De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kruisen voor vluchtelingen op 4 mei/Schreeuw tegen het onrecht en de Nederlandse hypocrisie

Kruisen voor vluchtelingen op 4 mei/Schreeuw tegen het onrecht en de Nederlandse hypocrisie

donderdag 4 mei 2017 03:28
Spread the love

KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGENHET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/kruisen-voor-vluchtelingen-op-4-meischreeuw-tegen-het-onrecht-en-de-nederlandse-hypocrisie/

Dit artikel gaat over de hypocrisie en de Nederlandse whitewashingvan haar misdadige vluchtelingenbeleid.Waardoor zij liever niet wordt geconfronteerd met haar mede-verantwoordelijkheidvoor het verdrinken van honderden, duizenden vluchtelingenin de Middellandse Zee.Maar de stemmen van protest zullen niet zwijgen!

VOORAF:

Zelden is een herdenking zo door hypocrisie omgeven alsde Nationale Dodenherdenking op 4 mei, waarbij de slachtoffersvan de Duitse bezetting in Nederland worden herdacht. [1]Hieraan heb ik al eens eerder aandacht geschonken. [2]
Begrijp mij niet verkeerd, lezer:Ik vind het van het grootste belang, DAT die slachtoffers, Joden,Roma [zigeuners], homosexuelen, politieke tegenstanders, Jehova’s Getuigen, verzetsmensen,etc, etc, worden herdacht.[3]Vergeten mogen wij [wat mij betreft], nooit!
De slachtoffers van bezetting en fascistische terreur en zij, die daartegenopstonden, verdienen zonder meer een herdenking!
Maar wat mij daaraan zo stoort is, dat die ”nationale” herdenking vrijweltot het verleden beperkt blijft.Terwijl juist die herdenking en datgene, waarvoor verzetsmensen hunleven gelaten hebben, zou moeten inhouden:Een waarschuwing naar het heden.
Een TOEN NIET, NU NIET, NOOIT!
Een waarschuwing, dat het verleden zich nooit mag herhalen eneen vastberaden strijd tegen uitsluiting, tegen fascisme, racisme,xenofobie, Islamofobie.
Een samenleving voor iedereen.
Juist in een tijd, dat het fascisme steeds meer oprukt in Europa,In Nederland, met de aanwezigheid van twee fascistische partijenin het parlement [4], waartegen, een enkele parlementaireuitzondering zoals Denk en een enkel parlementslid alsroepende in de woestijn, nauwelijks wordt geprotesteerd.
Integendeel!Partijen schuiven steeds meer op richting xenofobie en het racismewordt al allengs salonfahiger gemaakt. [5]
Die Nationale Herdenking is trouwens al jarenlang besmet geraakt[ja, ik zeg BESMET!], door de herdenking van, I quote
”Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.” [6]Daarop kom ik nog terug.

KRUISEN VOOR VLUCHTELINGENTEGENACTIE: ”KAAP 4 MEI NIET”What’s the fuss about?
”’Ik blijf uitleggen dat een verplicht onderdeel van herdenken is dat we ons realiseren dat we dit, de Tweede Wereldoorlog, nooit meer willen meemaken. Herdenken gaat niet alleen om treuren over vroeger. Ik denk tijdens Dodenherdenking ook aan vluchtelingenkampen in Lesbos en Idomeni, waar ik tijdens een bezoek schrijnende dingen heb gezien. Het thema van 4 en 5 mei is dit jaar ‘Geef vrijheid door’. We moeten bereid zijn vrijheid te delen. Mensen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven gegeven voor onze vrijheid en dan kunnen wij geen ruimte maken voor mensen uit andere oorlogen? Ik vind dat wrang.’ [7]
Ik ook!
Aan het woord is hier theoloog Rikko Voorberg,die een uitstekend initiatief genomen heeft, op 4 mei,Dodenherdenking op het Rembrandsplein in Amsterdam, drieduizend papieren witte kruisenten toon te stellen ter herdenking van de vluchtelingen, dieop de Middellandse Zee zijn omgekomen [het zullener nu wel meer zijn] in een wanhopige poging Europate bereiken om te worden gevrijwaard van armoede enoorlog. [8]
De parallel van Voorberg, als je vrijheid ”doorgeeft”,thema van de herdenking van dit jaar, waarom dan niet aande vluchtelingen, die vluchten om in vrijheid en waardigheidte leven, klopt helemaal.
Maar er is nog een griezeliger parallel met de TweedeWereldoorlog, die velen, die op 4 mei herdenken,maar liever willen vergeten.Die met de Joodse vluchtelingen aan de vooravondvan de Tweede Wereldoorlog, die in heel West-Europawerden geweerd, nota bene na de Kristallnacht [9],met desastreuze gevolgen. [10]Joodse vluchtelingen, die na de Kristallnacht doorNederland naar nazi-Duitsland werden teruggestuurd,ondanks bekendheid met de zware vervolging…..[11]
Wanneer je dan denkt aan de uitzetting doorde Nederlandse ”autoriteiten” van hedendaagsevluchtelingen naar oorlogsgebieden en/of naar gebieden,waar sprake is van directe vervolging, soms met dedood tot gevolg [12], zie daar de griezelige vergelijking.
Maar politici, die zelf verantwoordelijk zijn vooreen inhumaan asielbeleid, waarbij, om vluchtelingen te weren:Onfrisse deals worden gesloten met ONveiligeen mensenrechtenschendende landen als Turkije [13]Het militair agentschap Frontex [gemeenschappelijkEU initiatief] de ”buitengrenzen” van Europa bewaakt [14],waardoor vluchtelingen steeds riskantere vaarroutesmoeten nemen [met risico op verdrinking]Waarbijuitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnennaar hun eigen land, al 4.5 jaar in Amsterdam wordenopgejaagd [15], etc, etc

Dergelijke politici willen natuurlijk geen vergelijkingmet Dodenherdenking 4 mei, de herdenking van hen,die streden tegen xenofobie en uitsluiting……..
Vandaar ook, naast onfrisse elementen op Socialmedia [16], protesten van politici van o.a. de CU[Christen-Unie], SGP en het Farizeische CDA [wat eenfraaie christenen, bijeen!] tegen deze goede en oprechteactie van Voorberg, onder het motto ”Kaap 4 mei niet”, [17]met als schijnheilig argument,dat ”de betekenis van Dodenherdenking niet magverwateren” [18]
Ook de pro Israel organisatie het CIDI [Centrum Informatie en Documentatie Israel] [19] heeftzich in dergelijke zin uitgelaten [20] en zelfs aangedrongwenop een VERBOD van de vluchtelingenherdenkingop 4 mei! [21]Vreemd van het Cidi, dat naast haar zionistische insteek ,beweert voor Joodse belangen op te komen [22], toch op de hoogte moet zijnvan de misdadige wering van Joodse vluchtelingen],maar ook weer niet, aangezien zij actief de IsraelischeStaat steunen, een reeds 50 jarige bezetter van de Palestijnsegebieden! [23]
Ja, dat wil ik hier gezegd hebben, omdat bezetting, onderdrukking, onrecht,  universeel is.
Maar om op dat verwateringselement terug te komen:WAT nou verwateren?Herdenken van de slachtoffers van toen gaat tochjuist prima samen met het waarschuwen tegen uitsluitingnu?Herdenking van Joodse vluchtelingen, die gered haddenkunnen worden als Europa na de Kristallnacht haargrenzen niet had gesloten [24] en dan vluchtelingenvan nu, die men op allerlei manieren tracht te weren?
Herdenking van de slachtoffers van uitsluiting, xenofobieen racisme in de jaren 1933-1945 [het gaat natuurlijkover meer dan de directe Tweede Wereldoorlog], meteen waarschuwing naar het nu in heel Europaaanstormende fascisme.
Maar DAT is gevaarlijk voor politici, want dan moetenzij de hand in eigen boezem steken en wordt hun eigenvuile politiek ontmaskerd.
Want die vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen,waar het Westen zo nodig oorlog moest voeren…..[25]

KAPEN VAN 4 MEI?DAT IS DE HERDENKING VAN DE MILITAIREN, DIEKOLONIALISME/BEZETTING VERDEDIGDEN…..

”’Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Dodenherdenking#Defi nitie

Wat mij ook mateloos stoort is dat naast de slachtoffers van het nazi-regime[meer dan terecht herdacht!], ook sinds de zestiger jaren Nederlandse militairenworden herdacht, die bij oorlogsoperaties of ”vredesmissies” zijn omgekomnen.
Dat houdt onder meer in herdenking van de gevallen militairen tijdensde politionele acties tegen het toenmalige ”Nederlands Indie” en de omgekomenmilitairen in Irak en Afghanistan. [26]
Dat vind ik ronduit een schande!In alledrie de gevallen en wat de Nederlandse rol betreft nog het duidelijstein Indonesie [”Nederlands” Indie], was hier sprake van militairen, diebezetting en onderdrukking verdedigden!Nog even los van de talloze gepleegde oorlogsmisdaden! [27]

Herdenking van militairen, die bezetting en onderdrukking verdedigden, hoortniet thuis op een 4 mei herdenking, waarbij juist de slachtoffers vanbezetting en terreur worden herdacht.

Daar hoor ik de politici en het Cidi niet over en dat is pas kapenvan 4 mei!
STOP DUS MET DIE HERDENKING VAN MILITAIREN,DIE BEZETTING EN ONDERDRUKKING VERDEDIGDEN!

EPILOOG
DODENHERDENKINGDat is de herdenking van de slachtoffers van bezetting, onderdrukking,racisme en terreur.Dat is een eerbetoon aan hen, die zich tegen de terreur van bezettinghebben verzet en zijn opgestaan tegen racisme en uitsluiting.Maar het is ook een waarschuwing voor heden en toekomst.Zeker nu het fascisme in Europa overal lijktop te laaien.Herdenking:Herdenking van het verleden.Solidariteit met groepen, die ook nu weer wordenuitgesloten.
De vluchtelingen houden de Nederlandse politici eenspiegel voor, of ze dat nu willen erkennen of niet.
Wie het verleden herdenkt, maar in het heden onderdrukt,is niet alleen hypocriet, maar erfgenaam van een Kwaad,dat 80 jaar geleden de wereld verteerde.
Het niet opnemen van de vluchtelingen in de herdenking isniet alleen ontkenning van de misdadigheid van de NederlandseStaat.
Maar een signaal, dat de geschiedenis zich kan herhalen.

En daarom verdient het initiatief van Rikko Voorberg alle steun.
De stemmen van de vrijheid zijn niet te doven, ook al heeftburgemeester van der Laan ervoor gekozen, de vluchtelingenherdenking te verplaatsen. [28]
VRIJHEID GEEF JE DOOR!VLUCHTELINGEN, WELKOM!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI
http://www.4en5mei.nl/

WIKIPEDIANATIONALE HERDENKING

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Dodenherdenking

[2]

DODENHERDENKING 4 MEI/EENZIJDIG EN HYPOCRIETASTRID ESSED3 MEI 2016

https://www.astridessed.nl/dod enherdenking-4-meieenzijdig-en -hypocriet/

[3]

WIKIPEDIAHOLOCAUST

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Holocaust

WIKIPEDIANIET-JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI-REGIME
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Niet-Joodse_slachtoffers_van_h et_naziregime

[4]

GEVAARLIJKE SITUATIE, FASCISTISCHE DREIGINGPETER STORM11 APRIL 2017

https://www.ravotr.nl/2017/04/ 11/gevaarlijke-situatie-fascis tische-dreiging/

”’En er is meer slecht nieuws. De 20 zetels zijn niet de enige waar fascisten op kunnen bogen, Er is ook nog Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie die met twee zetels de Kamer in is gestemd. Dat zijn dus samen 22 fascistenzetels. ”’
VERKIEZINGEN EN VERRECHTSING (1): UITERSTE RECHTERFLANKIN OPMARSPETER STORM17 MAART 2017

https://www.ravotr.nl/2017/03/ 17/verkiezingen-en-verrechtsin g-1-uiterste-rechterflank-opma rs/

MAANDSTONDETAART VOOR FASCIST EN RACIST THIERRYBAUDETJOKE KAVIAAR24 MAART 2017
https://www.jokekaviaar.nl/Maa ndstondetaart-fascist-sexist-T hierry-Baudet.html

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUISTASTRID ESSED16 AUGUSTUS 2016
https://www.astridessed.nl/wil ders-en-hitlervergelijking-gri ezelig-juist/

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMMEHUISASTRID ESSED21 APRIL 2016

https://www.astridessed.nl/wil ders-pvv-pegida-politiekhet-ne derlandse-kromme-huis/

[5]
OVERNAME PVV [XENOFOBISCHE] STANDPUNTEN DOORDE NEDERLANDSE POLITIEK [NIET COMPLEET, UITERAARD,ER KOMEN ER DAGELIJKS STEEDS MEER BIJ!]
NOTEN 73,74,76,77,78 VAN HET ARTIKEL:

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMMEHUISASTRID ESSED21 APRIL 2016

https://www.astridessed.nl/wil ders-pvv-pegida-politiekhet-ne derlandse-kromme-huis/

[6]
”Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”
WIKIPEDIANATIONALE HERDENKING/DEFINITIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Dodenherdenking#Defi nitie

BRON
WIKIPEDIANATIONALE HERDENKING

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Dodenherdenking

[7]

VOLKSKRANTTHEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGTOM NIEUW VERZET”2 MEI 2017

http://www.volkskrant.nl/binne nland/theoloog-rikko-voorberg- wil-ook-vluchtelingen-herdenke n-op-4-mei-wat-aan-de-grenzen- gebeurt-vraagt-om-nieuw-verzet ~a4491986/

[8]

VOLKSKRANTTHEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGTOM NIEUW VERZET”2 MEI 2017

http://www.volkskrant.nl/binne nland/theoloog-rikko-voorberg- wil-ook-vluchtelingen-herdenke n-op-4-mei-wat-aan-de-grenzen- gebeurt-vraagt-om-nieuw-verzet ~a4491986/

ALJAZEERAUN: 2016 MEDITERRANEAN REFUGEE DEATHS HIT RECORD3,80026 OCTOBER 2016

http://www.aljazeera.com/news/ 2016/10/2016-mediterranean-ref ugee-deaths-hit-record-3800-16 1026162734784.html

[9]

WIKIPEDIAKRISTALLNACHT

https://en.wikipedia.org/wiki/ Kristallnacht

WIKIPEDIA[Nederlandstalig]
KRISTALLNACHT

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Kristallnacht

[10]

DE GROENE AMSTERDAMMERALLE GRENZEN GINGEN DICHT29 APRIL 2009

https://www.groene.nl/artikel/ alle-grenzen-gingen-dicht

[11]

”Een gevolg van de Kristallnacht was dat de Joden nu massaal trachtten Duitsland te ontvluchten. Tachtigduizend mensen zochten tussen de Kristallnacht en het begin van de Tweede Wereldoorlog hun toevlucht in het buitenland. Zij vestigden zich in landen als Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika en Palestina. Velen zochten hun toevlucht in Nederland. Op 17 december 1938 sloot Nederland haar grenzen voor vluchtende Joden. Joden die asiel aanvroegen in Nederland werden veelal teruggestuurd naar Duitsland. ”

ABSOLUTE FACTSKRISTALLNACHT IN 1938

http://www.absolutefacts.nl/wo 2/duitsland/kristallnacht.htm

[12]

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
    http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[13]

EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN’DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERSASTRID ESSED26 MEI 2016
https://www.astridessed.nl/eu- en-turkije-sluiten-deal-over-v luchtelingenbrief-aan-nederlan dse-europarlementariers/

[14]

AMNESTY INTERNATIONALTHE HUMAN COST OF FORTRESS EUROPEJULY 2014

https://www.amnesty.ch/de/them en/asyl-und-migration/festung- europa/dok/2015/die-kampagne-s os-europa/bericht-the-human-co st-of-fortress-Europe

[15]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRUVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2014

https://www.astridessed.nl/uit geprocedeerde-asielzoekershet- gesolde-verdrijvingcontinuing- story/

ASTRID ESSEDUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS

https://www.astridessed.nl/?s= Uitgeprocedeerde+asielzoekers

INDYMEDIA.NLWIJ ZIJN HIER, NU IN DIEMEN17 APRIL 2017

https://www.indymedia.nl/node/ 39719

[16]

VOLKSKRANTTHEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGTOM NIEUW VERZET”2 MEI 2017

http://www.volkskrant.nl/binne nland/theoloog-rikko-voorberg- wil-ook-vluchtelingen-herdenke n-op-4-mei-wat-aan-de-grenzen- gebeurt-vraagt-om-nieuw- verzet~a4491986/

[17]

TELEGRAAF”KAAP 4 MEI NIET”2 MEI 2017

http://www.telegraaf.nl/ binnenland/28084665/___Kaap_4_ mei_niet____.html

[18]

”Ook het CDA vindt dat de betekenis van de dodenherdenking niet mag verwateren en steunt het CIDI.”

TELEGRAAF”KAAP 4 MEI NIET”2 MEI 2017

http://www.telegraaf.nl/ binnenland/28084665/___Kaap_4_ mei_niet____.html

[19]

OVER CIDI

Missie

”Wij komen op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld.”

OVER CIDI

Activiteiten

CIDI is een betrouwbare pro-Israel stem die in politiek Den Haag gehoord en geprezen wordt. We aarzelen niet om een kritische houding aan te nemen, maar als het erop aankomt initieert CIDI demonstraties, manifestaties en andere acties om het democratische Israel te ondersteunen.

http://www.cidi.nl/over-cidi/

BRON

http://www.cidi.nl/

[20]

CIDIVLUCHTELINGEN HERDENKEN OP 4 MEI VERWATERT DE BETEKENIS VAN DE NATIONALE DODENHERDENKING1 MEI 2017

http://www.cidi.nl/ vluchtelingen-herdenken-op-4- mei-verwatert-de-betekenis- van-nationale-dodenherdenking/

TEKST
”CIDI is het niet eens met het initiatief om op 4 mei omgekomen vluchtelingen te herdenken. Wie alles op één dag wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets. 

Zondag berichtte website Nieuw Wij over het initiatief om op 4 mei niet alleen oorlogsslachtoffers te herdenken, maar ook asielzoekers die zijn omgekomen bij hun oversteek over de Middellandse Zee. Initiatiefnemer Rikko Voorberg wil op 4 mei drieduizend witte papieren kruisen op het Rembrandtplein plaatsen, naar aanleiding van drieduizend gebeurtenissen waarbij vluchtelingen omkwamen tijdens hun tocht naar Europa. Voorberg vindt dat we op de Nationale Dodenherdenking ook stil moeten staan bij slachtoffers “die wij, bedoeld of onbedoeld, zelf maken.”

CIDI is van mening dat het herdenken van omgekomen vluchtelingen op 4 mei de betekenis van de Nationale Dodenherdenking verwatert. Het is goed om stil te staan bij het leed van vluchtelingen, maar dat kan beter op een ander moment. Het almaar verbreden van de Nationale Dodenherdenking leidt ertoe dat allerlei leed op één grote hoop wordt gegooid. Uiteindelijk is het dan voor niemand meer duidelijk waar het op 4 mei eigenlijk om gaat: wie alles wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets. 

De Nationale Dodenherdenking is bedoeld om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Geen enkele gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis had zo’n verwoestende en blijvende impact op onze samenleving. Het veralgemeniseren en verbreden van de Nationale Dodenherdenking doet geen recht aan de unieke betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse samenleving. 4 mei is dan ook geen geschikt moment voor het herdenken van omgekomen vluchtelingen – hoe goedbedoeld ook. ”

[21]

”Het CIDI zal nu aan burgemeester Van der Laan vragen of de herdenking op het Rembrandtplein verboden kan worden.”
NOSCIDI: OP 4 MEI GEEN OMGEKOMEN VLUCHTELINGENHERDENKEN

http://nos.nl/artikel/2170989- cidi-op-4-mei-geen-omgekomen-v luchtelingen-herdenken.html

[22]

Ter informatie voor wie dit door elkaar haalt:Joden en zionisten zijn NIET hetzelfde!Er zijn anti zionistische JodenEn zionistische niet-Joden!
Het zionisme is de aan het eind van de 19e eeuw doorde Joodse journalist Theodor Herzl gestichte politiekebeweging, die ijverde voor het stichten van een Joodse Staatin historisch Palestina, dat op dat moment nog onderdeelwas van het [Turks] Ottomaanse Rijk.Daar woonden sinds eeuwen de Palestijnen, die, wanneerer een ”regulier” dekolonisatieproces geweest was [na de EersteWereldoorlog werd Palestina Brits Mabdaatgebied, een semi-kolonialesituatie], een onafhankelijke Staat Palestina was geworden, onderPalestijns zelfbeschikkingsrecht.Aangezien het zionisme als politieke factor een rol ging spelen,heeft er bij VN AG Resolutie 181 [1947] een DELING plaatsgevondenvan Palestina, in een Joods en Arabisch deel, wat natuurlijk instrijd was met het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht.
Zie ook

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
    http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

Er is echter altijd een groep Joden geweest, die het daar niet meeeens waren, omdat het in feite een neo-kolonialistische beslissingwas geweest, over de ruggen en tegen de wil in van het Palestijnsevolk.Zij zijn de Joodse anti zionisten.

[23]

OVERZICHT ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
    http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

[24]

DE GROENE AMSTERDAMMERALLE GRENZEN GINGEN DICHT29 APRIL 2009

https://www.groene.nl/artikel/ alle-grenzen-gingen-dicht

[25]

UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING/.GEEN HAND IN EIGEN BOEZRMASTRID ESSEDOCTOBER 2010

http://www.uitpers.be/BUP/ archief/artikel_view.php?id= 2808

AMERIKAANSE AANVALLEN OP ISIS/ISIS/NEE/AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN/NEEASTRID ESSED17 AUGUSTUS 2014
https://www.astridessed.nl/ amerikaanse-luchtaanvallen-op- isisisisneevs- luchtaanvallennee/

OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VEEZWEGENOORLOGSMISDADENASTRID ESSED2 NOVEMBER 2014

https://www.astridessed.nl/oor log-tegen-isisnederland-trekt- ten-strijdemisdadigers-tegen- misdadigersde-verzwegen-oorlog smisdaden/

[26]

UITPERS.BENEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHTASTRID ESSEDMAART 2008

http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=1943

”VN-secretaris-generaal Kofi Annan is er steeds helder over geweest: ,,Door Amerikanen geleide militaire actie tegen Irak, zonder toestemming van de Veiligheidsraad is in strijd met het Handvest van de VN.””
  TROUWVEILIGHEIDSRAAD LIJKT EERSTE SLACHTOFFER TE WORDENVAN CRISIS ROND IRAK18 MAART 2003
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324 /Nieuws/article/detail/1770848 /2003/03/18/Veiligheidsraad- lijkt-eerste-slachtoffer-te- worden-van-de-crisis-rond- Irak.dhtml

UITPERS.BENEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAKASTRID ESSEDJULI/AUGUSTUS 2007

http://www.uitpers.be/BUP/ archief/artikel_view.php?id= 1707

[27]

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENDE EXCESSENNOTA
 http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/ 2001-2002/De-excessennota.html
  IS GESCHIEDENISMISDADEN IN NEDERLANDS INDIE
10 JULI 2012  http://www.isgeschiedenis.nl/ nieuws/misdaden-in-nederlands- indie/

WIKIPEDIA
POLITIONELE ACTIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/P olitionele_acties 

WIKIPEDIAZUID-CELEBES AFFAIRE  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Indonesische_ Onafhankelijkheidsoorlog#Zuid- Celebes-affaire

BRON
WIKIPEDIAINDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Indonesische_ Onafhankelijkheidsoorlog

  WIKIPEDIABONDOWOSO, PAKISADJI EN ANDERE GERUCHTMAKENDE EXCESSEN  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Indonesische_ Onafhankelijkheidsoorlog# Bondowoso.2C_Pakisadji_en_ andere_geruchtmakende_excessen

BRONWIKIPEDIA
INDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Indonesische_ Onafhankelijkheidsoorlog

  
 

WIKIPEDIA
BLOEDBAD VAN RAGAWEDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/B loedbad_van_Rawagede 

VERZETSMUSEUM

POLITIONELE ACTIES IN SOEVEREINITEITSOVERDRACHT

https://www.verzetsmuseum.org/ museum/nl/tweede-wereldoorlog/ koninkrijkdernederlanden/ nederlandsindie/ nederlandsindie,politionele_ acties

WIKIPEDIA
KAPITEIN WESTERLING

http://nl.wikipedia.org/wiki/R aymond_Westerling 

[28]

NRCBURGEMEESTER AMSTERDAM VERPLAATST HERDENKINGVLUCHTELINGEN3 MEI 2017

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/03/burgemeester-amsterdam-verplaatst-herdenking-omgekomen-vluchtelingen-a1556994

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!