De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leefloon is een teken van beschaving; in elke gemeente?

Leefloon is een teken van beschaving; in elke gemeente?

vrijdag 6 oktober 2017 17:55
Spread the love

Speciaal voor burgemeesters, de VVSG, VSGB, en UVWC en ook VDAB, Actiris en Forem, en voor al wie het belang van leefloners en werklozen en van sociale en bestaanszekerheid wil verdedigen.

Alle cijfers over leefloon, aandeel studenten, vluchtelingen en de anderen, vergeleken en samengenomen met UVW-werkloosheid, in een tijdsreeks van 2013 tot 2016 en dit in alle 589 gemeenten, met een onderscheid tussen gedeeltelijk en volledig leefloon, dit alles in een tabel:  Leefloon naar gemeente, 2013-2016

Werkloosheid en leefloon: communicerende vaten bij -25 jr. De vraag: is het leefloon in vervanging gekomen van werkloosheid? Jawel, met het dramatisch gevolg dat deze mensen uit de beroepsbevolking gestoten worden op een ogenblik dat ze nodig zijn.

Brussels: UVW daalt van 4,8% naar 2,1%, leefloon stijgt van 3,6% naar 5,0%
Vlaams: UVW daalt van 2,8% naar 2,1%, Leefloon stijgt van 0,5% naar 0,9%  
Waals: UVW daalt van 6,9% naar 4,9%, Leefloon stijgt van 1,7% naar 2,7%  

Erfenis van de PS UVW na wachttijd van jongeren beperkte maakt de PTB nog altijd slapend rijk. Kan de N-VA met al haar PS-haat, de oude regeling niet direct herstellen?

Wie een set grafieken wil voor z’n gemeente kan deze aanvragen langs eenvoudige mail aan info@npdata.be. Deze worden dan langs internet gepubliceerd en ter beschikking gesteld van iedereen op de npdata.be site.

Lees ook het grondige onderzoek van de RVA naar  de Impact beperking recht op Inschakelingsuitkeringen
  
Voor het volledige bericht met alle tabellen en grafieken, 
BuG 369 on-line     

Enkele waardegeladen gedachten vooraf: Zo werken de zekerheidssystemen in België, als men een band plat laat, dan wordt een andere fiets genomen. Wie wil besparen en de jacht op verzekerden openen die zal eindigen met een fietsenstal waar alle banden plat staan en alle zekerheden opblazen. Aan de basis ligt een fervent en niets ontziend racisme, de xenofobe opvatting dat ‘vreemden’, ook al wonen ze al decennia, of zoals de joden voor WO 2 al eeuwenlang in Europa, als profiteurs en parasieten weggezet worden die enkel teren op de sociale zekerheid. Ook al hebben in de grotere steden al meer dan de helft van de bewoners een migratieachtergrond, in Brussel zelfs 80%, toch blijven alsmaar meer partijen het 70-puntenprogramma van het Vlaams Blok/Belang als referentie gebruiken om de nieuwe samenleving aan te vallen en van haar economische basis en toekomstperspectief te beroven. Leefloon als laatste baken van bestaanszekerheid is en blijft een teken van beschaving dat België er voor behoedt terug te vallen tot middeleeuwse toestanden van armenzorg en bedelstaf.

Maar het kiespubliek in landelijke gemeenten en kleinere steden kan nog geworven worden door nationalisme en de illusie van een verleden dat definitief voorbij is. Zij worden elke dag nog wakker in een evoluerende wereld waar nog een klankbord bestaat voor vreemdelingenhaat en afbraak van sociale- en bestaanszekerheid. Zij leggen hun oor nog te luisteren bij de politieke neanderthalers die de weg naar de verdere ontwikkeling van de mens en de menselijkheid aan het missen zijn.

Dank zij de migratie en de alsmaar groeiende groep van inwoners met migratieachtergrond, nu al in de grotere steden en de komende decennia ook in de kleinere steden en landelijke gemeenten, zal België gered worden van de demografische en uiteindelijk economische ondergang. Binnen 16 jaar zullen alle leerlingen en scholieren uit basis, secundair en hoger onderwijs die zich nu in alsmaar diversere klassen voorbereiden op werken, leven en wonen in de samenleving die zich jaar na jaar diverser zal inkleuren, de 24-40 jarigen vormen die alle cruciale posities in de samenleving zullen innemen. De meesten van ons (mezelf misschien niet meer inbegrepen) zullen dat de komende 16 jaar nog kunnen meemaken. De politieke neanderthalers zullen dan definitief verdwenen zijn.

Voor wie op zoek is naar cijfers over Leefloon

Zoals elk jaar krijgen we op onze vraag een gegevensbestand met erg groot detail, telkens met onderscheid volledig en gedeeltelijk leefloon. Bij gedeeltelijk leefloon zijn er andere inkomsten uit werk, ziekte, werkloosheid zodat het leefloon hier bijgepast wordt. We hebben bijkomend de evolutie van het aantal studenten en vluchtelingen per gemeente bevraagd en dit ook nog eens voor de leeftijdscategorieën -25 jaar, 25-64 jaar en 65+. En dit alles vergelijkbaar in een tijdsreeks van 2013 tot 2016. Doordat we ook de gegevens van UVW werkloosheid per leeftijd en gemeente hebben kunnen we de substitutie (de vervanging, de shift) nagaan van werkloosheid naar leefloon, specifiek voor de -25 jarigen omdat daar de hervorming van de werkloosheid na wachttijd zich meer en meer heeft doorgezet. Het is onmogelijk om al deze gegevens in het bespek van één BuG of zelfs van meerdere in beeld te brengen.

De bedoeling van deze BuG is dan ook om de basisgegevens op een toegankelijke wijze ter beschikking te stellen aan elkeen die er een boodschap aan heeft: van Duchateau, OCMW voorzitter in Antwerpen en anderen die er gemakkelijker privé-onderzoeksbureaus mee kunnen ronselen, tot allen die willen weten hoe het nu in hun gemeente gesteld is met leefloners, UVW-werklozen en het aandeel vluchtelingen en studenten, bv de burgemeesters of hun organisaties zoals de VVSG en ook en vooral al degenen die het belang verdedigen van leefloners en werklozen in hun verweer tegen blinde politieke afbraak door partijen die niet weten met welk vuur ze spelen waaraan ze hun handen en die van grote delen van de bevolking verbranden.

Wie niet (weg)wijs geraakt uit de gegevens voor z’n gemeente kan altijd de vraag stellen voor een apart rapportje, enkel de vraag stellen aan info@npdata.be

Tabel Leefloon naar gemeente, 2013-2016 – Gebruiksaanwijzing

De excel-tabel bestaat uit 2 gegevensbladen waarbij men de gemeenterij of deze van gewest, provincie of België (onderaan) moet kopiëren en plakken op de de tweede rij van het blad grafiek 1, links van het gegevensblok.

Het eerste gegevensblok bevindt zich op het blad, rechts onderaan, hier worden alle leefloners, zowel volledig als gedeeltelijk in opgenomen. Er zijn drie blz met grafieken. Het vijfde blad, van rechts te tellen, is het tweede gegevensblok, dat enkel de gegevens van de volledige leefloners omvat, omdat deze kunnen vergeleken en samengesteld worden met de de UVW-werklozen. Ook hier dient men de rij van de gemeente, gewest, provincie of België te kopiëren en te plakken op de 2de rij van het eerste grafische blad, links van deze gegevensblok. Er is ook een blad met door ons reeds aangemaakte tabellen en grafieken per gewest. De leefloners per leeftijdsjaar op 31/02/2016 staan op het meest linkse blad.

1. Leefloon per gewest

Nergens zo veel verschillen in het terugvallen op Leefloon als tussen de gewesten. Leefloon is functie van de mate van armoede in een regio. Het is ook het exponent van de mate waarin inwoners zonder activiteit terugvallen op het inkomen van anderen, zoals we voor 2013 al in beeld brachten en waarvoor we aan een update werken. Als leefloon een teken van beschaving is dan is het in eerste instantie de laatste buffer tegen voortschrijdende armoede.

2.3. Aandeel Vluchtelingen in het totaal aantal Leefloners

Het aandeel vluchtelingen in het totaal leefloners is gegroeid van 7,7% in 2013 naar 12,5% in 2016. In Brussel groeide het aandeel tot 11,4%, in Wallonië tot 7% en in het Vlaams gewest van 13,2% tot 23,6% en dit omdat het aantal Leefloners in Vlaanderen al erg laag is, zodat een bijkomende groep al vlug in % een relatief hoog aandeel inneemt.

Maar het aandeel van vluchtelingen bij de leefloners in het Vlaams gewest is betekenisvol nl 1/4. Maar in % van de bevolking is dit 0,13%, iets meer dan 1 op 1000. Als je dan kijkt wie en welke partijen daar wind rond maken dan is dat niet alleen intellectueel oneerlijk, maar ook misleidend en leugenachtig. Na de jodenjagers in Antwerpen komen er nu misschien wel leefloon- en migrantenjagers in Antwerpen.

2.5. Aantal erkende vluchtelingen 1998-2016 in België naar gewest

Na hun erkenning is de eerste noodwendige stap voor een vluchteling de aanvraag van het leefloon, zoniet staat hij met hebben en houden op straat. Dan komt de zoektocht naar werk, noodzakelijke voorwaarde bv ook om recht te krijgen op werkloosheid: 312 werkdagen voor -36 jarigen, 468 werkdagen voor 36-49 jarigen en 624 werkdagen voor 50+ als snelste optie). Bestaans- en Sociale Zekerheid wordt niemand in de schoot geworpen.

Hieronder met diverse subtotalen, een beeld van overgang van het asielregister naar bevolkingsregister, dwz na erkenning als vluchteling, of huwelijk bv van een Belg met een asielvrager. De plaats waar leefloon aangevraagd wordt is niet altijd gelijk aan de plaats waar de erkenning als vluchteling is geregistreerd, maar het geeft toch een beeld van het aantal erkende vluchtelingen per gewest dat na enkele jaren (nog) terug te vinden is in het leefloon. En alles bijeen is dit een laag percentage, hetgeen er op wijst dat er een relatief belangrijke uitstroom is van vluchtelingen uit het leefloon naar werk of een ander statuut, of naar een situatie zonder inkomen.
….
Een tabel 1989-2016 die op zich al een gehele beleids- en wereldgeschiedenis weerspiegelt. Als de erkenningen als vluchteling van de laatste 4 jaar worden meegerekend vinden we goed 1/3 van de vluchtelingen terug in het Leefloon, als we voortgaan op de laatste zes jaar dan zijn het er goed 1/4. Stellen dat 8 op de 10 erkende vluchtelingen geen werk hebben zoals het Vlaams Belang in hun recente folder heeft in het perspectief van deze cijfers, geen grond. Vluchtelingen zijn trouwens maar een erg kleine fractie van de migratiebewegingen, en de migratie van Turken is volledig teruggevallen en die van Marokkanen sterk verminderd. Maar dat is weer stof voor een andere BuG want de cijfers voor een update migratie en nieuwkomers per nationaliteit en gemeente voor 01/01/2017 zijn toegekomen.

3. Het aandeel van studenten in het leefloon nader bekeken

Evolutie studenten-Leefloners is het hoogst in het Brussels gewest. Het is alsof studenten na ingekorte werkloosheid na wachttijd, (opnieuw) student worden om zo directer op het leefloon te kunnen terugvallen, een fenomeen dat vooral in Brussel het geval kan zijn, hoe anders deze ‘studentenboom’ bij leefloners te verklaren.

Slechts 44% van de studenten heeft een volledig leefloon tegenover 95% van de vluchtelingen en 77% in het algemeen.

4. UVW werklozen en volledig leefloon 15-64 jaar in gezamenlijk perspectief

In de tabel Leefloon naar gemeente, 2013-2016 worden in het blad Gew.-Tab. alle tabellen gegeven met aantallen en %. Omwille van de vergelijkbaarheid worden hier enkel tabellen met % op de bevolking weergegeven.
 
In de grafieken per gemeente, provincie, gewest en België wordt het verder detail gegeven naar leeftijd voor Leefloners en voor UVW-Werklozen en Volledige Leefloners. 
  
5. Leefloon met alle detail in grafieken voor elke gemeente, provincie, gewest en België

Langs de tabel Leefloon naar gemeente, 2013-2016 kunnen voor elke lokaliteit 30 grafieken aangemaakt worden die een heel gedetailleerd beeld geven van de leefloners in een gemeente.

Welke gemeente uitkiezen om deze grafieken te illustreren, Antwerpen natuurlijk met soms een vergelijking met het Brussels gewest. Voor elke andere gemeente kan een gelijke set grafieken aangemaakt met twee muisklikken, copy en paste (zie gebruiksaanwijzing hierboven). Voor wie dit allemaal te ingewikkeld is kan met een eenvoudige vraag de belangrijkste grafieken van z’n gemeente opvragen, zie info@npdata.be

5.5. UVW-Werklozen en leefloners, communicerende vaten?

Eerst een aantal grafieken met de vergelijkende evolutie UVW-werklozen en leefloners voor de gehele beroepsbevolking 15-64 jaar en voor groep -25 jarigen. Van de leefloners wordt enkel het volledig leefloon genomen omdat bij gedeeltelijk leefloon ook werklozen kunnen zitten en er van dubbeltelling sprake kan zijn. De combinatie UVW en dan nog volledig leefloon is evenwel uitgesloten.

Het aandeel van de 15-24 jarigen ligt in Brussel lager dan in Antwerpen wat UVW betreft maar dubbel zo hoog bij volledig leefloon als in Antwerpen. Samengenomen zitten in Brussel 7,1% van de jongeren volledig in de zekerheidssystemen, in Antwerpen 5,4%

Zoals gezegd kunnen voor alle steden en gemeenten in een wip (copy paste van de gegevensrij in de tabel) gelijkaardige grafieken opgemaakt worden. Wanneer voortgegaan wordt op de eerste gegevensblok krijgt men % op de bevolking, in de tweede gegevensblok een exacter % op de leeftijdsgroep.
  …
Vooral bij de -25 jarigen is de shift indrukwekkend van UVW-werkloosheid naar Leefloon. In feite worden duizenden jongeren uit de beroepsbevolking gestoten naar een toestand van bestaansonzekerheid. Er nog eens aan herinneren dat de werkenden en de werklozen tot de beroepsbevolking behoren. Wie naar het leefloon wordt afgevoerd verdwijnt uit de beroepsbevolking, en dit op een ogenblik dat in het komende decennium de arbeidsmarkt om een bijkomende instroom van werkkrachten vraagt. Ondermeer een herstel van het recht op werkloosheid na wachttijd van afgestudeeerden en dit voor onbepaalde duur kan de arbeidsmarkt verzekeren van voldoende instroom. Dat zal een van de eerste punten zijn in een post PS en post N-VA tijdperk in de nationale politiek.

     5.6. Evolutie Vluchtelingen, Studenten, Andere bij Volledig leefloon

Omdat het aantal studenten-leefloners in Antwerpen uiterst beperkt is illustreren we deze set van zes grafieken, verkregen langs de tweede data-blok, voor het Brussels gewest, waar studenten-leefloners de verminderde werkloosheid bij jongeren hebben ‘opgeslokt’. We beginnen en eindigen evenwel met de toestand in Antwerpen om het verschil aan te geven.
  …
Wie een set grafieken wil voor z’n gemeente kan dit aanvragen langs eenvoudige mail bij info@npdata.be. Deze worden dan langs internet ter beschikking gesteld van iedereen op de npdata.be site.

6. Volgorde van de gemeenten volgens een aantal kenmerken van leefloners en UVW

Voor elk van de kenmerken kan in de tabel gesorteerd worden in opgaande of neergaande zin, en kan tevens een selectie gemaakt worden naar gewest of provincie en dit voor aantallen, % op de bevolking als % op de leeftijdscategorieën, volledig en gedeeltelijk leefloon en dit voor het totaal aantal leefloners, de vluchtelingen, studenten en andere, voor elk wat wils dus, hoe dat het iemand uitkomt. Duidelijk is al dat in Vlaanderen voor de privé onderzoeksbureaus niet veel te rapen is.

Alle tabellen zijn weggelaten, enkel de titels worden hier weergegeven en de slotoverweging.

6.1. De meest beschaafde gemeenten in België: % leefloners op de bevolking
6.2. Gemeenten volgens het % Vluchtelingen-leefloners op de bevolking
6.3. Gemeenten volgens het % Studenten-leefloners op de bevolking
6.4. Andere leefloners (dus zonder vluchtelingen of studenten)
6.5. Uitkeringsgerechtigde Volledig Werklozen in % op 15-64 jarigen
6.6. Totaal UVW + Volledig leefloon op de bevolking 15-64 jaar
6.7. % in de gemeenten: Totaal UVW + Volledig leefloon -25 jaar op de bevolking 15-24 jaar
6.8 Gemeenten met het laagste aantal inwoners UVW-Werkloos + Volledig leefloon

Tabel: België – Gemeenten met minder dan 1,2% inwoners UVW+Volledig leefloon samen

Op Burg-Reuland en Terhulpen na betreft het allemaal Vlaamse gemeenten.

Hierbij is, in de evolutie van de laatste vier jaar, ook duidelijk dat wie heeft, krijgt en wie niet heeft, nog zal ontnomen worden. Maar beter is het vers van Lucas dat Jozef Pacolet op z’n emeritaat citeerde:  ‘Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.’ Herstel dus, volgende regering(en), de sociale zekerheid in al z’n onderdelen en de bestaanszekerheid voor wie daar nog buiten valt en die niets of weinig heeft.

Voor de volledige en alle andere lijstjes, zie tabel: Leefloon naar gemeente, 2013-2016

Nergens zo veel verschillen in het terugvallen op Leefloon als tussen de gewesten. Leefloon is functie van de mate van armoede in een regio. Het is ook het exponent van de mate waarin inwoners zonder activiteit terugvallen op het inkomen van anderen, zoals we voor 2013 al in beeld brachten en waarvoor we aan een update werken. Als leefloon een teken van beschaving is dan is het in eerste instantie de laatste buffer tegen voortschrijdende armoede.. Naar de kolomhoofding gaan en daar oplopend of aflopend sorteren klikken. Om naar deze keuzemogelijkheden te gaan dien je met de schuifbalk naar omhoog te gaan in het keuzemenu dat open komt als je op het pijltje klikt.

Jan Hertogen, socioloog

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!