De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jitse Akse vervolgd voor doden IS strijders/Ridder zonder vrees of blaam of moordenaar?

Jitse Akse vervolgd voor doden IS strijders/Ridder zonder vrees of blaam of moordenaar?

vrijdag 19 februari 2016 08:02
Spread the love

JITSE AKSE VERVOLGD VOOR DODEN IS STRIJDERS/RIDDER ZONDER VREES OF BLAAM OF MOORDENAAR?

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/jitse-akse-vervolgd-voor-doden-is-strijdersridder-zonder-vrees-of-blaam-of-moordenaar/

Het begon allemaal met de Amerikaanse aanval op Irak, onwettig, omnog even in herinnering te brengen. [1]Die aanval baarde de bezetting van Irak, die bezetting schonk het levenslichtaan de criminele organisatie IS [ISIS]. [2]ISIS, nu dus IS genoemd, zaaide/zaait dood en verderf in Irak en Syrie[3] en helpt druk mee aan het verder ontwrichten van de regio en verschiltdaarin in niets van de dodelijke  Amerikaanse machtspolitiek en de jarenlangeterreur van de Syrische dictator Assad, [4] ook al staan IS en de VS, maar ook ISen de Syrische dictatuur, tegenover elkaar.Om een lang verhaal kort te maken, IS voerde een dodelijke belegeringuit van de Koerdische stad Kobani, die nu afgeslagen is, [5]
And that’s where Jistse Akse comes in:

I

AND OUT OF THE BLUE: DAAR WAS JITSE AKSE,SOLIDAIR MET DE KOERDEN EN IS KILLER FIGHTER
Wie is Jitse Akse?Een Nederlandse militair van Dutchbat, diebij de Luchtmobiele Brigade in Joegoslavie zat, rond de tijd dat Srebrenica in Servische handen viel. [6],de ontwikkelingen in Syrie volgde en het niet meer trok, toenKobani door IS strijders werd belegerd.Naar eigen zeggen”,Tsja, waarom… Ik volgde de berichten over de opmars van IS al. Kobani was de trigger. De Koerden voerden om die stad een felle strijd en ik wilde helpen. Ik vond ook dat we IS moeten stoppen.” [7]Tot dusver lijkt dat nobel te klinkenMaar er is ook minder fraaisIk citeer” “Als je ziet wat zij uitvreten. Met het omleggen van een IS” er redt ik waarschijnlijk tientallen levens” [8]
Geen taalgebruik, geen mentaliteit, die mij kan bekoren.Natuurlijk komt het daarop neer  in ”het militaire”, maar je zo uiten wijst op een wel heel makkelijk denkenover doden.Op zich hoeft dat nog geen misdaad te zijn, als je geen misdadenPLEEGT.Daarover straks meer, omdat dat de spil is, waar ik mijn betoogomheen bouw.En wel op meer.
Maar nu eerst, de houding van Justitie.

II

JITSE AKSE’S TERUGKEER/JUSTITIE ”NOT AMUSED”/AANHOUDING/VERVOLGINGARGUMENTEN
Jitse Akse mag zich dan wel als een bevlogen strijder tegen hetonrecht beschouwen, Justitie denkt daar heel anders over:Bij terugkomst in Nederland werd Akse aangehouden wegens”betrokkenheid bij het doden van IS strijders in Syrie.” [9]
Daarover verklaart het OM het volgende
Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.” [10]
En ook
”Er is een belangrijk verschil tussen Nederlanders die op eigen houtje naar Syrië afreizen om tegen IS te strijden en Nederlandse militairen die Iraakse en Koerdische strijdkrachten, waaronder de Peshmerga, trainen. Deze inzet en training gebeurt op verzoek van de Iraakse regering. Dat verzoek vormt een rechtsgrond voor de inzet van de Nederlandse militairen in Irak. Dat geldt ook voor de inzet van Nederlandse F-16’s boven Irak.” [11]
En ook

”De man zou in Syrië hebben gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG. Deze militie is onder mensenrechten organisaties niet onomstreden. Volgens Amnesty International zou de YPG vorig jaar in het noorden van Syrië betrokken zijn geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd.” [12]
Op die overwegingen kom ik terug.
En lees ook de slotzin van de verklaring van het OM
”Verder onderzoek naar de betrokkenheid van de oud-militair bij de strijd tegen IS moet uitwijzen of hij ook inderdaad strafrechtelijk vervolgd zal worden. Het OM zal een beslissing daarover nemen na afronding van het politieonderzoek.” [13]
Van die slotzin vraag ik mij af, of het OM het nu heeft over degewapende strijd tegen gewapende IS strijders as such, ofoorlogsmisdaden, die Akse wellicht zou hebben gepleegd.
III
JITSE AKSE’S AANHOUDING/VERVOLGINGARGUMENT NUMMER EEN VAN HET OM:RECHT IN EIGEN HAND

Nog eens het eerst aangehaalde argument van het OM:
Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.” [14]
Met dit argument zijn verschillende dingen aan de hand.Ten eerste is het in het algemeen, een goede zaak, dat burgersniet het recht in eigen hand mogen nemen.Willekeur en bloedvetes zouden het gevolg zijn.
Maar is dat hier ook het geval?Het gaat hier namelijk niet om het ”recht in eigen handnemen”, zoals meestal geinterpreteerd, namelijk het persoonlijkvereffenen van rekeningen, maar om het vechten tegenstrijders, door een ander, of meerdere, gewapende individuen.En ja, het strijden van gewapende groepen/mensen tegen elkaar, komt neer op ”doden”.Betreurenswaardig, maar is dat strafbaar?
Volgens het Internationaal Recht NIET, omdat heteen strijd is tussen ”combatanten” Het zijn non combatanten [burgers]], van wie het dodenstrafbaar is, evenals het doden van krijgsgevangen combatanten [15]

JITSE AKSE’S AANHOUDING/VERVOLGING
ARGUMENT TWEE VAN HET OM:HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN
Er wordt ook gesproken over ”het plegen van misdrijven”
Citaat
”Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen.” [16]Dat is correct, maar als we het over ”misdrijven” hebben, dan isdat niet het schieten op combatanten, maar het plegen vanoorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid eneventueel, genocide. [17]Maar dat geldt ook voor Nederlandse militairen, die, doorde Nederlandse Staat gesteund, strijden tegen IS. [18]Of voor strijders in het Israelische leger, die zichhebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven. Op die groep kom ik nog terug, om aan te tonen, hoe kromde redenering van Justitie is. [19]

JITSE AKSE’S AANHOUDING/VERVOLGING:ARGUMENT DRIE VAN HET OM:”OP EIGEN HOUTJE” AFREIZEN OF IN DIENSTVAN DE NEDERLANDSE STAAT.WAT IS HET VERSCHIL?
””Er is een belangrijk verschil tussen Nederlanders die op eigen houtje naar Syrië afreizen om tegen IS te strijden en Nederlandse militairen die Iraakse en Koerdische strijdkrachten, waaronder de Peshmerga, trainen. Deze inzet en training gebeurt op verzoek van de Iraakse regering. Dat verzoek vormt een rechtsgrond voor de inzet van de Nederlandse militairen in Irak. Dat geldt ook voor de inzet van Nederlandse F-16’s boven Irak.” [20]

Ik zie de meerwaarde van dat argument niet echt in.Want feitelijk wordt er gezegd:Het is wel dezelfde militaire inzet, maar in het ene geval gaatmen zelf, in het andere geval is er een zogenaamde ”rechtsgrond”is deze ”inzet”’ op verzoek van de Iraakse regering.Dit onderscheid tussen ”eigen houtje” en door de Staat georganiseerdeinzet vind ik kunstmatig, omdat het in beide gevallen gaat om combatantentegen combatanten.Weliswaar is volgens jurist Frederycke Haijer het ”combatantenprincipe”alleen van toepassing op ”statelijke actoren” [militairenin dienst van de Staat] en niet in gevallen als Jitse Akse,maar dat beschouw ik als een kunstmatig onderscheid. [21]Bovendien zou naar mijn mening die ”op eigen houtje”inzet alleen strafbaarmoeten zijn als er ook verdenking is van oorlogsmisdaden.Dat van die strafbaarheid op verdenking van oorlogsmisdaden geldttrouwens ook voor de militaire inzet van Nederlandse Staatswege.
Dat argument ”op verzoek van de Iraakse regering” vind ik trouwensbehoorlijk hypocriet, omdat ook die Iraakse regering [oorlogs]misdadenpleegt, vooral door het onderdrukken van de soennitische minderheid. [22]Dus nauwelijks een geloofwaardig verzoek te noemen.Bovendien is juist die onderdrukking van de soennieten in Irak een belangrijkeoorzaak voor het ontstaan/ontwikkeling van IS. [23]

IV
GELIJKE MONNIKKEN, GELIJKE KAPPENVERVOLGING JIHAD STRIJDERS?/DAN OOKJITSE AKSEMAAR HOE ZIT DAT MET ISRAEL STRIJDERS?
Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.” [24]

Hierboven heb ik al aangegeven, dat het strijden van de enegewapende groep tegen de andere, ook al zijn daar individuenonder, die op ”eigen houtje” [dus niet in Staats/legerverband]aan de strijd deelnemen, een zaak is van combatanten tegencombatanten, dus niet strafbaar volgens de rechtsbeginselen.Vanuit het ”combatanten” oogpunt vind ik de vervolging van Jitse Akse dus onzinnig.Even onzinnig als ik de vervolging van de zogenaamdeSyriestrijders of ”Jihadstrijders” vind [25] , die al dan nietmet ISIS meevechten, tenzij zij daadwerkelijkworden verdacht van [oorlogs]misdrijven.
Aan de andere kant vind ik het WEL zo eerlijk, dat alsJihadstrijders worden vervolgd vanwege [individuele] deelnameaan de gewapende strijd, dat ook voor Jitse Akse geldt.Gelijke monnikken, gelijke kappen.
Maar waarom geldt dit ”gelijkheids” principe dan nietvoor Nederlandse Israelgangers?Voor hen geldt volgens de Officier van Justitie, dat nietaantoonbaar is, dat zij betrokken zijn bij misdrijven. [26]Maar dat is bij Jihadstrijders en Jitse Akse ook het geval.Om bij Jitse Akse te blijven, hij wordt onder andere aangeklaagd,omdat de gewapende groep, waarmee hij streed, zich volgensinternationale mensenrechtenorganisaties zou hebben schuldiggemaakt aan oorlogsmisdaden.
Daarover zegt het OM:
””De man zou in Syrië hebben gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG. Deze militie is onder mensenrechten organisaties niet onomstreden. Volgens Amnesty International zou de YPG vorig jaar in het noorden van Syrië betrokken zijn geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd.” [27]
Maar dat dat geldt voor die gewapende groep,betekent nog niet, net zomin als bij de Jihadstrijders,dat Akse ook PERSOONLIJK verantwoordelijk zou zijn vooroorlogsmisdaden.
Trouwens, deze redenatie doortrekkend, dan zouden de Israelgangers ook vervolgd moeten worden, omdat uit zowelGaza militaire operatie’s zoals Protective Edge [2014]als talrijke rapporten, waaronder van Amnesty International,is komen vast te staan, dat het Israelische leger zich schuldiggemaakt heeft aan oorlogsmisdaden. [28]

HYPOCRISIE”MOORDEN” IN GEVAL VAN JITSE AKSE HOE ZIT HET MET HET DODEN VAN IS STRIJDERS DOOR HETNEDERLANDSE LEGER

Die hele aanhouding van Jitse Akse is doorspekt van hypocrisie.Ik heb het verschil in de behandeling van Israelstrijders al aangehaald.Maar hoe zit het met de activiteiten van het Nederlandse leger?In de persverklaring van het OM over de aanhouding van Jitse Aksestaat:
Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.” [29]

Nu even los van dat ”op eigen houtje” en het ”recht in eigenhanden nemen” argument, dat ik al heb ontzenuwd:Wat is oorlog anders dan de tegenstanders doden, of dat nudoor het Nederlandse leger, in adellijke burgeroorlogen in eenstrijd om de troon [30], of door Jitse Akse gebeurt? 
Resumerend:
Als Jitse Akse alleen op grond van het VECHTEN tegen ISstrijders kan worden vervolgd voor moord, dan geldt datook alle Nederlandse militairen, die in dat gebied actief zijn.
Bovendien, hoe zit het met Nederlandse oorlogsmisdadenin Irak?Er kan dan wel worden opgeschept, dat die F’16’s, die Nederlandbij bombardementen inzet, de allernieuwste precisiewapensaan boord hebben [31], maar bij ruim duizend bommen inIrak -wat Nederland een van de actiefste oorlogvoerendemogendheden in de Midden Oosten regio maakt [32]en in het geheel 1300 wapeninzetten [zie AD 7 februari 2016] [33]
is de kans op burgerslachtoffers, dus oorlogsmisdaden [34], groot.

Op het moment van schrijven [17 februari 2016], zijn er mogelijktwee gevallen van burgerslachtoffers door de Nederlandse bombardementen in Irak. [35]
En dit is wat we weten…….

JITSE AKSE/VERVOLGING OF NIET?

Ben ik nu voor of tegen vervolging van Jitse Akse?
Op een rijtje heb ik gezet de hypocrisie van het OM;
Over de vervolging wegens ”moord”, terwijl het Nederlandseleger, die dezelfde strijd tegen IS voert, dan eveneens van ”moord”kan worden beschuldigd.Over het feit, dat een combatanten versus combatanten strijd sowieso geen”misdrijf” is en niet anders is dan wat het Nederlandse leger in Irak/Syrieuitvoert. [36]Weliswaar is volgens jurist Frederycke Haijer het ”combatantenprincipe”alleen van toepassing op ”statelijke actoren” [militairenin dienst van de Staat] en niet in gevallen als Jitse Akse,maar dat beschouw ik als een kunstmatig onderscheid.  [37]Over het feit, dat Jitse Akse wordt beschuldigd, alleen al omdathij vocht aan de zijde van de Koerdische YPG met een slechtereputatie op het gebied van mensenrechten, tewrijl IsraelstrijdersNIET worden vervolgd, terwijl ook het Israelische leger bloed aanzijn handen heeft.
Alle reden dus om te zeggen:Geen vervolging voor Jitse Akse.Een aantal hele en halve racisten/Islamofoben is eveneenstegen vervolging, maar op heel andere, namelijk racistische enIslamofobe gronden. [38]
Daarmee heb ik, en andere progressieven en democraten, niets temaken, zoals treffend verwoord door de schrijver en activist Peter Storm [39], die overigens, in tegenstelling tot ik, sowieso op de lijn zitvan niet vervolging. [40]

VERVOLGING BIJ OORLOGSMISDADEN
Een argument van het OM is, gedeeltelijk, zinnig.

Ik citeer
””De man zou in Syrië hebben gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG. Deze militie is onder mensenrechten organisaties niet onomstreden. Volgens Amnesty International zou de YPG vorig jaar in het noorden van Syrië betrokken zijn geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd.” [41]
Kijk, hieruit blijkt, dat het OM weliswaar op de lijn zit van vervolging wegens oorlogsmisdaden [zinnig],maar de fout ingaat, door Akse bij voorbaat mensenrechtenschendingen door YPG aan te rekenen, zonder teweten, of hij daaraan deel heeft gehad [onzinnig]
Mijn lijn is:
Als er sprake is van echte/vermeende oorlogsmisdaden,moet Jitse Akse vervolgd worden.Maar dat moet dan voor alle strijdende groepengelden, ook voor het Nederlandse leger.

EPILOOG

Het feit, dat Jitse Akse de wapens opnam om testrijden tegen IS, maakt hem geen moordenaar,of het hele Nederlandse leger, dat daar strijdt, is dat ook.Hij is een idealist en in hem is te prijzen,dat hij de Koerden wilde helpen bij zijnvrijheidsstrijd. [42]Maar dat betekent niet op voorhand, dat hij danmaar vrijuit moet gaan en  weer in Syriemoet gaan vechten, zoals schrijver/activist Peter Stormvoorstaat. [43]
Wanneer zou blijken, dat hij zich heeft schuldig gemaaktaan oorlogsmisdaden, moet hij wel vervolgden berecht worden, hoe idealistisch ook zijn intenties.
Maar dat moet dan voor iedereen gelden, nietalleen voor Jihadstrijders en Akse, maar ook voorde Nederlandse militaire inzet en andere vreemde strijders,zoals Israelgangers.

De kwestie rond Jitse Akse laat echter op pijnlijke manierhet meten met verschillende maatbekers zien.Daaraan moet een einde komen.

Astrid Essed

REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM/BOODSCHAP AANJUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
ARTIKEL PETER STORMBOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUSTPETER STORM26 JANUARI 2016
  http://www.ravotr.nl/2016/01/26/boodschap-aan-justitie-laat-jitse-akse-met-rust/
REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM
http://www.astridessed.nl/reactie-op-artikel-peter-stormboodschap-aan-justitie-laat-jitse-akse-met-rust/

NOTEN

[1]

”VN-secretaris-generaal Kofi Annan is er steeds helder over geweest: ,,Door Amerikanen geleide militaire actie tegen Irak, zonder toestemming van de Veiligheidsraad is in strijd met het Handvest van de VN.”

Vele volkenrechtsdeskundigen zijn het daar mee eens en gaan nog een stap verder: handelen in strijd met het Handvest van de VN is handelen in strijd met het internationale recht. Volgens het VN-Handvest is de inzet van militair geweld alleen legaal als dat uit zelfverdediging gebeurt of als de V-raad het sanctioneert.”

TROUW

VEILIGHEIDSRAAD LIJKT EERSTE SLACHTOFFER TE WORDEN VAN

CRISIS ROND IRAK

18 MAART 2003

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1770848/2003/03/18/Veiligheidsraad-lijkt-eerste-slachtoffer-te-worden-van-de-crisis-rond-Irak.dhtml

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

DE IRAK OORLOG EN HET INTERNATIONAAL RECHT

https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/opinies/JWopinieIrakjk.pdf

[2]

”Maar hoe is dit nu allemaal zo gekomen? Want het is duidelijk, dat ISIS niet uit de lucht is komen te vallen. Een van de belangrijkste oorzaken is de onderdrukking, door het huidige Iraakse Sjiietische regime, van de Soenitische minderheid. (16) Terecht was daar veel verzet tegen, vanuit diverse groeperingen, en een van die groeperingen, ISIS, heeft zich dus nu in rap tempo op succesvolle wijze (17) van een groot deel van Irak en Syrie meester gemaakt.”

UITPERS.BE

AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISIS

ASTRID ESSED

20 AUGUSTUS 2014

http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/573-amerikaanse-luchtaanvallen-op-isis

”Die steun is in de hand gewerkt door de wijze waarop de regering omspringt met die regio. Het gaat om gebieden waar veelal Soennitische moslims wonen. De regering wordt gedomineerd door Sjiitische partijen en politici. Eerder protesteerden Soennitische bewoners voor meer autonomie. De regering behandelde protesterende mensen zo ongeveer alsof het allemaal sympathisanten van Al Qaeda betrof. Dat maakte het sympathisanten van het gedachtegoed van Al Qaeda natuurlijk eenvoudiger om zich op te werpen als verdedigers van Soennitische belangen tegen Sjiitische suprematie. “Niet iedereen ziet ISIS als een meedogenloos terreurnetwerk, of beter: het wordt door sommigen als een noodzakelijk terreurnetwerk gezien. Zij zien de beweging als een groep die het opneemt voor de soennitische minderheid in het land, die zich sinds de verdrijving van Saddam Hoessein door de Amerikanen als tweederangsburgers behandeld voelt”. Daar mag aan toegevoegd: omdat ze ook daadwerkelijk door Maliki en zijn regering zo behandeld worden. Soennitische grieven tegen de regering zijn reëel en legio: discriminatie in werk, onterechte vervolging van activisten, mensenrechtenschendingen door de politie, kortingen op uitkeringen die Soennieten ‘bestraffen’ voor hun collaborerende rol in eerdere dictaturen”, aldus een hoogst informatief stuk op website The Arabist.”

IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE

PETER STORM

12 JUNI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/

[3]

HUMAN RIGHTS WATCHSLAVERY: THE ISIS RULES5 SEPTEMBER 2015
https://www.hrw.org/news/2015/09/05/slavery-isis-rules

HUMAN RIGHTS WATCHSYRIA: DELIBERATE KILLING OF CIVILIANS BYISIS3 JULY 2015
https://www.hrw.org/news/2015/07/03/syria-deliberate-killing-civilians-isis

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISIS EXECUTED HUNDREDS OF PRISONINMATES30 OCTOBER 2014
 http://www.hrw.org/news/2014/10/30/iraq-isis-executed-hundreds-prison-inmates
 AMNESTY INTERNATIONALETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALEISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETINGOF MINORITIES IN NORTHERN IRAQSEPTEMBER 2014
 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/6333e9b6-c803-4b17-907d-d254d1b43ecc/mde140112014en.pdf  AMNESTY INTERNATIONALKILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OFIS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ3 SEPTEMBER 2014
 http://www.amnesty.org/en/news/killing-steven-sotloff-tip-iceberg-war-crimes-syria-and-iraq-2014-09-03
  HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FORYEZIDI’S12 OCTOBER 2014
 http://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversion-yezidis  HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT2 SEPTEMBER 2014 http://www.hrw.org/news/2014/09/02/iraq-islamic-state-executions-tikrit

OBAMA’S NIEUWE OORLOG (4): MISDADIGE LUCHTAANVALLEN OP MISDADIGE GROEPERING

PETER STORM

8 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/08/obama-s-nieuwe-oorlog-4-misdadige-luchtaanvallen-op-misdadige-groepering/

[4]

AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
 http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11
 IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
  https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
  CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
 https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

HUMAN RIGHTS WATCHASSAD THE SOLUTION? NOT AS HE ATTACKSCIVILIANS28 SEPTEMBER 2015
https://www.hrw.org/news/2015/09/28/assad-solution-not-he-attacks-civilians

HUMAN RIGHTS WATCHBARREL BOMBS, NOT ISIS, ARE THE GREATEST THREAT TO SYRIANS5 AUGUST 2015

https://www.hrw.org/news/2015/08/05/barrel-bombs-not-isis-are-greatest-threat-syrians

[5]

WIKIPEDIASIEGE OF KOBANI
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Koban%C3%AE

ELSEVIERIN BEELD: ZO ZIET KOBANI ERUIT NA GEWONNEN STRIJDTEGEN IS2 FEBRUARI 2015

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/2/In-beeld-zo-ziet-Kobani-eruit-na-gewonnen-strijd-tegen-IS-1696727W/

[6]

”Een enorme overgang voor Akse, die lange tijd in het Nederlandse leger diende, deel uitmaakte van Dutchbat en bij de Luchtmobiele Brigade zat, een eenheid die bestaat uit militairen die een uitzonderlijk zware opleiding hebben doorstaan. ”

ADJITSE KNOKT TEGEN IS IN EEN ”LEGER OP GYMPIES”15 JANUARI 2016
http://www.ad.nl/ad/nl/32380/Aanval-op-Islamitische-Staat/article/detail/4225475/2016/01/15/Jitse-knokt-tegen-IS-in-een-leger-op-gympies.dhtml

”Wat staat er op het spel? Jitse Akse was een Nederlandse militair in de Luchtmobiele Brigade, die onder meer in Joegoslavië actief is geweest, rond de tijd dat Srebrenica in handen van Servische militairen viel.”
BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUSTPETER STORM26 JANUARI 2016
http://www.ravotr.nl/2016/01/26/boodschap-aan-justitie-laat-jitse-akse-met-rust/

[7]

ADJITSE KNOKT TEGEN IS IN EEN ”LEGER OP GYMPIES”15 JANUARI 2016
http://www.ad.nl/ad/nl/32380/Aanval-op-Islamitische-Staat/article/detail/4225475/2016/01/15/Jitse-knokt-tegen-IS-in-een-leger-op-gympies.dhtml

[8]

” “Als je ziet wat zij uitvreten. Met het omleggen van een IS’er, red ik waarschijnlijk tientallen levens”

NOS”IK WIL IETS BETEKENEN VOOR DE KOERDEN”15 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2080699-ik-wil-iets-betekenen-voor-de-koerden.html

”,,Als je ziet wat zij uitvreten… Met het omleggen van één IS’er red ik waarschijnlijk tientallen levens.”
LEEUWARDER COURANTFRIES BIJ OPRICHTING BRIGADE TEGEN IS15 JANUARI 2016
http://www.lc.nl/friesland/Fries-bij-oprichting-brigade-tegen-IS-21114493.html

[9]

”De politie heeft woensdag in Arnhem een 47-jarige Nederlandse man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doden van IS-strijders in Syrië. De man is een voormalig militair die eind vorig jaar in de media en op Facebook uitgebreid verslag deed van zijn deelname aan de strijd tegen IS.”
OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

”Op  de site van de Volkskrant heette Jitse Akse ruim een dag Jitse A., nadat het Openbaar Ministerie op 15 januari bekendmaakte dat een 47-jarige oud militair was aangehouden wegens betrokkenheid bij het doden van IS-strijders in Syrië. ”
VOLKSKRANTJITSE AKSE WERD A. EN DAARNA WEER AKSE23 JANUARI 2016
http://www.volkskrant.nl/opinie/jitse-akse-werd-a-en-daarna-weer-akse~a4230536/

METRONIEUWS.NLNEDERLANDER OPGEPAKT OM DODEN IS STRIJDERS15 JANUARI 2016
http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/01/nederlander-opgepakt-om-doden-is-strijders

NOSNEDERLANDSE OUD MILITAIR OPGEPAKT VOORDODEN IS STRIJDERS
http://nos.nl/artikel/2080672-nederlandse-oud-militair-opgepakt-voor-doden-is-strijders.html

[10]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[11]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[12]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[13]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[14]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[15]

” It is forbidden to kill or injure an enemy who surrenders or who is hors de combat .”

ARTIKEL 2
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMEDCONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

”- Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

ARTIKEL 7
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMEDCONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[16]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[17]

IN HET STATUUT VAN ROME STAAN GENOCIDE, MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID ENOORLOGSMISDADEN BESCHREVEN:

Article 6 Genocide 
For the purpose of this Statute, “genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
 (a) Killing members of the group;
 (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; 
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group. 

Article 7 Crimes against humanity 
1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
 (a) Murder;
 (b) Extermination; 
(c) Enslavement; 
(d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; 

(f) Torture;
 (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; 
(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; 
(i) Enforced disappearance of persons;
 (j) The crime of apartheid;
(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

Article 8
War crimes 1. The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes. 
2. For the purpose of this Statute, “war crimes” means: 
(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:
 (i) Wilful killing;
 (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
 (iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health; 
(iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
 (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power; 
(vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial; 
(vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement; 
(viii) Taking of hostages. 
ZIE VERDER………

ROME STATUTE

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[18]

NU.NLMINISTERRAAD STEMT IN MET MILITAIRE MISSIETEGEN IS24 SEPTEMBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3886443/ministerraad-stemt-in-met-militaire-missie.html

MILITAIRE BIJDRAGE NEDERLAND IN IRAK

https://www.defensie.nl/onderwerpen/irak/inhoud/militaire-bijdrage

NRCKABINET AKKOORD MET BOMBARDEMENTEN OP IS IN SYRIE29 JANUARI 2016

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/29/kabinet-akkoord-met-bombardementen-boven-syrie

DE MORGEN.BEKABINET AKKOORD: OOK NEDERLAND GAAT IS BOMBARDERENIN SYRIE29 JANUARI 2016

http://www.demorgen.be/buitenland/kabinet-akkoord-ook-nederland-gaat-is-bombarderen-in-syrie-b02997fb/

[19]

JOOP.NL TREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UIT ISRAELISCHELEGER 23 JULI 2014

http://www.joop.nl/nieuws/trek-nederlandse-jongeren-terug-uit-israelische-leger

NIDAROTTERDAM.NLNIDA: COLLEGE MEET MET TWEE MATEN

http://www.nidarotterdam.nl/nieuwsberichten/nida-college-meet-met-twee-maten/#.VrrP5RjhBdg

DUTCHTURKS.NLOVJ: GEEN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK NAARNEDERLANDSE ISRAELGANGERS6 FEBRUARI 2016

http://dutchturks.nl/ovj-geen-strafrechtelijk-onderzoek-naar-nederlandse-israelgangers/

[20]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[21]

” “Burgers die in een niet-internationaal gewapend conflict deelnemen aan de vijandelijkheden (al dan niet als lid van een georganiseerde gewapende groep) genieten geen status vergelijkbaar met het combattantenprivilege, ofwel zij hebben geen recht om met inachtneming van de geweldsregels zoals neergelegd in het internationaal humanitair recht geweld te gebruiken. Zij genieten dan ook geen immuniteit van strafvervolging voor hun deelname aan de vijandelijkheden en kunnen derhalve worden vervolgd en berecht” 

OOK HELDEN KUNNEN STRAFBAAR ZIJN-DE ZAAK JITSE AKSEUNIVERSITEIT UTRECHTFREDERYCKE HAIJER

http://blog.ucall.nl/index.php/2016/01/ook-helden-kunnen-strafbaar-zijn-de-zaak-jitse-akse/

[22]

IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE
PETER STORM12 JUNI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/

[23]

Een p[aar maanden geleden had het een bevolking van 200.000 maar nu zijn er nog maar 50.000. Dit is een stad van verschrikking. Volgens Human Rights Watch executeren Islamistische milities mensen (…)Mensen worden uit hun auto ? ghehaald, hen wordt bevolen op de stoep te knielen, en dan in het hoofd geschoten. Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie.” Maar deze Islamistische moordbrigades zijn geen IS-eenheden, zo zet Owen fijntjes uiteen. Het zijn Sjiitische milities die de Iraakse regering hielpen verdedigen. Juist dit soort terreur heeft veel Soennieten in Irak in de armen van IS gedreven.”

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB: LINKS ONGEMAK ENWESTERSE MEDEPLICHTIGHEIDPETER STORM11 OCTOBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-1-links-ongemak-en-westerse-medeplichtigheid/

OBAMA’S NIEUWE OORLOG (4): MISDADIGE LUCHTAANVALLENOP MISDADIGE GROEPERINGPETER STORM
 http://www.ravotr.nl/2014/08/08/obama-s-nieuwe-oorlog-4-misdadige-luchtaanvallen-op-misdadige-groepering/

THE GUARDIANISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS5 OCTOBER 2014

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/05/isis-islamic-state-bombing

”Een tweede oorzaak van die snelle opmars ligt in de steun,die ISIS wel degelijk heeft (of had) van delen van de Soennitischegemeenschap (20) en begrijpelijk is dat wel, sinds zij na deval van Saddam Hoessein (onder het nare mom van stuivertjeverwisselen), tot tweederangsburgers waren verworden (21) (wat ikhierboven al schreef), nadat onder Saddam Hoessein juist de Sjiietischemeerderheid door de Soennitische minderheid (waartoe SaddamHoessein behoorde) werd onderdrukt.Vandaar. Op deze terechte Soennitische grieven (22) is ISIS meegelift.”
AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISIS/ISIS NEE/VS LUCHTAANVALLEN/NEEASTRID ESSED17 AUGUSTUS 2014
http://www.astridessed.nl/amerikaanse-luchtaanvallen-op-isisisisneevs-luchtaanvallennee/

[24]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[25]

OM EIST TWEE JAAR TEGEN SYRIEGANGER/STRIUJD TEGENDICTATUUR WORDT ”TERRORISTISCH MISDRIJF”/GEVAARLIJKEWESTERSE TRENDSASTRID ESSED20 DECEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/om-eist-twee-jaar-cel-tegen-amsterdamse-syriegangerstrijd-tegen-dictatuur-wordt-terroristisch-misdrijfgevaarlijke-westerse-trends/

NOSOM VERVOLGT JIHADSTRIJDERS BIJ VERSTEK12 FEBRUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2018850-om-vervolgt-jihadstrijders-bij-verstek.html

[26]

DUTCHTURKS.NLOVJ: GEEN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK NAAR NEDERLANDSEISRAELGANGERS6 FEBRUARI 2016

http://dutchturks.nl/ovj-geen-strafrechtelijk-onderzoek-naar-nederlandse-israelgangers/

NIDAROTTERDAM.NLNIDA: COLLEGE MEET MET TWEE MATEN

http://www.nidarotterdam.nl/nieuwsberichten/nida-college-meet-met-twee-maten/#.VrrP5RjhBdg

NIDAROTTERDAM.NLBETREFT: VERVOLGVRAGEN AANPAK ROTTERDAMSE ISRAEL-GANGERSEN RONSELPRAKTIJKEN

http://www.nidarotterdam.nl/wp-content/uploads/2014/10/vervolgvragen-aanpak-Rotterdamse-Israel-gangers-en-ronselpraktijken.pdf    

[27]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

AMNESTY INTERNATIONALSYRIA: US ALLY’S RAZING OF VILLAGESAMOUNTS TO WAR CRIMES13 OCTOBER 2015

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/

AMNESTY INTERNATIONAL”WE HAD NOWHERE TO GO”/FORCED DISPLACEMENT AND DEMOLITIONSIN NORTHERN SYRIA12 OCTOBER 2015

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2503/2015/en/

[28]

MISDADEN ISRAELISCHE LEGER

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
              http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf

THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
    http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later
      THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
     http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza
      BTSELEM.ORG BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
    http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf
      THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
      http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah
     INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
       http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm
        HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
        http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive
        AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
       https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/

[29]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[30]

WIKIPEDIAWARS OF THE ROSES

https://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_the_Roses

THE WARS OF THE ROSES/CAUSES OF THE WARS OFTHE ROSES/A TRAVEL TO THE PASTASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosescauses-of-the-wars-of-the-rosesa-travel-to-the-past/

[31]

”Ook is de F-16 voortdurend uitgerust met de nieuwste technologie. Het is de op één na modernste versie die bestaat. De jachtvliegtuigen kunnen daardoor ook de allernieuwste precisie-bommen meenemen.”

ADNEDERLANDSE F-16’S WERPEN RUIM DUIZEND BOMMENIN IRAK26 JANUARI 2016
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4233475/2016/01/28/Nederlandse-F-16-s-werpen-ruim-duizend-bommen-in-Irak.dhtml

[32]

”Door de vele bombardementen staat ons land hoog in de ranglijst van landen die het meest actief zijn in de strijd tegen IS.”

ADNEDERLANDSE F-16’S WERPEN RUIM DUIZEND BOMMENIN IRAK26 JANUARI 2016
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4233475/2016/01/28/Nederlandse-F-16-s-werpen-ruim-duizend-bommen-in-Irak.dhtml

[33]

”’Van de inmiddels ruim 1.300 wapeninzetten van Nederland worden twee gevallen van mogelijke burgerslachtoffers onderzocht”

ADMOGELIJK BURGERSLACHTOFFERS BIJ NEDERLANDSEMISSIE IS7 FEBRUARI 2016

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4239989/2016/02/07/Mogelijk-burgerslachtoffers-bij-Nederlandse-missie-IS.dhtml

[34]

”- Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

ARTIKEL 7
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMEDCONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[35]

ADMOGELIJK BURGERSLACHTOFFERS BIJ MILITAIRE MISSIEIS7 FEBRUARI 2016

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4239989/2016/02/07/Mogelijk-burgerslachtoffers-bij-Nederlandse-missie-IS.dhtml

[36]

”Ik vecht tégen IS, net als Nederland”
ADJITSE KNOKT TEGEN IS IN EEN ”LEGER OP GYMPIES”15 JANUARI 2016

http://www.ad.nl/ad/nl/32380/Aanval-op-Islamitische-Staat/article/detail/4225475/2016/01/15/Jitse-knokt-tegen-IS-in-een-leger-op-gympies.dhtml

[37]

” “Burgers die in een niet-internationaal gewapend conflict deelnemen aan de vijandelijkheden (al dan niet als lid van een georganiseerde gewapende groep) genieten geen status vergelijkbaar met het combattantenprivilege, ofwel zij hebben geen recht om met inachtneming van de geweldsregels zoals neergelegd in het internationaal humanitair recht geweld te gebruiken. Zij genieten dan ook geen immuniteit van strafvervolging voor hun deelname aan de vijandelijkheden en kunnen derhalve worden vervolgd en berecht” 

OOK HELDEN KUNNEN STRAFBAAR ZIJN-DE ZAAK JITSE AKSEUNIVERSITEIT UTRECHTFREDERYCKE HAIJER

http://blog.ucall.nl/index.php/2016/01/ook-helden-kunnen-strafbaar-zijn-de-zaak-jitse-akse/

[38]

POWNEDRUIM 52K HANDTEKENINGEN VOOR AKSE18 JANUARI 2016

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2016/01/ruim_52k_handtekeningen_voor_a.html

[39]


En inderdaad, tot dat kamp wil ik niet horen. Op Powned kun je onder een stuk over de zaak een indruk krijgen om wat voor supporters het gaat.. Een enkel citaat. Over het doden van IS)mensen, waarvan Jitse Akse wordt beschuldigd: “Ik noem het geen moorden, hij is meer een soort vuilnisman geweest die de troep opruimt. Alles wat een mens mens maakt kennen ze daar niet, het zijn gewoon dolle honden.” Een andere: “Duidelijk dat de elite steeds banger wordt voor assertieve burgers, of het nu rotte-eieren gooiers zijn in Heesch of een militair die moslimterroristen om zeep heeft geholpen.” Nog eentje: “Als het OM onze Jitse aanklaagt mogen ze nog wel ruim 60.000 mensen die zich momenteel in Nederland bevinden arresteren zodra ze één of andere status krijgen.” Nogal wat mensen zijn van het type dat tussen het vuurwerk afsteken in Geldermalsen en het opsturen van een kogelbrief in Heesch ook nog even een petitie tekent. Het gaat immers allemaal tegen de moslims, dat is de toonzetting. Jitse vereren tegenover ‘de elite’ en het ‘gevaar’ van de islam, het is PVV-taal. Deze taal verdient bestrijding, degenen die deze taal bezigen, gebruiken de zaak van Jitse Akse voor hun eigen uiterst-rechtse doeleinden. Het zijn onze tegenstanders. De verleiding om precies om die reden Jitse niet te verdedigen tegen de staat, is voelbaar.”

BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUSTPETER STORM26 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/26/boodschap-aan-justitie-laat-jitse-akse-met-rust/

[40]

BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUSTPETER STORM26 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/26/boodschap-aan-justitie-laat-jitse-akse-met-rust/

MIJN REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM/BOODSCHAPAAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUSTASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/reactie-op-artikel-peter-stormboodschap-aan-justitie-laat-jitse-akse-met-rust/

[41]

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

[42]

ADJITSE KNOKT TEGEN IS IN EEN ”LEGER OP GYMPIES”15 JANUARI 2016

http://www.ad.nl/ad/nl/32380/Aanval-op-Islamitische-Staat/article/detail/4225475/2016/01/15/Jitse-knokt-tegen-IS-in-een-leger-op-gympies.dhtml

[43]

BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUSTPETER STORM26 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/26/boodschap-aan-justitie-laat-jitse-akse-met-rust/

MIJN REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM/BOODSCHAPAAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUSTASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/reactie-op-artikel-peter-stormboodschap-aan-justitie-laat-jitse-akse-met-rust/

OPENBAAR MINISTERIEAANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS15 JANUARI 2016
LINK
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92678/aanhouding-vanwege/

TEKST

15 januari 2016 – Landelijk Parket

 

De politie heeft woensdag in Arnhem een 47-jarige Nederlandse man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doden van IS-strijders in Syrië. De man is een voormalig militair die eind vorig jaar in de media en op Facebook uitgebreid verslag deed van zijn deelname aan de strijd tegen IS.

 

De man is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en in bewaring gesteld. Op verzoek van hetOpenbaar Ministerie (OM) is de voorlopige hechtenis door derechter-commissaris geschorst, op voorwaarde dat deverdachte zijn paspoort inlevert, het land niet verlaat en zich elke week meldt bij de politie. Dit om te voorkomen dat hij opnieuw afreist naar Syrië om deel te nemen aan het gewapende conflict.

De man zou in Syrië hebben gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG. Deze militie is onder mensenrechten organisaties niet onomstreden. Volgens Amnesty International zou de YPG vorig jaar in het noorden van Syrië betrokken zijn geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd.

Nederlandse strafrecht

Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.

Er is een belangrijk verschil tussen Nederlanders die op eigen houtje naar Syrië afreizen om tegen IS te strijden en Nederlandse militairen die Iraakse en Koerdische strijdkrachten, waaronder de Peshmerga, trainen. Deze inzet en training gebeurt op verzoek van de Iraakse regering. Dat verzoek vormt een rechtsgrond voor de inzet van de Nederlandse militairen in Irak. Dat geldt ook voor de inzet van Nederlandse F-16’s boven Irak.

Verder onderzoek naar de betrokkenheid van de oud-militair bij de strijd tegen IS moet uitwijzen of hij ook inderdaad strafrechtelijk vervolgd zal worden. Het OM zal een beslissing daarover nemen na afronding van het politieonderzoek.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!