De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opinie - Geert Lambrechts

Kruispunt R11 – Prins Boudewijnlaan in Wilrijk wordt verder gebetoneerd

maandag 6 november 2023 12:07
Spread the love

Dossier vervalst?

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft recent weer een vergunningsaanvraag ingediend voor de herinrichting  van het kruispunt. Het gaat nagenaoeg om hetzelfde plan als in 2011. Zoals toen zeggen de buurtbewoners dat dit plan een aanslag is op de leefomgeving en roepen zij op tot het indienen van bezwaar. (kan  nog tot 10 november via het Omgevingsloket ref. OMV 2022047721)

De plannen houden in dat er 10.000 vierkante meter waardevol groen moet verdwijnen voor een zogezegd conflictvrij kruipunt.

Een greep uit de bezwaren:

-verkeersdeskundigen zijn stellig : er blijft een gevaarlijke fietsoversteekplaats bestaan ter hoogte van de parking zodat er is geen sprake van een conflictvrij kruispunt zoals AWV beweert. Bovendien is de rijbaan overgedimensioneerd en de zijn de fiets- en voetpaden ondermaats. De deskundigen zijn er ook 100 % van overtuigd dat er een veilig kruispunt kan worden aaangelegd zonder natuurschade.

– De grootte van dit kruispunt doet verdacht veel denken aan een grote oprit voor de E 19 autostrade die er vlakbij ligt. De omvang ervan staat niet in proportie tot de druk bebouwde omgeving.

– De nu reeds zeer grote geluidshinder zal zeker nog toenemen. Een groot stuk van de verhoogde berm en het bestaande groen op de middenbermen wordt verwijderd. Deze vormen voor minstens twee wijken (Elsdonk en Oosterveld) nu een belangrijk geluidsscherm tegen de R11.(met snelheden tot 90 km per uur en zwaar verkeer dwars door de bebouwde kom) Indien de groene berm wordt verwijderd worden ook deze twee wijken aan zeer hoge decibels blootgesteld.(tot bijna 100 decibel!)

Zie verschil tussen 1- Wijk achter de hoge beboste berm en 2- Wijk achter een bomenscherm en de andere wijken

– Het verbreden van de rijbaan zal leiden tot meer hittestress. Er zal véél meer grijs komen, de bermen nu zorgen voor verkoeling . Citaat uit de Hittekaart Antwerpen Eindrapport: “De grootste opwarming viel te noteren in het zuiden van de stad, waar de urbanisatie van Wilrijk en Hoboken een duidelijk en grootschalig opwarmend effect heeft”. Dan zal 10000m² groene bodembedekking vervangen worden door dezelfde oppervlakte maar met asfalt bedekt. Wat?

– Het kruispunt is gelegen in overstromingsgevoelig gebied. De heraanleg zal zeker leiden tot overstromingen in de nabijgelegen wijken

– En dan de luchtkwaliteit: die is nu beduidend beter in de Oosterveldwijk die achter de groene en verhoogde spoorwegberm ligt. Een simpele vergelijking met dezelfde wijk iets verder waar er geen groen scherm is, kan iedere leek overtuigen:

– Er wordt een  herplanting van het stuk bos op de berm voorzien in WILLEBROEK?!? Dat is voor de buurtbewoners van Wilrijk een onaanvaardbaar voorstel.

-De beweringen van AWV over de zogezegd files zijn manifest onjuist:  Er is géén filevorming op dit kruispunt. (zie: Google maps).  Vlotte doorstroming kan door de nieuwe plannen ONMOGELIJK gegarandeerd worden en dit om twee redenen:

         * De R11 wordt in de richting van Antwerpen gereduceerd tot één rijvak, enkele honderden   meters verder.

         * De baan wordt in de richting van Mortsel gereduceerd tot één rijvak, enkele honderden       meters verder.

De logische vraag luidt: op welke manier kan het ooit zinvol zijn om een baan zoveel te verbreden en zoveel rijvakken bij te creëren als er iets verder twee bottle necks zijn? Het kruispunt ligt bovendien in bebouwde kom, woonzone en parkgebied. In geen enkel dergelijk gebied kan en mag men vlot doorstromen met de auto.

– De omliggende wijken zijn slecht bereikbaar voor het openbaar vervoer. Door de heraanleg zal uitbreiding van het openbaar vervoer onmogelijk worden.

– AWV verspreidt  misleidende informatie. Zo wordt beweerd dat er ‘maar 67 bomen’ gekapt worden terwijl het om meer dan 200 gaat. De nieuwe bomen die zogezegd zouden worden aangeplant zijn bovendien ondermaats: de bestaande bomen zijn vaak meer dan  1 meter diameter breed  en vormen een dichtbegroeide boszone op de spoorwegberm. Ze worden vervangen door  boompjes van 18-20cm diameter. Het bos verdwijnt naar Willebroek.

-AWV beweert dat  er overleg zou zijn geweest met de bewoners. Dat is zeker niet het geval. De bewoners werden plots geconfronteerd met een plan dat al definiteif was.

Het kan nochtans beter: Er zijn andere kruispunten op de R11 die anders werden aangepakt bv. in Mortsel en Hoboken.

Er liggen ook al lang mooie, weldoordachte plannnen klaar voor een R11 met een kruispunt dat past in de potentieel rustige, groene woonwijken.

Het is een raadsel waar het huidige plan plots vandaan komt.

Het is ook een raadsel waarom er plots zo’n grote druk zit achter het realiseren van het plan. De R11 is al tientallen jaren een probleem en politiek een heet hangijzer (zie: acties van het Gebermte en R11 Mis).

AWV gaat nu zelfs zo ver om informatie achter te houden, de feiten foutief voor te stellen en andere administraties te dwingen om onder druk adviezen af te leveren die niet behoorlijk onderbouwd zijn. Zo werd er tijdens het openbaar onderzoek plots slinks nog een zogezegde goedkeuring tot ontbossing van het Agenstschap Natuur en Bos aan het dossier toegevoegd die duidelijk ingaat tegen het eerdere advies van deze adminstratie.

DIT MOÉT EN KAN BETER!!!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!