KLM medeplichtigheid aan uitzetting vluchteling naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

KLM medeplichtigheid aan uitzetting vluchteling naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

vrijdag 7 februari 2014 06:34

 KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM ZIE OOK http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-een-vluchteling-naar-onveilig-guinee-dd-30-januaribrief-aan-klm/   AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENTUW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEEDD 30 JANUARI 2014  Geachte DirectieGeacht Management Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op 30 januari jongstleden uw medewerkinghebt verleend aan de uitzetting van een 20 jarige vluchtelingnaar Guinee [1]  Gegevens: Vertrekdatum: 30 januari 2014Tijd 6.45Vluchtnummer KL 1223 Dit ondanks het feit, dat de rechter kort geleden  heeft beslist, dat een anderevluchteling, die ook met uitzetting werd bedreigd, niet mag worden uitgezet [2]EN ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee [3] En vooral die veiligheids en mensenrechtensituatie diende voor u een redente zijn, niet mee te werken aan de uitzetting. MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE   Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappijop de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie ineen land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen vande Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over demensenrechtensituatie in Guinee:  Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guineeis de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijkerechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht.Zie blz 21 t/m 33, Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [4] VEILIGHEIDSSITUATIE  Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolgevan politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapendegroepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens isletterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [5] REISADVIES GUINEE  Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weereens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”alle reizen naar bepaalde gebiedenen niet essentiele reizen” worden ontraden  [6] Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.Ik ga er vanuit, dat u zich daarvan bewust bent. Het is overigens niet de eerste keer, dat ik u over de onveilige en slechte mensenrechtensituatiein Guinee in verband met uw [verleende] medewerking aan uitzetting gewezen heb.Zie eerdere correspondentie [7]  UW VERANTWOORDELIJKHEID  In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechtsde vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op hetuitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [8] Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op!  Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijkvoor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die datop vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingente vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheidin de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid. Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aande uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voorde betreffende vluchteling van dien. Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.  TENSLOTTE:  De feiten zijn u opnieuw gepresenteerd, zoals reeds eerder in correspondentie met u [9] Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.   Aan u dus het dringende verzoek, in het vervolg niet meer mee te werken aan de uitzettingdoor de Nederlandse Overheid. We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheidzonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles. U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigenverantwoordelijkheid.  Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van deNederlandse Overheid naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden [10]draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat deze vluchtelingen anderen overkomt.  Dan hebt u bloed aan uw handen.  Een vriendelijk verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzettingvan deze vluchteling en anderen.  Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam   [1] ”Nog geen vier dagen nadat een rechter de deportatie van een Guinese vluchteling verbood, wil de Dienst Terugkeer en Vertrek nu wéér een vluchteling naar Conakry deporteren. Morgen om 06:45u vertrekt het KLM-vliegtuig vanaf Schiphol.” DEPORTATIEVERZET30 JANUARI: OPNIEUW DEPORTATIE NAAR GUINEE29 JANUARI 2014 http://deportatieverzet.nl/30-januari-opnieuw-deportatie-naar-guinee/   [2] DEPORTATIEVERZETRECHTER: DEPORTATIE GAAT NIET DOOR27 JANUARI 2014 http://deportatieverzet.nl/rechter-deportatie-gaat-niet-door/  [3] ”Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guineeis de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijkerechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht”………………”Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolgevan politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapendegroepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens isletterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]” Bron: KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J.NAAR ONVEILIG GUINEE DD 23 JULI/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-heer-m-j-naar-onveilig-guinee-dd-23-julibrief-aan-klm/  [4]  RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  PRIMEEEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT http://www.prime95.nl/MainW/2013/06/11/2395/  [5]  RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  PRIMEEEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT http://www.prime95.nl/MainW/2013/06/11/2395/   [6]  RIJKSOVERHEIDREISADVIES GUINEEALLE REIZEN NAAR BEPAALDE GEBIEDEN WORDEN ONTRADEN  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/guinee   [7] KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIGGUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-heer-m-j-naar-onveilig-guinee-dd-23-julibrief-aan-klm/  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-de-heer-s-naar-onveilig-guineebrief-aan-klm/  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/   [8]  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED  http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/   [9]  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIGGUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-heer-m-j-naar-onveilig-guinee-dd-23-julibrief-aan-klm/  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-de-heer-s-naar-onveilig-guineebrief-aan-klm/  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/   [10] KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN http://www.astridessed.nl/tag/klm/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!