De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kabinetsformatie vastgelopen op migratie/Vluchtelingenrechten niet onderhandelbaar

Kabinetsformatie vastgelopen op migratie/Vluchtelingenrechten niet onderhandelbaar

vrijdag 23 juni 2017 07:53
Spread the love

KABINETSFORMATIE VASTGELOPEN OP MIGRATIE/VLUCHTELINGENRECHTEN NIET ONDERHANDELBAAR

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/kabinetsformatie-vastgelopen-op-migratievluchtelingenrechten-niet-onderhandelbaar/

“We declare our right on this earth…to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.”

QUOTE MALCOLM X

http://www.goodreads.com/quotes/787-we-declare-our-right-on-this-earth-to-be-a-human

Wanneer in een samenleving mensenrechten minder vanzelfsprekendzijn, wordt, wat eerst als ”recht” beschouwd werd, meer en meereen ”gunst”Een gunst kan je niet afdwingen en hangt af van de welwillendheidvan de gever.Als eenmaal dat stadium bereikt is, kan het schuilen voor deregen onder een brug, al een gunst zijn.Als iemand dan voorstelt. dat mensen in een tent schuilen,terwijl anderen het schuilen onder een brug voorstellen, lijkt dat ”tentvoorstel”heel edelmoedig en humaan.
Dat is het stadium, waarin de rechten van vluchtelingen heden tendage geraakt zijn en wat er zo’n week geleden bij dekabinetsformatie gebeurd is.
Groen Links heeft een ”tentvoorstel” gedaan, tegen het”onder een brug” voorstel van de andere partijen [VVD, CDA, D’66]
Naar de actualiteit:
Groen Links [bij monde van voorman Jesse Klaver] heeft zijn pootstijfgehouden bij de kabinetsformatie over ”migratie”, vertaald,de rechten van vluchtelingen. [1]Dat is niet de eerste keer, enkele maanden geleden was dat ook al hetgeval. [2]
Over mijn beoordeling van de houding van Groen-Links als”tentvoorstel”, later in dit stuk
Eerst naar wat er nu eigenlijk is gebeurd:
Het ging om het volgende
De VVD/CDA/D’66 voormannen hadden een plan gelanceerd,waarbij vluchtelingen, [met als voorbeeld de EU-Turkijedeal [3], geen asiel meer in Europa kunnen aanvragen, maar datmoeten doen in een zogenaamd ”veilig” land. [4]Dit zou in de toekomst bijvoorbeeld van toepassing moeten zijn bij vluchtelingenstromen uit Libië en  dus op Afrikaanse vluchtelingen
slaan.En daarvoor zouden vluchtelingen dan worden opgevangenin zogenaamde ”veilige” Afrikaanse landen.GroenLinks zou echter ” principieel” [toevoeging van demedia] blijven weigeren toe te staan dat vluchtelingen alleen nog een asielaanvraag buiten Europa mogen doen of anders worden teruggestuurd. [5]

Nou lijkt mij dat Groen-Links standpunt niet opzienbarend,maar in overeenstemming met het recht op asiel [daarvoormoet je toch echt in het betreffende land zijn], de zogenaamde”veilige” Afrikaanse landen zijn bovendien niet veilig [kom ikop terug] en terugsturen van vluchtelingen, die dan tochnaar Europa komen, kan in strijd zijn met het Vluchtelingenverdrag,wanneer zij gevaar lopen hetzij in eigen land, hetzij in hetzogenaamde ”veilige” Afrikaanse land, dat toch niet zo veilig is.[6]
Maar goed, gezien tegen het licht van de VVD/CDA/D’66 combinatie, die kiezen voor een totale uitkleding [en eris al zoveel ”uitgekleed] van de vluchtelingenrechten,beantwoordt de opstelling van Groen Links, die dit haar ”ondergrens”, tenminste nog aan de eisen van rudimentairfatsoen.Om zo te zeggen:Het ”tentvoorstel” [hierop kom ik terug] van Groen-Linkstegenover het maffia [want zo noern ik het negeren van rechten]brugvoorstel van VVD/CDA/D’66 .
Maar wat nou zo opmerkelijk is [dat krijg je in eensamenleving, waarin rechten, gunsten worden], isde negatieve toon, waarin er wordt gesproken overdeze relatief principiele stellingname van Groen-LinksOok wordt gesuggereerd, dat de vluchtelingen in wezende problemen veroorzaken.

De toon alleen al van de nieuwsberichten:

FORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKTWEER DOOR MIGRATIE [7]
VLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK [8]

Groen Links krijgt de schuld, wordt als de boosdoener afgeschilderd [9],terwijl het enige, dat Klaver gedaan heeft is de verdere uitkleding van hettoch al inhumane asielbeleid [10] tegen te houden.Jesse Klaver heeft daar dan weer op gereageerd. [11]
Informateur Tjeenk Willink gaat zelfs zover in principeloosheid,dat hij de stellingname van Groen Links en het mislukkenvan de formatie ”een relatief gering punt” noemt. [12]
Zo wordt er dus heden ten dage over mensenlevens gesproken….

”VEILIGE” AFRIKAANSE LANDEN?
VVD/CDA/D’66 combinatie [ook wel het ”motorblok” genoermd]willen dus vluchtelingen, dieasiel aanvragen, laten opvangen in ”veilige” Afrikaanselanden, waarmee afspraken worden gemaakt.Eens even kijken, om welke landen het gaat en hoe”veilig” ze zijn.Het gaat om de Afrikaanse ”bovengrens” landen,Marokko, Algerije, Tunesie, Libie en Egypte. [13]Geen prettige regimes:
Marokko, bepaald geen voorloper op het gebied vanmensenrechten, kampt met een [terechte] opstand invoornamelijk de Rif, waarbij keihard wordt opgetreden.Algerije, ook geen kampioen mensenrechten, vervolgt enarresteert een [islamitische] religieuze minderheidop grote schaal.

In het sinds de NAVO aanvallen [die het regime Khadaffi hebbenverslagen] instabiele Libie zijn momenteel maar liefst drie regeringenactief, die elkaar niet erkennen en milities, die elkaar op leven endood bestrijden.En alsof dat nog niet erg genoeg is, worden er, echt waar, vluchtelingenop de SLAVENMARKT verkocht……En in Egypte is niet alleen een keiharde miluitaire dicatuur,die al duizenden doden heeft veroorzaakt, maar ook is er een virulentracisme tegen zwarte Afrikanen, die al mensenlevens heeft geeist…..[14]
Verre van veilige landen voor vluchtelingen dus.

”TENTVOORSTEL” VAN GROEN LINKS
In het begin van dit stuk vergeleek ik de Groen Links weigeringom accoord te gaan met het ”motorblok” [VVD/CDA/D’66] op hetgebied van ”migratie” [vluchtelingen] met iemand, die pleitvoor een opvang in tenten, terwijl de anderen een opvang”onder een brug” willen regelen.
Een iets minder onmenselijke benadering dus.
Naast de misdadige voorstellen van het ”motorblok” [VVD/CDA/D’66]om geen vluchtelingen meer toe te laten in Europa om asielaan te vragen en ze te ”dumpen” in gevaarlijke en onveiligeNoord-Afrikaanse landen, lijkt de Groen Links weigeringbuitengewoon principieel.
Publicist en activist Peter Storm verwoordde het mooi:
”Terwijl het hele politieke midden steeds verder naar rechts opmarcheert om de PVV bij te benen in de hoop haar in te kapselen en te neutraliseren, verdedigt koene ridder Jesse Klaver het politieke midden van gisteren. Een midden dat alleen maar links lijkt omdat de rest nog veel verder naar rechts is doorgeschoven.” [15]
En dat is wat er gebeurt.
Want hoe ”humaan” staat Klaver dan tegenover vluchtelingenIk laat hem aan het woord:

”’We zijn enorm tegemoetkomend geweest. Wij willen graag afspraken maken met landen in Afrika. 90 procent van de mensen die nu vanuit Afrika in bootjes de oversteek wagen, zijn economische migranten. Die horen hier niet en willen ook wij terugsturen. De buitengrenzen van Europa moeten veel strenger bewaakt. Het onderscheid kan veel scherper gemaakt tussen enerzijds economische migranten en anderzijds politieke vluchtelingen en mensen die om oorlogsgeweld vluchten. ” [16]Dat zelfde onderscheid is ook in zijn Facebook verklaringte lezen. [17]

U ziet, lezer, niet alleen is Klaver ook voor ”strenge bewaking van de buitengrenzen”, ook hier weer het onderscheid tussen economische enpolitieke vluchtelingen, wat ik principieel afwijs.Natuurlijk moeten zij, die worden vervolgd, asiel krijgen, maar ookeconomische vluchtelingen moeten welkom zijn.Gevrijwaard worden van armoede is immers een mensenrecht. [18]

Daarbij wilde Klaver ook ”waterdichte garanties” dat de landenwaarmee een accoord zou worden gesloten voor opvang vanvluchtelingen daar, bescherming zouden kunnen bieden. [19]
Nog afgezien van het feit, dat dat niet kan [ik verwijs naarde bovenstaande onveilige landen] besteedt Klaver daarmee,helaas, ook de opvang van vluchtelingen aan andere landenuit.Daarmee sluit hij ook vluchtelingen uit van het aanvragenvan asiel in Nederland zelf.
Dus toch niet zo ”principieel” tegen aanvraag van asiel buitenNederland, zoals de media berichten. [20]
Wat hij in wezen gezegd heeft en wilde was 
Een veilige opvang voor vluchtelingen in Derde Landen.Met andere woorden:Als dat gegarandeerd kon worden, had hij daar vrede mee
En het niet terugsturen van oorlogsvluchtelingen, mochten zetoch [tegen de afspraken in] naar Europa zijn gekomen. [21]
EPILOOG
Het is duidelijk
Klaver wil geen totale uitkleding van vluchtelingenrechtenHij wil geen accoord over opvang buiten Europa, als ergeen ”waterdichte garantie” is op veiligheid voor devluchteling.
Hij wil geen terugsturing van oorlogsvluchtelingen
Dat is zijn ”ondergrens”

Vergeleken bij het ”motorblok” [VVD/CDA/D’66] al heelwat, die zelfs die veiligheids grens niet trekt [22]
Maar principieel is Klaver alleen in het licht vande onmenselijkheid van de motorblokkers.
Ook hij is niet principieel tegen het aanvragen van asielbuiten Europa en maakt het onderscheidtussen politieke en economische vluchtelingen.
Daarmee maakt hij, in mijn ogen, deel uit van deonmenselijkheid, het inhumane asielbeleid, het geperfectionneerdeuitsluitings en selectiebeleid.
Hij laat hen, die door armoede, oorlog en ellende gedreven, opzoek naar een beter bestaan, toch in de kou staan.
Dat is een politiek, waarbij geen rechten worden verdedigd.
Maar gunsten verleend.
Er hoort geen morele ”ondergrens” te zijn.
Maar grenzeloze solidariteit.
Tot dat moment komt, is ook Klaver een onderdrukkervan vluchtelingenrechten.
Al brengt hij het sympathieker.

Astrid Essed

NOTEN

[1]
ADFORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKTWEER DOOR MIGRATIE12 JUNI 2017
http://www.ad.nl/politiek/form atie-met-groenlinks-mislukt-we neacute-eneacute-r-door-migrat ie~a4ac9a58/

ADVLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK12 JUNI 2017

http://www.ad.nl/politiek/vluc htelingen-zetten-politiek-scha ak~ae020dc2/

TROUWKABINETSFORMATIE OP DOOD SPOOR12 JUNI 2017
https://www.trouw.nl/democrati e/kabinetsformatie-op-dood-spo or~a0752f33/

VOLKSKRANTONDERGRENS GROEN-LINKS: ”WIJ STUREN OORLOGSVLUCHTELINGENNIET TERUG”13 JUNI 2017

http://www.volkskrant.nl/polit iek/ondergrens-groenlinks-wij- sturen-oorlogsvluchtelingen-ni et-terug~a4500617/

VOLKSKRANTFORMATIEMAGIE TJEENK WILLINK MOCHT NIET BATEN: OVERLEG MET KLAVER STRANDT OPNIEUW OPVLUCHTELINGENBELEID13 JUNI 2017
http://www.volkskrant.nl/polit iek/formatiemagie-tjeenk-willi nk-mocht-niet-baten-overleg-me t-klaver-strandt-opnieuw-op-vl uchtelingenbeleid~a4500551/

[2]

”Ook donderdag en vrijdag werd daar gesproken door de vier partijen. Zij waagden in de ambtswoning van de minister-president een uiterste poging om in informele sfeer de impasse te doorbreken, nadat de eerste formatieronde op 15 mei ook al was gestrand op het vluchtelingenvraagstuk. ”

ADFORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKTWEER DOOR MIGRATIE12 JUNI 2017
http://www.ad.nl/politiek/form atie-met-groenlinks-mislukt-we neacute-eneacute-r-door-migrat ie~a4ac9a58/

[3]
RTLZ OPINIEFACTCHECK: WERKT DE TURKIJE DEAL?STEPHAN OKHUISEN
https://www.rtlz.nl/opinie/col umn/stephan-okhuijsen/factchec k-werkt-de-turkijedeal

EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIEBUITENLANDSE ZAKENASTRID ESSED23 MEI 2016
https://www.astridessed.nl/eu- en-turkije-sluiten-deal-over-v luchtelingenbrief-aan-leden-tw eede-kamercommissie-buitenland se-zaken/

[4]

ADFORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKTWEER DOOR MIGRATIE12 JUNI 2017
http://www.ad.nl/politiek/form atie-met-groenlinks-mislukt-we neacute-eneacute-r-door-migrat ie~a4ac9a58/

ADVLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK12 JUNI 2017

http://www.ad.nl/politiek/vluc htelingen-zetten-politiek-scha ak~ae020dc2/

TROUWKABINETSFORMATIE OP DOOD SPOOR12 JUNI 2017
https://www.trouw.nl/democrati e/kabinetsformatie-op-dood-spo or~a0752f33/

[5]
”GroenLinks zou principieel blijven weigeren toe te staan dat vluchtelingen alleen nog een asielaanvraag buiten Europa mogen doen of anders worden teruggestuurd. Dit zou in de toekomst bijvoorbeeld van toepassing moeten zijn bij vluchtelingenstromen uit Libië. GroenLinks wil de mogelijkheid van een asielaanvraag op Europees grondgebied echter openlaten.”

ADFORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKTWEER DOOR MIGRATIE12 JUNI 2017
http://www.ad.nl/politiek/form atie-met-groenlinks-mislukt-we neacute-eneacute-r-door-migrat ie~a4ac9a58/

[6]

”Problematisch is verder dat asielzoekers volgens het verdrag niet teruggestuurd mogen worden naar een onveilig land. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor Libië, waar anarchie heerst.”
ADVLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK
http://www.ad.nl/politiek/vluc htelingen-zetten-politiek-scha ak~ae020dc2/

[7]

ADFORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKTWEER DOOR MIGRATIE12 JUNI 2017
http://www.ad.nl/politiek/form atie-met-groenlinks-mislukt-we neacute-eneacute-r-door-migrat ie~a4ac9a58/

[8]
ADVLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK12 JUNI 2017

http://www.ad.nl/politiek/vluc htelingen-zetten-politiek-scha ak~ae020dc2/

[9]

ADPARTIJEN UITEN FEL KRITIEK OP AFHAKEN GROEN LINKS13 JUNI 2017
http://www.ad.nl/politiek/part ijen-uiten-fel-kritiek-op-afha ken-groenlinks~a5fcf541/

FINANCIEEL DAGBLADASSCHER NEEMT KLAVER DE MAAT

https://fd.nl/economie-politie k/1205881/asscher-neemt-klaver -de-maat

[10]

DE VRIES EN VERBURG/I STILL KNOWWHAT YOU DID LAST SUMMER/BRIEF AAN DEVRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGE AANDEPORTATIES VLUCHTELINGENASTRID ESSED3 DECEMBER 2016

https://www.astridessed.nl/de- vries-en-verburgi-still-know- what-you-did-last-summerbrief- aan-de-vries-en-verburg- medeplichtige-aan-deportaties- vluchtelingen/

NACHT VAN DE VLUCHTELING 201/DEMASQUE SCHENDERSVLUCHTELINGENRECHTEN OF GOEDE SIERASTRID ESSED23 JUNI 2016
https://www.astridessed.nl/ nacht-van-de-vluchteling- 2016demasque-schenders- vluchtelingenrechten-of-goede- sier/

DOSSIER KLM, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGEN

https://www.astridessed.nl/?s=KLM

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRUVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2014
  https://www.astridessed.nl/uit geprocedeerde-asielzoekershet- gesolde-verdrijvingcontinuing- story/

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
     http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[11]

OP FACEBOOK
JESSE KLAVER
June 12 at 11:30pm · 

Ik baal ontzettend. Het is niet gelukt de onderhandelingen met VVD, CDA en D66 uit het slop te trekken. Alle partijen hebben daar de afgelopen dagen ontzettend veel in geïnvesteerd, maar de afstand bleek niet te overbruggen. Voor GroenLinks is het onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten voor oorlog en geweld essentieel. Zij die vluchten voor oorlog en geweld hebben recht op bescherming en opvang.

Wij wilden alleen afspraken maken met landen buiten de Europese Unie over het terugsturen van politieke vluchtelingen als niet alleen de juridische waarborgen voor dat land op papier staan. We willen daarbij ook waterdichte garanties dat de landen waarmee we de akkoorden sluiten het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk zullen geven.

Helaas is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken over deze Nederlandse inzet voor de Europese positie. Daarmee verviel het vertrouwen dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld daadwerkelijk de bescherming zullen krijgen waar ze recht op hebben.

De tekst die er lag gaf ons onvoldoende vertrouwen. Papier is immers geduldig. Het gaat ons niet alleen om de juridische werkelijkheid, maar ook om de weerbarstige praktijk.

De conclusie is daarom dat we elkaar niet hebben kunnen vinden. Dat is ontzettend jammer. Maar wat ik eerder zei, herhaal ik nu: we willen graag regeren, maar niet tegen elke prijs. Wij willen een verandering tot stand brengen. En altijd de mens blijven zien achter het beleid. Op migratie konden de vier partijen elkaar niet vinden. Maar ook op klimaat en ongelijkheid was de afstand nog altijd groot.

Hoe de formatie nu verder gaat weet niemand. Of er nou een meerderheidscoalitie komt of een minderheidskabinet, een kabinet met of zonder GroenLinks: wij blijven constructief samenwerken om meerderheden te vinden voor onze plannen. Wij blijven samen met jou werken aan verandering. Daarover snel meer.

– Jesse

[12]

”GroenLinks vindt dat politieke en oorlogsvluchtelingen ook in Europa asiel moeten kunnen aanvragen. Partijleider Jesse Klaver weigert hier aan te tornen. Hij noemde dit eerder zijn ‘principiële ondergrens’, terwijl Tjeenk Willink het een ‘relatief gering punt’ noemde. ”
TROUWKABINETSFORMATIE OP DOOD SPOOR12 JUNI 2017
https://www.trouw.nl/democrati e/kabinetsformatie-op-dood- spoor~a0752f33/

[13]

”Het komt erop neer dat Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte zich zouden moeten verbinden om de grens naar de EU net zo te sluiten als Erdogan dat gedaan heeft.”

JOOP.NLHET WORDT TIJD VOOR DE ECHTE ONDERWERPENIN DE FORMATIEHAN VAN DER HORST13 JUNI 2017
https://joop.vara.nl/opinies/ tijd-voor-echte-onderwerpen- formatie

[14]

AMNESTY INTERNATIONALMOROCCO: RIF PROTESTERS PUNISHED WITHWAVE OF MASS ARRESTS2 JUNE 2017

https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/morocco-rif-p rotesters-punished-with-wave-o f-mass-arrests/

AMNESTY INTERNATIONALALGERIA: WAVE OF ARRESTS AND PROSECUTIONS OFHUNDREDS OF AHMADI’S19 JUNE 2017
https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/algeria-wave- of-arrests-and-prosecutions-of -hundreds-of-ahmadis/

“Libië telt drie parlementen”. Dat niet alleen, er zijn drie regeringen die elkaar niet erkennen, en met bijbehorende milities die elkaar op leven en dood bestrijden. Om het beeld van een ‘veilig Libië’ helemaal af te ronden: mensen op de vlucht belanden er niet alleen in handen van mensensmokkelaars maar worden op slavenmarkten verkocht”
COMPLIMENT VOOR KLAVER?PETER STORM17 JUNI 2017

https://www.ravotr.nl/2017/06/ 17/compliment-voor-klaver/

”Libië verkeert bijvoorbeeld in burgeroorlog en heeft drie verschillende regeringen. ‘Afspraken die je daar maakt vallen meteen kapot. En de enorme aantallen migranten en vluchtelingen zitten daar in een soort opvangcentra die sterk op slechte gevangenissen lijken. Mensen worden daar ernstig mishandeld’, zegt Voorhoeve.”
BNRVOORHOEVE GEEFT GROEN LINKS GELIJK14 JUNI 2017
https://www.bnr.nl/nieuws/poli tiek/10324703/voorhoeve-geeft- groenlinks-gelijk

VIRAL VIDEO SHOWS SOMALI AND ETHIOPIAN MIGRANTSAND REFUGEES BEING HELD AND ABUSED BY LIBYAN GANGS
https://thisisafrica.me/viral- video-shows-somali-ethiopian-m igrants-refugees-held-abused-l ibyan-gangs/

DE WERELD MORGENHONDERDEN MIGRANTEN VERHANDELD OP ”SLAVENMARKTEN”IN LIBIE10 MEI 2017

https://www.dewereldmorgen.be/a rtikel/2017/05/10/honderden-mi granten-verhandeld-op-slavenma rkten-in-libie

ALJAZEERAMASSACRE IN RABAA

http://www.aljazeera.com/ programmes/aljazeeraworld/ 2016/08/massacre-rabaa- 160816085846897.html

WIKIPEDIAAUGUST 2013RABAA MASSACRE

https://en.wikipedia.org/wiki/ August_2013_Rabaa_massacre

MIDDLE  EAST EYEWHEN THEY CALL YOU ”NEGRO”: EGYPT’S SUDANESEARE PRISONERS OF RACISM20 APRIL 2017
http://www.middleeasteye.net/ in-depth/features/racism-led- death-how-do-africans-live- egypt-108156992

[15]
COMPLIMENT VOOR KLAVER?PETER STORM17 JUNI 2017

https://www.ravotr.nl/2017/06/ 17/compliment-voor-klaver/

[16]

”’We zijn enorm tegemoetkomend geweest. Wij willen graag afspraken maken met landen in Afrika. 90 procent van de mensen die nu vanuit Afrika in bootjes de oversteek wagen, zijn economische migranten. Die horen hier niet en willen ook wij terugsturen. De buitengrenzen van Europa moeten veel strenger bewaakt. Het onderscheid kan veel scherper gemaakt tussen enerzijds economische migranten en anderzijds politieke vluchtelingen en mensen die om oorlogsgeweld vluchten. ”
VOLKSKRANTHET WAS NIET ALLEEN MIGRATIE, ZEGT KLAVER”OP ANDERE DOSSIERS ZAG IK OOK GEEN COMPROMISDOORSCHEMEREN”15 JUNI 2017

http://www.volkskrant.nl/ binnenland/klaver-de- zuidgrens-op-slot-voor- vluchtelingen-dat-hebben-ze- zelfs-wilders-niet-gevraagd~ a4500862/

[17]

OP FACEBOOK
JESSE KLAVER
June 12 at 11:30pm · 

Ik baal ontzettend. Het is niet gelukt de onderhandelingen met VVD, CDA en D66 uit het slop te trekken. Alle partijen hebben daar de afgelopen dagen ontzettend veel in geïnvesteerd, maar de afstand bleek niet te overbruggen. Voor GroenLinks is het onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten voor oorlog en geweld essentieel. Zij die vluchten voor oorlog en geweld hebben recht op bescherming en opvang.

Wij wilden alleen afspraken maken met landen buiten de Europese Unie over het terugsturen van politieke vluchtelingen als niet alleen de juridische waarborgen voor dat land op papier staan. We willen daarbij ook waterdichte garanties dat de landen waarmee we de akkoorden sluiten het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk zullen geven.

Helaas is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken over deze Nederlandse inzet voor de Europese positie. Daarmee verviel het vertrouwen dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld daadwerkelijk de bescherming zullen krijgen waar ze recht op hebben.

De tekst die er lag gaf ons onvoldoende vertrouwen. Papier is immers geduldig. Het gaat ons niet alleen om de juridische werkelijkheid, maar ook om de weerbarstige praktijk.

De conclusie is daarom dat we elkaar niet hebben kunnen vinden. Dat is ontzettend jammer. Maar wat ik eerder zei, herhaal ik nu: we willen graag regeren, maar niet tegen elke prijs. Wij willen een verandering tot stand brengen. En altijd de mens blijven zien achter het beleid. Op migratie konden de vier partijen elkaar niet vinden. Maar ook op klimaat en ongelijkheid was de afstand nog altijd groot.

Hoe de formatie nu verder gaat weet niemand. Of er nou een meerderheidscoalitie komt of een minderheidskabinet, een kabinet met of zonder GroenLinks: wij blijven constructief samenwerken om meerderheden te vinden voor onze plannen. Wij blijven samen met jou werken aan verandering. Daarover snel meer.

– Jesse

[18]

Preambule

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;”

…..

…..

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN 

DE MENS

https://www.amnesty.nl/encyclo pedie/universele-verklaring-va n-de-rechten-van-de-mens-uvrm- volledige-tekst

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN 

DE MENS

https://www.amnesty.nl/encyclo pedie/universele-verklaring-va n-de-rechten-van-de-mens-uvrm- volledige-tekst

[19]

””We willen ook waterdichte garanties dat de landen waarmee we de akkoorden sluiten het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk zullen geven.” Die garanties zijn er volgens Klaver niet gekomen.”

RTL NIEUWSBALENDE KLAVER: ”NIET TOT ELKE PRIJSREGEREN”13 JUNI 2017
https://www.rtlnieuws.nl/neder land/politiek/balende-jesse-kl aver-niet-tegen-elke-prijs-reg eren

”Het “detail” van de “waterdichte garanties” laat overigens meteen zien hoe ver heen de GroenLinks-leider al was. Want door die “garanties” te eisen was hij blijkbaar al akkoord gegaan met de uitbouw van de Turkije-deal naar de Noord-Afrikaanse regio. Het principiële punt dat we juist opvang en bescherming in Nederland moeten regelen en de zaak niet dienen af te schuiven naar Noord-Afrikaanse landen, had hij al overboord gekieperd. Hij eiste alleen maar “garanties” dat het wel goed zou gaan komen met al die vluchtelingen, als ze eenmaal in Noord-Afrikaanse landen zouden worden gedumpt waar volop armoede heerst en geweld woedt. Nee, die “garanties” konden en wilden Rutte en zijn vriendjes niet geven. Dat had Klaver van tevoren kunnen weten. En ook niemand anders kan die “garanties” bieden. Daarom had hij van meet af aan het heldere standpunt moeten innemen dat “opvang in eigen regio” een onding is, dat zoiets het recept is voor een uitzichtloos, verpauperd, onveilig en mensonwaardig bestaan, dat we zoiets vluchtelingen niet zouden mogen aandoen, en dat overigens het merendeel van alle vluchtelingen wereldwijd nu al wordt “opgevangen in eigen regio”. 

DOORBRAAK.EUMISLUKTE FORMATIE: GROEN LINKS IS GEENHAAR BETER VOOR VLUCHTELINGEN15 JUNI 2017
http://www.doorbraak.eu/ mislukte-formatie-groenlinks- geen-beter-vluchtelingen/

[20]

”GroenLinks zou principieel blijven weigeren toe te staan dat vluchtelingen alleen nog een asielaanvraag buiten Europa mogen doen of anders worden teruggestuurd. Dit zou in de toekomst bijvoorbeeld van toepassing moeten zijn bij vluchtelingenstromen uit Libië. GroenLinks wil de mogelijkheid van een asielaanvraag op Europees grondgebied echter openlaten.”

ADFORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKTWEER DOOR MIGRATIE12 JUNI 2017
http://www.ad.nl/politiek/form atie-met-groenlinks-mislukt-we neacute-eneacute-r-door-migrat ie~a4ac9a58/

[21]

VOLKSKRANTONDERGRENS GROEN LINKS: ”WIJ STUREN OORLOGSVLUCHTELINGENNIET TERUG”13 JUNI 2017

http://www.volkskrant.nl/polit iek/ondergrens-groenlinks-wij- sturen-oorlogsvluchtelingen- niet-terug~a4500617/

[22]

”D66-leider Alexander Pechtold zei tijdens het Kamerdebat dat hij “geen moment heeft getwijfeld” of de internationale afspraken tussen EU en landen in Noord-Afrika over migratie die op tafel lagen, misschien niet aan nationale en internationale wetgeving zouden voldoen. Hij vindt de eisen die GroenLinks had onhaalbaar. “Waterdichte garanties voor een onzekere toekomst bestaan niet”, aldus Pechtold.”
TROUWHARDE KRITIEK TWEEDE KAMER OP AFHAKENGROEN LINKS13 JUNI 2017
https://www.trouw.nl/democrati e/harde-kritiek-tweede-kamer- op-afhaken-groenlinks-~ a2d48e9c/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!