De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mark Elchardus op zoek naar identiteit

Mark Elchardus op zoek naar identiteit

vrijdag 22 oktober 2021 04:21
Spread the love

Het sociaal contract beoogt vrijheid. Collectieve bescherming tegen ziekte of permanente vorming verhogen de kwaliteit voor het individu.

Natuurlijk moet dit contract georganiseerd worden wat een organisatie niveau en schaal veronderstelt.
Voor de schaalgrootte moeten allicht organisatorische en operationele optimalisering worden verenigd met een democratische inspraak en toezicht waarvoor nabijheid een belangrijk criterium vormt.

Als een principe als subsidiariteit vervangen wordt door een zoektocht naar identiteit en homogeniteit, zoals bij Mark Elchardus, zitten we al vlug in een conservatief vaarwater waar men niet bepaald gelooft in de maakbaarheid van een betere wereld en men andere opvattingen al gauw als ‘vijandig’ gaat beschouwen. Waar de Volksunie destijds een samenwerkingsfederalisme heeft beloofd, wordt dit model vandaag uitgespuwd door de Vlaams-nationale partijen. De mobiliserende kracht van vijandsbeelden zorgt te vaak voor de keuze van gemakkelijkheidsoplossingen in de zoektocht naar steun.

Niet de homogeniteit van de samenleving wijst op kwaliteit en perspectief, wel de manier waarop minderheden zich met de samenleving kunnen identificeren. De samenleving moet zichzelf organiseren om kwaliteit te verwezenlijken, niet om zich prioritair af te schermen van een wereld met slechte bedoelingen. Empowerment als motor dus.
Het liberalisme en de sociaaldemocratie staan daarbij met hun onderscheiden dynamieken tegenover een conservatief gedachtengoed dat zelf vooral geplaagd wordt door het groeiende succes van haar populistische versies.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!