De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting M.A. Diallo naar onveilig Guinee/Brief aan Brussels Airlines

Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting M.A. Diallo naar onveilig Guinee/Brief aan Brussels Airlines

zaterdag 8 maart 2014 06:53
Spread the love

MEDEPLICHTIGHEID BRUSSELS AIRLINES AAN UITZETTING M.A. DIALLONAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN BRUSSELS AIRLINES http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-brussels-airlines-aan-uitzetting-m-diallo-naar-onveilig-guinee-dd-6-maartbrief-aan-brussels-airlines/ AAN BRUSSELS AIRLINESDIRECTIE EN MANAGEMENTUW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTINGVAN DE HEER M. DIALLO NAAR ONVEILIG GUINEEIN SAMENWERKING MET DE NEDERLANDSE AUTORITEITENOP DONDERDAG 6 MAART 2014       Geachte DirectieGeacht Management Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op donderdag 6 maart jongstleden uw medewerkinghebt verleend aan de uitzetting van de heer M Diallo naar Guinee. Dit in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten, concreter, de Dienst Terugkeer en Vertrek [1]      Gegevens: Vertrekdatum: 6 maart 2014Tijd: 10.30 uurVluchtnummer SN205 Dit ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee [2]die voor u een reden zou moeten zijn, niet mee te werken aan de uitzetting.  MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE    Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappijop de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie ineen land, zeker als u handelt op verzoek van een ander land, in casu Nederland, hierbij enige verontrustende gegevens over demensenrechtensituatie in Guinee:   Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee,waarvan u zich, gezien uw dienstverlening aan de Nederlandse autoriteiten vanop de hoogte had moeten stellen,is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig. Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijkerechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht.Zie blz 21 t/m 33, Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [3]  VEILIGHEIDSSITUATIE   Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolgevan politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapendegroepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens isletterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [4]  REISADVIES GUINEE   Uit het door uw eigen, Belgische Overheid  afgegeven reisadvies blijkt nog weereens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”alle niet essentiele reizen” worden afgeraden  [5]   Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”Belgische reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.Ik ga er vanuit, dat u zich daarvan bewust bent.     UW VERANTWOORDELIJKHEID Over medeplichtigheid aan uitzetting naar onveilige gebieden heb ik reeds eerdercorrespondentie gevoerd met uw collega Luchtvaartmaatschappij de KLM [6]Deze gaf aan, ”slechtsde vervoerder” te zijn en schoof alle verantwoordelijkheid af  op hetuitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [7]Voor het geval u in een eventuele beantwoording op mijn schrijven diezelfdemening bent toegedaan, geef ik u dezelfde reactie, die ikde KLM gedaan heb, zowel betreffende uw dienstverlening aan de Nederlandseals de Belgische uitzettingsketen: Die vlieger gaat niet op!  Uiteraard is de Nederlandse Overheid [of in  uw eigen land, de Belgische] hoofdverantwoordelijkvoor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die datop vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingente vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheidin de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse/Belgische  Overheid.  Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aande uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voorde betreffende vluchteling van dien. Schuif die verantwoordelijkheid dus niet van u af.   TENSLOTTE:   De feiten zijn u  gepresenteerd. Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.    Aan u dus het dringende verzoek, in het vervolg niet mee te werken aan de uitzettingvan vluchtelingen naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden, of ditnu al dan niet in opdracht van de Nederlandse of Belgische autoriteiten geschiedt. Noch in Nederland, noch in Belgie leven we   in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheidzonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.  U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigenverantwoordelijkheid.  Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van deNederlandse of Belgische Overheid naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden [8]draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de heer M. Dialloen anderen overkomt.   Dan hebt u bloed aan uw handen.  Een vriendelijk verzoek dus om af te zien van toekomstige  medewerking aan de uitzettingvan vluchtelingen naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden.   Vriendelijke groeten  Astrid EssedAmsterdam    [1] DEPORTATIEVERZETDIALLO : VIJFDE DEPORTATIEPOGING4 MAART 2014 http://deportatieverzet.nl/daillo-vijfde-deportatiepoging/  [2]  AMBTSBERICHT NEDERLANDSE RIJKSOVERHEIDRIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [3]  AMBTSBERICHT NEDERLANDSE RIJKSOVERHEIDRIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html   PRIMEEEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT http://www.prime95.nl/MainW/2013/06/11/2395/   [4] AMBTSBERICHT NEDERLANDSE RIJKSOVERHEIDRIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  PRIMEEEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT http://www.prime95.nl/MainW/2013/06/11/2395/  [5] KONINKRIJK BELGIEBUITENLANDSE ZAKENBUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING REISADVIES GUINEE ”Niet-essentiële reizen naar Guinee worden afgeraden.” http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/guinee/ra_guinee.jsp?referer=tcm:314-75083-64[6]  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN  http://www.astridessed.nl/tag/klm/  [7]  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED  http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/   [8] KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN  http://www.astridessed.nl/tag/klm/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!