De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maakt 5,2 mia € bijdragevermindering loonkloof loonvoordeel?

vrijdag 22 november 2013 11:05
Spread the love

In België wordt, in tegenstelling tot minimale bedragen in de drie buurlanden, 11,7 mia € besteed aan loonlastverminderingen. 6,5 mia € zijn rechtsreekse loonsubsidiering langs betoelaging of belastingverminderingen, 5,2 mia langs een vermindering van sociale werkgeversbijdragen op de lonen (cijfers 2013). Voor een volledig detail per lastenvermindering en deelsector, zie BuG 205.

In de vergelijking met de buurlanden wordt in het Expertenrapport juli 2013 en de Bijlagen bij het Technisch verslag CRB 2012   evenwel enkel gekeken naar de impact van de loonsubsidiering, waarbij de subsidieringsgraad in België zorgt voor een vermindering van de loonkloof met 4,6% zodat de door de CRB vastgestelde loonkloof van 5,0% verminderd wordt tot 0,5%. Van de impact van de werkgeversbijdrageverminderingen in het experten- en het CRB-rapport geen spoor. Voor België wordt een goed beeld opgehangen van deze vermindering per looncategorie (zie beeld hieronder) alhoewel men zich kan afvragen waarom de normale bijdrage geen 36% is. Voor de andere landen wordt deze analyse en haar impact op de vermindering van de loonkloof niet gemaakt, zodat men in het ongewisse is over de mate waarmee door de bijdrageverminderingen de loonkloof gedicht wordt.

Het gaat nochthans om 5,2 mia€, en als de impact maar op de helft wordt ingeschat dan zou deze werkgevers bijdragevermindering goed zijn voor nog eens 2% dichten van de loonkloof en dan is er sprake van een loonvoordeel van 1,5%.

Vraag is dan nog of die 5,1% loonverschil uit het laatst gekende CRB-rapport weld de juiste waarde weergeeft voor 2012, cfr beeld hieronder. Want voor 2012 wordt aangegeven dat het de ‘gehele economie’ betreft, dus met inbegrip van openbare diensten en onderwijs, alles samen toch een 772.905 werknemers op 31/2/2012. Zoals de 650.000 Non-Profitwerknemers heeft deze groep elke jaar een ancienniteitsverhoging van 2,5% en deze wordt dus meegeteld in de loonkloof die enkel betrekking heeft op de private markt. Hiermee is ook gezegd dat de werknemers van de Non-Profit (gezondheid, welzijn, cultuur) samen met de overheid de eerste geviseerden zijn bij de recente discussie over de afbouw van de ancienniteitsregeling, men is dus gewaarschuwd.

De echte berekening van de loonkloof, 5,1% in 2012, dient dus nog door de CRB langs onder gecorrigeerd en aangevuld met de impact van werkgeversbijdrageverminderingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland zodat minstens duidelijk is hoeveel ook deze laatste verminderingen, naast de loonsubsidiering, afknabbelen van de loonkloof, die hierdoor wel eens een loonvoordeel kan worden.

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!