De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kamp Zeist/”Who is the criminal here”/Tegen het inhumane asielbeleid/Adhesiebetuiging aan ”Zeister 7”

Kamp Zeist/”Who is the criminal here”/Tegen het inhumane asielbeleid/Adhesiebetuiging aan ”Zeister 7”

zaterdag 23 mei 2015 17:21
Spread the love

KAMP ZEIST/ADHESIEBETUIGING ZEISTER 7/TEGEN HET MISDADIGE ASIELBELEIDREVEALING A CRIME IS NOT A CRIME!

”In de vroege morgen van 16 april werden zeven mensen bij het Nederlandse vreemdelingendetentiecentrum Kamp Zeistgearresteerd in verband met mogelijke acties tegen het asielbeleid. Ze staanop 20 juli terecht. Een terechte rechtszaak, maar tegen de verkeerde mensen.De politieke beslissers, uitvoerders en handlangers als luchtvaartmaatschappij KLM, BAM [aannemersbedrijf, dat vreemdelingendetentiecentra meebouwt] en  anderen zoudenmoeten terechtstaan wegens misdaden tegen vluchtelingen, niet degenen, die protesteren”
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/kamp-zeistadhesiebetuiging-zeister-7tegen-het-misdadige-asielbeleid/

ACHTERGROND:
In de vroege morgen van 16 april werden zeven mensen bij Kamp Zeist [gelegen bij de Nederlandse stad Zeist, provincie Utrecht] gearresteerd. De zeven arrestanten werden in verzekering gesteld en ruimvijf dagen vastgehouden in cellencomplex Houten.De zesde dag werden twee van de zeven voor bewaring voorgeleid bij de rechter-commissaris, de rest verliet Houten met een dagvaarding. Van de twee voor bewaring voorgeleiden werd een niet in bewaringgesteld.Van de andere werd de bewaring geschorst onder voorwaarden. [1]
De rechtszaak voor de zeven verdachten is op 20 juli. [2]
Waarvan werden ze verdacht?
De verdenking was:Openlijke geweldpleging tegen  goederen in vereniging gepleegd, tegen hekwerken en prikkeldraad’In gewoon taalgebruik:Ze werden ervan verdacht, het prikkeldraad bij Kamp Zeist te hebben willenopenknippen.In een politiedossier  zit een ambtsbericht van de AIVD: “Actievoerders tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid zijn voornemens om in deze week ‘s nachts vernielingen aan te richten bij Kamp Zeist, bij de locatie waar uitgeprocedeerde gezinnen verblijven in afwachting van hun uitzetting uit Nederland”. [3]

KAMP ZEIST/ASIELBELEID MISDADIG
Of de zeven arrestanten nu wel of niet voornemens waren, prikkeldraad open te knippen of waar Justitie ze ook van ”verdenkt”is voor mij van geen enkel belang, goed zelfs!
Maar waar het om gaat,  is hun protest tegen het onmenselijkeasielbeleid, dat vluchtelingen, die naar Nederland zijn gevluchtin de hoop op bescherming tegen vervolging en oorlog, envrijwaring van armoede, systematisch criminaliseert, van de eneplek naar de andere verdrijft, tot zelfmoord brengt, zonder veel gewetensbezwaarlaat verdrinken op de Middellandse Zee en de dood indrijft door hen uitte zetten naar landen, waar hun leven gevaar loopt. [4]
Genoeg om een OM en een rechter jaren bezig te houden, zou je zodenken.In plaats daarvan worden zeven mensen, die zich in de vroege morgenophielden bij Kamp Zeist, gearresteerd, lastiggevallen en geintimideerd. [5]
Kamp Zeist, waar de arrestanten zich ophielden is een berucht voorbeeldvan een vreemdelingendetentiecentrum [tegenwoordig is er naast deze gevangenisook een ”reguliere” gevangenis en een asielzoekerscentrum op het terrein]
In vreemdelingendetentiecentra worden uitgeprocedeerde vluchtelingenvastgehouden in voorbereiding van hun uitzetting.Het is dus een gevangenis, terwijl de enige ”misdaad” van die vluchtelingen is,het vluchten naar Nederland in de hoop hier bescherming tevinden tegen oorlog of vervolging.In  veel gevallen leidt die uitzetting naar vervolging en oorlogen zeker naar de bittere armoede die zij nu juist waren ontvlucht.
Ook zijn er zogenaamde ”kindvriendelijke” gesloten gezinsvoorzieningen,om kinderen niet in een gevangenis te laten verblijven.Dit in afwachting van de uitzetting.Misleidend, deze voorzieningen ”humaan” te noemen.Uitgezet wordt er toch naar vervolging en oorlog en het isook een gevangenis, want om het terrein is een metershogemuur.Daartegen is al eerder een stevig protest geweest. [6]

TENSLOTTE
Dat zijn de achtergronden in en rond de acties om KampZeist.
En nogmaals:Of de Zeister 7 daar nu wel of geen prikkeldraad gingen doorknippen,is van geen enkel belang. [7]Wat ze aanklagen, daar gaat het om!Het schandalige asielbeleid, dat vluchtelingen criminaliseert,opjaagt, tot zelfmoord drijft en de dood injaagt, door henof op te jagen op de Middellandse Zee, of uit te zetten naarlanden, waar ze gevaar lopen. [8]

Vandaar mijn adhesiebetuiging, direct hieronderDaaronder de noten
En zie de tekst van de verklaring van de Steungroep Zeister 7Geheel onderin
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS IEDEREEN VRIJ IS
Astrid Essed

ADHESIEBETUIGING AAN DE ”ZEISTER 7”
Hierbij van harte een adhesiebetuiging aan de ”Zeister 7”, zevenmensen, die in de vroege morgen van 16 april bij Kamp Zeistwerden gearresteerd op verdenking van ”openlijke geweldplegingtegen goederen”, een op zich al bespottelijk wetsartikel, alsofgoederen op een lijn te stellen zijn met personen, maar dat daargelaten.
De hieropvolgende politionele repressie tegen deze mensen toont wel aan,hoe fel de Staat erop is, ieder verzet tegen haar misdadige asielbeleidte breken.Zelf criminaliseert de Staat vluchtelingen, jaagt ze op, schendt hun rechtenmet de regelmaat van de klok, stuurt ze terug naar onveilige en gevaarlijkelanden, wil ze slechts bed, bad en brood verschaffen onder chantage vanterugkeer naar ellende, vervolging en oorlog en heeft nog het lef ditmisdadige beleid ”humaan” te noemen.
Daarom het grootste respect voor hen, die de misdadigheidvan de Nederlandse Staat en hun EU partners in crime blijvenaanklagen.
Ook op dit moment van schrijven worden weer vluchtelingen opgejaagden gecriminaliseerd, in Nederland, andere EU landen en door deFrontex gangsters op zee, die op gammele bootjes met wanhopigevluchtelingen jagen
STEUN DE ZEISTER 7!WEG MET DE VLUCHTELINGENBEULEN EN HUN HANDLANGERS!
ZIE OOK
[website Astrid EssedTeeven reikt prijs uit bij symposium Grensdoden enMensenrechten/Brief aan VU]
http://www.astridessed.nl/teeven-reikt-prijs-uit-bij-symposium-grensdoden-en-mensenrechtenbrief-aan-vu/

[Occupy RotterdamEuropa gaat op bootjes jagen]
http://www.occupyrotterdam.org/2015/05/europa-gaat-op-bootjes-jagen/#.VV6UWrntmko

VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS IEDEREEN VRIJ IS

Astrid Essed

NOTEN

[1]

INDYMEDIA.NLWAT GEBEURDE ER BIJ KAMP ZEIST OP 16 APRIL
https://www.indymedia.nl/node/28184

[2]
OPENBAAR MINISTERIEACTIVISTEN KAMP ZEIST IN JULI VOOR DE RECHTER
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@89088/activisten-kamp/

[3]

INDYMEDIA.NLWAT GEBEURDE ER BIJ KAMP ZEIST OP 16 APRIL
https://www.indymedia.nl/node/28184

OPENBAAR MINISTERIEACTIVISTEN KAMP ZEIST IN JULI VOOR DE RECHTER
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@89088/activisten-kamp/

[4]

ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTORENBLIJVEN/EN DAARNA OPNIEUW VERDREVEN?/HET MISDADIGENEDERLANDSE ASIELBELEIDASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/asielzoekers-mogen-tot-eind-augustus-in-vluchttoren-blijvenen-daarna-opnieuw-verdrevenhet-misdadige-nederlandse-asielbeleid/

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NEDERLANDSE OVERHEID  MEDEVERANTWOORDELIJKVOOR ZIJN DOODASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/2011-zelfverbranding-iraanse-asielzoekernederlandse-overheid-medeverantwoordelijk-voor-zijn-dood/

NU.NLTEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGEN GEEN TAAK EU25 DECEMBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3961786/teeven-vindt-redden-bootvluchtelingen-geen-taak-eu.html

VLUCHTELINGEN REDDEN VAN DE VERDRINKINGSDOOD? ONZE TAAK NIET, ZEGT FRED TEEVENJOKE KAVIAAR27 DECEMBER 2014

https://www.jokekaviaar.nl/vluchtelingen-redden-onze-taak-niet-Fred-Teeven.html

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[5]

”Toen de eerste mensen op hun knieën geboeid aan de kant van het pad waren gezet, in afwachting van ‘transport’, werd hen duidelijk hoe groot de politie-inzet was. Er waren smerissen in camouflagekleding, er was marechaussee, er waren stillen. Er ging een helikopter in de lucht, kennelijk op zoek naar mogelijke aan arrestatie ontkomen personen. Er kwam een hulp-officier van justitie om ter plekke iedereen voor te geleiden. Het duurde ruim een uur voordat mensen vervolgens naar Houten vervoerd werden. Daar duurde het nog lang voordat ze van de boeien werden verlost, om vervolgens hun kleding te moeten verruilen voor blauwe papieren overalls.

In de vijf dagen die volgden, waarin de zeven arrestanten elke vraag van de weinige verhoren beantwoordden met ‘Geen verklaring’, werd blijkens het dossier onderzoek gedaan naar verbanden tussen de zeven: waren ze eerder ergens samen gezien of opgepakt? Uit grafiekjes en lijstjes in het dossier blijkt hoezeer er van alles in de systemen van politie en justitie wordt bijgehouden. Zo vonden twee mensen die jaren geleden bouwplannen van het detentiecentrum op Schiphol opvroegen in het gemeentehuis van Haarlemmermeer dat nu terug in het dossier van deze zaak.
De 6e dag werden twee van de zeven voor bewaring voorgeleid bij de rechter-commissaris, de rest verliet Houten met een dagvaarding. De andere twee kwamen tenslottte ook vrij. Een van hen werd niet in bewaring gesteld. De ander wel, waarna de bewaring werd geschorst onder voorwaarden.”

INDYMEDIA.NLWAT GEBEURDE ER BIJ KAMP ZEIST OP 16 APRIL
https://www.indymedia.nl/node/28184

[6]

AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUMKAMP ZEIST/GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGENNIET HUMAAN, MAAR GEVANGENIS/STRIJD GAAT DOOR,TOT DE LAATSTE VLUCHTELING VRIJ ISASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/aagu-bezet-muur-rond-detentiecentrum-kamp-zeistgesloten-gezinsvoorzieningen-niet-humaan-maar-gevangenisstrijd-gaat-door-tot-de-laatste-vluchteling-vrij-is/

[7]
RECHTBANKBLOGPRIKKELDRAADKNIPPERS VOOR DE RECHTER22 APRIL 2015

http://www.andereverhalenuitderechtbank.nl/2015/04/22/prikkeldraadknippers-naar-de-politierechter/

[8]

RAAD ZET MARINE-OPERATIE VAN EU OP IN STRIJD TEGENMENSENSMOKKEL OP MIDDELLANDSE ZEE18 MEI 2015

http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/05/18-council-establishes-naval-operations-disrupt-human-smugglers-mediterannean/

OCCUPY ROTTERDAMEUROPA GAAT OP BOOTJES JAGEN18 MEI 2015

http://www.occupyrotterdam.org/2015/05/europa-gaat-op-bootjes-jagen/#.VWAFfLntmko

ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTORENBLIJVEN/EN DAARNA OPNIEUW VERDREVEN?/HET MISDADIGENEDERLANDSE ASIELBELEIDASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/asielzoekers-mogen-tot-eind-augustus-in-vluchttoren-blijvenen-daarna-opnieuw-verdrevenhet-misdadige-nederlandse-asielbeleid/

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NEDERLANDSE OVERHEID  MEDEVERANTWOORDELIJKVOOR ZIJN DOODASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/2011-zelfverbranding-iraanse-asielzoekernederlandse-overheid-medeverantwoordelijk-voor-zijn-dood/

NU.NLTEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGEN GEEN TAAK EU25 DECEMBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3961786/teeven-vindt-redden-bootvluchtelingen-geen-taak-eu.html

VLUCHTELINGEN REDDEN VAN DE VERDRINKINGSDOOD? ONZE TAAK NIET, ZEGT FRED TEEVENJOKE KAVIAAR27 DECEMBER 2014

https://www.jokekaviaar.nl/vluchtelingen-redden-onze-taak-niet-Fred-Teeven.html

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

STATEMENT STEUNGROEP ZEISTER 7

LINK

https://www.indymedia.nl/node/28184

TEKST

WAT GEBEURDE ER BIJ KAMP ZEIST OP 16 APRIL

In de vroege morgen van 16 april werden zeven mensen bij Kamp Zeist gearresteerd. Ruim vijf dagen werden de arrestanten vastgehouden in het cellencomplex Houten. De verdenking ‘openlijke geweldpleging tegen goederen in vereniging gepleegd, tegen hekwerken en prikkeldraad’, werd in die vijf dagen uitgebreid met ‘deelneming aan een criminele organisatie’, en daarna weer ingetrokken.

Uit het procesdossier van de zaak tegen deze zeven blijkt dat er zich politie-eenheden in het bos ophielden die nacht. Ze waren voorzien van warmtebeeldcamera’s en helderheidsversterkers. In het dossier zit een ambtsbericht van de AIVD: “Actievoerders tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid zijn voornemens om in deze week ‘s nachts vernielingen aan te richten bij Kamp Zeist, bij de locatie waar uitgeprocedeerde gezinnen verblijven in afwachting van hun uitzetting uit Nederland”. 
Uit één van de processen verbaal blijkt bovendien dat de politie informatie had dat “er vannacht een bepaalde groepering bij Kamp Zeist het hek wilde gaan forceren”.

Toen de eerste mensen op hun knieën geboeid aan de kant van het pad waren gezet, in afwachting van ‘transport’, werd hen duidelijk hoe groot de politie-inzet was. Er waren smerissen in camouflagekleding, er was marechaussee, er waren stillen. Er ging een helikopter in de lucht, kennelijk op zoek naar mogelijke aan arrestatie ontkomen personen. Er kwam een hulp-officier van justitie om ter plekke iedereen voor te geleiden. Het duurde ruim een uur voordat mensen vervolgens naar Houten vervoerd werden. Daar duurde het nog lang voordat ze van de boeien werden verlost, om vervolgens hun kleding te moeten verruilen voor blauwe papieren overalls.

In de vijf dagen die volgden, waarin de zeven arrestanten elke vraag van de weinige verhoren beantwoordden met ‘Geen verklaring’, werd blijkens het dossier onderzoek gedaan naar verbanden tussen de zeven: waren ze eerder ergens samen gezien of opgepakt? Uit grafiekjes en lijstjes in het dossier blijkt hoezeer er van alles in de systemen van politie en justitie wordt bijgehouden. Zo vonden twee mensen die jaren geleden bouwplannen van het detentiecentrum op Schiphol opvroegen in het gemeentehuis van Haarlemmermeer dat nu terug in het dossier van deze zaak.
De 6e dag werden twee van de zeven voor bewaring voorgeleid bij de rechter-commissaris, de rest verliet Houten met een dagvaarding. De andere twee kwamen tenslottte ook vrij. Een van hen werd niet in bewaring gesteld. De ander wel, waarna de bewaring werd geschorst onder voorwaarden.

De hele operatie lijkt op een flink staaltje intimidatie: de inzet, de behandeling, de aanklachten, de verlengde inverzekeringstelling en voor enkelen dus de vordering in bewaring stelling. De verwachting is dat het OM met deze zaak hard wil uithalen naar activisten die de staat al jarenlang een doorn in het oog zijn: de zgn. ‘asielactivisten’.

De repressie tegen ‘asielactivisten’ ligt in het verlengde van de repressie tegen vluchtelingen. De jacht op vluchtelingen langs de buitengrenzen, met de vele verdrinkingen op de Middellandse Zee als op de koop toe genomen gevolg. De jacht op vluchtelingen in de straten waar ze eenmaal afgewezen toe worden gedwongen te leven. De opsluiting van vluchtelingen in grensgevangenissen als Kamp Zeist, waar binnenkort de bouw van een permanente gezinsgevangenis van start gaat.
De staat vervolgt nu mensen die worden beschuldigd van het weghalen van één van de hekken van Fort Europa en vernietigt zelf dagelijks vele mensenlevens. Geen middel wordt onbenut gelaten om deze misdadige en moordzuchtige apartheidspolitiek, die ‘asiel- en vreemdelingenbeleid’ heet, ongehinderd voort te kunnen zetten.
We mogen dit niet laten gebeuren. Dus kom in actie! Steun de vluchtelingenstrijd!

Support de Zeister 7! Op 20 juli om 13.30 is het proces bij de politierechter in Utrecht.

Steungroep ‘Zeister 7’

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!