De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM medeplichtigheid aan uitzetting A. Mavinga naar onveilig Angola dd 16 september/Brief aan KLM

KLM medeplichtigheid aan uitzetting A. Mavinga naar onveilig Angola dd 16 september/Brief aan KLM

dinsdag 16 september 2014 04:01
Spread the love

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING A. MAVINGA NAAR ONVEILIG ANGOLA/BRIEF AAN KLM

ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-a-mavinga-naar-onveilig-angolabrief-aan-klm/

AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENTDRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VANUW MEDEWERKING AAN DE UITZETTINGVAN DE HEER A. MAVINGA NAAR ONVEILIG ANGOLADD DINSDAG 16 SEPTEMBER   2014
Geachte DirectieGeacht ManagementBij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van de heer A. Mavingadd dinsdag 16 september [vandaag dus] naar Angola. [1]
Gegevens:Vertrekdatum: 16 september 2014Tijd: 21.10Vluchtnummer KLM 581

Dit ondanks de slechte mensenrechtensituatie in Angola [2]die voor u een reden zou moeten zijn, niet mee te werken aan de uitzetting.Daarnaast is er nog zijn hachelijke persoonlijke situatie.Mavinga is 15 jaar geleden gevlucht naar Nederland, omdathij niet wilde deelnemen aan de oorlog in Angola en is inmiddelsvader van drie dochters, van wie hij dan nu wordt gescheiden.De kans is groot, dat hij in Angola ernstige problemen krijgtvanwege zijn weigering tot vechten. [3]Maar los daarvan is er de slechte mensenrechtensituatiein het algemeen, waarvan hij gemakkelijk de dupe kan worden.Uit het volgende zal blijken, dat, kritische mensen nietop prijs worden gesteld.
MENSENRECHTEN
AMBTSBERICHT MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Met de mensenrechtensituatie in Angola is het deplorabelgesteld.Zo vermeldt het Algemeen Ambtsbericht van het Ministerievan Buitenlandse Zaken dd juni 2008, dat er sprake isvan onvoldoende toegeruste rechtsgang.Verder maken leger en politiefunctionarissen zich systematisch schuldigaan onrechtmatige arrestaties en detenties, mishandelingenafpersing, verkrachtingen en incidenteel, doodslag.Naar deze wandaden wordt lang niet altijd onderzoek ingesteld,waardoor de mensenrechtenschenders de hand boven hethoofd gehouden wordt.Zie bladzijde 32, Algemeen Ambtsbericht Angola dd juni 2008,onder de kop ”Nalevingen en schendingen”Het Algemeen Ambtsbericht vermeldt op bladzijde 34, dat vrijheidvan meningsuiting zeer beperkt is, doordat de informatie in handen isvan Staatsmedia en de onafhankelijke pers op allerleimanieren wordt onderdrukt en geintimideerd.
HUMAN RIGHTS WATCH

Dat deze situatie tot in deze tijd voortduurt bewijst wel het Jaarrapport2014 over Angola van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. [4]Daarin wordt gesproken over de schending van de vrijheid van meningsuiting,met de daarmee gepaard gaande arrestaties en mishandelingen. [5]Ook wordt bericht over willekeurige arrestaties en verdrijvingen vangroepen mensen uit hun woongebied. [6]
AMNESTY INTERNATIONAL
Ook Amnesty International wijst er op, dat de willekeurige arrestaties,detenties, folteringen en verdrijvingen van groepen mensen uit hun woongebied, nog steeds plaatsvinden. [7]
Het is duidelijk, dat het immoreel en onacceptabel is, medewerking te verlenen aan de uitzetting van een vluchteling naar een land waarin zulke ernstige mensenrechtenschendingen plaatsvinden.
UW VERANTWOORDELIJKHEID
In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechtsde vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op hetuitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [8]
Welnu, Geachte heer, mevrouw, die vlieger gaat niet op!Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijkvoor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die datop vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingente vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheidin de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aande uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voorde betreffende vluchteling van dien.Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
TENSLOTTE:
De feiten zijn u opnieuw gepresenteerd, zoals reeds eerder in correspondentie met u, in verband met de uitzettingen naar andere onveilige landenen/of oorlogsgebieden. [9]
Aan u dus het dringende verzoek,  niet mee te werken aan de uitzettingvan de heer A. Mavinga op 16 september [vandaag dus], noch aan andere uitzettingendoor de Nederlandse Overheid naar onveilige en oorlogsgebieden.
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheidzonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigenverantwoordelijkheid.Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van deNederlandse Overheid naar Angola en andere onveilige en oorlogsgebieden draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de heer A. Mavingaen anderen overkomt.
Dan hebt u bloed aan uw handen.Een dringende oproep verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting van de heer A. Mavinga en anderen.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
[1]
” De IND gaat voor de derde keer een poging wagen om Antonio Mavinga te deporteren.
…………..Morgen, 16-09-2014, zal deze vader van 3 dochters, ingezetene voor 15 jaar in Nederland, om 21:10 – het vluchtnummer is KLM581”
OCCUPY ROTTERDAMNIEUWE ACTIES TEGEN KLM NOODZAKELIJK OM DOCHTERSHUN PAPA NIET TE LATEN VERLIEZEN
http://www.occupyrotterdam.org/2014/09/nieuwe-acties-tegen-klm-noodzakelijk-om-dochters-hun-papa-niet-te-laten-verliezen/#.VBeHyJR_uYA

[2]
AMBTSBERICHT MINISTERIE VAN BUITENLANDSEZAKEN DD JUNI 2008
Hierin wordt gesproken over ernstige mensenrechtenschendingendoor politie en legerfunctionarissenzoals willekeurige arrestaties, intimidatie, mishandelingen,verkrachtingen en doodslag [blz 32]

HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2014/ANGOLA
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/angola

HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2014/ANGOLA
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/angola

HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2014/ANGOLA
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/angola

”Angola has not fulfilled its commitment to investigate and end arbitrary arrests, detentions and torture. Police and security forces continue to violate human rights with the same apparent impunity that marked the last review period. Despite Angola’s acceptance of recommendations, forced evictions continue to occur and the suppression of freedom of association and assembly, as well as freedom of expression and freedom of the press, have been intensified by the authorities.”
AMNESTY INTERNATIONALANGOLA: AMNESTY INTERNATIONALSUBMISSION FOR THE UN UNIVERSAL PERIODICREVIEW 20TH SESSION OF THE UPR WORKINGGROUP, OCTOBER-NOVEMBER 2014

http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR12/001/2014/en
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR12/001/2014/en/216a021e-8514-4cc5-92a0-978598559651/afr120012014en.pdf

[3]
ACHTERGRONDSITUATIE A. MAVINGA
OCCUPY ROTTERDAMKOM IN ACTIE EN HELP VOORKOMEN, DAT POLITIEKVLUCHTELING, VADER VAN DRIE DOCHTERS, DIE HIERGEBOREN ZIJN, VRIJDAGAVOND WORDT UITGEZET4 SEPTEMBER 2014
http://www.occupyrotterdam.org/2014/09/kom-in-actie-en-help-voorkomen-dat-politiek-vluchteling-vader-van-drie-dochters-die-hier-geboren-zijn-vrijdagavond-wordt-uitgezet/#.VBeJnJR_uYA

OPMERKING:De uitzettingen van Mavinga zijn tot twee keer toe opgeschort.

[4]

HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2014/ANGOLA
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/angola

[5]
HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2014/ANGOLA
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/angola

[6]
HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2014/ANGOLA
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/angola

[7]
”Angola has not fulfilled its commitment to investigate and end arbitrary arrests, detentions and torture. Police and security forces continue to violate human rights with the same apparent impunity that marked the last review period. Despite Angola’s acceptance of recommendations, forced evictions continue to occur and the suppression of freedom of association and assembly, as well as freedom of expression and freedom of the press, have been intensified by the authorities.”
AMNESTY INTERNATIONALANGOLA: AMNESTY INTERNATIONALSUBMISSION FOR THE UN UNIVERSAL PERIODICREVIEW 20TH SESSION OF THE UPR WORKINGGROUP, OCTOBER-NOVEMBER 2014

http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR12/001/2014/en
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR12/001/2014/en/216a021e-8514-4cc5-92a0-978598559651/afr120012014en.pdf

[8]
”Onze referentie:6397669001

Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/

[9]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEEDD 30 JANUARI/BRIEF AAN KLM
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-een-vluchteling-naar-onveilig-guinee-dd-30-januaribrief-aan-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIGGUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-heer-m-j-naar-onveilig-guinee-dd-23-julibrief-aan-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-de-heer-s-naar-onveilig-guineebrief-aan-klm/
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN24 JARIGE AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIGAFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-een-24-jarige-afghaanse-vluchteling-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/

MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIEASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!