De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM medeplichtigheid aan uitzetting de heer A. naar onveilig Afghanistan/Brief aan KLM

KLM medeplichtigheid aan uitzetting de heer A. naar onveilig Afghanistan/Brief aan KLM

woensdag 22 oktober 2014 04:47
Spread the love

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER A.NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-de-heer-a-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENTUW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VANDE HEER A. OP DINSDAG 21 OCTOBER NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
Geachte Directie
Geacht ManagementBij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:U hebt recentelijk meegewerkt aan de uitzetting van de heer A. opdinsdag 21 october naar Afghanistan.Dit op verzoek van de Belgische autoriteiten en geschied met een KLMvliegtuig Vlucht naar Amsterdam Schiphol vanuit BelgieVertrektijd 10.35 Vlucht van Amsterdam Schiphol naar DubaiKL 0427Vertrektijd 14.30Dit ondanks het feit, dat u op de hoogte bent van de
onveilige tot zeer onveilige situatie in Afghanistan, zoals iku reeds in eerdere briefwisseling heb duidelijk gemaakt [1].Een dringend verzoek dus aan u, in het vervolg niet meermee te werken aan uitzettingen naar Afghanistan.

TOELICHTING:
Ik schreef het al:
U bent op de hoogte van de onveilige situatiein Afghanistan.Deze is ontstaan als gevolg van de tussen de Westerse troepen en deTaliban woedende oorlog, de door het
ontbreken van een sterk centraal gezag welig tierende criminaliteit,
de onderlinge strijd tussen krijgsheren van diverse pluimage en voortdurende
aanslagen, sprake is van een extreem onveilige situatie.Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie aldaar
verwijs ik u naar het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken dd 24 december 2013 blz 25 t/m 36 en blz 39 t/m 67 [2]
Ook Human Rights Watch spreekt in haar jaarrapport van 2014haar bezorgdheid uit over de penibele mensenrechtenen veiligheidssituatie in Afghanistan [3]

En de onveiligheid gaat maar door!
Ik maak melding van een aantal ernstige geweldsincidentenin 2013:Een  dodelijke bomaanslagin Kabul op 11 juni [4], een militaire aanval op het vliegveld op Kabulop 10 juni [5] en zes politiemannen, die zijn doodgeschotenbij een checkpoint in het zuiden van het landwelk bericht dateert van 13 juni [6]Ook in 2014 is de situatie er bepaald niet veiliger op geworden.
Ook ”niet noodzakelijke reizen” reizen naar Afghanistan worden door deOverheid ten zeerste ontraden, waarbij er ook op gewezen wordt,dat de situatie in heel Afghanistan onveilig is. [7]
Het moge duidelijk zijn, dat een situatie, die onveilig en zelfs gevaarlijk is
voor ”gewone” Nederlandse reizigers, dat zeker ook voor Afghaanse vluchtelingen
is.Toch bestaat u het om mee te werken aan de uitzetting van deze Afghaanse vluchteling.
UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT
AFSCHUIVEN

Ondanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verband
met uitzettingen naar Afghanistan [8] en andere gevaarlijke gebieden [9]
op uw verantwoordelijkheid gewezen heb, kiest u er nog steeds
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.
Dit is onacceptabel, gezien de voor de uitgezette vluchtelingen te lopen
risico’s, die in 2010 tot een dode geleid hebben [10]Ook is in een niet zover verleden een uit Belgie naar Afghanistan uitgezette vluchteling door de Taliban gedood. [11]
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [12]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [13]Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”Met alle respect:
Klinkklare onzin.U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [14]Sterker nog:Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [15] en de recentelijkgedode Afghaanse vluchteling [16] door de KLM
zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?
EPILOOGMet uw medewerking aan de uitzetting van deze vluchteling en andere
Afghanen naar Afghanistan draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door oorlog/aanslagen.
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar met de regelmaat van
de klok aanslagen worden gepleegd of Afghaanse burgers omkomen door
NAVO bombardementen [17]Een dringend verzoek dus, in het vervolg af te zien vanmedewerking aan deportaties van vluchtelingen naar Afghanistanen andere gevaarlijke gebieden.Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht deze vluchteling en andereniets overkomen.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
[1]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN 24 JARIGE
AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-van-een-24-jarige- afghaanse-vluchteling-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N NAAR ONVEILIG AFGHANISTANOP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-familie-n-naar- onveilig-afghanistan-op- maandag-29-julibrief-aan-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.N. NAAR ONVEILIG AFGHANISTANOP 28 JULI/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-de-heer-m-n-naar- onveilig-afghanistan-op-28- julibrief-aan-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAWAD HUSSEINIOP ZATERDAG 15 JUNI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEFAAN DE KLM
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-fawad-husseni-op- zaterdag-15-junibrief-aan-de- klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIGAFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-yassir-s-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- de-klm/
UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/2012parwais-sangari-uitgezet-ondanks-protestgewetenloosheid-belgische-staat-en-klmbrief-aan-klm/

[2]
RIJKSOVERHEIDAMBTSBERICHT AFGHANISTAN24 DECEMBER 2013
http://www.rijksoverheid.nl/ documenten-en-publicaties/ ambtsberichten/2013/12/24/ algemeen-ambtsbericht- afghanistan.html

[3]
AFGHANISTANHUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2014
http://www.hrw.org/world- report/2014/country-chapters/ afghanistan

[4]NOSDODEN BIJ BOMAANSLAG KABUL11 JUNI 2013
http://nos.nl/artikel/516804- doden-bij-bomaanslag-kabul. html
[5]BBCGUN AND ROCKET ATTACK NEAR KABUL AIRPORT10 JUNI 2013
http://www.bbc.co.uk/news/ world-asia-22837901

[6]HUFFINGTON POSTAFGHAN POLICE KILLED: 6 OFFICERS FOUNDSHOT DEAD AT CHECKPOINT13 JUNI 2013
http://www.huffingtonpost.com/ 2013/06/13/afghan-police- killed_n_3432947.html
[7]
RIJKSOVERHEIDREISADVIES AFGHANISTAN
http://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/reisadviezen/ afghanistan

[8]KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N NAAR ONVEILIG AFGHANISTANOP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-familie-n-naar- onveilig-afghanistan-op- maandag-29-julibrief-aan-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIGAFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-yassir-s-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- de-klm/
UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ 2012parwais-sangari-uitgezet- ondanks- protestgewetenloosheid- belgische-staat-en-klmbrief- aan-klm/

[9]MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELINGNAAR ONVEILIG SOMALIEASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ medeplichtigheid-klm-aan- uitzetting-somalische- vluchteling-naar-onveilig- somalie/
[10]VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml
[11]
PROGRESS LAW20 JARIGE AFGHAAN AREF VERMOORD DOOR TALIBAN15 OCTOBER 2013
http://www.progresslaw.net/? pg=520&id=1026
DE WERELD MORGEN”TERUGGESTUURDE” AFGHAANSE ASIELZOEKER VERMOORDDOOR TALIBAN14 OCTOBER 2013
https://www.dewereldmorgen.be/ artikels/2013/10/14/ teruggestuurde-afghaanse- asielzoeker-vermoord-door- taliban
[12]
MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHEVLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIEASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ medeplichtigheid-klm-aan- uitzetting-somalische- vluchteling-naar-onveilig- somalie/
[13]
REACTIE KLMOnze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESSMw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
Zie
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/[14]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/
[15]
VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml
[16]
PROGRESS LAW20 JARIGE AFGHAAN AREF VERMOORD DOOR TALIBAN15 OCTOBER 2013
http://www.progresslaw.net/? pg=520&id=1026
DE WERELD MORGEN”TERUGGESTUURDE” AFGHAANSE ASIELZOEKER VERMOORDDOOR TALIBAN14 OCTOBER 2013
https://www.dewereldmorgen.be/ artikels/2013/10/14/ teruggestuurde-afghaanse- asielzoeker-vermoord-door- taliban
[17]
HLN.BETIEN AFGHANEN, WAARONDER VIJF KINDEREN, GEDOOD BIJNAVO BOMBARDEMENT12 FEBRUARI 2013
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1578564/2013/02/13/Tien-Afghanen—waaronder-vijf-kinderen—gedood-bij-NAVO-bombardement.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!