KLM medeplichtigheid aan uitzetting van de familie Karabulut naar onveilig Turkije/Brief aan KLM

KLM medeplichtigheid aan uitzetting van de familie Karabulut naar onveilig Turkije/Brief aan KLM

zaterdag 15 november 2014 17:46

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIEKARABULUT NAAR ONVEILIG TURKIJE/BRIEF AAN KLM
ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-familie-karabulut-naar-onveilig-turkijebrief-aan-klm/

AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENTDRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VANUW MEDEWERKING AAN DE UITZETTINGVAN DE FAMILIE KARABULUT NAAR ONVEILIG TURKIJEDD ZONDAG  16 NOVEMBER   2014
Geachte DirectieGeacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van de familie Karabulutdd zondag 16 november [morgen dus] naar Turkije. [1]De familie Karabulut [vader, moeder en twee kinderen]
Gegevens:Vertrekdatum: 16 november 2014Tijd: 11.30Vluchtnummer KLM 1613
Dit ondanks de slechte mensenrechtensituatie in Turkije, waarvan
wordt gesproken in het Algemeen Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid.[2]Daarover zo meer.
ACHTERGROND FAMILIE KARUBULUT
Als politieke tegenstanders van de Turkse regering hebben Leyla en Ali Karabuluttien jaar in de gevangenis gezeten, waarbij sprake was van slechtebehandeling en foltering, waarna zij naar Nederland vluchtten en hunkinderen hier werden geboren. [3]Gezien hun politieke verleden en het feit, dat er geen verbetering is opgetreden in de mensenrechtensituatie, lopen zegroot gevaar bij hun uitzetting. [4]En daaraan werkt u als KLM direct aan mee, als zij morgenworden uitgezet.
MENSENRECHTENSITUATIE TURKIJEAMBTSBERICHT RIJKSOVERHEID

Het meest recente Ambtsbericht van de Rijksoverheid laat welzien, hoe slecht het in Turkije gesteld is met de mensenrechtensituatie,zeker waar het politieke tegenstanders van de regering, zoals de Leylaen Ali Karabulut, bertreft. [5]De vrijheid van meningsuiting is zeer beperkt [bladzijde 20, Ambtsbericht],er wordt gesproken van een ”zorgelijke” situatie en systematischearrestaties en intimidatie van journalisten [bladzijde 21], er is eenslechte rechtsbescherming en intimidatie/arrestatie van advocatenvan politieke tegenstanders [bladzijde 30], gewelddadige arrestatiesvan verdachten [bladzijde 30] [6]
En nog het ergste [waarvoor de Karabuluts moeten vrezen],mishandeling en marteling in de gevangenissen. [bladzijde 30] [7]
Meer dan genoeg redenen voor u dus, om niet aan deze uitzettingmee te werken.
UW VERANTWOORDELIJKHEIDIn eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechtsde vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op hetuitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [8]
Welnu, Geachte heer, mevrouw, die vlieger gaat niet op!Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijkvoor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die datop vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingente vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheidin de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aande uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voorde betreffende vluchtelingen van dien.Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
TENSLOTTE:
De feiten zijn u opnieuw gepresenteerd, zoals reeds eerder in correspondentie met u, in verband met de uitzettingen naar andere onveilige landenen/of oorlogsgebieden. [9]Aan u dus het dringende verzoek,  niet mee te werken aan de uitzettingvan de familie Karabulut naar een situatie, die voorhen levensbedreigend kan zijn, noch aan andere uitzettingendoor de Nederlandse Overheid naar landen, diede mensenrechten schenden  en oorlogsgebieden.
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheidzonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigenverantwoordelijkheid.
Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van deNederlandse Overheid naar voor vluchtelingenonveilige en gevaarlijke landen, draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de familie Karabuluten anderen overkomt.Dan hebt u bloed aan uw handen.Een dringende oproep verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting van de familie Karabulut en anderen.
Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 

[1]
DOORBRAAKOVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTENOVER TE LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE(MET UPDATES)12 NOVEMBER 2014
http://www.doorbraak.eu/overheid-dreigt-gevluchte-activisten-te-leveren-aan-hun-beulen-turkije/

[2]
RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT TURKIJEDD 28 JULI 2013
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/07/31/turkije-2013-07-28.html

[3]

DOORBRAAKOVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTENOVER TE LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE(MET UPDATES)12 NOVEMBER 2014
http://www.doorbraak.eu/overheid-dreigt-gevluchte-activisten-te-leveren-aan-hun-beulen-turkije/

NO BORDERTURKSE POLITIEKE VLUCHTELINGEN METKINDEREN DREIGEN AANSTAANDE ZONDAG TE WORDEN UITGEZET
https://no-border.nl/turkse-politieke-vluchtelingen-met-kinderen-dreigen-aanstaande-zondag-te-worden-uitgezet/

[4]

HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2014TURKEY
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/turkey

[5]
RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT TURKIJEDD 28 JULI 2013
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/07/31/turkije-2013-07-28.html

[6]
RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT TURKIJEDD 28 JULI 2013
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/07/31/turkije-2013-07-28.html

[7]

RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT TURKIJEDD 28 JULI 2013
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/07/31/turkije-2013-07-28.html

[8]

”Onze referentie:6397669001Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESSMw. T.van der Linde
Customer Care
KLM NederlandKLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/

[9]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING A. MAVINGANAAR ONVEILIG ANGOLA/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-a-mavinga-naar-onveilig-angolabrief-aan-klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEEDD 30 JANUARI/BRIEF AAN KLM
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-een-vluchteling-naar-onveilig-guinee-dd-30-januaribrief-aan-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIGGUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-heer-m-j-naar-onveilig-guinee-dd-23-julibrief-aan-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-de-heer-s-naar-onveilig-guineebrief-aan-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN24 JARIGE AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIGAFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-een-24-jarige-afghaanse-vluchteling-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/  MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIEASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!