De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties

Lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties

maandag 21 september 2015 16:21
Spread the love

LAWAAIDEMONSTRATIE BIJ DE VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGE AANDEPORTATIES

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/lawaaidemonstratie-bij-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties/

SAMENVATTING
””De Vries en Verburg, de bouwer van de gesloten ”kindvriendelijke” gezinslocaties in Kamp Zeist, laat zich te pas en te onpas voorstaan op haar ”christelijke” imago.Maar werkelijke christelijke waarden zijn strijdig met het opsluiten van vluchtelingen,wier enige ”misdaad” is te zijn gevlucht om hier bescherming en veiligheid te vinden.Het zogenaamde ”christelijke” bedrijf De Vries en Verburg maakt zich medeplichtigaan uitzetting naar oorlog en onveiligheid. Vandaar een terechte protestdemonstratie”

Op donderdag 17 september is er bij het kantoor van De Vries en Verburg,die de zogeheten ”gesloten gezinslocaties” [euphemisme voor gezinsgevangenissen,wat het in werkelijkheid zijn] op Kamp Zeist gaat bouwen. [1]Het protest richtte zich-zoals al gezegd- tegen de bouw van de gezinsgevangenissen,waarmee De Vries en Verburg medeplichtig wordt aan uitzettingen van vluchtelingen-gezinnen naar oorlog/uitzichtloosheid.Deportaties dus.
ACHTERGROND

Door veelvuldig protesten  besloot de Overheid het over een andere boeg te gooien,door uit te zetten vluchtelingengezinnen niet meer op te sluiten in vreemdelingen-detentiecentra [gericht op deportatie], maar onder te brengen in zogeheten ‘gesloten gezinslocaties”, die ”kindvriendelijk” zouden zijn. [2]

 Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheidworden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achterslot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereldvan het kind” [3]Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’ngeimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [4]Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershogemuur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [5]Dat is toch bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.
 Ik weet het niet van u, beste lezer, maar ik zou niet willen verblijvenin een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.Maar alle gekheid op een stokje:Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.Niets meer en niets minder.Je mag immers het terrein niet verlaten!Sluit dat soms aan bij de ”belevingswereld van het kind”? Niet alle gezinnen belanden hier overigens.Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [6]
  UITZETTING NAAR OORLOG/ONVEILIGHEID/UITZICHTLOOSHEID
Het bittere van dit verhaal is, dat hier vluchtelingen worden
opgesloten, die geen strafbaar feit hebben gepleegd en wiensenige ”misdaad” is, dat zij naar Nederland gevlucht zijn in dehoop op bescherming, veiligheid en een beter bestaan.Een grondrecht volgens mensenrechtenverdragen.
En die dus worden uitgezet naar dezelfde oorlog en uitzichtloosheidwaar zij vandaan gekomen zijn.
”CHRISTELIJK” IMAGO
Toppunt van hypocrisie is, dat De Vries en Verburg beweert, zichte baseren op ”christelijke” principes. [7]Dat is natuurlijk niet te rijmen met de uitzetting van rechtelozevluchtelingen naar oorlog/uitzichtloosheid.
De Vries en Verburg zijn lieden, die het Heilig Kind en zijn oudersteruggestuurd zouden hebben naar Judea [het huidige Israel]naar Herodes, met alle desastreuze gevolgen van dien [zieKerstverhaal, Mattheus 2, vers 13-15]
In die strekking heb ik planontwikkelaar [en direct betrokkenebij de bouw van de gezinsgevangenis in Kamp Zeist], de heer BStuij, oudste van de Vrije BaptistenGemeente ”De Graafstroom”,aangeschreven. [8]
Tot nu toe geen enkele reactie op gehad, evenmin als op mijn briefaan het bedrijf De Vries en Verburg als zodanig. [9]
Maar wat voor reacties zouden deze boosdoeners, deze medeplichtigenaan de  ellende van vluchtelingen, waar zij nog dik aan verdienen ook,mij moeten schrijven?De enige, waardige en fatsoenlijke reactie is immers, zich terugtrekkenuit deze heilloze onderneming.Dat zou pas handelen naar christelijke principes zijn.
LAWAAIDEMONSTRATIE BIJ DE VRIES EN VERBURG
De lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg was, ondankshet slechte weer, zeer succesvol. Er werd flink lawaai gemaakt:De De Vries en Verburg werd via enkele sprekers aangesprokenop hun medeverantwoordelijkheid en medeplichtigheid aande deportaties van rechteloze vluchtelingen. [10]
Locale media pikten de demonstratie op en vermelddendeze [11], waarop reacties van mij. [12]

EPILOOG
Net zoals er geen reacties op de brieven van ondergetekende [13]kwamen, hulde de directie van De Vries en Verburg tegenover dedemonstranten in laf stilzwijgen.Rolluiken waren naar beneden, een vraag van de demonstrantenom een gesprek met de directie werd door de directie naastzich neergelegd.  [14]
Natuurlijk:Ze weten met wat voor kwalijke praktijken ze bezig zijn en dat valtniet te rechtvaardigen.
Het enige fatsoenlijke, nogmaals, dat ze te doen staat, is zich uit dezeverderfelijke onderneming terug te trekken.Zo niet, dan zullen ze, in welke vorm ook, ter verantwoordingworden geroepen.
DE VRIES EN VERBURG, BLOED AAN UW HANDEN!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

INDYMEDIA.NLLAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWERS DE VRIES EN VERBURG

https://www.indymedia.nl/node/29678

GEMEENTE VERLEENT BOUWVERGUNNING GEZINSGEVANGENISKAMP ZEIST-BEDRIJVEN AAN HET WERK

http://aagu.nl/2015/bouwvergunning-verleend.html

[2]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
    http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[3]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
    http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[4]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
    http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[5]
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENISKAMP ZEIST
 http://aagu.nl/2015/Schrikdraad-bewegingsdetectie-kindvriendelijk.html

[6]
”Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”  DIENST JUSTITIELE INRICHTINGENGESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra-en-uitzetcentra/GGV-Zeist/

[7]
Opmerking:De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep
”In 1986 richtten Jan Verburg en Luchines de Vries samen Bouwburo De Vries en Verburg op. Het werd een bedrijf met christelijke normen en waarden, met oog voor de medewerker als mens en met doorgroeimogelijkheden voor het personeel.”
BURGLAND GROEP/GESCHIEDENIS
http://www.burgland.nl/burgland-groep/geschiedenis

[8]

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN D. STUIJ,PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURGASTRID ESSED28 AUGUSTUS 2015
http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[9]

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW VANGESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/

[10]

INDYMEDIA.NLLAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWERS DE VRIES EN VERBURG

https://www.indymedia.nl/node/29678

DE INZET BLIJFT: SLOOP KAMP ZEISTPETER STORM18 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/18/de-inzet-blijft-sloop-kamp-zeist/

[11]

KONTAKTLAWAAIDEMONSTRATIE: MEER POLITIE DAN ACTIEVOERDERS17 SEPTEMBER 2015

http://www.hetkontakt.nl/lek-en-ijssel/nieuws/lawaaidemonstratie-meer-politie-dan-actievoerders

DICHTBIJ.NLANARCHISTEN MAKEN LAWAAI BIJ BOUWBEDRIJF18 SEPTEMBER 2015

http://www.dichtbij.nl/capelle-krimpen/regionaal-nieuws/artikel/4138130/anarchisten-maken-lawaai-bij-bouwbedrijf-.aspx

GOUDSE POSTLAWAAIPROTEST TEGEN GEZINSGEVANGENIS17 SEPTEMBER 2015

http://goudsepost.nl/nieuws/lawaaiprotest-tegen-gezinsgevangenis-1.5250436

[12]
LAWAAIDEMONSTRATIE BIJ DE VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGEAAN DEPORTATIES/REACTIES OP NIEUWSMEDIA21 SEPTEMBER 2015
REACTIES DIRECT ONDER HET STUK

http://www.astridessed.nl/lawaaidemonstratie-bij-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportatiesreacties-op-nieuwsmedia/

[13]

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN D. STUIJ,PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURGASTRID ESSED28 AUGUSTUS 2015
http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW VANGESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/

[14]

”Rolluiken waren veelal omlaag, je zag af en toe iemand door een gang langs snellen binnen, en je zag iemand aan het werk achter een computer.”

DE INZET BLIJFT: SLOOP KAMP ZEISTPETER STORM18 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/18/de-inzet-blijft-sloop-kamp-zeist/
”Verzoek vanuit de actie om met de directie te spreken via een kleine delegatie legde de directie naast zich neer. ”

DE INZET BLIJFT: SLOOP KAMP ZEISTPETER STORM18 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/18/de-inzet-blijft-sloop-kamp-zeist/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!