en de morele verplichting,eigen keuzes te maken en worden daar dan ook op aangesproken.
     En u bent genoeg op uw activiteiten aangesproken!Er zijn acties tegen uw bedrijf geweest (5), een digitale actie ter gelegenheidvan de Dag van de Mensenrechten (6) en ondergetekende heeft u tallozemalen aangeschreven (7), zelfs twee dagen voor Kerstmis en voor EN nauw zomervakantie….. (8) Zonder resultaat.
Je zou toch denken, dat een brief met een appel op uw geweten,geschreven enige indruk zou maken op een bedrijf als de uwe, dat zich eenchristelijk imago aanmeet (9).
  MIS POES! Want u bent gewoon doorgegaan met uw hand en spandiensten aan het deportatiebeleid van de Nederlandse Overheid!
      TEN OVERVLOEDE: GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENI SSEN
   Ik zet nogmaals uw wandaden op een rijtje.\
 Of beter gezegdUw medeplichtigheid aan wandaden.     U hebt gebouwd ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijvenvluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land vanherkomst. (10)
 Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks eenOverheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerddat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwenin en uit kunnen lopen. (11])
 De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgevendooreen hoge muur, schrikdraad en camera’s. (12)
    Met andere woorden:Een gevangenis , al is die dan belichaamddoor aardige ”huisjes”
  En daar hebt u aan meegewerkt! SCHANDE!
    Ik zal u, ook al is het aan dovemansoren gericht,nogmaals,  een inkijkje geven in het leven in zo’n geslotengezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”genoemd wordt. (13)Dat hebt u trouwens zelf toegegeven. (14)

     Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster (als ze niet inmiddels isuitgezet, met dank aan activiteiten zoals van u)  ”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”…..……”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ (15)
    Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordtaangebracht aan volwassenen en kinderen. (16)
    Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissenis, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn!
    U bent, het kan niet vaak genoeg worden herhaald, middelsallerlei acties en brieven van ondergetekende (17)opgeroepen,niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen.
    Toch hebt u volhard en bent u doorgegaan  op de ingeslagen weg. Dat is een schandaal, zeker vooreen bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaardechristelijke principes in Afrika projecten leidt [18],maar in Nederland vrolijk heeft meegewerkt aan de schendingvan de rechten van vluchtelingen.   U bent door en door hypocriet. EN vooral Medeplichtig aan vervolging, dood en ellende.
   WELGEFELICITEERD met uw bijdrage aan humanitaireellende!
    TENSLOTTE   Op maandag 5 december [hopelijk hebt u Sinterklaas niet gevierdmet het racistische karikatuur”Zwarte Piet”] [19], hebben  er mensen terechtgestaan, die middels het verspreidenvan posters aandacht vroegen voor uw misdadige praktijken.
Beschuldiging tegen hen: ”smaad” [20]Mensen uit een stuk, met hun hart op de goede plaats, dieniet tegen onrecht kunnen en iedereen, ongeacht afkomst of status,een goede toekomst gunnen. [21]  En waarvan zijn ze precies beschuldigd?Van het verspreiden van posters waarop staat:”“Bouwbedrijf De Vries en Verburg – uw duurzame partner in deportaties – Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist” [22] Daarmee zou uw ”eer en/of goede naam” zijn aangetast. [23]
  Om het even populair uit te drukken:“”What nonsense is that” U HEBT toch gezingsgevangenissen gebouwd, BENT toch ”trots”op uw werk en hebt toch toegegeven, achter deportaties te staan? [24] Dan zou u juist trots op zo’n tekst moeten zijn!
En op de resultaten van uw werk [25]   Om op die rechtszaak tegen de strijders tegen het onrechtterug te komen [26]
 Niet zij, maar de Overheid en uw bedrijf, als medeplichtige,zouden in hun plaats terecht moeten staan.
Voor ieder gezin, dat wordt gedeporteerd naar uitzichtloosheid,oorlog, vervolging.Voor de psychische schade, die ook door uw toedoenwordt berokkend. [27]  In mijn rechtbank zou u er niet goed vanaf komen.Knoop dat in uw orden! Wees dus maar blij te leven in een Staat, waar de rechtenvan vluchtelingen met voeten worden getreden!  Uw Kwade praktijken hebt u reedsvoltooid.   Terwijl vluchtelingen worden gedeporteerd naaroorlog en uitzichtloosheid.
 Door uw medeverantwoordelijkheid.   U kent het lied`´´Meneer de President´´van Boudewijn de Groot (28) ,die indrukwekkende protestsong tegen de oorlog in Vietnam. In die geest hoop ik, dat u straks van uw Sinterklaasfeest enlater, van Kerstmis, mag genieten.Weet u nog?
Het feest over het Kind, dat nergens welkom was…. [29] En denk dan niet teveel aan al die vluchtelingengezinnen, die worden gedeporteerdnaar oorlog, armoede en uitzichtloosheid. Door uw medeplichtigheid aan onrecht.Door uw misdadige Befehl ist Befehl mentaliteit   
     Welterusten, Bestuur met uw ”goede naam” , slaap zacht! (30)   De Nederlandse Overheid en haar vluchtelingenbeulen handlangers (31)kunnen trots op u zijn!
Overdenk dit alles maar in de Kersstijd, tijd van vrede en goede wil.
Tijdens uw oliebollenfeest met Oud en Nieuw, waarin umag terugkijken op een jaar, waarin uw geweten weer eens afwezig was.Zoals vanaf het moment, dat u de gevangenis des [uitgestelde] doodsbegon te bouwen.

U kunt mij blokkeren op Facebook, Twitter, deze brief in deprullenbak gooien, maar u niet onttrekken aan de medeplichtigerol, die u in de deportatieketen gespeeld hebt. DE KLARE ZON ZAL HET UITBRENGEN! http://www.verhalenbank.nl/ite ms/show/51144
    Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam
www.astridessed.nl

NOTEN

(1)
    DIENST TERUGKEER EN VERTREKNIEUWBOUW GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGIN GEBRUIK GENOMEN6 JUNI 2016
     https://www.dienstterugkeerenv ertrek.nl/actueel/2016/06/nieu wbouw-gesloten-gezinsvoorzieni ng-in-gebruik-genomen.aspx?cp= 66&cs=17113
      WOORDVOERDER DE VRIES EN VERBURG, DE HEERB STUIJ, PROJECTONTWIKKELAAR, OP BUILDINGHOLLAND IN DE RAI
   ´´Ik dacht, dat het voorbij was, we zijn allang klaar met dat project´We hebben daar niets meer mee. Wat de Overheid daarmee doet,dat is, Tsja…….´
     YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
     https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE
      (2)
   ´We hebben een asielzoekerscentrum gebouwd en daar zijn zijhet niet mee eens…..´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal eenprocedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´  YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND      https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE
       (3)
    ´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´
    YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
      https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE
       (4)
        PRINCIPLE IV     ””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
     WIKIPEDIATHE NUREMBERG PRINCIPLES     https://en.wikipedia.org/wiki/ Nuremberg_principles
      (5)
      YOUTUBE.COM ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
      https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE
     WWW.AAGU.NL LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIESEN VERBURG
        http://aagu.nl/2015/demo-De_Vr ies_Verburg.html
           INDYMEDIA.NLBLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EENDAG STIL
         https://www.indymedia.nl/node/ 30728
       INDYMEDIA.NLBEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGIN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
       https://www.indymedia.nl/node/ 31038
     (6)          ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENISDE VRIES EN VERBURG
       http://www.aagu.nl/2015/online -actie-gezinsgevangenis-kampze ist.html
      (7)
     EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG DE VRIES EN VERBURG/I STILL KNOW WHAT YOU DID LASTSUMMER/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGENASTRID ESSED3 DECEMBER 2016 http://www.astridessed.nl/de-v ries-en-verburgi-still-know-wh at-you-did-last-summerbrief-aa n-de-vries-en-verburg-medeplic htige-aan-deportaties-vluchtel ingen/   DE VRIES EN VERBURG/I  KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG,ARMOEDE, DOODASTRID ESSED20 AUGUSTUS 2016 http://www.astridessed.nl/de-v ries-en-verburgi-know-what-you -did-last-summermedeplichtighe id-aan-deportaties-oorlog-armo ede-dood/    GESLOTEN GEZINSVOORZIENING/EUPHEMISME VOORVLUCHTELINGENGEVANGENIS/BRIEF AAN VAKANTIEVIERENDDE VRIES EN VERBURGASTRID ESSED11 JULI 2016    http://www.astridessed.nl/gesl oten-gezinsvoorzieningeuphemis me-voor-vluchtelingengevangeni sbrief-aan-vakantievierend-de- vries-en-verburg/      NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/OPRFOEP TOT STOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMPZEISTASTRID ESSED4 JANUARI 2016    http://www.astridessed.nl/nieu wjaar-2016brief-aan-de-vries-e n-verburgoproep-tot-stop-bouw- gezinsgevangenis-kamp-zeist/      INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015      http://astridessed.weebly.com/ blog/internationale-dag-van-de -mensenrechtenbrief-aan-de-vri es-en-verburg-over-bouw-geslot en-gezinslocaties        http://www.astridessed.nl/inte rnationale-dag-van-de-mensenre chtenbrief-aan-de-vries-en-ver burg-over-bouw-gesloten-gezins locaties/         BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUWVAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015     http://astridessed.weebly.com/ blog/brief-aan-de-vries-en-ver burg-over-bouw-van-gesloten-ge zinslocaties-op-kamp-zeist         http://www.astridessed.nl/brie f-aan-de-vries-en-verburg-over -de-bouw-van-gesloten-gezinslo caties-op-kamp-zeist/          GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015      http://astridessed.weebly.com/ blog/gesloten-gezinslocaties-k amp-zeistbrief-aan-b-stuijplan ontwikkelaar-de-vries-en-verbu rg          http://www.astridessed.nl/gesl oten-gezinslocaties-kamp-zeist brief-aan-b-stuijplanontwikkel aar-de-vries-en-verburg/
      (8)
     ”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,dus krijgt ze haar Kind in een stal.Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdachtmet Kerstmis.Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koninghet Kind dreigt te doden. Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is. In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarinhet Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurdnaar gevaar en ellende.Met fatale gevolgen.Na te hebben verbleven in bewoningen, die door liedenals u waren gebouwd.”     KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES ENVERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIESASTRID ESSED23 DECEMBER 2015     http://www.astridessed.nl/kers tmis-2015brief-aan-bouwbedrijf -de-vries-en-verburg-medeplich tige-aan-deportaties/   GESLOTEN GEZINSVOORZIENING/EUPHEMISME VOORGEZINSGEVANGENIS/BRIEF AAN VAKANTIEVIEREND DEVRIES EN VERBURGASTRID ESSED11 JULI 2016  http://www.astridessed.nl/gesl oten-gezinsvoorzieningeuphemis me-voor-vluchtelingengevangeni sbrief-aan-vakantievierend-de- vries-en-verburg/  DE VRIES EN VERBURG/I  KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG,ARMOEDE, DOODASTRID ESSED20 AUGUSTUS 2016 http://www.astridessed.nl/de-v ries-en-verburgi-know-what-you -did-last-summermedeplichtighe id-aan-deportaties-oorlog-armo ede-dood/     (9)  ”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’. BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE   http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie    (10)    RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014             http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html       (11)     RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014             http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html     (12)    SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST        http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html       (13)    RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014             http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html      (14)    ´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zijhet niet mee eens…..´´     YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND      https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE      (15)      21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE      http://aagu.nl/2015/speech-ove r-het-leven-in-een-gezinslocat ie.html      (16)     ´´Vaak zijn deze kinderen in Nederland geboren en kennen ze het land waaruit hun ouders zijn gevlucht niet, zij zijn deels opgegroeid binnen de Nederlandse samenleving. Als gezinnen worden opgepakt na een inval, dan is dat een zeer beangstigende en ingrijpende ervaring en potentieel traumatiserend voor alle gezinsleden.´´    GEEN KIND AAN DE KANTEXPERTS AAN HET WOORDINTERVIEW AARD VAN NORDEN     https://geenkindaandekant.word press.com/experts-aan-het-woor d/interview-aart-van-norden/     CVANDAAG.NLMARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´    https://cvandaag.nl/gezinsloca tie/       (17)      ZIE NOTEN 5 T/M 8       (18)      De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep ”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.   BURGLAND CHARITASVISIE EN MISSIE        http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie    [19]    ZWARTE PIET, RACISTISCHE KARIKATUUR    http://www.astridessed.nl/?s= Zwarte+Piet    [20]    5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGUACTIVISTEN WEGENS ”SMAADSCHRIFT”   https://www.indymedia.nl/node/ 37221  http://www.aagu.nl/2016/update .html     [21]   AAGU [ANARCHISTISCHE ANTI DEPORTATIEGROEP UTERECHT]   http://www.aagu.nl/   http://www.aagu.nl/2016/update .html    [22]     5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGUACTIVISTEN WEGENS ”SMAADSCHRIFT”   https://www.indymedia.nl/node/ 37221     [23]     5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGUACTIVISTEN WEGENS ”SMAADSCHRIFT”   https://www.indymedia.nl/node/ 37221     [24]        ´We hebben een asielzoekerscentrum gebouwd en daar zijn zijhet niet mee eens…..´´ ´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal eenprocedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´   YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND      https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE    [25]   DE VRIES EN VERBURG/WEES TROTS OP UW WERK……    ”Afgelopen week bleek uit antwoorden op kamervragen dat in de loop van dit jaar inmiddels ongeveer 80 kinderen gevangen zijn gezet in deze nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. In een adem door beweert staatssecretaris Dijkhoff dat de gezinsgevangenis “mede vanuit het belang van het kind” is gebouwd, omdat zonder gevangenschap “gezinnen met kinderen zich aan het toezicht onttrokken en onderdoken”. Hoe kinderen deze gevangenschap, en/of de stressvolle periodes in de zogenaamde ‘gezinslocaties’, zelf ervaren blijkt bijvoorbeeld uit de verhalen die ‘Geen Kind aan de Kant’ verzamelde.”   http://www.aagu.nl/   GEEN KIND AAN DE KANTVERHALEN VAN KINDEREN    https://geenkindaandekant.word press.com/verhalen-van-kindere n/    ”

Aanhoudende zorgen over vreemdelingenbewaring in de Gesloten Gezinsvoorziening

Met de afschaffing van grensdetentie werd in Zeist een nieuwe Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) geopend waar gezinnen met minderjarige kinderen kunnen worden opgesloten voorafgaand aan hun uitzetting. Defence for Children krijgt de laatste maanden veel signalen binnen waaruit blijkt dat dit in toenemende mate aan de orde is. Waar het sinds september 2013 beleid was dat een gezin zich eerder aan het toezicht moest hebben onttrokken alvorens het in bewaring kon worden gesteld, is het sinds oktober vorig jaar voldoende als de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vermoedt dat het gezin zich mogelijk aan het toezicht zou willen onttrekken. Dit criterium is niet objectief. Bovendien heeft de DT&V in het kader van een pilot nu zelf de volledige bevoegdheid om bewaringsmaatregelen op te leggen, zonder tussenkomst van een Hulpofficier van Justitie. In veel gevallen waarbij kinderen met hun ouders in bewaring worden gesteld, blijkt dat de DT&V niet goed heeft gekeken naar de belangen van de betrokken kinderen, ondanks dat de Dienst hier op grond van het beleid en rechterlijke uitspraken toe verplicht is.Defence for Children maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling en stelt dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan deze schending van kinderrechten. Meerdere rechters zijn dat met ons eens. Al eerder berichtte Defence for Children dat rechters van oordeel waren dat het belang van het kind ten onrechte ontbrak in de beslissing een gezin op te sluiten. ”  DEFENCE FOR CHILDRENCAMPAGNE VOOR AFSCHAFFING VREEMDELINGENDETENTIE KINDEREN23 APRIL 2015   https://www.defenceforchildren .nl/p/21/4278   [26]        5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGUACTIVISTEN WEGENS ”SMAADSCHRIFT”   https://www.indymedia.nl/node/ 37221    [27]   ´´Vaak zijn deze kinderen in Nederland geboren en kennen ze het land waaruit hun ouders zijn gevlucht niet, zij zijn deels opgegroeid binnen de Nederlandse samenleving. Als gezinnen worden opgepakt na een inval, dan is dat een zeer beangstigende en ingrijpende ervaring en potentieel traumatiserend voor alle gezinsleden.´´   GEEN KIND AAN DE KANTEXPERTS AAN HET WOORDINTERVIEW AARD VAN NORDEN     https://geenkindaandekant.word press.com/experts-aan-het-woor d/interview-aart-van-norden/     CVANDAAG.NLMARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´    https://cvandaag.nl/gezinsloca tie/       (28)      WWW.YOUTUBE.COM  BOUDEWIJN DE GROOTMENEER DE PRESIDENT      https://www.youtube.com/watch? v=zxYXLcy6WP8     (29)   ”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,dus krijgt ze haar Kind in een stal.Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdachtmet Kerstmis.Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koninghet Kind dreigt te doden. Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is. In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarinhet Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurdnaar gevaar en ellende.Met fatale gevolgen.Na te hebben verbleven in bewoningen, die door liedenals u waren gebouwd.”     KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES ENVERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIESASTRID ESSED23 DECEMBER 2015     http://www.astridessed.nl/kers tmis-2015brief-aan-bouwbedrijf -de-vries-en-verburg-medeplich tige-aan-deportaties/    CVANDAAG.NLMARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´    https://cvandaag.nl/gezinsloca tie/      (30)    WWW.YOUTUBE.COM BOUDEWIJN DE GROOTMENEER DE PRESIDENT      https://www.youtube.com/watch? v=zxYXLcy6WP8     [31]    NACHT VAN DE VLUCHTELING 2016/DEMASQUE SCHENDERSVLUCHTELINGENRECHTEN OF GOEDE SIERASTRID ESSED23 JUNI 2016     http://www.astridessed.nl/nach t-van-de-vluchteling-2016demas que-schenders-vluchtelingenrec hten-of-goede-sier/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!