De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM medeplichtigheid aan uitzetting Sabir Nosheen naar onveilig Pakistan/Brief aan KLM

KLM medeplichtigheid aan uitzetting Sabir Nosheen naar onveilig Pakistan/Brief aan KLM

zaterdag 18 april 2015 21:50
Spread the love

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SABIR NOSHEEN NAARONVEILIG PAKISTAN/BRIEF AAN KLM

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-sabir-nosheen-naar-onveilig-pakistanbrief-aan-klm/

AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENTUW VERLEENDE MEDEWERKING AAN DE UITZETTINGVAN SABIR NOSHEENOP VRIJDAG 17 APRIL 2015 NAAR ONVEILIG PAKISTAN
Geachte DirectieGeacht ManagementIn samenwerking met de Belgische authoriteiten hebt u afgelopenvrijdag 17 april 2015 uw medewerking verleend aan de uitzettingvan mevrouw Sabir Nosheen naar Pakistan. [1]Vluchtgegevens: KL 437
Tijd:11.35

Dit ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie inPakistan het algemeen en voor vrouwen in het byzonder.
Te uwer informatie:
VEILIGHEIDS EN MENSENRECHTENSITUATIEIN HET ALGEMEEN
De algemene mensenrechtensituatie in Pakistan isslecht tot zeer slecht.Er vinden regelmatig aanslagen door allerhande gewapende groeperingen plaats met als gevolg eenhoge tol aan burgerslachtoffers, ontvoeringen, verdwijningen en politieke moorden, meestal geinstigeerd door veiligheidstroepeneisen een hoge tol. [2]Van eerlijke processen is vaak geen sprake en de behandelingvan gevangenen laat zeer te wensen over. Daarnaast veroorzaken door de VS uitgevoerde drone aanvalleneen groot aantal slachtoffers. [3]Duidelijk mag zijn, dat er sprake is van een zeer onveilige situatie.
REISADVIES PAKISTAN
In het door de Rijksoverheid afgegeven reisadvies naar Pakistan staat het advies, alleen naar Pakistan te reizen als het noodzakelijkis.Ik citeer”Reis alleen als het noodzakelijk is naar Pakistan. Aanslagen en ander geweld zorgen voor instabiliteit en een slechte veiligheidssituatie in het hele land.” [4]
Duidelijk is, dat als het reizen naar Pakistan voor ”gewone” reizigers zoonveilig is, dat dat des te meer voor vluchtelingen geldt, die geenambassade hebben, die hen eventueel te hulp kan schieten.Van deze zaken hoort u als vervoerder van uit te zetten vluchtelingenniet alleen op de hoogte te zijn, maar ernaar te handelen, door geen medewerking aan de uitzetting te verlenen.
VEILIGHEIDS EN MENSENRECHTENSITUATIE VAN VROUWEN
De mensenrechtensituatie van vrouwen in Pakistan is slecht.Ze krijgen te maken met veel huiselijk geweld, verkrachtingenen eerwraak. [5]

UITZETTING SABIR NOSHEEN/RISICO OP EERWRAAK
Is bovenstaande al reden genoeg om niet aan uitzettingen naarPakistan mee te werken, in het geval van de door uw medewerkinguitgezette Sabir Nosheen komt nog bij, dat zij risico dreigt te wordenvan eerwraak, omdat zij geweigerd heeft te trouwen met de man,die haar familie voor haar heeft uitgezocht.Mensenrechtenorganisatie Ligue des Droits de l’homme isvoor haar in de bres gesprongen. [6]
Van de persoonlijke situatie van Sabir Nosheen kon u misschien geen weet hebben, maar van de algemene onveilige enslechte mensenrechtensituatie in Pakistan, voor mannen en vrouwen,wel.Dat u dan toch hebt meegewerkt aan haar uitzetting, reken ik u zwaar aan.
UW VERANTWOORDELIJKHEID
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [7]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [8]Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”Met alle respect:
Klinkklare onzin.U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [9]

EPILOOG
Met de door u verleende medewerking aan de uitzetting van deze SabirNosheen en andere Pakistaanse vrouwen en mannen, draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door de slechte veiligheids en
mensenrechtenorganisatie, waarbij bij vrouwen nog de grotekans op geweld en eventueel in het byzonder eerwraak komt.
Een dringend verzoek aan u dus, verder af te zien vandeportaties naar Pakistan en andere gevaarlijke gebieden.Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht Sabir Nosheen  en anderen iets overkomen.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]
”Op 15/04/2015  om 17 uur werd Mevrouw Sabir Nosheen ,een Pakistaans vrouw uit Peshawar, gehaald in het gesloten centrum van Brugge waar zij reeds 4 maanden opgesloten is,  en werd geisoleerd. Zij melden haar een uitzettingsvlucht binnen 2 dagen. Zij zou overgeplaatst worden om 7 uur naar het gesloten centrum de caricole om de volgende dag uitgezet te worden.”………….”Als er uitzetting is zal dat  met de vlucht naar Amsterdam zijn op vrijdag 17/04 om 06u15 KL 1720, en in Amsterdam vlucht KL 437 naar Abou Dabi om 11uur 35”
GETTING THE VOICE OUTDE UITZETTING VAN EEN PAKISTAANSE VROUW BELETTEN15 APRIL 2015
http://www.gettingthevoiceout.org/de-uitzetting-van-een-pakistaanse-vrouw-beletten/

LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMMEEXPULSION: DIRECTION MARIAGE FORCE ET CRIME D’HONNEUR
http://www.liguedh.be/espace-presse/130-communiques-de-presse-2015/2298-expulsion-direction-mariage-force-et-crime-dhonneur

[2]

AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2014/15PAKISTAN
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/pakistan/report-pakistan/

[3]
AMNESTY INTERNATIONALUSA MUST BE HELD TO ACCOUNT FOR DRONEKILLINGS IN PAKISTAN

https://www.amnesty.org/en/articles/news/2013/10/usa-must-be-held-account-drone-killings-pakistan/

AMNESTY INTERNATIONALREPORTWILL I BE NEXT? US DRONE STRIKES IN PAKISTAN
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/asa330132013en.pdf

HUMAN RIGHTS WATCHUSA: END CIA DRONE ATTACKS
http://www.hrw.org/news/2011/12/19/us-end-cia-drone-attacks

[4]

Algemeen

Reis alleen als het noodzakelijk is naar Pakistan. Aanslagen en ander geweld zorgen voor instabiliteit en een slechte veiligheidssituatie in het hele land.”

RIJKSOVERHEIDREISADVIES PAKISTAN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/pakistan

[5]
”Violence against women and girls-including rape, murder through socalled honor killings, acid attacks, domestic violence, and forcedmarriage-remained routine. Pakistani human rights nongovernmentalorganizations (NGOs) estimate that there are about 1.000 ”honor killings” everyyear”

HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2015

http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/pakistan?page=2

[6]
LIGUE DES DROITS DE L’HOMMEEXPULSION: DIRECTION MARIAGE FORCE ET CRIME D’HONNEUR17 AVRIL 2015
http://www.liguedh.be/espace-presse/130-communiques-de-presse-2015/2298-expulsion-direction-mariage-force-et-crime-dhonneur

[7]

MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHEVLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIEASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ medeplichtigheid-klm-aan- uitzetting-somalische- vluchteling-naar-onveilig- somalie/

[8]

REACTIE KLMOnze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESSMw. T.van der Linde
Customer Care
KLM NederlandZieKLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/

[9]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!