De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Links, in de binnenzak van het grootkapitaal.

Links, in de binnenzak van het grootkapitaal.

woensdag 10 maart 2021 22:20
Spread the love

Links, in de binnenzak van het grootkapitaal.[1]

Deel 1: De medische connectie.

Ik beken, met deze titel zet ik de lezer bewust wat op het verkeerde been. Ik ben immers niet meteen duidelijk wie of wat ik bedoel met het grootkapitaal, laat staan met links. Maar ik zou bijvoorbeeld kunnen beginnen bij de redactie van DWM omdat zij het presteert een onverdroten pleidooi te publiceren voor quasi eeuwigdurende lockdowns en vicieuze vaccinatiecampagnes in hun strijd tegen Covid-19 en daarmee feitelijk  het grootkapitaal netjes ter wille is. Los nog van de politieke en maatschappelijke consequenties daarvan. Ze doet dit bijvoorbeeld aan de hand van een artikel[2] van Floor Peeters, waarin een idee wordt nagewauwelt van Richard Horton (hoofdredacteur bij the Lancet).

Toegegeven Horton heeft vast al -tig meer medische en wetenschappelijke studies doornomen dan ondergetekende, maar dat neemt niet weg dat ook hij kan zwansen.

Het idee dat er wordt verkocht heet Zero Covid Strategy en gaat uit van de waan dat virussen per se en per definitie moeten worden uitgeroeid. Potsierlijk zou ik het idee kunnen noemen, helaas lijken ze er echt van overtuigd. Maar waarom virussen eigenlijk zouden uitgeroeid moeten worden, wordt er niet bij gezegd. Misschien denken ze dat leven anders niet mogelijk is? Al lijkt mij een leven zonder virussen uiteindelijk ook even dodelijk te zijn voor de mens.

De opmerkzame lezer heeft het alvast reeds begrepen, hier is geen plaats meer om met rationele argumenten aan te komen. We zijn blijkens het Floor Peeters-artikel dat stadium ondertussen reeds lang gepasseerd en ik vermoed zo stilaan dat we te maken hebben met overtuigde aan smetvrees lijdende would-be-dictators. Toch wil ik nog enkel zaken op een rijtje zetten. Je weet maar nooit of men bij de redactie van DWM in een vlaag van helderheid alsnog van gedachte kan veranderen. Alles is immers mogelijk. Altijd. Al is hoop ook maar dat ding met de vederen, nietwaar?

We zijn ondertussen een jaar ver en feitelijk weten al heel wat meer over het virus dan in het begin. We weten bijvoorbeeld dat het geen killer virus is zoals oorspronkelijk werd gedacht. Dat de meeste mensen die er wel aan komen te overlijden doorgaans boven de 80 en zelfs 85 jaar oud zijn en vaak ook nog aan onderliggende aandoeningen lijden. Dat het virus komt en gaat in golven, een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden ook nog, enzoverder.

We weten ook dat overheden bij elkaar ondertussen zo’n 93 miljard Euro hebben geïnvesteerd om zo snel mogelijk vaccins te laten ontwikkelen door farmaceutische bedrijven en die ter beschikking te stellen aan de bevolking. Mits opnieuw te betalen uiteraard, want voor niets gaat enkel de zon op. Maar dat die reusachtige snelheid ook nog een andere prijs heeft, dat weten we ook. Er kleven bijvoorbeeld nog wel enige risico’s aan deze vaccins. Mede daarom is in de contracten met farmaceutische bedrijven vastgelegd dat zij maar een zeer beperkte aansprakelijkheid dragen voor de eventuele bijwerkingen; wat weer samenhangt met het feit dat deze vaccins nog steeds in een experimentele fase (III) zitten. Het lijkt me zeer belangrijk dat we daar als bevolking van op de hoogte zijn en begrijpen wat dat betekent. Getuige de opgestelde voorwaarden rond deze contracten begrijpen de farmaceuten dat in ieder geval maar al te goed.

Omdat COVID-19 door de WHO begin 2020 tot pandemie is uitgeroepen en inmiddels grote maatschappelijke en economische schade heeft aangericht, is het begrijpelijk dat men deze vaccins reeds in fase III op de markt heeft gebracht (veel eerder dus dan bij ‘gewone vaccins’ of medicijnen gebruikelijk is). Maar de wetenschappelijke onzekerheid rond bijvoorbeeld de lange termijneffecten of het gebruik ervan bij kwetsbare groepen – die een belangrijke reden vormt voor de vrijwaring van de farmaceuten – is wel bijzonder relevant voor een open maatschappelijk en politiek gesprek daarover.

In mijn ogen valt dan ook moeilijk te verantwoorden dat we grote groepen mensen die nauwelijks enig risico lopen bij een COVID-19-besmetting (zoals het merendeel van de adolescenten en volwassenen tot 50 jaar) nu massaal willen vaccineren; en dat daartoe bovendien allerlei pressiemiddelen worden aangewend, zoals het schermen met zoiets als een ‘coronapaspoort’. Zolang we nog met te veel onzekerheden kampen rond de vaccins is deze behandeling van burgers op grondwettelijke basis volkomen uit den boze. Opvallend in deze context is dat de staat momenteel onvoldoende een wezenlijke ruimte beschermt, namelijk de ruimte waarin vrijheid, rechtvaardigheid en het goede leven gestalte kunnen krijgen. Dit lijkt mij evenmin te rijmen met die sociaal rechtvaardige wereld waarop ‘links’ zich traditiegetrouw beroept. Deze insteek zal in deel 2 worden besproken.

Maar nu even terug naar de farmaceutische feiten. Uitgerekend dit weekeinde publiceerde Trouw een interview van Joep Engels met Irene Schipper van Somo, waarin de kwestie van de financiering en de uitgeklede aansprakelijkheid van de farmaceutische bedrijven uiteen wordt gezet[3]. Conclusie: we worden genaaid (door het grootkapitaal). Maar misschien is dat geen nieuws.

Laat verder nogmaals gezegd zijn dat ik niet tegen vaccins ben. Bovendien vind ik het indrukwekkend hoe snel deze vaccins tegen COVID-19 zijn ontwikkeld. Ook vind ik de gebruikte technologie bijzonder inventief en veelbelovend. Maar dat alles weerhoudt mij er niet van om enkele bedenkingen te formuleren met betrekking tot de massale toepassing ervan; bedenkingen die ook door allerlei deskundigen binnen de medische wetenschap zelf naar voren zijn gebracht.

De vooruitgang van wetenschap valt of staat met het beproeven van theorieën en dus ook met het toelaten van dissidente geluiden. Mijn terughoudendheid wat betreft een massaal vaccinatieprogramma grijpt terug op onderzoek binnen de medische wetenschap zelf. Het lijkt me verstandig om dergelijk onderzoek serieus te nemen, teneinde ook de wetenschap en de democratie te beschermen tegen de technocratische neiging om kritische geluiden vooral als obstakel uit de weg te willen ruimen met dogmatische waarheden.

Ik geef tien punten:
1) De vaccins die worden gebruikt zitten strikt genomen in testfase III van het experimenteel onderzoek. We dienen te bedenken dat er nog de nodige onzekerheid bestaat. Zo weten we nog niet wat precies de effectiviteit is bij kwetsbare groepen of de effecten van de vaccins op bijvoorbeeld zwangere vrouwen. De erkenning die ze tot nog toe hebben gekregen is voorwaardelijk.
WHO raadt vaccinatie met Pfizer zelfs af wegens te weinig data en in de VS heeft de FDA Pfizer überhaupt niet goedgekeurd.

2) Evenmin is duidelijk wat de precieze effectiviteit is bij de gemuteerde varianten van het virus, terwijl die mutaties wel volop gaande zijn. In november 2020 waren al meer dan 3000 mutanten genoteerd. Volgens GSAID zitten we nu al boven de 7000.
De effectiviteit van de vaccins zijn niet gegarandeerd tegen mutaties. En Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten lijken zelfs antilichamen te ontwijken.

3) Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk lange termijn bijwerkingen zijn van de vaccins, omdat overheid en industrie, om begrijpelijke redenen, de tijd niet wilden nemen om de reguliere testprocedure af te ronden alvorens de vaccins op de markt te brengen.
Data zullen pas 24 (!) maand na einde van de testfase[4] worden vrijgegeven.

4) We weten niet precies hoe lang het vaccin ons zal beschermen tegen het optreden van COVID-19 en of natuurlijke immuniteit op termijn feitelijk niet een betere bescherming biedt.
Antistoffen beschermen tot 4 maanden bij natuurlijke infectie en matige symptomen. Hoe zwaarder de infectie, hoe meer titers en hoe langer de antistoffen aanwezig blijven.
Binnen de groep van de natuurlijk infectie merken ze zelfs dat wanneer antistoffen niet aanwezig zijn, er toch nog steeds T-cel immuniteit aanwezig is.
De termijnen van efficiëntie voor de vaccins is niet volledig gekend, de vaccinaties zijn overal net opgestart en de opvolgdata van de producenten worden niet vrijgegeven. Voor het mRNA van Moderna meldt een eerste studie dat de te verwachten immuniteitsduur vergelijkbaar is met een natuurlijke infectie (4 maanden).

5) Door het gebruik van een specifieke technologie door o.a. Pfizer en Moderna wordt een specifieke immuniteitsreactie teweeggebracht waarvan we nog niet met zekerheid kunnen uitsluiten of er nadelige gevolgen op langere termijn zijn. Het is niet ondenkbaar dat er door deze vaccins een verhoogde kans op auto-immuniteitsziekten ontstaat.
Het mogelijke risico op cytokinestormen (overreactie van het immuunsysteem) wordt beschreven. Dit is ook de reden dat MERS, SARS en RSV vaccins na fase 3 nooit op de markt zijn gekomen!

6) Een bedrijf als Pfizer hoeft zijn verzamelde data over de bijwerkingen van het vaccin pas in 2023 vrij te geven.

7) Er is een aparte regeling getroffen met de autoriteiten waar het gaat om de aansprakelijkheidstelling. De farmaceutische bedrijven zijn in hoge mate gevrijwaard van de gangbare aansprakelijkheid (vanwege punt 1 en 2).

8) Virussen zijn niet per definitie slecht en het is goed voor je immuunsysteem wanneer je af en toe aan bepaalde virussen wordt blootgesteld. In die zin is ziek worden of besmet raken ook niet per definitie slecht. Dat is steeds ook afhankelijk van je eigen gezondheid en het soort virus of aandoening. [5]

9) Het is bepaald niet uitgesloten dat we net als bij griepvaccins in een cyclus terechtkomen, waarbij er steeds nieuwe mutanten ontstaan waarvoor er steeds aangepaste vaccins worden ontwikkeld, die ook weer om hervaccinatie vragen. Zo kan dit het begin worden van een eindeloos vaccinatieprogramma waar jong en oud min of meer verplicht in terecht komen en gezien de duur van bescherming is dit toch klaar als een klontje. Niet om te verontrusten, maar er zijn al meer dan 7000 mutaties waarvan bijna 500 van de Britse variant.

10) Door dergelijke vaccinatieprogramma’s en andere vormen van medicatie kunnen we als soort ook verzwakken; een risico dat sowieso schuilt in de hedendaagse medische wetenschap. Het Darwinistisch beginsel ‘survival of the fittest’ alleen wijst al daarop.

Covid, of hoe te profiteren van een pandemie.

Wat dit nu allemaal met ‘links’ te maken heeft is dat het zich sterk maakt dat ze de ban en de logica van de markt dankzij Covid zal kunnen doorbreken. Terwijl links, in de binnenzak van het grootkapitaal al een reçuutje zit van 93 miljard Euro.

 

[1] Ideeën, woorden en formuleringen in deze tekst drukken niet noodzakelijk de ideeën, woorden en formuleringen uit van de auteur. Mogelijk zijn ze afkomstig van anderen en worden ze gewoon gedeeld omdat meer variatie uiteindelijk leidt naar meer inzicht. Althans dat is de opzet.

[2] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/03/08/de-coronacrisis-duurt-al-veel-te-lang-een-opmerkelijk-duits-voorstel-om-er-snel-van-af-te-geraken/

[3] https://www.trouw.nl/zorg/wij-zijn-in-de-clausules-gedoken-voor-de-vaccincontracten-en-ons-dood-geschrokken~b59be089/

[4] De testfase loopt af eind 2023. 24 maanden later is het eind 2025..

[5] Lambrecht, B., Hammad, H. The immunology of the allergy epidemic and the hygiene hypothesis. Nat Immunol 18, 1076–1083 (2017).

Umetsu, D., McIntire, J., Akbari, O. et al. Asthma: an epidemic of dysregulated immunity. Nat Immunol 3, 715–720 (2002).

Bach, J. The hygiene hypothesis in autoimmunity: the role of pathogens and commensals. Nat Rev Immunol 18, 105–120 (2018).

Sharvan Sehrawat, Barry T. Rouse, Does the hygiene hypothesis apply to COVID-19 susceptibility?, Microbes and Infection, 2020, ISSN 1286-4579,

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!