De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kunnen lockdowns een derde, vierde, vijfde et cetera golf vermijden?

Kunnen lockdowns een derde, vierde, vijfde et cetera golf vermijden?

maandag 4 januari 2021 23:23
Spread the love

Dit artikel is een reactie op het artikel[1] van Ann Maes, waarin een stand van zaken wordt gegeven betreffende het vaccin ter bestrijding van Covid-19. En het moet gezegd, voor het eerst op DeWereldMorgen gebeurt dit met enige nuance. Doch schort er ook hier nog heel wat aan de achterliggende gedachten.

Men lijkt immers vooralsnog niet los te kunnen komen van het idee dat er überhaupt zoiets als een oorlog moet worden gevoerd. Want lees: “er moet nog steeds strijd geleverd worden” en “er is nog een lange weg te gaan.” De enige nuance hier is dat oorlog nu een ‘oorlog’ is geworden tussen aanhalingstekens. Maar hoe lang “lang” mag wezen doet niet ter zake. Evenmin ten koste van wie en wat, zo lijkt het wel. En ondanks alles wat er nadien in dit artikel nog over die strijd wordt gezegd.

Dat begint al met het meest verbazingwekkende van allemaal. De auteur is namelijk in de volle overtuiging dat alle inwoners van deze planeet moeten worden gevaccineerd. Niet de meest kwetsbaren, niet de zieken, niet de noodlijdenden, de armen of de kansarmen, maar allen, de mensen, de mensheid. Acht miljard dus. Maal twee (vaccinaties) uiteraard.

Nu, het is niet voor het eerst in de aangroeiende reeks pro-vaccinatie-artikelen dat de term vaccinatie gelijkgesteld of verward wordt aan en met immuniteit. Maar werkelijk alle (!) aardbewoners aan de spuit Ann?

Terwijl even verder al meteen de kracht van dat vaccin tot haar ware proporties wordt herleid. Blijvende immuniteit na vaccinatie is immers niet gegarandeerd en hervaccinatie zal meer dan waarschijnlijk nodig zijn..
Ja, u leest het goed: acht miljard. Maal twee. Maal twee.

En nog is het niet gedaan!
Want, zo lees ik verder: “De kans is groot dat Covid-19 nooit volledig zal uitgeroeid worden.”
Ja wat valt er dan in hemelsnaam nog te zeggen? Zo vraag ik mij in alle ernst af.
Hoe lang moeten de Euros vallen alvorens men ze hoort? En “How many times must the canonballs fly?”

Nu goed, ik maak hieruit op dat de auteur in kwestie geen noemenswaardige bezwaren heeft tegen een zichzelf in stand houdende carrousel van de farmaceutische industrie. Het is genoteerd. Ik herhaal hierbij enkel opnieuw mijn kritiek met betrekking tot de redactie van deze website: wat doet een dergelijke ongefundeerde opinie en – voor zover ik begrepen heb – inhoudelijk haaks staande ideologie op een ‘alternatieve’ nieuwswebsite als deze?

Dan maar zinspelen op de ‘gevaarlijk varianten’ die in Engeland of in Zuid-Amerika (de auteur vergeet overigens nog California en Zuid-Afrika te vermelden) de kop opsteken? Want angst voedt de oorlog gelijk benzine een brand. Kijk, daar is de vijand! En het is moeilijk om uit die oorlogsretoriek of oorlogslogica te stappen. Het is ongetwijfeld vergelijkbaar met de verslavingsproblematiek, die eveneens elk nuchter en consequent denken verhinderd.

Want net zoals de dronkaard de fles niet wil loslaten, wil de auteur haar dada niet lossen.

Nochtans is de verlossing niet veraf. De auteur geeft het eigenlijk zonder te beseffen zelf aan. “Ondanks de quarantainemaatregelen krijgen de Britten de nieuwe variant niet onder controle,” schrijft ze in wat hier wel een pleidooi lijkt voor nog meer en nog strengere maatregelen bij ons. Maar het is de spreekwoordelijke olifant in de kamer.

Want de quarantainemaatregelen zijn uiteraard de boosdoener. Niet wat betreft de spreiding van het virus of laat staan het bestaan ervan. Neen, dat niet, maar de maatregelen zijn wel de oorlogsstrategie en de plaats waar het schoentje wringt. Want ook de quarantainemaatregelen op zich voeden immers de angst (bij de auteur) maar geven haar paradoxaal genoeg ook zin en bestaansrecht. Het is iets waarin (mentaal) is geïnvesteerd en waaraan wordt vastgehouden juist omwille van de investering en waar men mogelijks zelfs (op een perverse manier) van houdt.

Maar de afweging maken wat de baten zijn van dit beleid ten opzichte van de kosten en andersom, wat de kosten zijn van dit beleid ten opzichte van de baten, zijn vragen die voor de auteur en de pro-vaccinatie-liga (politici, virologen, academici en ik moet daaraan helaas ook toevoegen het gros van het journaille) niet gesteld mogen worden.

Het probleem ligt in het misplaatste idee dat de vaccinatiestrategie als enige oplossing naar voren werd en wordt geschoven en er geen ruimte werd en wordt gelaten om op een andere manier immuniteit te verwerven. Zoals overigens in het verleden voor andere seizoensgebonden virale infecties steeds werd gedaan. Immuniteit dus, waarover het in essentie aan beide zijden van het dispuut gaat.

Twee belangrijke aspecten heb ik hier vermeld. Groepsimmuniteit en seizoensgebonden virale infecties. Ik laat het aan anderen om hierover zinnige zaken te vermelden.

Terwijl de fouten in het beleid zich blijven opstapelen. Nu heeft men zijn zinnen gezet op een uitgewerkt test- en opsporingsbeleid? Maar euh, had men daar in april of na die eerste golf al niet op ingezet? Ten koste zelfs, zo meen ik mij nog te herinneren, van een paar honderd miljoenen Euro. En wat heeft dat opgebracht?
Juist.

Voor alle duidelijkheid.
Dit gaat hier niet om mijn gelijk.
Dit gaat hier enerzijds over de essentiële vraag om de afweging van de volksgezondheid ten opzichte van de liberale democratie. Met dien verstande dat in de argumentatie van volksgezondheid tot nog toe bitter weinig echt voor die volksgezondheid werd gerealiseerd en dat tot nog toe alles ten nadele van enkele principieel geachte vrijheden in/van onze democratie is komen te staan. Met als gevolg dat hier (wederom) maar één winnaar uit de bus komt: het ‘vrije’ marktprincipe.

Anderzijds is dit een oproep voor meer logisch denkwerk. Om klaar -en nuchterheid te combineren met een kritische geest. Kortom voor een opinierubriek met kwaliteiten waarin geen kromme redeneringen meer zitten. Laat staan valse of verdoken politieke agenda’s.

Ik begrijp dat iedereen fouten kan maken. Maar iedereen kan ook verder kijken dan de neus lang is.

Het gehekelde artikel komt volgens mij immers neer op een schaamteloos vergoelijken van het vrije marktprincipe om de eenvoudige reden dat dit hier nu eenmaal de gang van zaken is. Het is gestoeld op het gekende credo: er is geen alternatief. Wel de olifant in de kamer is natuurlijk dat de huidige vaccinatie -en exitstrategie niets met volksgezondheid te maken heeft, maar juist alles met dat marktprincipe.

Het verdient in dit opzicht dan ook aanbeveling de open brief van Sam Brokken[2] opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is voor wie echt wil lezen, kijken en begrijpen, een genuanceerde benadering van de Covid-problematiek. Niet zoals in het verleden[3] door auteur Ann Maes afgeschilderd als kortzichtig of een soort van roekeloze laisser faire-laisser passer politiek. Integendeel.

Verder bestaan er enkele boutades of clichés met betrekking tot oorlog die eveneens opgaan omdat ze nu eenmaal clichés zijn. Zoals daar zijn: men weet wanneer men een oorlog start, maar nooit wanneer hij eindigt. Of anders gezegd: je kan gerust op je eentje een oorlog aanvangen, maar je kan hem nooit op je eentje beëindigen.
En nog eentje: oorlog is enkel goed voor de begrafenisondernemer.

I rest my case.

 

 

[1] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/01/04/kunnen-de-vaccins-een-derde-golf-vermijden/

[2] https://www.artsenkrant.com/actueel/naar-een-omgekeerde-lockdown/article-opinion-49565.html?cookie_check=1609779170

[3] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/09/18/moeten-we-leren-sterven-met-het-coronavirus-over-versoepelingsdrang-en-gevaarlijke-kortzichtigheid/

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!