De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM medeplichtigheid aan de deportatie van Ezzedine Mehimmid naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

KLM medeplichtigheid aan de deportatie van Ezzedine Mehimmid naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

zondag 6 januari 2019 13:20
Spread the love

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE DEPORTATIE VAN EZZEDINE MEHIMMID NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AAN KLM
ZIE OOK
https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-de-deportatie-van-ezzedine-mehimmid-naar-onveilig-soedan-brief-aan-klm/

AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw medeplichtigheid aan de uitzetting vande heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid naaronveilig Soedan
Geachte DirectieGeacht Management

U bent het Nieuwe Jaar begonnen met een misdaad!Want u hebt meegewerkt aan de uitzetting van de Soedanesevluchteling de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [van hierafaangeduid als Mehimmid] naar een van de onveilgste gebieden,namelijk Soedan.
Om uw geheugen op te frissen:
Gisteren, op 5 januariTijdstip 12. 00Vluchtnummer: KL 565
TER UWER INFORMATIE:
De heer Mehimmid, aan wiens uitzetting u hebt meegewerkt, is een uitDarfur afkomstige Soedanese vluchteling, die alle reden heeft, te vrezen,zo niet voor zijn leven, dan wel voor zijn veiligheid.
U weet, althans dat hoort u te weten, dat het gebied Darfur waaruit Mehimmidafkomstig is, oorlogsgebied is en dat de Soedanese president, OmarBashir, niet alleen sinds 1989 een keiharde dictatuur uitoefent [1], maarzich in Darfur schuldig gemaakt heeft aan ernstige oorlogsmisdadenen dat nog steeds doet! [2]Zie behalve de informatie onder noot 2 ook het Ambtsberichtvan de Rijksoverheid, onder mensenrechten, blz 35 t/m 74 [3]Dat liegt er niet om!
Daarom al is het een groot risico om iemand, die uit Darfur afkomstigis, terug te sturen naar Soedan.Daarop heb ik de verantwoordelijke Staatssecretaris Harbers dan ookaangesproken, want hij is de hoofdverantwoordelijke voor het beleid.[4]
Maar ook u bent verantwoordelijk, omdat u collaboreertmet dit Overheidsbeleid, door voor het transport te zorgen, waardoorMehimmid ook daadwerkelijk kan worden uitgezet!
U niet alleen:Ook Kenya Airways, die het laatste traject naar Soedan zouverrichten, is verantwoordelijk.Ook hen heb ik aangeschreven met het verzoek, niet mee tewerken [hoop, dat ze daaraan gehoor gegeven hebben] [5]

UW VERANTWOORDELIJKHEID EN MEDEPLICHTIGHEID
In het verleden heb ik u meermalen aangesproken opuw collaboratie [want dat IS het] met deze onfrisseOverheidspolitiek van het uitzetten van vluchtelingennaar onveilige gebieden. [6]
ALS u al reageerde, kwam u steevast met het argument, dat udit deed ”in opdracht van de autoriteiten”
  Nu, Directie en Management:””in opdracht van de autoriteiten” gaat niet op, omdat ”Befehl ist Befehl”sinds de processen van Neurenberg niet meer geldig is [ja, zo hardzeg ik dat!] [7]   In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [8]  hebt u zich namelijk in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [9]
Wel, wat  ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nogniet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
 Met alle respect:
Klinkklare onzin. U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
 TENSLOTTE
 Met uw medewerking aan de uitzetting van Mehimmidhebt u weer eens uw kwalijke rol van medeplichtige aan een inhumaanOverheidsbeleid bevestigd.Daar kunt u zich niet van afmaken. Ik EIS dan ook van u, dat u niet meer meewerkt aan uitzettingendoor de Nederlandse Overheid en zal u met brieven blijven bestoken,zodra ik daar kennis van neem!
 De gevolgen van uw medewerking aan misdadige Overheidsbeleid zijn voor uzelf!
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam
NOTEN

[1]

”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ” HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN/EVENTS OF 2017
 https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/sudan

[2]

The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
 HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDANEIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
   https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan
  HUMAN RIGHTS WATCHMEN WITH NO MERCYRAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN INDARFUR, SUDAN
  https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan

[3]
RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2017/06/20/algemeen-ambtsbericht-sudan-2017

[4]

STAATSSECRETARIS HARBERS EN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEIDVOOR DE DEPORTATIE VAN EZZEDINE MEHIMMID/BRIEFAAN HARBERSASTRID ESSED6 JANUARI 2019
https://www.astridessed.nl/staatssecretaris-harbers-en-zijn-verantwoordelijkheid-voor-de-deportatie-van-ezzedine-mehimmid-brief-aan-harbers/

[5]

URGENT REQUEST/KENYA AIRWAYS, STOP THE DEPORTATIONOF MR MEHIMMID TO DANGEROUS SUDAN/LETTER TOKENYA AIRWAYSASTRID ESSED5 JANUARI 2019
https://www.astridessed.nl/urgent-request-kenya-airways-stop-the-deportation-of-mr-mehimmid-to-dangerous-sudan-letter-to-keny-airways/

[6]
https://www.astridessed.nl/?s=KLM

[7]

  “The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.This principle could be paraphrased as follows: “It is not an acceptable excuse to say ‘I was just following my superior’s orders’”.”
    WIKIPEDIANUREMBERG PRINCIPLES/PRINCIPLE IV
  https://en.wikipedia.org/wiki/ Nuremberg_principles# Principle_IV BRON WIKIPEDIANUREMBERG PRINCIPLES
 https://en.wikipedia.org/wiki/ Nuremberg_principles
   [8]
  MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHEVLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIEASTRID ESSED
     https://www.astridessed.nl/ medeplichtigheid-klm-aan- uitzetting-somalische- vluchteling-naar-onveilig- somalie/
      [9]
  REACTIE KLM
 Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESSMw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
    Zie
   KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIGSOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
     https://www.astridessed.nl/ klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!