De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM medeplichtigheid aan mishandeling en intimidatie van het gezin Zarifi bij hun deportatie naar Afghanistan

KLM medeplichtigheid aan mishandeling en intimidatie van het gezin Zarifi bij hun deportatie naar Afghanistan

zaterdag 5 augustus 2017 18:29
Spread the love

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN MISHANDELING, INTIMIDATIEEN EXTREME VRIJHEIDSBEROVING VAN HET GEZIN ZARIFI BIJHUN DEPORTATIE NAAR AFGHANISTAN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-mishandeling-intimidatie-en-extreme-vrijheidsberoving-van-het-gezin-zarifi-bij-hun-deportatie-naar-afghanistan/

AAN:

KLM, DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp: Uw medeplichtigheid aan intimidatie, mishandelingen deportatie van het gezin Zarifi, naar Afghanistan
Geachte DirectieGeacht Management
Zoals u bekend heb ik u op 31 juli jongstleden een brief gestuurd overuw medewerking c.q. medeplichtigheid aan de deportatie van het gezinZarifi naar onveilig Afghanistan.Zie de brief, geheel onderin.Dat was niet de eerste keer, dat ik u aanschreef:In het verleden heb ik u regelmatig over uw medewerking aandeportaties naar onveilige landen/gebieden de oren gewassen. [1]
U wist dus heel goed, hoe de situatie, vaak bevestigd door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human RightsWatct, alsmede door het Ambtsberichten van de Rijksoverheid en negatieve reisadviezen, aldaar is en was/bent dus verplicht, op humanitaire enmorele gronden, daarvan af te zien!
Alles aan dovenmansoren gezegd!
Ook nu weer hebt u uw minderwaardige medewerking verleend!Toegegeven:Mijn brief van 31 juli was een ”achteraf” brief, u kon er niet meer vanafzien, maar u bent, nogmaals, in het verleden vaak genoeg doormij en anderen gewaarschuwd en ook deze keer had u van anderenop tijd signalen opgevangen!
Inmiddels is bekend geworden, hoe het bij deze deportatie aan toe gegaan is!
De familie Zarifi werd vorige week zaterdag 29 juli APART VAN ELKAARAAN HANDEN EN VOETEN VASTGETAPED MET ELK TWEE MARECHASSEES ”ESCORT” [OOK DE KINDEREN] gedeporteerdop uw vlucht. [2]
Met uw medeweten.Onder uw medeverantwoordelijkheid!
Niet alleen gaat uw argument, dat u deze mensen vervoert””in opdracht van de autoriteiten” niet op, omdat ”Befehl ist Befehl”sinds de processen van Neurenberg niet meer geldig is [ja, zo hardzeg ik dat!] [3], in dit geval ziet u wat er in UW vliegtuiggebeurt en had u een dergelijke behandeling van mensen, in uwvliegtuig, moeten weigeren!
Dat hebt u niet gedaan.
U hebt zichzelf schuldig gemaakt aan [kinder] mishandeling,geestelijke en lichamelijke foltering en extreme vrijheidsberoving.

Nogmaals roep ik u op, van alle deportaties naar Afghanistan enandere onveilige landen af te zien.Om van een dergelijke inhumane behandeling nog maarte zwijgen.
GA U SCHAMEN!

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 

NOTEN EN DAARONDER MIJN EERDERE BRIEF

[1]

https://www.astridessed.nl/?s= KLM

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEERR JYAQOBE NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED  https://www.astridessed.nl/klm -medeplichtigheid-aan-uitzetti ng-van-de-heer-r-jyaqobe-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- klm/  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VANDE HEER FEDA MOHAMMED AMIRI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED https://www.astridessed.nl/klm -medeplichtigheid-aan-uitzetti ng-van-de-heer-feda-mohammed-a miri-naar-onveilig-afghanistan brief-aan-klm/  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEER A NAARONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED https://www.astridessed.nl/klm -medeplichtigheid-aan-uitzetti ng-van-de-heer-a-naar-onveilig -afghanistanbrief-aan-klm/  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN 24 JARIGEAFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED  https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-van-een-24-jarige- afghaanse-vluchteling-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- klm/   KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N NAAR ONVEILIG AFGHANISTANOP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED   https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-familie-n-naar- onveilig-afghanistan-op- maandag-29-julibrief-aan-klm/     KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.N. NAAR ONVEILIG AFGHANISTANOP 28 JULI/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED    https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-de-heer-m-n-naar- onveilig-afghanistan-op-28- julibrief-aan-klm/    KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAWAD HUSSEINIOP ZATERDAG 15 JUNI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEFAAN DE KLM    https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-fawad-husseni-op- zaterdag-15-junibrief-aan-de- klm/     KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIGAFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED    https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-yassir-s-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- de-klm/     UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED   https://www.astridessed.nl/201 2parwais-sangari-uitgezet-onda nks-protestgewetenloosheid-bel gische-staat-en-klmbrief-aan-k lm/

[2]

”De familie Zarifi werd vorige week zaterdag apart van elkaar en met handen en voeten vastgetaped met elk twee marechaussees ‘escort’ (dus ook de kinderen!) gedeporteerd per KLM vlucht. Nu in Kabul 14 dagen in opvang. En zoek het daarna maar lekker zelf uit met je kinderen. Over een week staan ze op straat. Dit is de verantwoordelijkheid van Neederland en Fort Europa!”

GEZIN MET KINDEREN GEDEPORTEERD: ALLEN AAN HANDENEN VOETEN GEBONDEN

https://no-border.nl/gezin-met -kinderen-gedeporteerd-allen- aan-handen-en-voeten-gebonden/

[3]

””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.This principle could be paraphrased as follows: “It is not an acceptable excuse to say ‘I was just following my superior’s orders'”.”

WIKIPEDIANUREMBERG PRINCIPLES/PRINCIPLE IV
https://en.wikipedia.org/wiki/ Nuremberg_principles# Principle_IV

BRON
WIKIPEDIA
NUREMBERG PRINCIPLES
https://en.wikipedia.org/wiki/ Nuremberg_principles

Tomediarelations@klm.com KLMCCKLM Cares
Jul 31 at 2:22 AMAAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw medeplichtigheid aan de uitzetting van hetgezin Zarifi
Geachte DirectieGeacht Management
Ondanks dringende verzoeken in uw richting,hebt u recentelijk meegewerkt aan de uitzettingvan de familie Zarifi naar Afghanistan.
Vertrekdatum: 29 juli Tijd: 14.25Vluchtnummer KL 871
Hiermee bent u medeplichtig aan en medeverantwoordelijkvoor de inhumane gevolgen van deze uitzetting en geef ik umiddels deze brief een flink verbaal pak slaag.
Want u moet u diep schamen, gezien de onveiligheid van desituatie in Afghanistan in het algemeen en de byzonder hachelijkesituatie van de familie Zafiri in het byzonder!
Over die onveiligheid heb ik u diverse malen aangeschreven. [1]Ook heb ik u keer op keer gewezen op het door de NederlandseOverheid uitgegeven negatieve reisadvies voor Afghanistan.Het meest recente vermeldt, NIET REIZEN in Afghanistan! [2]Ik citeer”Reis niet naar Afghanistan. Er is een accuut ontvoeringsrisico in heel Afghanistan, vooral in Kabul.”Verder in het reisadvies:”Het is in heel Afghanistan onrustig en onveilig. Vrijwel dagelijks zijn er aanslagen en gewapende incidenten. Daarbij vallen gewonden en doden. De strijdende partijen zijn politie, leger, de Taliban en andere terreurbewegingen. De aanslagen zijn gericht tegen de regering van Afghanistan, maar ook tegen Westerse doelen.” [3]
Als de situatie voor reizigers zo onveilig is, moge duidelijk zijn,dat vluchtelingen niet kunnen worden uitgezet naar een dergelijk onveiligland!Keer op keer heb ik u hierop gewezen, ondersteund door links/bewijsmateriaal, maar toch gaat u vrolijk door met het meewerkenaan dergelijke uitzettingen.Deportaties is een beter woord!
FAMILIE ZAFIRI
Wat het allemaal nog erger maakt is de specifieke situatievan de familie Zafiri:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat de moeder van hetgezin hartproblemen heeft, maar dat de medicatie is gestoptsinds het gezin van de gezinslocatie Burgum naar de geslotengezinsvoorziening in Kamp Zeist is overgebracht.U hebt dus ook nog eens een ernstig zieke vrouw vervoerd!Als haar iets was overkomen, was u hoofdverantwoordelijk,want uw luchtvaartmaatschappij heeft haar vervoerd!
Maar er is NOG meer.
Het gezin Zafiri behoort tot een vervolgde sjiietische minderheidsgroep, de Hazara, die te kampen heeftmet discriminatie, fysiek geweld en vanaf eind 2016regelmatig slachtoffer zijn van aanslagen!Dat kunt u zowel in het Ambtsbericht van de Rijksoverheidals bij mensenrechtenorganisatie Human RightsWatch nalezen. [4]
Bent u hiervan niet op de hoogte?Geen excuus, Geachte Directie, Geacht management.
Wanneer u mensen vervoert, die niet vrijwillig met u meegaan[hier dus gedwongen uitzettingen] dan hoort u zich te informerenover de situatie in het land, waarnaar ze worden uitgezet.Als ik op de hoogte kan komen, kunt u dat ook!
Dan is het uw morele plicht, want u vervoert ze!

BEFEHL IST BEFEHL WERKT NIET MEER!
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [5]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [6]
Welnu, Geachte Directie, Management, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:
Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [7]
Sterker nog:Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [8] door de KLM zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.Kunt u daarmee leven?
Hetzelfde geldt ook voor dit gezin.

EPILOOG
Met de door u verleende medewerking aan de uitzetting van dit gezin en andere
Afghanen naar Afghanistan draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door oorlog/aanslagen en andere menaenrechtenschendingen.Bovendien is de moeder hartpatiente en is er een ernstig tekort aan goede  medische zorg in Afghanistan of deze is peperduur.Lees het verslag van Artsen Zonder Grenzen er maar op na! [9]
Vanwege de gevaarlijke en inhumane situatie dus eendringend verzoek aan u, verder af te zien vandeportaties naar Afghanistan en andere gevaarlijke gebieden.Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht deze vluchteling en anderen iets overkomen!
Ik reken erop, dat u hieraan gehoor geeft.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEERR JYAQOBE NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/klm -medeplichtigheid-aan-uitzetti ng-van-de-heer-r-jyaqobe-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- klm/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VAN DE HEER FEDA MOHAMMED AMIRI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED https://www.astridessed.nl/klm -medeplichtigheid-aan-uitzetti ng-van-de-heer-feda-mohammed-a miri-naar-onveilig-afghanistan brief-aan-klm/  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEER A NAARONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED https://www.astridessed.nl/klm -medeplichtigheid-aan-uitzetti ng-van-de-heer-a-naar-onveilig -afghanistanbrief-aan-klm/
  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN 24 JARIGEAFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
 https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-van-een-24-jarige- afghaanse-vluchteling-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- klm/
  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N NAAR ONVEILIG AFGHANISTANOP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED   https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-familie-n-naar- onveilig-afghanistan-op- maandag-29-julibrief-aan-klm/
    KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.N. NAAR ONVEILIG AFGHANISTANOP 28 JULI/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
   https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-de-heer-m-n-naar- onveilig-afghanistan-op-28- julibrief-aan-klm/
   KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAWAD HUSSEINIOP ZATERDAG 15 JUNI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEFAAN DE KLM
   https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-fawad-husseni-op- zaterdag-15-junibrief-aan-de- klm/
    KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIGAFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED
   https://www.astridessed.nl/klm – medeplichtigheid-aan- uitzetting-yassir-s-naar- onveilig-afghanistanbrief-aan- de-klm/
    UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED
  https://www.astridessed.nl/201 2parwais-sangari-uitgezet-onda nks-protestgewetenloosheid-bel gische-staat-en-klmbrief-aan-k lm/

[2]

RIJKSOVERHEIDREISADVIES AFGHANISTAN

https://www.nederlandwereldwij d.nl/reizen/reisadviezen/afgha nistan

[3]

Algemeen

 

Niet reizen

Reis niet naar Afghanistan. Er is een accuut ontvoeringsrisico in heel Afghanistan, vooral in Kabul. Wees uitermate voorzichtig en houd u aan de volgende adviezen:

  • Verplaats niet onnodig of blijf niet onnodig op straat.
  • Voorkom zoveel mogelijk vaste patronen in dagindeling.
  • Maak afspraken over een adequate toegangscontrole van woon- en werklocatie.
  • Laat collega’s of vrienden weten waar u bent tijdens afspraken buiten de deur.
  • Zorg dat u goede kennis heeft van de omgeving waar u verblijft.
  • Houd een telefoon met geprogrammeerde noodtelefoonnummers bij de hand.

Regelmatig onrust, geweld en aanslagen

Het is in heel Afghanistan onrustig en onveilig. Vrijwel dagelijks zijn er aanslagen en gewapende incidenten. Daarbij vallen gewonden en doden. De strijdende partijen zijn politie, leger, de Taliban en andere terreurbewegingen. De aanslagen zijn gericht tegen de regering van Afghanistan, maar ook tegen Westerse doelen.In Afghanistan kunnen demonstraties voorkomen die tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties.”
RIJKSOVERHEIDREISADVIES AFGHANISTAN

https://www.nederlandwereldwij d.nl/reizen/reisadviezen/afgha nistan

[4]

RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICHT AFGHANISTAN15 NOVEMBER 2016blz 79 t/m 81

https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/ambtsberichten/ 2016/11/15/algemeen- ambtsbericht-afghanistan

HUMAN RIGHTS WATCHAFGHANISTAN’S SHIA HAZARA SUFFER LAST ATROCITY13 OCTOBER 2016
https://www.hrw.org/news/2016/ 10/13/afghanistans-shia- hazara-suffer-latest-atrocity

[5]
  MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHEVLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIEASTRID ESSED
   https://www.astridessed.nl/ medeplichtigheid-klm-aan- uitzetting-somalische- vluchteling-naar-onveilig- somalie/
   [6]  REACTIE KLM Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESSMw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
  Zie  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
   https://www.astridessed.nl/ klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/
   [7] KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
   https://www.astridessed.nl/ klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/
   [8]  VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
   http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[9]

”Elke dag ervaren Afghanen de gevolgen van decennia van oorlog en conflict. Er gaat geen week voorbij zonder dat kogels, bommen of landmijnen mensen verwonden of doden. En het conflict neemt niet af.
Tegelijkertijd is er een enorm tekort aan goede medische zorg in Afghanistan. Er is te weinig personeel voorhanden in veel overheidsziekenhuizen en vaak zijn er ook meer patiënten dan ze aankunnen. Privé-klinieken zijn onbetaalbaar voor vele mensen. Het is ook zeer moeilijk voor mensen om ziekenhuizen, klinieken en gezondheidsposten te bereiken: de wegen zijn onveilig, de afstanden groot en veel mensen hebben geen geld voor vervoer.”

ARTSEN ZONDER GRENZENAFGHANISTAN

Afghanistan

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!