De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kadootje: een Turks paspoort/Ebru Umar, foute columniste, verkeerd citaat

Kadootje: een Turks paspoort/Ebru Umar, foute columniste, verkeerd citaat

donderdag 3 november 2016 11:23
Spread the love

KADOOTJE: EEN TURKS PASPOORT/EBRU UMAR, FOUTE COLUMNISTE/VERKEERD CITAAT

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/kadootje-een-turks-paspoortebru-umar-foute-columnisteverkeerd-citaat/

EBRU UMAR, FOUTE COLUMNISTE
Lezer, u weet, dat ik bepaald geen fan ben van de Metro columniste,Ebru Umar, vanwege haar Islamofobie, racisme en coupisme [zijverdedigde immers de mislukte staatsgreep in Turkije].Ook is bekend, dat ik hiertegen bij diverse gelegenheden heb geprotesteerd,waarbij ik er bij de Metro redactie op het aangedrongen, iemand metdergelijke standpunten geen podium meer te geven. [1]Maar de Metro geeft haar nog steeds een podium en dat is hunverantwoordelijkheid:Daarmee maken ze zich medeplichtig aan het verspreidenvan Islamofobie, racisme, vluchtelingenhaat en coupisme.Dat doen ze ook door Islamofoob, vluchtelingenhater en racist Dijkgraafeen podium te geven, waartegen ik al heb geprotesteerd  [2].Over Dijkgraaf binnenkort meer.

EBRU UMAR, VERKEERD CITAAT

Terug naar Ebru Umar:

Deze keer geen aanval op haar haatstukken, maar op het pseudo intellectueelimago, dat ze zich probeert aan te meten, door de klassieken te citeren.Ik zeg ”pserudo intellectueel”, omdat het citaat niet klopt!Nou valt dat verkeerde citaat, dat weet ik wel, in het niet bijde vergiftigende werking van haar haatstukken, maar toch heb iker in een brief aan de Metro [zie hieronder] aandacht aan besteed, omdatin deze Wikipedia tijd verwacht mag worden, dat het niet moeilijk iscitaten op hun juistheid te controleren.Als je je lezerspubliek serieus neemt, dan neem je die moeite.

AchtergrondDe Trojaanse oorlog/Het Trojaanse Paard, de Trojaanse prinses Cassandraen de Trojaanse priester Laocoon
Even een reis naar het verre verleden/De Trojaanse oorlog……………..

Ebru Umar citeert in haar column ”Kadootje: een Turks paspoort” [3]

”Erdogan is de Turk, zijn paspoort het geschenk. Cassandra’s vooruitziende blik staat nog recht overeind: ik vrees de Turken, vooral als ze geschenken brengen. ” [4]
Het citaat is wel juist [al is het door Umar aangepastaan deze column, wat op zich mag], maar het is nietuitgesproken [in de mythe wel te verstaan] door Cassandra,maar de Trojaanse priester Laocoon en luidt in het Latijn [het isafkomstig uit de Aeneis, een werk van de Romeinse dichterVergilius [5]
”Quidquid it est, timeo Danaos et dona ferentes” [6]Vertaald in het Nederlands:”Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook al [of:vooral] als ze geschenken geven.
AchtergrondDe Trojaanse oorlog/Trojaanse Paard/Val van Troje

De Trojaanse oorlog [7], een Grieks mythisch verhaal [al heeftdeze waarschijnlijk echt plaatsgevonden als handelsoorlog [8],maar dus mythisch geromantiseerd], is zowel beschreven in de Iliasvan de Griekse dichter Homeros [Homerus in het Latijn] [9]met als verlengde, de Odyssee [10] [terugkeer van een van de Grieksecommandanten, koning Odysseus, terug naar zijn Rijk, IIthaca].
Het gaat [in de mythe dan, die in 800 voor Christus, 400 jaar nade daadwerkelijke vernietiging van Troje, is beschreven] [11]om de strijd tussen Grieken en Trojanen vanwege het schakenvan de schone koningin Helena [vrouw van Koning Menelaosvan Sparta] door de Trojaanse prins Paris. [12]Die oorlog duurde tien jaar en eindigde met de verwoesting van Trojeop de groffe wijze van toen [burgers en strijders gedood, vrouwen alstrofee/slavin meegenomen, etc]Menelaos en Helena werden opnieuw herenigd. 
EBRU UMAR/TROJAANSE PAARD/ONDERGANG VAN  TROJE
Nu de directe aanleiding tot dit stuk, het citaat van Ebru Umar.Omdat de oorlog maar niet te winnen was, besloten de Grieken toteen list.Ze deden net alsof ze naar huis terug gevaren waren, door hun schepenverdekt op te stellen.En bouwden een groot Paard, waarin hun strijders verborgen waren. [13]De Griek Sinon, zogenaamd door de Grieken als ”offer voor de terugkeer”[de Trojanen zouden hem doden], achtergelaten, maakte de Trojanen wijs,dat dat Paard ”heilig” is en niet geschonden mag worden. [14]
Hiertegen [EN DAT BRENGT ONS OP HET CITAAT VAN EBRU UMAR]protesteerde de Trojaanse priester Laocooon [15], die waarschuwde tegen het Paard.En Vergilius laat hem dus in zijn Aeneis zeggen:
”Quidquid it est, timeo Danaos et dona ferentes”[Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook als zijgeschenken geven] [16]
Het loopt trouwens slecht af voor Laocoon:Hij en zijn zoons worden verzwolgen doortwee slangen, die uit de zee komen. [17], waardoorde Trojanen Sinon geloven en het Paard de stadbinnenhalen.
De rest van het treurspel is voorspelbaar:Die nacht, als de Trojanen hun overwinning vieren[en beneveld zijn door drank], komen de Griekse strijdersuit het Paard, door Sinon bevrijd, zaaien dood enverderf en verwoesten Troje. [18]
WIE WAS CASSANDRA?
En de door Ebru Umar genoemde Cassandra?Umar had gelijk, dat zij voorspellende gaven had, maar nogmaals, zij heeft die uitspraak over het Trojaanse Paarddus niet gedaan.
Wie was zij en wat was haar achtergrond?
Cassandra was een Trojaanse prinses, dochter vankoning Priamus [Priamos in het Grieks] en koningin Hekuba[Hekabe in het Grieks] en de zuster van prins Paris, dieHelena had ontvoerd.Eens was de god Apollo verliefd op haar en omdat zijzijn avances afwees, strafte hij haar met de vloek, datzij de toekomst zou kunnen voorspellen, maardat niemand haar zou geloven. [19]Zij waarschuwde, tevergeefs, voor de ondergang van Trojeen inderdaad ook voor het Paard van Troje, maar sprakdus de woorden, die door Umar aan haar werden toegeschreven,niet uit.  
Haar lot was bitter:Zij werd door koning Agamenmon [broer van Menelaos,wiens vrouw Helena door Paris was ontvoerd] als”oorlogsbuit” mee teruggenomen naar zijn KoninkrijkMycene en werd, nadat Agamenmon door zijn vrouw en haarminnaar Aegistos [die de neef was van  Agamenmon] was gedood, eveneens gedood. [20]

Zo, terug van de bloedige historische tijden naar deonze.Ik hoop, dat u dit uitstapje naar het verleden net zofascinerend gevonden hebt als ik.
Maar anyway, het citaat van Ebru Umar klopte dus niet!Moraal van het verhaal:”Als je citeert, doe het dan goed”
Zie direct hieronder mijn brief aan de redactie vande Metro.En daaronder het notenapparaat.

Astrid Essed

BRIEF AAN METRO REDACTIE OVER VERKEERDCITAAT EBRU UMAR

Geachte Redactie

In haar  column dd 25 october jongstleden, ”Kadootje, een Turks paspoort” is uw vastecolumniste Ebru Umar, van wie ik vanwege haar Islamofobie toch algeen fan ben, lelijk in de fout gegaan door het verkeerd aanhalen van eencitaat. Zij schrijft namelijk ”Cassandra’s vooruitziende blik staat nogrecht overeind: ik vrees de Turken, vooral als ze geschenken brengen.”Dit klopt niet.Het door Umar genoemde citaat komt uit de Aeneis, een werk van deRomeinse dichter Vergilius en is een uitspraak van de Trojaansepriester Laocoon, die het Paard van Troje [dat als Offer aan de Goden Trojewordt binnengehaald, maar in werkelijkheid vol zit met Griekse strijders,die Troje ten val zullen brengen, waarmee de Trojaanse oorlogis beeindigd] wantrouwt.Hij zegt [ik citeer in het Latijn} Quidquid it est, timeo Danaos et dona ferentes”In Nederlands: ”Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook als [of vooral als]ze geschenken geven.Cassandra was een Trojaanse prinses, die inderdaad voorspellende gaven had [door een vloek van de God Apollo geloofde echter niemand haar],maar deze uitspraak heeft ze dus niet gedaan.Moraal van het verhaal:”Als je citeert, doe het dan goed”
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

Islamofobie Ebru Umar
COLUMNISTE EBRU UMAR OPGEPAKT IN TURKIJE/KOPLOPER ISLAMOFOBIEEN VLUCHTELINGENHAAT/DEMASQUEASTRID ESSED10 MEI 2016

http://www.astridessed.nl/colu mniste-ebru-umag-opgepakt-in-t urkijekoploper-islamofobie-en- vluchtelingenhaatdemasque/

DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERT ISLAMOFOBIE/BRIEF AAN METROASTRID ESSED26 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/de-h aatcolumns-van-ebru-umarmetro- faciliteert-islamofobiebrief-a an-metro/

WILDERS EN ZIJN HELPERS IN HAATZAAIERIJ/EBRU UMAR’SHAATDRAGENDE BOODSCHAPASTRID ESSED20 JANUARI 2016
 http://www.astridessed.nl/wild ers-en-zijn-helpers-in-haatzaa ierijebru-umars-haatdragende-b oodschap/ 
Racisme Ebru Umar

”Het ‘zwartje’ dat meedeed aan de Miss Holland-verkiezing confronteerde me met de werkelijkheid dat ik nooit zwart zou willen zijn. Zwarten (m/v) staan nóg verder af van de blanke mannenwereld.”
  METRONIEUWS.NLETNISCHE DIVERSITEIT OMDAT HET MOET: KAPPENNOU!EBRU UMAR18 AUGUSTUS 2015
  http://www.metronieuws.nl/colu mns/2015/08/etnische-diversite it-omdat-het-moet-kappen-nou

Coupisme Ebru Umar
EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE/ISLAMOFOBE,RACISTE EN NU OOK COUPISTE/DEMASQUE TOTALEASTRID ESSED29 JULI 2016
http://www.astridessed.nl/ebru -umar-niet-rouwig-om-staatsgre ep-turkijeislamofobe-raciste-e n-nu-ook-coupistedemasque-tota le/

Brief aan Metro over Islamofobie en racisme Ebru Umar
”Een krant hoort geen podium te verschaffen aan iemand, dieeen kennelijk ongezonde obsessie met een religie heeft [13], hier deIslam, gelovigen te pas en te onpas beledigt en zich denigrerend over henuitlaat, het publiek met dergelijke haatzaaiende rommel lastigvalt en irriteeert. Want u zult wel begrijpen, dat ik niet de enige ben, die hieraan aanstoot neemt. Iemand, die zich bovendien niet een, maar verschillende keren op platracistische manier heeft uitgelaten. Met Ebru Umar zeg ik:KAPPEN NOU! En daarmee bedoel ik u!STOP met het geven van een podium aan haatzaaierij, Islamofobieen racisme.”
DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERT ISLAMOFOBIE/BRIEF AAN METROASTRID ESSED26 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/de-h aatcolumns-van-ebru-umarmetro- faciliteert-islamofobiebrief-a an-metro/

[2]

WARE GEZICHT/GIFTIG, HAATZAAIEND EN ISLAMOFOOB METROSCHOTSCHRIFTASTRID ESSED9 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/ware -gezichtgiftig-haatzaaiend-en- islamofoob-metro-schotschrift- 2/

[3]

”Erdogan is de Turk, zijn paspoort het geschenk. Cassandra’s vooruitziende blik staat nog recht overeind: ik vrees de Turken, vooral als ze geschenken brengen. ”
METRONIEUWS.NLKADOOTJE: EEN TURKS PASPOORTEBRU UMAR25 OCTOBER 2016

http://www.metronieuws.nl/colu mns/2016/10/kadootje-een-turks -paspoort

[4]

”Erdogan is de Turk, zijn paspoort het geschenk. Cassandra’s vooruitziende blik staat nog recht overeind: ik vrees de Turken, vooral als ze geschenken brengen. ”
METRONIEUWS.NLKADOOTJE: EEN TURKS PASPOORTEBRU UMAR25 OCTOBER 2016

http://www.metronieuws.nl/colu mns/2016/10/kadootje-een-turks -paspoort

[5]

WIKIPEDIAAENEIS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Aeneis

[6]

WIKIPEDIATIMEO DANAOS ET DONA FERENTES

https://en.wikipedia.org/wiki/ Timeo_Danaos_et_dona_ferentes

WIKIPEDIATIMEO DANAOS ET DONA FERENTES

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Timeo_Danaos_et_dona_ferentes

[7]

WIKIPEDIATROJAANSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Trojaanse_Oorlog

[8]

”Hoewel de meeste oude Grieken de (mythische) ontvoering van Helena als aanleiding van de Trojaanse Oorlog (die plaats zou hebben gevonden in de 13e of 12e eeuw voor Christus) beschouwden, wordt aangenomen dat de oorlog ter wille van economische belangen werd gevoerd.[2]


WIKIPEDIADE TROJAANSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Trojaanse_Oorlog

[9]

WIKIPEDIAILIAS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Ilias

[10]

WIKIPEDIAODYSSEE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Odyssee

[11]

Het jaar 1184 v.Chr. is thans de meest geaccepteerde datum voor de Trojaanse Oorlog, omdat ook de archeologie aantoont dat rond die tijd de culturen van Kreta, het Griekse vasteland en Anatolië teloor gingen

WIKIPEDIADE TROJAANSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Trojaanse_Oorlog

”We kennen ze allemaal: de meesterwerken van Homerus, de Ilias en de Odyssee. Maar wanneer schreef de grote schrijver deze nu? Een nieuw onderzoek heeft de werken zeer nauwkeurig gedateerd. Homerus zou ze omstreeks 762 voor Christus op papier hebben gezet.

En daarmee onderschrijft het onderzoek wat historici al lang vermoeden. Namelijk dat Homerus zijn meesterstukken ergens in de achtste eeuw voor Christus schreef.”

SCIENTAS

WANNEER SCHREEF HOMKERUS ZIJN ILIAS

EN ODYSSEE

https://www.scientias.nl/ wanneer-schreef-homerus-zijn- ilias-en-odyssee/

WIKIPEDIA

HOMERUS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Homerus

[12]
”Belofte maakt schuld en Paris vindt dat het wel tijd wordt om zijn beloning te gaan halen. Hij stapt dus met een aantal makkers in zijn boot om Helena te gaan halen. Deze was toen al getrouwd met Menelaos, dus moest Paris haar ontvoeren. Toen Paris eenmaal aankwam bij Menelaos, werd hij gastvrij ontvangen en mocht zo lang blijven als hij wilde. Helena werd gauw verliefd op Paris en samen voeren ze terug naar Troje”

WIKIPEDIADE SCHAKING VAN HELENA

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Trojaanse_Oorlog#De_schaking_v an_Helena

BRONWIKIPEDIADE TROJAANSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Trojaanse_Oorlog

[13]

WIKIPEDIATROJAANSE OORLOG/HET HOUTEN PAARD
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Trojaanse_Oorlog#Het_Houten_Pa ard

BRON:
WIKIPEDIATROJAANSE OORLOG
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Trojaanse_Oorlog

[14]

WIKIPEDIASINON

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Sinon

[15]

WIKIPEDIALAOCOON

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Laoco%C3%B6n

[16]

”Bij Vergilius (Aeneis 2:48-49) spreekt Laocoön de onsterfelijke woorden:Equo ne credite, Teucri.Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.

Vrij vertaald:

Vertrouw het paard niet, Trojanen.Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook als ze met geschenken komen.”

WIKIPEDIALAOCOON

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Laoco%C3%B6n

[17]

WIKIPEDIALAOCOON

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Laoco%C3%B6n

[18]

”De Trojanen lagen allemaal dronken te slapen en Sinon vond de tijd rijp om met een fakkel een teken te geven naar de schepen die even verderop lagen en bevrijdde zijn makkers uit het paard; dezen openden de poorten van de stad. De Trojanen, weliswaar in de meerderheid, hadden vanwege het verrassingseffect en de drank geen enkele kans en werden afgeslacht”

WIKIPEDIAONDERGANG VAN TROJE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Trojaanse_Oorlog#Ondergang_van _Troje

WIKIPEDIADE TROJAANSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Trojaanse_Oorlog

[19]

WIKIPEDIACASSANDRA

https://en.wikipedia.org/wiki/ Cassandra

[20]

”Vervolgens werd Cassandra door Agamemnon als oorlogsbuit meegevoerd naar Mykene. Zij waarschuwde hem voor zijn naderende dood, maar werd niet geloofd. Hij werd in bad door zijn vrouw Klytaimnestra met bijlslagen gedood en even later werd Cassandra met dezelfde bijl onthoofd.”

WIKIPEDIACASSANDRA

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Cassandra_(mythologie)

”Clytemnestra and Aegisthus then murdered both Agamemnon and Cassandra.”

WIKIPEDIACAPTIVE OF AFAMEMNON IN MYCENAE AND DEATH

https://en.wikipedia.org/wiki/ Cassandra#Captive_of_ Agamemnon_in_Mycenae_and_Death

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!