De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

maandag 15 mei 2017 14:47
Spread the love

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTINGVAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-de-uitzetting-van-een-vluchteling-naar-onveilig-soedanbrief-aan-klm/

AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VANUW MEDEWERKING AAN DE UITZETTINGVAN DE UIT SOEDAN [HET NUBA-GEBERGTE] AFKOMSTIGEVLUCHTELING NAAR ONVEILIG EN GEVAARLIJK SOEDAN
TIJDSTIP EN DATUM UITZETTINGDINSDAG 16 MEI OM 12.50

Geachte Directie
Geacht Management Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
U bent voornemens, mee te werken aan de uitzetting van eenuit het Nuba-Gebergte in Soedan afkomstige vluchteling.
Tijdstip en datum :Dinsdag 16 mei, om 12.50Vluchtnummer: KL0565
Hieraan mag u onder geen beding meewerken, vanwege deextreem slechte mensenrechtensituatie in Soedan in hetalgemeen en de extra risico’s voor deze jongeman in het byzonder.

MENSENRECHTENSITUATIE SOEDAN/IN HET ALGEMEEN

De mensenrechtensituatie in Soedan is niet alleen decennialangin verbijsterend slecht: Oneerlijke processenFolteringenBuitengerechtelijke ecexutiesOnderdrukking vrijheid van meningsuiting [1]

Het jarenlange conflict in Darfur, waarin oorlogsmisdaden,massaverkrachtingen en etnische zuiveringen aan de ordevan de dag waren [2] en nog steeds zijn [3], heeft er zelfs toe geleid, dat het InternationaalStrafhof in Den Haag, tegen president en dictator Omar Bashireen arrestatiebevel heeft uitgevaardigd met als aanklachtenoorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheiden genocide! [4]Deze president is tot nu toe nog steeds niet uitgeleverd [5]en gaat vrolijk door op de ingeslagen weg! [6]
Geen land dus waar een vluchteling naartoe moet wordenuitgezet, dat mag duidelijk zijn.

MENSENRECHTENSITUATIE UIT TE ZETTENVLUCHTELING/UW INZET
Nog los van de algemene gevaarlijke situatie, isde specifieke mensenrechtensituatie van de uit tezetten vluchteling zeer gevaarlijk:Hij is namelijk afkomstig uit het Nuba Gebergte enbehoort tot het Nuba volk.Het Nuba Gebergte ligt in Zuid-Kordofan.Deze mensen waren en zijn nog steeds doelwit vanbombardementen door het Soedanese leger, watreeds vele slachtoffers heeft geeist en nog steeds doet. [7]
Ik hoef u, hopelijk, niet te vertellen, dat het bombarderen vanburgers en/of burgerdoelen, verboden isen oorlogsmisdaden zijn. [8]

Dit alles [en zie de noten!]  moet voor u al reden genoeg zijn, niet meete werken aan de uitzetting van deze vluchteling naar Soedan.Bovendien:Ook het reisadvies van de Nederlandse Overheid naarSoedan, en vooral het gebied waar de vluchtelingvandaan komt, is in een woord negatief:
Ik citeer

Niet reizen

Reis niet naar:

 • Darfur;
 • Abyei;
 • Zuid-Kordofan;
 • Blue Nile;
 • (delen van) White Nile en Noord-Kordofan;
 • Het grensgebied met Libië.” [9]

Weet u het nog?Het Nuba volk woont grotendeels inZuid-Kordofan………

Welnu, als het reizen voor reizigers aldaar zo gevaarlijk is, dat het dringend wordt afgeraden, magduidelijk zijn, hoe groot het veiligheidsrisico isvoor een vluchteling, afkomstig uit het gebied, waar men dagelijks blootstaat aanbombardementen!
Ik vraag, nee EIS van u, dat u niet meewerktaan de uitzetting van deze vluchteling.Anders bent u medeverantwoordelijk, ja, medeplichtig aan de eventuele mensenrechtenschendingen waaraan hij blootstaat!

UW VERANTWOORDELIJKHEID

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [10]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [11]
Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:
Klinkklare onzin.U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [12]
Sterker nog:Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [13] door de KLM zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?

EPILOOG

Ik heb u gewezen op de deplorabele mensenrechtensituatie in Soedan, zoals bevestigd door gerennommeerde mensenrechtenorganisaties alsAmnesty International en Human Rights Watch. [14]Dat de president, tegen wie door het InternationaalStrafhof in Den Haag een arrestatiebevel is uitgevaardigd,nog steeds in functie is en vrolijk doorgaat op deingeslagen weg, bewijst eens te meer de gevaarlijkesituatie.
Het is daarom uw morele plicht, NIET mee te werken aan de uitzetting van iedere vluchteling,die naar Soedan, maar ook andere gevaarlijke landenals Afghanistan, Irak, Syrie etc [er zijn er natuurlijkmeer] wordt uitgezet.
Doet u dat toch, dan bent u moreel en politiekmedeverantwoordelijk aan het onrecht, dat hen daaroverkomt.
Daar kunt u zich niet uitpraten, want u hebt EN houdt uw eigen verantwoordelijkheid.

Ik reken op uw medewerking!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN: END UNFAIR TRIALS

https://www.hrw.org/news/2008/ 06/25/sudan-end-unfair-trials


HUMAN RIGHTS WATCHSTUDENTS, ACTIVISTS, AT RISK OF TORTURE25 MAY 2016

https://www.hrw.org/news/2016/ 05/25/sudan-students-activists -risk-torture

AMNESTY INTERNATIONALSUDAN STATE SPONSORED ASSAULT ON FREEDOM OFEXPRESSION AROUND ELECTIONS23 APRIL 2015
https://www.amnesty.org/en/pre ss-releases/2015/04/sudan-stat e-sponsored-assault-on-freedom -of-expression-around-election s/

THE GUARDIANSUDAN’S MEDIA IS BEING SUPPRESSED ON SECESSION

https://www.theguardian.com/co mmentisfree/libertycentral/201 0/jul/10/sudan-media-suppresse d-secession-referendum

[2]

HUMAN RIGHTS WATCH
MEN WITH NO MERCYRAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINSTCIVILIANS IN DARFUR, SUDAN9 SEPTEMBER 2015

https://www.hrw.org/report/201 5/09/09/men-no-mercy/rapid-sup port-forces-attacks-against-ci vilians-darfur-sudan

HUMAN RIGHTS WATCHQ & A: CRISIS IN DARFUR
https://www.hrw.org/news/2008/ 04/25/q-crisis-darfur

HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN: MASS RAPE BY ARMY IN DARFUR11 FEBRUARY 2015
https://www.hrw.org/news/2015/ 02/11/sudan-mass-rape-army-dar fur

UITPERS.BEDE HUMANITAIRE CRISIS IN DARFOER GEZIEN TEGEN HETLICHT VAN DE INTERNATIONALE POLITIEKASTRID ESSEDSEPTEMBER 2004

http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/printartikel.php?id=849

[3]

HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES: INACTION ON DARFUR, AGAIN17 FEBRUARY 2016

https://www.hrw.org/news/2016/ 02/17/dispatches-inaction-darf ur-again

HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN: MASS RAPE BY ARMY IN DARFUR11 FEBRUARY 2015
https://www.hrw.org/news/2015/ 02/11/sudan-mass-rape-army-dar fur

HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN: SPECIAL FORCES RAMPAGES IN DARFUR9 SEPTEMBER 2015

https://www.hrw.org/news/2015/ 09/09/sudan-special-force-ramp ages-darfur

HUMAN RIGHTS WATCHUN SHOULD END SILENCE ON RIGHTS ABUSES21 AUGUST 2014

https://www.hrw.org/news/2014/ 08/21/darfur-un-should-end-sil ence-rights-abuses

[4]

ICCAL BASHIR CASE

https://www.icc-cpi.int/darfur /albashir

ICCTHE PROSECUTOR V OMAR BASHIRALLEGED CRIMES [NON-EXHASUTIVE LIST]

https://www.icc-cpi.int/darfur /albashir/pages/alleged-crimes .aspx

”On 14 July 2008, the Chief Prosecutor of the International Criminal Court (ICC), Luis Moreno Ocampo, alleged that al-Bashir bore individual criminal responsibility for genocidec rimes against humanity, and war crimes committed since 2003 in Darfur.[17] The prosecutor accused al-Bashir of having “masterminded and implemented” a plan to destroy the three main ethnic groups—FurMasalit, and Zaghawa—with a campaign of murder, rape, and deportation.” 
WIKIPEDIAINDICTMENT BY THE ICC

https://en.wikipedia.org/wiki/ Omar_al-Bashir#Indictment_by_t he_ICC

BRON
WIKIPEDIAOMAR AL BASHIR

https://en.wikipedia.org/wiki/ Omar_al-Bashir

[5]

HUMAN RIGHTS WATCHJORDAN: ARREST SUDAN’S BASHIR28 MARCH 2017

https://www.hrw.org/news/2017/ 03/28/jordan-arrest-sudans-bas hir

[6]

”The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight.”

HUMAN RIGHTS WATCH’HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN3 MAY 2017

https://www.hrw.org/news/2017/ 05/03/human-rights-benchmarks- sudan

[7]

”The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity. ”

HUMAN RIGHTS WATCH’HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN3 MAY 2017

https://www.hrw.org/news/2017/ 05/03/human-rights-benchmarks- sudan

”Armed conflicts persisted in Darfur, Blue Nile and South Kordofan, leading to civilian casualties and widespread disruption and hardship.”

AMNESTY INTERNATIONALANNUAL REPORTSUDAN 2016/2017

https://www.amnesty.org/en/cou ntries/africa/sudan/report-sud an/

NRCSOEDAN CREEERT HONGERSNOOD NUBA VOLK15 NOVEMBER 2012

https://www.nrc.nl/nieuws/ 2012/11/15/soedan-creeert- hongersnood-nuba-volk- 12578234-a1129216

MASSAGRAVEN BEVESTIGEN ETNISCH GEWELD IN ZUID-KORDOFAN,SOEDAN21 JULI 2011
https://www. freepressunlimited.org/nl/ nieuws/massagraven-bevestigen- etnisch-geweld-in-zuid- kordofan-soedan

[8]

7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order tospare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be theobject of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”
   ARTICLE 7    BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIANLAW IN ARMED CONFLICTS
 https://www.icrc.org/eng/resou rces/documents/misc/basic-rule s-ihl-311288.htm

[9]

‘ONVEILIGE GEBIEDEN

Niet reizen

Reis niet naar:

 • Darfur;
 • Abyei;
 • Zuid-Kordofan;
 • Blue Nile;
 • (delen van) White Nile en Noord-Kordofan;
 • Het grensgebied met Libië.”

RIJKSOVERHEIDREISADVIEZEN SOEDAN
https://www.nederlandwereldwij d.nl/reizen/reisadviezen/sudan

[10]

MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHEVLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIEASTRID ESSED
   https://www.astridessed.nl/ medeplichtigheid-klm-aan- uitzetting-somalische- vluchteling-naar-onveilig- somalie/

[11]

REACTIE KLM Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESSMw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
  Zie
  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
   https://www.astridessed.nl/ klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/

[12]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
   https://www.astridessed.nl/ klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/

[13]

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
   http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[14]

ZIE NOTEN 1 T/M 7

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!