De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

´´Manifest is demonische aanklacht tegen Israel´´/Misdadig is de Israelische bezetting

´´Manifest is demonische aanklacht tegen Israel´´/Misdadig is de Israelische bezetting

zaterdag 23 augustus 2014 10:41
Spread the love

MANIFEST IS DEMONISCHE AANKLACHT TEGEN ISRAEL/MISDADIG IS DE ISRAELISCHE BEZETTINGSchrijfsel Hans Knoop in Trouw ontmaskerd

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/manifestatie-demonische-aanklacht-tegen-israelmisdadig-is-de-israelische-bezetting/

Sinds Israel de moordende militaire campagne ”Protective Edge” heeftgelanceerd, waarbij nu reeds 2092 Palestijnen, van wie 80 procent burger, om het leven zijn gekomen [1], is er, naast indrukwekkende solidariteitsdemonstraties voorGaza in Nederland en wereldwijd [2], een verbale en Internet oorloggestart tussen voor en tegenstanders van het misdadige, en dat zeg ik met kennis van zaken [3], Israelische legeroptreden.Over dat Israelische legeroptreden zometeen.
In dat proces ben ik te weer gegaan tegen enkele mediaschrijfsels,zoals de reactie van Esther Voet [directrice pro Israel club Cidi],de giftige reactie van moslimbasher en Palestinavreter Ephimenco[die helaas nog voor Trouw schrijft], de ronduit racistische en denigrerendevoortbrengsels van Dirk Jan Baar en een schijnbaar redelijk stuk vanStranders. [4]
Daarnaast heb ik ook media desinformatie, zoals in het NRC en NOS Journaal,trachten aan te pakken. [5]
Het meest dodelijke om te bestrijden zijn de steeds weer oplaaiendebeschuldigingen van antisemitisme in link met Gaza demonstrantenen andere Israelcritici.
Daarbij beweer ik niet, dat antisemitisme niet voorkomt.Helaas waren er een paar pijnlijke incidenten en die veroordeel ik.Maar vaak wordt antisemitisme beschuldiging gebruikt omgoede demonstraties, door enkelingen soms verziekt, in eenkwaad daglicht te stellen.Of sterker nog:De aandacht af te leiden van de Israelische misdaden in Gaza,in het verlengde van de Israelische bezetting.
Het resulteert in nonsens advertenties als de paginagrotein de Telegraaf, waarin sommige politci en ”bekende Nederlanders”verklaren, dat Israel kritiek mag [dat lijkt me nogal logischin een land met vrijheid van meningsuiting], maar dat antisemitismeuit den boze is.[6]
Dat laatste wist ik al en het lijkt onnodig, dit te herhalen, ware hetniet, dat al gauw duidelijk werd, dat pro Israel club Cidi achter deadvertentie zat.[7]
Op zijn zachtst gezegd, stelt dat de advertentie in een niet objectieve,kwade reuk.
Nu is er een logica achter dat zwaaien met [vermeend] antisemitisme.
Het stelt bewust oprechte Gaza demonstranten en Israelcriticiin een kwaad daglicht.Maar nog belangrijker, het leidt de aandacht af van waar het werkelijk om gaat, het Kwaad van de Isrealische bezetting en haar misdaden.Dat zie je ook duidelijk in het giftige artikel van de Belgische columnisteMia Doornaert, dat ik heb bekritiseerd in een brief aan haar. [8]
Om een overzicht te maken van al die van hele en halve proIsrael aanhangers komende beschuldigingen van ”antisemitisme”en de valkuilen te ontmaskeren, heb ik een artikel geschreven, los van kritiek op individuen. [9]

ZIN EN ONZIN BIJ PRO ISRAELVERDEDIGERSHANS KNOOP, OUD CORRESPONDENT IN ISRAEL
Sommige pro Israelschrijfsels zijn giftiger dan andere en de eneis ingewikkelder te weerleggen dan andere [omdat er vaak afleidendezaken bij worden gehaald, waar je doorheen moet zien]Maar een van de gemakkelijkste is wel het artikel van Hans Knoop[waarover dit commentaar gaat] in Trouw ”Manifest isdemonische aanklacht tegen Israel” [10]Knoop is [en dat zegt al veel over zijn politieke achtergrond]oud correspondent in Israel, wat op zijn minst [ook alhoeft dat niet altijd zo te zijn] een affiniteit en verwevenheid metdat land verklaart.Nu hoeft dat op zich geen onoverbrugbaar probleem te zijn[ Kritische Israelische vredesactivisten als Uri Avnery van GushShalom hebben dat ook] als er maar sprake is van humaneen liefst internationaalrechtelijk juiste beschouwingen.Maar dat ontbreekt geheel in zijn betoog.
Sterker nog:
Hij zwaait wel met grote woorden als ”demonisch”zonder deze ook maar enigszins met serieuze argumentatiete kunnen onderbouwen. Ook haalt hij er, zoals wel vaker met pro Israel fanshet geval is, zaken bij, die er niets mee te maken hebben.Nee, deze keer geen IS [ISIS], maar ik citeer”postuum eerherstel voor Hitler, Pol Pot en Saddam Hoessein”En ook de Palestijnse vluchtelingenkampen in Syriemogen niet ontbreken.
Allemaal bedoeld om critici af te leiden van waar het werkelijk om gaat:Zijn bagatellisering van de misdaden, voortkomend uitde Israelische bezetting.In het byzonder de dodelijke militaire campagne ”ProtectiveEdge”
Een nadere beschouwing
GIFPIJLEN VAN HANS KNOOP/HET MANIFEST VANPAX VOOR VREDE ”GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE”
Knoop richt zijn pijlen op het Manifest van Pax voor Vrede”Gaza, nu tijd voor echte vrede” [11]Wat staat er in dat Manifest?
Na de wurgende blokkade van Gaza [12] aan de kaak te hebben gestelden de misdadige effecten van de Israelische militaire campagne”Protective Edge”, die trouwens uitgebreid door Amnesty, HumanRights Watch, het Rode Kruis en Btselem is gedocumenteerd [13],wijst het document op de onzin van het ”recht op zelfverdediging”, deongelijke verhoudingen in het confict, de voortdurende Israelische frustratievan de ”vredesonderhandelingen” en de hoofdverantwoordelijkheid van Israelvoor het conflict.Allemaal zaken, die spijkerhard met feiten te bewijzen zijn.
Ook veroordeelt het Manifest de raketaanvallen op Israel.Ze roepen de Internationale Gemeenschap en de Nederlandse regering op tot [ik citeer] ”diplomatieke stappen te zetten en economische, juridische en politieke maatregelen te bevorderen zoals die in vergelijkbare internationale situaties gehanteerd worden, alle gericht op het boycotten en desinvesteren uit de bezetting” [14]Tot niet investeren in de nederzettingen.Tot economische sancties.Tot een wapenembargo.
Tot zover drijfveren en inhoud van het Manifest
Hele redelijke eisen, zou je zeggen, maar Knoopnoemt deze ”eenzijdig en zet de deur open voor – latente-antisemieten [15]Verder maakt hij ervan Een  ”demonische aanklacht tegen Israel” van en, nog belachelijker[reeds gezegd] ”aanzetten tot antisemitisme” [16]Op dat /”aanzetten tegen antisemitisme” ga ik niet eensin, omdat dat de bekende riedel is van Israel apologeten,varierend van ”kritiek op Israel is antisemitisme” tot”Gaza [of andere Palestina] demonstraties zetten aan tot antisemitisme”
Wat die” demonische aanklacht” betreft, zal ik aantonen,wat werkelijk misdadig is:Bezetting en onderdrukking.Iets, dat Knoop bagatelliseert, impliciet ontkent envergoeilijkt.
MANIFEST PAX VOOR VREDEHET VERMEENDE BEROEP OP”FEITEN, DIE AANTOONBAAR ONJUIST ZIJN”
Welhaast het vermakelijkste van de tirade van Knoop tegenhet Manifest vind ik deze zinsnedeIk citeer Knoop”De ondertekenaars, onder wie vele wetenschappers, beroepen zich op feiten die aantoonbaar onjuist zijn. Dat lijkt mij voor een wetenschapper een doodzonde. Ik daag ze uit om met mij over die ‘feiten’ een publiek debat aan te gaan.” [17]
Vermakelijk vind ik niet zozeer wat hij hier beweert over de Manifestanten[dat is onzin, aantoonbaar],maar wel het feit, dat hij [en niet de Manifestanten] zijn beweringen niet  opplausibele wijze in het artikel hard kan maken.
Ik noem drie feiten, die volgens Knoop aantoonbaar onjuist zouden zijn
AIsrael heeft disproportioneel geweld gebruikt
BHamas wil de Staat Israel vernietigen en Joden[overal ter wereld liefst!] doden
CDe sterkste partij is niet volautomatisch de meest schuldige
HET ISRAELISCHE DISPROPORTIONNELE GEWELD
Ik citeer Knoop”De werkelijkheid is dat Israël geen disproportioneel geweld heeft gebruikt en dat dit ook niet uitsluitend is af te meten aan het aantal slachtoffers.”
Zolang ondertekenaar Antoine Bodar mij met zijn indrukwekkende militaire kennis van zaken niet uiteen kan zetten op welke andere wijze het Israëlische leger de raketbeschietingen had kunnen doen stoppen, zou hij er verstandiger aan doen te zwijgen. In Israël zou een veelvoud aan slachtoffers zijn gevallen als het zich niet tegen de raketregen uit Gaza had weten te beschermen”
Einde citaat
Zonder zijn betoog te onderbouwen beweert Knoop, dat er geen disproportioneelgeweld is gebruikt, maar de feiten spreken een andere taal.Disproportioneel gaat inderdaad niet alleen om de aantallenslachtoffers, hoewel dat wel belangrijk is, maar ook om het gehanteerdemiddel.In het geval van Israel is dat, aantoonbaar:Grootschalige bombardementen op burgerdoelen zoals huizen, scholenwaar mensen bescherming zochten tegen bombardementen, ziekenhuizen,aanvallen op medisch personeel [18]Sowieso is dat verboden volgens het Internationaal HumanitairOorlogsrecht [19 en kan het dus nooit als een excuus wordengebruikt om de ”eigen” burgers te beschermen], maar het staat ook nog eens in geen verhoudingtot het beweerde doel, verhindering van Hamas [of van andere Palestijnsegroepen] raketaanvallen.
Ook is Knoops bewering, dat deze bombardementen dan wel nodig waren”ter bescherming” geheel onjuist.Hij weet net zo goed als ik, dat er vrijwel geen Israelische slachtoffersvielen en vallen door deze lukrake beschietingen [tot nu toein het geheel drie]Bovendien heeft Israel een zeer geavanceerd raketafweerschildIron Drome, dat op effectieve wijze de Israelische burgers beschermt. [20]
HAMAS WIL DE STAAT ISRAEL VERNIETIGEN 
Het is DE klassieke van de pro Israel lobbyDe ”vernietiging” van Israel [soms wordt het woord ”Staat”weggelaten, om het nog angstaanjagender te laten klinken]Aan andere variant is:”Het in zee drijven van Israeli’s [of Joden]Knoop gebruikt die laatste variant door te beweren,dat Hamas ”alle Joden wil doden”Dit zou dan allemaal in het Handvest van Hamas staan.Het is alleen jammer voor Knoop, dat ik het Handvest van Hamas[the Hamas Charter 1988] [21] ook heb gelezen en daarin komthet woord ”vernietiging van de Israelische Staat, waarmee doorKnoop en consorten ”vernietiging van mensen” wordtgesuggereerd, niet voor.Er wordt gesproken over een ”war of liberation” tegen de ”zionistischevijand” ‘, over de misdaden van het Israelische bezettingsregime zoalslanddiefstal, het schieten op ongewapende mensen, collectievestraffen, het verdrijven van mensen uit hun leefgebied, het vernietigen vanhuizen, de inhumane gevangenkampen.Allemaal waar.Allemaal gedocumenteerd door Amnesty International en anderemensenrechtenorganisaties.Maar wat Hamas werkelijk wil is een einde aan het zionistische model[de zionistische Staat Israel, gesticht in Palestina/Eerst Turks Ottomaansekolonie, daarna Brits Mandaat gebied, over de ruggen van de Palestijnsebevolking heen, tegen het zelfbeschikkingsrecht in] [22] ende vervanging door een Palestijnse Islamitische Staat, metgelijke rechten voor al zijn inwoners. [23]Nu mag iedereen over een Islamitische Staat denken hoe hij/zij zelf wil, maar dat is wel iets anders dan ”’vernietiging”
ISRAEL ALS STERKSTE PARTIJ/OVER KNOOPS VERZWIJGING VAN DE CRUX VANHET MIDDEN OOSTEN CONCFLICT SINDS 1967, DE BEZETTING
Ik citeer Knoop”Een volstrekt ongerijmde kronkel maken zij ook door de sterkste partij volautomatisch voor de meest schuldige te houden. Alsof de verliezer per definitie de good guy is. Betekent dit postuum eerherstel voor Hitler, Pol Pot en Saddam Hoessein?”
Ten eersteZonder ook maar enigszins in te gaan op de schunnige associatiesmet Hitler, Pol Pot en Saddam Hoessein, niemand heeft beweerd, datde verliezer [waarmee hij waarschijnlijk Hamas als zijnde zijn voornaamstetarget, bedoeld], een ”good guy” zou zijn.
Het gaat hier om elementaire rechten, in dit geval op het recht opvrijheid, het leven in vrijheid zonder bezetting.
Want op sluwe wijze verzwijgt Knoop hier de oorzaak van alle ellende,
de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, ook Gaza [24],die nu al 47 jaar duurt.Aan iedere bezetting is inherent, onderdrukking, tirannie, terreur,mensenrechtenschendingen. (25)
Daartegen is Hamas, en iedere andere Palestijnse verzetsorganisatie(want dat is Hamas, naast regering) internationaalrechtelijk gelegitimeerd,zich te verzetten. (26)
Dat betekent dus, dat de raketaanvallen van Hamas op Israellegitiem zijn, zolang ze niet tegen burgers of burgerdoelengericht zijn. (27)
ISRAELS RECHT OP ZELFVERDEDIGINGNIET ALS BEZETTER TEGEN ONDERDRUKTE
Dat verwijst ook direct Israel´s recht op zelfverdediging naarde prullenbak.Ieder land heeft recht op zelfverdediging, maar dat is hierniet aan de orde, omdat het een strijd is tussen bezetter enonderdrukte.Het is alsof je zou zeggen, dat China recht op zelfverdedigingheeft tegenover de bezette Tibetanen en Oeigoeren. (28)Onzin.
Het enige ´´recht´´ dat iedere bezetter heeft is zich terug te trekkenuit de bezette gebieden.In geval van IsraelTerugtrekking uit de bezette gebieden (conform VN Veiligheidsraadsresolutie 242, 1967), alle illegale nederzettingen in bezet Palestijnsgebied ontmantelen (29) en het afbreken van de door bezet Palestijnsgebied lopende Illegale Muur. (30)
MANIFESTGENOEMDE FEITEN VALIDE EN BEWIJSBAAR
Knoop beweert, dat de in het Manifest genoemde feitenontoonbaar onjuist zijn.Ik heb zijn verhaaltjes over het niet disproportionele geweldvan Israel en de zogenaamde vernietigingsdrang van Hamasreeds naar het Rijk der Fabelen verwezen.
MANIFEST VAN PAX VOOR DE VREDEFEITEN EN JUISTHEID
Nu nog even in het kort enkele in het Manifest (31) genoemde andere feiten

Genoemd wordt de Gaza Blokkade en het gebrek aan vrijheid vanbeweging van de Palestijnse bevolking.Aantoonbaar juist. (32)
De aanvallen op ziekenhuizen en de verwoesting van Gaza tijdenshet nog aan de gang zijnde offensief ´´Protective Edge´´Aantoonbaar juist (33)
Voortdurende en intimiderende Israelische agressie in debezette gebieden in plaats van een constructieve vredesoplossingna te streven.Juist (34)
Structurele Israelische annexatie van de Westbank door deuitbreiding van de illegale nederzettingen.Juist (35)
En zo gaat het door.Een goed onderbouwd Manifest van Gerechtigheid.
En aangezien de bezetter niet wil luisteren, zijn de voorgesteldedrukmiddelen (sancties, desinvestment, wapenembargovolledig legitiem.

Legitiem en noodzakelijk.
EPILOOG
Knoop begon zijn betoog met de aanhef ´´Manifest isdemonische aanklacht tegen Israel´´Vervolgens had hij het over een ´lange litanie´´ tegen Israel,waarvan de feiten ´´ontoonbaar onjuist´´ zouden zijn, zondereen feit te hebben kunnen weerleggen.Integendeel.Ik, of liever gezegd de door mij genoemde bronnen van Amnesty International, Human Rights Watch, het InternationaleRode Kruis, Btselem, The Rights Forum, etc, hebben aangetoonddat alle in de Manifestatie genoemde Israelische misdadenmaar al te waar zijn.
Omdat hij het met argumenten niet kan winnen haalthij de eeuwige pro Israel riedels naar voren zoals hetverwijzen  naar Syrie en andere zaken, de zogenaamde´´vernietigingsdrang´´ van Hamas en meer van dergelijkeverhaaltjes en afleidingsmanoevres,
En de beschuldiging ´´antisemitisme´´ mag niet ontbreken,waarbij hij Israel kritiek  in feite op een lijn plaatstmet antisemitisme.
Lees wat hij zegt´´De ondertekenaars van het manifest in Trouw volstaan – na hun twee pagina’s lange demonische aanklacht tegen Israël – met in de laatste alinea te verklaren dat zij tegen antisemitisme zijn en dat fenomeen blijven bestrijden. Geen overbodige toevoeging, gezien de lange litanie tegen Israël.´´ (36)
Het woord ´´demonisch´´ had hij niet moeten gebruiken.
Wat namelijk werkelijk misdadig is, is de 47 jarige Israelischebezetting, de foltering van Palestijnse gevangenen (37), de buitengerechtelijkeexecuties, met het meeslepen van vele burgerslachtoffers, van Palestijnseleiders, het bombarderen van huizen, ziekenhuizen, scholen, de aanvallen,doelbewust, op medisch personeel (38)
Laat Knoop daarover maar eens nadenken.
En over de woorden van Malcolm X, die zo op de strijd tegeneen misdadige bezetter van toepassing zijn.
´´We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as ahuman being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary
Astrid Essed

[1]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[2]
DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU,GEEN WOORDEN, MAAR DADENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-israelische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/

[3]
AMNESTY.ORGMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07

HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: WIDESPREAD IMPACT OF POWERPLANT ATTACK10 AUGUST 2014
http://www.hrw.org/news/2014/08/10/gaza-widespread-impact-power-plant-attack

INTERNATIONAL RED CROSSGAZA, ISRAEL AND THE WESTBANKNO END IN SIGHT TO OVERWHELMINGHUMAN COST OF CONFLICT19 AUGUST 2014
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.htm

”During the fighting in Gaza, dozens of residences were bombed while residents were at home. The following infographic lists members of families killed in their homes in 72 incidents of bombing or shelling. In these incidents, 547 people were killed, including 125 women under the age of 60, 250 minors, and 29 people over the age of 60. Mouse over the houses for more details.”
BTSELEM.ORGFAMILIES BOMBED AT HOME, GAZA, JULY-AUGUST 2014(INITIAL FIGURES)11 AUGUST 2014
http://www.btselem.org/gaza_strip/201407_families
GAZA STRIPDEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOME OF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA12 AUGUST 2014
http://www.btselem.org/gaza_strip/20140811_a_death_foretold

[4]
”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/

HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS/BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN EPHIMENCOASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/hoe-meer-doden-hoe-meer-aandacht-denkt-hamasbrief-aan-trouw-over-column-ephimenco/

”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE ZELFBEELD”/BRIEF AAN TROUW OVER RACISTISCH ENDENIGREREND ARTIKELASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tragiek-van-de-palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeldbrief-aan-de-volkskrant-over-racistisch-en-denigrerend-artikel/

”PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER DENIGREREND ARTIKELASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/palestijnen-moeten-het-doen-met-twee-halve-statenbrief-aan-de-volkskrant-over-denigrerend-artikel/
”LATEN WE KENNIS EN FEITEN VERKIEZEN BOVEN SENTIMENTENIN HET GAZA CONFLICT”/DE GEVAARLIJKE MISLEIDINGVAN JAIR STRANDERS/VERPAKT IN SCHIJNREDELIJKHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/laten-we-kennis-en-feiten-verkiezen-boven-sentimenten-in-het-gaza-conflictde-gevaarlijke-misleiding-van-jair-stranders-verpakt-in-schijnredelijkheid/

[5]
”DE GAZA OORLOG: DE FEITEN VAN DAG TOT DAG, ZONDERDE MENINGEN”/BRIEF AAN NRCASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/de-gaza-oorlog-de-feiten-van-dag-tot-dag-zonder-de-meningenbrief-aan-nrc/

GAZA OORFLOG/BRIEF AAN NOS JOURNAAL OVERBERICHTGEVINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/gaza-oorlogbrief-aan-nos-journaal-over-berichtgeving/

[6]
TELEGRAAFGEEN EXCUUS VOOR JODENHAAT
http://www.telegraaf.nl/incoming/article22940622.ece/BINARY/ADVERTENTIE.PDF

[7]
NOSCIDI WEERT WILDERS UIT OPROEP7 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/artikel/683771-cidi-weert-wilders-uit-oproep.html
EEN ANDER JOODS GELUIDDISCRIMINATIE BESTRIJDEN? OKE, MISLEIDEN? NEE9 AUGUSTUS 2014
http://www.eajg.nl/node/745

[8]

”BEGRIJPELIJK” RACISME BESTAAT NIETMIA DOORNAERT11 AUGUSTUS 2014
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140810_01211782?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=dso&utm_content=article&utm_campaign=seeding

”BEGRIJPELIJK” RACISME BESTAAT NIET/BRIEF AAN MIADOORNAERT/COLUMNISTE DE STANDAARDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/begrijpelijk-racisme-bestaat-nietbrief-aan-mia-doornaertcolumniste-de-standaard/

[9]

GAZADEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/BLIKSEMAFLEIDER MOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafleider-moordcampagne-israelenkele-incidenten/

[10]
TROUWMANIFEST IS DEMONISCHE AANKLACHT TEGEN ISRAELHANS KNOOP21 AUGUSTUS 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3722287/2014/08/21/Manifest-is-demonische-aanklacht-tegen-Israel.dhtml

[11]
PAXMANIFEST: GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE
http://static3.trouw.nl/static/asset/2014/manifest_5965.pdf

PAXMANIFESTGAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE [Beter leesbaar]
http://actie.paxvoorvrede.nl/actie/manifest-gaza/

[12]
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29

BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

[13]
AMNESTY.ORGISRAEL AND THE OCCUPIED PALESTINIANTERRITORIESwww.amnesty.org
http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupied-palestinian-territories

HUMAN RIGHTS WATCHwww.hrw.orgISRAEL/PALESTINE
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/israel-palestine

BTSELEM.ORGwww.btselem.org
GAZA STRIPHOSTILITIES IN GAZA AND SOUTHERN ISRAEL-”PROTECTIVE EDGE”, JULY 2014
http://www.btselem.org/gaza_strip/gaza_201407_operation

INTERNATIONAL RED CROSSwww.icrc.orgTHE ICRC IN ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES
http://www.icrc.org/eng/where-we-work/middle-east/israel-occupied-territories/index.jsp

[14]
PAXMANIFEST: GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE
http://static3.trouw.nl/static/asset/2014/manifest_5965.pdf

PAXMANIFESTGAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE [Beter leesbaar]
http://actie.paxvoorvrede.nl/actie/manifest-gaza/

[15]

TROUWMANIFEST IS DEMONISCHE AANKLACHT TEGEN ISRAELHANS KNOOP21 AUGUSTUS 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3722287/2014/08/21/Manifest-is-demonische-aanklacht-tegen-Israel.dhtml

[16]

TROUWMANIFEST IS DEMONISCHE AANKLACHT TEGEN ISRAELHANS KNOOP21 AUGUSTUS 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3722287/2014/08/21/Manifest-is-demonische-aanklacht-tegen-Israel.dhtml

[17]
TROUWMANIFEST IS DEMONISCHE AANKLACHT TEGEN ISRAELHANS KNOOP21 AUGUSTUS 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3722287/2014/08/21/Manifest-is-demonische-aanklacht-tegen-Israel.dhtml

[18]

INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm

HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-

”De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.”

 DE TIJD.BE”HUMANITAIR BESTAND” GAZA4 AUGUSTUS 2014 http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israel.9530325-3143.art?ckc=1

AMNESTY INTERNATIONALUJRGENT ACTIONDOCTORS, P;ATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK4 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/021/2014/en/e0370faf-2d9b-4cda-9353-e862cc7af87e/mde150212014en.pdf

[19]

´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[20]

´´Anno 2010 is Israël het enige land met het raketafweerschild Iron Dome, en werkt het samen met de Verenigde Staten om een hoog-energetische laser tegenmiddellangeafstandsraketten te ontwikkelen. Israël heeft de mogelijkheid zelf satellieten in een baan om de Aarde te brengen, net als Rusland, de Verenigde Staten,China, het Verenigd KoninkrijkFrankrijkIndiaJapan en Noord-Korea.´´

WIKIPEDIA KRIJGSWEZEN VAN ISRAEL http://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgswezen_van_Isra%C3%ABl
[21]

HAMAS CHARTER [1988]
http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryover/documents/charter.html

[22]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013ZIE ONDERVOORGESCHIEDENIS
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[23]

Article Thirty-One: The Members of Other Religions The Hamas is a Humane Movement
Hamas is a humane movement, which cares for human rights and is committed to the tolerance inherent in Islam as regards attitudes towards other religions. It is only hostile to those who are hostile towards it, or stand in its way in order to disturb its moves or to frustrate its efforts. Under the shadow of Islam it is possible for the members of the three religions: Islam, Christianity and Judaism to coexist in safety and security.  HAMAS CHARTER [1988]
http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryover/documents/charter.html

(24)
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.” AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.” HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

(25)
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

(26)
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

 UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

(27)
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

(28)

WIKIPEDIA

OEIGOEREN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeigoeren

(29)

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
(30)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTIONOF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
(31)

PAX VOOR VREDEMANIFEST: GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE
http://static3.trouw.nl/static/asset/2014/manifest_5965.pdf
PAXMANIFESTGAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE [Beter leesbaar]
http://actie.paxvoorvrede.nl/actie/manifest-gaza/
(32)

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29

BTSELEM.ORGGAZA STRIP
http://www.btselem.org/gaza_strip

(33)

BTSELEM.ORGwww.btselem.org
GAZA STRIPHOSTILITIES IN GAZA AND SOUTHERN ISRAEL-”PROTECTIVE EDGE”, JULY 2014
http://www.btselem.org/gaza_strip/gaza_201407_operation

INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm

HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-

”De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.”

 DE TIJD.BE”HUMANITAIR BESTAND” GAZA4 AUGUSTUS 2014 http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israel.9530325-3143.art?ckc=1

AMNESTY INTERNATIONALUJRGENT ACTIONDOCTORS, P;ATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK4 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/021/2014/en/e0370faf-2d9b-4cda-9353-e862cc7af87e/mde150212014en.pdf

(34)

AMMESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZAOPERATION ”CAST LEAD”22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTIONJULY 2009
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf2
HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: GAZA AIRSTRIKES VIOLATED LAWS OF WAR12 FEBRUARY 2013
http://www.hrw.org/news/2013/02/12/israel-gaza-airstrikes-violated-laws-war

(35)

THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor

NOSISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT5 JUNI 2014
http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

THE GUARDIANISRAEL DEFIANT ON SETTLEMENTS EXPANSIONAFTER EUROPEAN CONDEMNATION3 DECEMBER 2012
http://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/israel-defiant-settlement-expansion-europe

(36)

TROUWMANIFEST IS DEMONISCHE AANKLACHT TEGEN ISRAELHANS KNOOP21 AUGUSTUS 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3722287/2014/08/21/Manifest-is-demonische-aanklacht-tegen-Israel.dhtml

(37)

BTSELEM.ORGTORTURETORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
http://www.btselem.org/topic/torture

(38)

AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!