De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM medeplichtigheid aan uitzetting vluchteling naar onveilig Somalie

KLM medeplichtigheid aan uitzetting vluchteling naar onveilig Somalie

vrijdag 26 april 2013 06:32
Spread the love

UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIE/MEDEPLICHTIGHEID KLM Geachte Redactie en lezers, Inleiding: Opnieuw dreigt de KLM mee te werken aan de uitzettingvan een vluchteling naar onveilig gebied.Deze keer betreft het een Somalische vluchteling, Bile Hassan,die op zaterdag 27 april om 11.15 op het KLM vliegtuiggezet wordt, met als eindbestemming Somalie.Zoals ook bij de KLM als bekend mag worden verondersteld, is Somalie als oorlogsgebied uiterst gevaarlijk en dienen erdus geen vluchtelingen naartoe uitgezet te worden. Hoofdverantwoordelijke is uiteraard de Nederlandse Overheid.Maar ook de KLM is als vervoerder [die er bovendien dik aan verdient]verantwoordelijk, op de hoogte zijnde van de persoonlijke risico’s. diede vluchteling loopt. Bij iedere kritiek wijzen ze er echter op, dat zij ”slechts de vervoerder” zijn Maar een vervoerder heeft de keuze, nee te zeggen tegen deportatie naareen onveilig gebied. Daarop spreek ik de KLM aan in onderstaande brief Wie ook de KLM wil aanspreken, ziehier de volgende mailadressen Mediarelations@klm.com Customer-care@klm.com Zie ook KLM Facebook https://www.facebook.com/KLM?ref=ts&fref=ts Het vluchtnummer van de vlucht op zaterdag 27 april is KL 0565 Iedereen, die de moeite wil nemen, de KLM aan te schrijven,hartelijk bedankt Zie ook http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/ Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam       BRIEF AAN DE KLM  AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN DE SOMALIERBILE HUSSUN HASSAN OP ZATERDAG 27 APRIL REDENOORLOGSSITUATIE IN SOMALIE KL 0565 Geachte DirectieGeacht Management Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Mij bereikte uit betrouwbare bron het bericht, dat uw vliegtuigmaatschappij KLM medewerking verleent aan de uitzettingvan de Somalische vluchteling Bile Hussun Hassan.Op as zaterdag 27 april om 11.15 zult u namelijk als luchtvervoerderoptreden van de heer Hassan. Vluchtnummer KL 0565 Daarmee werkt u mee aan zijn uitzetting naar oorlogsgebied Somaliewaarbij zijn leven direct in gevaar wordt gebrachtIets, waarvoor u vanwege uw rol als luchtvervoerder een grotemedeverantwoordelijkheid draagt. TE UWER INFORMATIESOMALIE/OORLOGSGEBIED In het verkort Ambtsbericht van februari 2012 [1] wordt er door het Ministerievan Buitenlandse Zaken op gewezen, dat de veiligheidssituatie in zowelMogadishu [de hoofdstad] als in andere delen van Somalie, zoals in Zuid en Centraal Somaie, buitengewoon zorgwekkend is [2] vanwege militaire confrontaties tussen regeringstroepen en de Afrikaanse Vredesmacht enerzijds en de strijdgroep El Shabaab anderszijds.  Dat deze onveilige situatie ook in 2013 nog geldig is blijkt uit een persverklaringvan de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch van 21 februari2013, waarbij een dringend beroep wordt gedaan op de Nederlandse regering,geen vluchtelingen uit te zetten naar Somalie [3] Ook blijkt de onveiligheid in Mogadishu uit een recentelijk nieuwsbericht,waarbij bij een aanval van rebellengroep El Shabaab op het Hooggerechtshof,35 mensen om het leven zijn gekomen [4] Volgens het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordenalle reizen naar Somalie ontraden [5]Het mag duidelijk zijn, dat als Somalie gevaarlijk gebied is voor Nederlandsereizigers, dat ook geldt voor uitgezette Somalische vluchtelingen. En dan nog het duidelijkste voorbeeld:Nederland stuurt militairen om Somalische Veiligheidstroepente gaan trainen.Vanwege de onrustige situatie echter vindt die training niet inSomalie plaats! [6] Wanneer zwaarbewapende Nederlandse militairen vanwege deonrust zich niet naar Somalie kunnen begeven, hoe zit dat dan metde overlevingskans van een ongewapende uitgezette vluchteling? Niet moeilijk te raden, lijkt mij UW VERANTWOORDELIJKHEID Tot nu toe hebt u zich bij eerdere brieven, die ik u schreef ten behoevevan vluchtelingen, die werden uitgezet naar onveilige gebieden alsAfghanistan en Soedan [7] verscholen achter het asiel en terugkeerbeleidvan de Nederlandse Overheid.U zou ”slechts” de vervoerder zijn Dit is echter, met alle respect, een laffe en ontwijkende houding,die geen steek houdt. Als luchtvaartmaatschappij, die meewerkt aan de uitzetting van deze Somalische vluchteling hebt u hierin een eigen keuze, ofu eraan wilt meewerken of niet. Werkt u mee, dan draagt u verantwoordelijkheid, met alle voorde vluchteling humanitaire gevolgen van dien. TOT SLOT Duidelijk is geworden, dat de situatie in Somalie in alleopzichten onveilig is.Om die redenen handelt de Nederlandse Overheid in strijd metde Internationale Verdragen, die uitzetting verbieden, wanneer iemanddreigt vervolgd of gefolterd dreigt te worden [8], maar ook in geval vanoorlogssituaties. Maar u als Luchtvervoerder bent evenzeer verantwoordelijk.Met het vervoer van vluchtelingen naar oorlogsgebieden, brengtu willens en wetens hun leven in gevaar, terwijl u ookvervoer zou kunnen weugeren. Een dringende oproep aan u dus, aanstaande zaterdag NIET mee tewerken aan de uitzetting van de Somalische vluchteling, de heerHassan. Mocht u hem toch vervoeren en overkomt hem iets, dan bent umoreel medeverantwoordelijk en medeplichtig. Ik vertrouw erop, dat u uw medewerking aanstaande zaterdag dus NIETverleent. Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam  ZIE VOOR NOTEN http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!