Kerstboodschap 2013/Asielzoeker in december/Om het lieve leven/Vluchten, een oud verhaal

Kerstboodschap 2013/Asielzoeker in december/Om het lieve leven/Vluchten, een oud verhaal

woensdag 25 december 2013 06:21

ASIELZOEKER IN DECEMBER/OM HET LIEVE LEVEN/VLUCHTEN, EEN VERHAAL VAN ALLE TIJDEN  ZIE OOK http://www.astridessed.nl/kerstboodschap-2013asielzoeker-in-decemberom-het-lieve-levenvluchten-een-verhaal-van-alle-tijden/  Geachte lezers,

Het is maar goed, dat mijn bekende werd getipt, in de nacht van 7 op 8 december 1982, toen
legerleider D. Bouterse zijn moordmachine losliet op onschuldige mensen,
die tot de ”oppositie” behoorden.
Vijftien van hen opgepakt, gefolterd en gedood.
Op de vlucht neergeschoten, werd het genoemd, als een echo op
het niet eens zo lang daarvoor  ”Auf der Flucht erschossen”

De taal van politieke moordenaars is gelijk.

Maar ”Auf der Flucht erschossen” killers tref je ook bijde Nederlandse politie aan

Niet eens zo lang geleden, november 2012, is nog een Haags-Surinaamse jongeman, Rishi Chandrikasing, door de politie letterlijk ”op de vlucht neergeschoten”
En waarom?
Hij zou zich ”verdacht” hebben gedragen en ”een wapen” bij zich gehad hebben.In werkelijkheid was hij ongewapend,  een vrolijke jongeman met een slok teveel op.En met de ”verkeerde” kleur op de verkeerde plaats in het verkeerde land.
Genoeg redenen voor een politieman om hem te achtervolgen op Hollands Spoor
en hem van achteren, terwijl hij wegvluchtte,  neer te schieten, waardoor hij in de nek geraakt werd. Dat de agent hem al lopend neerschoot [tegen de schietinstructie in]Dat hij niet eens een poging tot reanimeren ondernam [hij  dacht, dat Rishi al doodwas…..]Dat hij zich ten onrechte op ”zelfverdediging” beriep [”logische” redeneringhe, wanneer iemand voor je wegvlucht] Dat alles maakte geen indruk op de rechtbank en de tricker happy agent werd alsnog vrijgesproken.Niet verbazingwekkend eigenlijk, omdat tot nu toe in Nederland [bij mijn weten]geen geval bekend is van een agent, die wegens een ”dodelijk schietincident” ook daadwerkelijktot gevangenisstraf is veroordeeld.Het geleuter over ”zelfverdediging” hoe onwaarschijnlijk ook, prevaleert ofhet OM seponeert vroegtijdig de hele zaak.Mooie ”rechtsstaat”  Dat de dode Rishi de agent maar mag blijven achtervolgen, dan heeft hij toch nog
zijn vonnis gehad.
Wraakzuchtig?
Neen, gerechtigheid.
De ouders van de dode Rishi hebben immers niet alleen het [levenslang]
verdriet, maar ook het verdriet over de totale minachting, die het
zogenaamde Nederlandse ”Rechtssysteem”  aan hen en hun zoon aan de dag heeft gelegd.En dat terwijl, als een gewone burger ook maar wijst naar
een agent, Leiden in last is en strafverzwaring de norm is. Wie wil nog spreken van rechtsgelijkheid?Ik niet VLUCHTEN, EEN OUD VERHAAL

Terug naar de bestialiteiten van 8 december:

Mijn bekende kon dus vluchten dankzij een reddend
telefoontje, anders had hij het niet kunnen navertellen.Hetzelfde is een Joods Kind lang geleden overkomen, van wie op25 december zijn Geboorte wordt herdacht, al kwam de reddingniet door een telefoontje, maar door een EngelVoor dat Kind was niet alleen ”geen plaats in de Herberg”,Hij werd zelfs door de toenmalige Koning Herodes met de dood bedreigd. Die Engel dus zei tegen stiefvader Jozef ”Sta op, neem het Kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte en blijf aldaar,totdat ik het u zeg, want Herodes zal alles in het werk stellen omhet Kind om te brengen” Die Boodschap kwam nog maar net op tijd, want  nauwelijks was de familie Jozef [zal ik maar zeggen]weg, of Koning Herodes gaf bevel tot de kindermoord in Bethlehem.Door het oog van  de naald ontsnapt.   EGYPTE/NEDERLAND/GEEN PLAATS IN DE HERBERGTOEN EN NU/NIETS VERANDERD Hij had geluk, dat Kind, evenals mijn bekende, gewaarschuwd te zijn.En ook ”geluk” te leven in een tijd zonder asielwetten en computers. Zou Hij vandaag de dag in Nederland geweest zijn, was het maar zeer de vraag,of Hij en Zijn Familie niet waren teruggestuurd naar naamloze ellendeof regelrechte dood, iets, dat vele asielzoekers is overkomen na teruggestuurdte zijn naar een zogenaamd ”veilig” land, zoals oorlogsgebied Afghanistan.Voor de Nederlandse reiziger onveilig [negatief reisadvies], maar voor een ”gewone”Afghaanse vluchteling [die, als hij al niet wordt gedood, vaak ondergedokenmoet leven] kennelijk de gewoonste zaak van de wereld. Regelrechte discriminatie en minachting voor het recht op leven.Bah! Voor het Kind van toen was geen plaats in de Herberg, voor de vluchteling nuook niet.Militair getrainde Frontex troepen, gesteund door gewelddadige Marokkaanse, Algerijnseen andere Noord-Afrikaanse politie [waarvan de Staten worden verlokt met eenhoog omkoop bedrag, zogenaamde ”Ontwikkelingshulp”]beletten de vluchtelingen metgeweld de toegang tot Europa, ze verdrinken jaarlijks bij honderdenop onzeewaardige boten op zee, in oorden als Lampedusa worden ze onmenselijk behandelden halen ze Europa toch, dan worden ze als potentiele criminelen beschouwd en behandelddoordat bij voorbaat al grote vraagtekens gezet wordt bij hun vluchtverhaal. In Nederland zien we aan de behandeling van de uitgeprocedeerden de minachtingvoor de mensVan Vluchtkerk naar Vluchtflat naar Vluchtkantoor, naar Vluchtbajes, naar Vluchtgarage Bijna lachwekkend als het niet zo schrijnend was.  HET KIND VAN TOEN/DE VLUCHTELING VAN NU Waarom maak ik de vergelijking tussen het Kind van toen en de Vluchtelingvan nu.Waarbij zovele kinderen, die, uitgezet naar een land, dat ze niet kennen, zijn getraumatiseerd[Zie maar VARA programma Uitgezet] Omdat vandaag, Kerstmis, dat het Feest van Licht, Hoop en Menselijkheid zou moetenzijn [de Boodschap, die het Kind naar de Aarde gebracht heeft], niet alleen voorvelen een zinloos consumptiefeest geworden is, maar vooral een egoistischgebeuren met meer cadeautjes, meer drank, meer diners, zonder stil te staanbij daklozen, hongerigen, vluchtelingen, die alleen maar als rustverstoordersen ”lastig” worden gezien.  Op het politieke vlak krijgt dat zijn weerslag in het openlijk totcrimineel maken van hen, die wegens vervolging en armoede moesten vluchtenen hier geen kans krijgen, een bestaan op te bouwen [strafbaarstelling illegaliteit]In de toenemende hetze tegen vluchtelingen en ”niet-westerse” allochtonen, waarbijracistische meningen en standpunten salonfahig geworden zijn, in hetpolitieke, het  maatschappelijkeen in de amusementswereld.  Nederland en de wereld heeft node aan een doorbreking van deze Duisternis en het opnieuwluisteren naar de Boodschap van het ware Kerstmis ”Wat Gij de Minsten uwer Broederen gedaan hebt, hebt gij Mij gedaan’ In moderne zin vertaald:  Strijd voeren tegen racisme, anti-semitisme, mensenrechtenschendingen,sociale ongelijkheid. IF YOU’RE NEUTRAL IN SITUATIONS OF INJUSTICE, YOU HAVE CHOSEN THE SIDE OF THE OPPRESSOR” Quote uitspraak Bisschop Desmond Tutu Een Goed, Betekenisvol en Vrolijk Kerstmis toegewenst  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!