De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM medeplichtigheid aan tweede poging tot uitzetting van hongerstaker Issa K naar onveilig Guinee/Brief aan de KLM

KLM medeplichtigheid aan tweede poging tot uitzetting van hongerstaker Issa K naar onveilig Guinee/Brief aan de KLM

dinsdag 11 juni 2013 05:34
Spread the love
     KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN TWEEDE POGING TOT UITZETTINGHONGERSTAKER ISSA K NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN DE KLM Zie ook  http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-tweede-poging-tot-uitzetting-hongerstaker-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/ Geachte lezers, Zoals u zich wellicht kunt herinneren schreef ik reeds eerder de KLMaan met het dringende appel, geen medewerking te verlenen aan de uitzetting van de Guinese honger endorststaker Issa Koubaly op dinsdag 4 juni anno Domini 2013.Dat deze uitzetting op het laatste moment werd afgeblazen, hing nietsamen met een plotseling oprispend KLM geweten, maar met eeninterne beslissing binnen de Dienst Terugkeer en Vertrek. Aangezien Koulibaly op woensdag 12 juni opnieuw dreigt te wordenuitgezet, heb ik onderstaande brief aan de KLM geschreven Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 

 AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DEUITZETTING OP WOENSDAG 12 JUNI  VAN DE GUINESEVLUCHTELING ISSA K NAAR GUINEE Geachte DirectieGeacht Management Hierbij wil ik gaarne uw aandacht vragen voor het volgende: Volgens uit zeer betrouwbare bron afkomstige informatie bentu voornemens, op woensdag 12 juni uw medewerking te verlenenaan de uitzetting van de reeds drie weken in hongerstaking zijndeGuinese vluchteling Issa Koulibaly naar Guinee. Datum Woensdag 12 juni  Tijdstip8.00 uur KLM Vluchtnummer:Kl 1229 Reeds eerder schreef ik u aan ten behoeve van Koulibaly, toen uwvliegmaatschappij bereid was, medewerking te verlenen aanzijn uitzetting  vorige week dinsdag 4 juni Zie geheel onderin mijn eerdere brief aan u. Dat die uitzetting toen op het laatste moment is afgeblazen heeftniet gelegen aan een oprisping van uw KLM geweten, maar aaneen interne beslissing binnen de Dienst Terugkeer en Vertrek [1], die nukennelijk wel groen licht heeft gegeven voor de uitzetting van Issa Koulibaly. Opnieuw dus een dringend appel op u, geen medewerking te verlenen aande uitzetting van Issa Koulibaly Reden: Zijn slechte medische conditie [Koulibaly is nog steeds inhongerstaking] en de onveilige en slechte mensenrechtensituatie in Guinee. 

 NOGMAALS TE UWER INFORMATIE:  MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie ineen land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen vande Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de mensenrechtensituatie in Guinee: Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guineeis de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijkerechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slechtZie bliz 21 t/m 33,  Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [2] VEILIGHEIDSSITUATIE Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolgevan politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapendegroepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [3]Vooral in hoofdstad Conakry, waarnaar Issa Koulibaly direct wordtuitgezet [en u uw medewerking aan verleent] is ten gevolge van politiekeen etnische tegenstellingen de situatie uiterst gespannen en onveiligZie blz 12 en 13, Ambtsbericht [4] REISADVIES GUINEE Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”niet essentiele reizen” worden ontraden [5]Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.Ik ga ervanuit, dat u zich daarvan bewust bent. DORSTSTAKING/MEDISCHE CONDITIE VAN ISSA KOULIBALY Wat voor Issa Koulibaly  het meest cruciaal is, is het feit, dat totuitzetting wordt overgegaan ondanks het feit, dat hij nog in hongerstakingis.Dat is levensgevaarlijk!Hij is in die drie weken hongerstaking 20 procent van zijngewicht kwijtgeraakt en weegt nu nog slechts 64 kilo. Bekijkt u deze foto’s maar eens http://deportatieverzet.nl/schimmige-documenten-en-een-deportatie-deal/ In een brochure dringt de Johannes Wierstichting nadrukkelijkaan op een intensieve medische begeleiding NA een dorststaking. [6] U begrijpt uiteraard wel, dat dan uitzetting wanneer iemand nog dorststaker iszeer riskant is, in de eerste plaats voor de asielzoeker zelf, maar ook voor u als luchtvaartmaatschappij.Wanneer hem onderweg iets overkomt, bent u verantwoordelijk. UW VERANTWOORDELIJKHEID In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op het uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [7]Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op! Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijkvoor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die datop vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingente vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheidin de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid. Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aande uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voorde betreffende vluchteling van dien. Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af. TENSLOTTE: De feiten zijn u weer eens gepresenteerd: Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.En vooral over het feit, dat Issa Koulibaly ten gevolge van zijn hongerstakingnog intensieve medische zorg nodig heeft en derhalve NIET fit to fly is. Aan u dus het dringende verzoek, niet mee te werken aan de uitzettingdoor de Nederlandse Overheid.We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles. U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigenverantwoordelijkheid. Wanneer u toch overgaat tot uitzetting en zijn medische conditie verslechtert,bent u daarvoor direct verantwoordelijk.Ook draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat Issa K overkomtna uitzetting naar Guinee. Dan hebt u bloed aan uw handen. Wederom een vriendelijk verzoek dus om af te zien medewerking aan uitzettingvan Issa Koulibaly Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam   [1] UITZETTING HONGERSTAKER OP LAATSTE MOMENT UITGESTELD3 JUNI 2013 http://www.prime95.nl/MainW/2013/06/03/uitzetting-hongerstaker-op-laatste-moment-uitgesteld/    [2] ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [3] ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [4] ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [5] REISADVIES GUINEE http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/guinee  [6]  JOHANNES WIERSTICHTINGHET BELANG VAN GOEDE NAZORG NA EEN HONGER EN DORSTSTAKING http://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/Standpunt%20tav%20het%20belang%20van%20goede%20nazorg%20na%20honger-%20en%20dorststaking.pdf  [7] 

Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

 KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/  EERDEREBRIEF AAN KLM OVER MEDEWERKING AAN UITZETTING HONGERSTAKERISSA KOULIBALY OP 4 JUNI 2013    AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DEUITZETTING OP DINSDAG 4 JUNI  VAN DE GUINESEVLUCHTELING ISSA K NAAR GUINEE Geachte DirectieGeacht Management Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat uvoornemens bent, op dinsdag 4 juni uw medewerking te verlenenaan de uitzetting van de Guinese vluchteling, Issa Knaar GuineeIk verzoek u dringend, hiervan af te zien vanwege zijn slechte medischeconditie [als gevolg van een dorststaking] en de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee. Gegevens: Vertrekdatum 4 juni 2013Tijd 06.55Vluchtnummer KL 1721   TOELICHTING MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie ineen land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen vande Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de mensenrechtensituatie in Guinee: Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guineeis de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijkerechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slechtZie bliz 21 t/m 33,  Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [1] VEILIGHEIDSSITUATIE Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolgevan politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapendegroepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [2] REISADVIES GUINEE Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”niet essentiele reizen” worden ontraden [3]Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.Ik ga ervanuit, dat u zich daarvan bewust bent. DORSTSTAKING/MEDISCHE CONDITIE VAN ISSA K. Wat voor Issa K het meest cruciaal is, is het feit, dat totuitzetting wordt overgegaan ondanks het feit, dat hij in dorststakingis.Dat is levensgevaarlijk!In een brochure dringt de Johannes Wierstichting nadrukkelijkaan op een intensieve medische begeleiding NA een dorststaking. [4] U begrijpt uiteraard wel, dat dan uitzetting wanneer iemand nog dorststaker iszeer riskant is, in de eerste plaats voor de asielzoeker zelf, maar ook voor u als luchtvaartmaatschappij.Wanneer hem onderweg iets overkomt, bent u verantwoordelijk. UW VERANTWOORDELIJKHEID In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op het uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [5]Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op! Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijkvoor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die datop vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingente vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheidin de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid. Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aande uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voorde betreffende vluchteling van dien. Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af. TENSLOTTE: De feiten zijn u gepresenteerd: Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.En vooral over het feit, dat Issa K ten gevolge van zijn dorststakingnog intensieve medische zorg nodig heeft en derhalve NIET fit to fly is. Aan u dus het dringende verzoek, niet mee te werken aan de uitzettingdoor de Nederlandse Overheid.We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles. U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigenverantwoordelijkheid. Wanneer u toch overgaat tot uitzetting en zijn medische conditie verslechtert,bent u daarvoor direct verantwoordelijk.Ook draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat Issa K overkomtna uitzetting naar Guinee. Dan hebt u bloed aan uw handen. Een vriendelijk verzoek dus om af te zien medewerking aan uitzettingvan Issa K. Vriendelijke groetenAstrid Essed    [1] ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [2] ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [3] REISADVIES GUINEE http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/guinee  [4]  JOHANNES WIERSTICHTINGHET BELANG VAN GOEDE NAZORG NA EEN HONGER EN DORSTSTAKING http://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/Standpunt%20tav%20het%20belang%20van%20goede%20nazorg%20na%20honger-%20en%20dorststaking.pdf  [5] 

Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

 KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!