De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jenny Douwes, Jerry Afryie en ”terrorisme”/Pro Zwarte Piet actis/Fascisme, de eerste stappen

Jenny Douwes, Jerry Afryie en ”terrorisme”/Pro Zwarte Piet actis/Fascisme, de eerste stappen

maandag 3 december 2018 08:10
Spread the love

JENNY DOUWES, JERRY AFRYIE EN ‘TERRORISME”/PRO ZWARTE PIET ACTIES/FASCISME, DE EERSTE STAPPEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/jenny-douwes-jerry-afryie-en-terrorisme-pro-zwarte-piet-acties-fascisme-de-eerste-stappen/

LEZERS!Dit is een Longread, so fasten your seatbelts.Maar de moeite waard, al zeg ik het zelf, omdat het een adequaatoverzicht geeft van niet alleen de strijd tegen Blackface Zwarte Pieten het weerwerk van pro Pieters, maar de kwaadaardige onderstroomblootlegt, die al sinds het begin van deze eeuw in dit land rechtenen mensen bedreigt en uiteindelijk al het menselijke, dat onsdierbaar is, dreigt weg te spoelen, als we ons niet verzetten, inwoord en daadEn lees nu maar verder…….

Invoke a terrifying internal and external enemy
TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
https://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

” Fair is foul, and foul is fair:
Hover through the fog and filthy air. ”
http://shakespeare.mit.edu/macbeth/full.html
[”GOED IS KWAADEN KWAAD IS GOED”
DE DRIE HEKSEN UIT SHAKESPEARE’S MACBETH,EERSTE BEDRIJF, SCENE 1] 

EERSTE BEDRIJF:

PRO ZWARTE PIETERSJAMMERENDE JENNY EN HAAR REBELLENCLUB
I

VOLKSOPHITSERES NUMMER 1
Aan de vooravond van het  Feest van de Goedheiligman, 5December endaags na de Intocht van de Goedheiligman , helaasnog steeds met Blackface Zwarte Piet [1], en waar weer eens duidelijk werd, wieagressief was [2] nog even [ook al ishet onverdiend] aandacht voor  Volksophitseres nummer 1,
de Friese onderneemster Jenny Douwes, alias Jenny d’Arc, aliasJammerende Jenny! [3]Om daarna direct door te gaan naar een veel gevaarlijkeredreiging dan een doorgeslagen Dame met haar hele enhalve racistische Hooligan vriendjes….Maar eerst:

JAMMERENDE JENNY/FACEBOOKOPROEP
Het begon allemaal met haar Facebookoproep,waarbij ze niet alleen ten onrechte de immer vreedzameanti Zwarte Piet activisten uitmaakte voor ”relschoppers”,die tijdens hun jaarlijkse protestdemonstratie zouden”schreeuwen, roepen, razen.” [4] [niets van waar], ze riepook mensen op, om met een ”ludieke actie” te laten zien,dat ”we het hier niet mee eens zijn [5] (de demonstratievan de anti Zwarte Piet activisten in Dokkum’]Na op last van de politie haar Facebook oproepverwijderd te hebben [6], kwam het tot een levensgevaarlijke Wegblokkadedoor haar medestanders [volgens het OM was Jennylekker via allerlei netwerken door blijven stoken [7]Mede door de machinaties van een andere ophitser,Telegraaf journalist Weird Duk [8] en de steun van hetachterlijke deel van Friesland, werd deze dame uitgeroepentot ”volksheldin”, waarbij weinigen aandacht hadden voor deleugens, die zij debiteerde.De tegenstrijdigheden in haar verhaal. [9]
II
JAMMERENDE JENNY SHOW EN HAAR REBELLENCLUB

Nu is het probleem voor Jammerende Jenny [door een kritische,subversieve schrijfster zo genoemd], dat het natuurlijk niethet hele Jaar Sinterklaas is [helaas nog met Blackface, ookal is hij op zijn retour] [10] en dat de aandacht rond haar ”heldendom”zou kunnen verslappen.Nu had zij het ”geluk”, dat haar en de wegblokkeerders nog eenrechtszaak wachtte.Weer een gelegenheid voor aandacht en het het”slachtoffer uithangen” [11]Alsof zij en consorten niet een levensgevaarlijke situatie op desnelweg hadden veroorzaakt met hun Blokkade! [12]Enfin, al bijna weer oud nieuws [time flies, when you have fun……],Jenny en haar pro Piet rebellenclub zijn veroordeeld tot taakstraffen[Jenny een maand voorwaardelijk] en zijn inmiddels in beroep gegaan. [13]En Neerlands hysterische en achterlijke Deel is eeninzamelingsactie voor hun Hoger Beroep gestart, die een gierendsucces is ook, volgens de media. [14]
III
DE JAMMERENDE JENNY SHOW BIJ LATE  NIGHTEN DE ROL VAN TWAN HUYS
Dan nu Jammerende Jenny bij de Late Night Show,gepresenteerd door Twan Huys, waarvoor ookanti Zwarte PietactivistJerry Affryie, een van de boegbeelden van de Actiegroep Kick Outr Zwarte Piet,was uitgenodigd.Van alles ging er mis en er bestaan verschillende lezingenvan de gang van zaken.Wat in ieder geval voor iedereen te zien was, was dat Jenny Douwes enhaar advocaat aan de Tafel zat en Jerry Affryie op de eerste rij, met zijnadvocaat.Twan Huys startte het gesprek met Jenny Douwes, maakte duidelijk,dat hij een debat wilde tussen Jenny en Jerry, wat Jenny duidelijk afhield.Richtte zich tot Jerry, die duidelijk aangaf, te zijn uitgenodigd en op hetmoment wachtte, aan tafel plaats te nemen.Tenslotte maakte Twan Huys het ”grote” gebaar:naar Jerry en zijnadvocaat”Ik ga jullie uitnodigen aan tafel om met ons te pratenallemaal” Jenny Douwes gaf aan, dat Twan Huys zich niet aan zijn methaar gemaakte afspraak had gehoudenZie voor het verloop van het eerste deelvan de Late Night Show onder noot 15
Hoe dan ook, een ”gesprek”’startte, waarin men niet echt met elkaar ingesprek ging en niet nader tot elkaar kwam.Ik verwijs naar ”Uitzending gemist” RTL
Nu zijn er een aantal versies van de gang van zaken:Jerry Affryie en zijn advocaat, Goram Sluiter, verklaren,dat was afgesproken, dat hij met JammerendeJenny in debat zou gaan [dat ze daarmee dus accoord ging], maarer laten op terugkwam. [16]Volgens Jammerende Jenny’s advocaat was er niets over een debatafgesproken en zou Jerry slechts op de eerste rij aanwezig zijn [17]Twan Huys heeft dan weer het verhaal, dat Jenny eerst had toegezegd,met Jerry Affryie te willen praten, maar daarop kort voor de uitzending terugkwam.Waarna hij haar toezegde, niet met Jerry Affryie in gesprek te hoeven gaan\en dat Jerry ook niet aan tafel plaats zou nemen. [18]Maar hoe dat ook gegaan is, is het gegaan:
Een programma presentator moet er nooit mee accoord gaat, dat deene gast bepaalt, wie er al dan niet aan tafel komt te zitten! [19]

IV

”TERRORISME” BESCHULDIGING KICK OUT ZWARTE PIET
Nou kun je het hele gedoe rond de Late Night Show alseen kinderachtig bewijs van de dwingelandij van JammerendeJenny en de karakterloosheid van Twan Huys beschouwen [je laatje niet onder druk zetten door een gast, die de dienst wil uitmaken],ware het niet, dat er iets belangrijkers, ja, iets veel verontrustendersgebeurde.Want Jammerende Jenny maakte in het gemankeerde ”gesprek” [20]dat uiteindelijk plaatsvond, Jerry Affryie en de Kick Out Zwarte Pietbeweging uit voor ”terroristen. [21], een sinds 11 september [2001]een nog veel beladener en vaak misbruikt begrip, dan voorheen.
Waar haalt onze ”volksheldin” nu haar wijsheid vandaan?Ze verwijst naar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2017,waarin Kick Out Zwarte Piet genoemd zou zijn. [22]Is dat waar?[Ik zeg dat expliciet, omdat Jammerende Jenny wel vaker leugens heeft gedebiteerd] [23]Een halve waarheid, dan, ja.Want hoewel Kick Out Zwarte Piet inderdaad [daar heeft ze gelijk in]wordt genoemd in het rapport [24], is dat niet als ”terroristische groepering”zoals ze suggereert.Letterlijk staat er over Kick Out Zwarte Piet op bladzijde 8 van het rapport:
”Enkele relatief nieuwe extreem-linkse antiracistische actiegroepenbestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond.Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen inde Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Pit, de VOC, straatnamenen standbeelden.De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet ende Grauwe Eeuw.” [25]Dat is alles.Geen geweld, geen aanslagen, geen WEGBLOKKADES, niets.
Het vreedzame karakter van Kick Out Zwarte Piet wordt nogeensbevestigd door de Baas van de Terreur Dreigingsbeeld Club,Dick Schoof, Nationale Coordinator Terreurbestrijding en Veiligheid[NCTV]Over Kick Out Zwarte Piet merkt hij op, nadat de interviewerheeft gevraagd, waarom Kick Out Zwarte Piet eigenlijk in hetdreigingsbeeld voorkomt”Dat klopt, als een activistische groep.Niet als terrorisme, ook niet als extremisme, maar alseen activistische groep en dat in het gepolariseerde klimaatin Nederland, is dat een van de bewegingen waar we ons zorgenover maken, omdat dat wellicht kan leiden tot een soort beweging, dieook echt extremistisch wordt en mogelijkerwijs ook geweldkan gaan gebruiken.” [26]’LET OP DE FORMULERING LEZERS!”MOGELIJKERWIJS”Verderop zegt Schoof”……..maar we zeggen ook in ons dreigingsbeeld,van geweld is bij deze groep echt geen sprake.” [27]
Hij zegt dus feitelijk, dat hij bij rechts en links extremismeeen ruk ziet naar extremisme en geweld in algmene zin[en daarom noemt hij ook nKick Out Zwarte Piet als in zijn ogen ”linksextremistische groep], wateventueel zou kunnen leiden tot geweld, maar sluitKick Out Zwarte Piet duidelijk uit van geweld. [28]’Lees zijn hele verklaring onder noot 29
V
TERRORISME KICK OUT ZWARTE PIET OF”BLOKKEERFRIEZEN/”?TUQUOQUE [Latijn voor ”Jij ook] OFTEWEL”DE POT VERWIJT DE KETEL” [30]
DE OMDRAAI KLUCHT VAN JAMMERENDE JENNY

” Fair is foul, and foul is fair:
Hover through the fog and filthy air. ”
http://shakespeare.mit.edu/macbeth/full.html

Nogal ridicuul, die beschuldiging van ”volksheldin” Jenny,aangezien HAAR rebellenclub, de pro Piet gewelddadige BlokkeerfriezenOOK genoemd worden in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, maardan die van 2018. [31]Waarin Kick Out Zwarte Piet NIET voorkomt!Over de Blokkeerfriezen bende wordt op blz 9 van het rapport opgemerkt:”’Ook in 2017 werd de figuur van Zwarte Piet opnieuw een splijtzwam in de samenleving.Daarbij liepen de snijvlakken niet alleen langs de lijnen van degenen,die in de Zwarte Piet al dan niet een racistisch symbool zien, maar ookten dele langs de lijn Randstad versus provincie.De actie van een groep Friezen, die de snelweg A7 een bus uitAmsterdam stopte met daarin anti Zwarte Piet demonstranten opweg naar de Intocht, leidde tot verontwaardiging over deze vorm vaneigenrichting.Daartegenover stond boosheid over het verwijt van racisme en”Randstedelijke” aanpassingen in het uiterlijk van Zwarte Piet.” [32]
Opvallend is dan wel weer, dat niemand aan de ”Gelijkheidstafel”van Twan Huys er volksheldin Jenny op aansprak, dat zij en haarpro Pieten Blokkeerders Bende OOK in het rapport Dreigingsbeeld Terrorismeen wel van 2018, voorkwamen! [33]Dus samengevat beste lezers:De Kick Out Zwarte Piet beweging is genoemd in het Terreurdreigingsbeeldrapport van 2017, maar geen enkele verwijzing naar strafbare feiten ofgeweld, wat nog eens bevestigd is door de grote Terreurdreigingsbeeld Baas [34],terwijl de Blokkeerfriezen genoemd zijn in het rapport van 2018, waarbij de term”eigenrichting” [terecht] viel. [35]Wie is er nou gewelddadig en is bovendien door de rechter veroordeeld,niet voor ”terrorisme”, granted, maar wegens het ontnemen van hetgrondrecht te demonstreren? [36]Juist ja.
Kijkend naar  de definitie van ”terroristisch misdrijf” treffen we het volgende aan”Wetboek van Strafrecht, artikel 83, a
”Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.” [37]
Om in de geest van de definitie te blijven:Een deel van de bevolking was zeker vrees aangejaagd, namelijk deanti Zwarte Piet demonstranten in de bussen, aangezien de ”Blokkeerfriezen”,in ieder geval een deel ervan, zich uiterst agressief opstelden. [38]Ontwrichting?Een snelweg, een deel van de infrastructuur van Nederland dus,wat voor levensgevaarlijke situaties had kunnen zorgenDus wie zit er nu het dichtst bij ”terrorisme”?Kick Out Zwarte Piet, dat zich steeds vreedzaam betoond heeft [39]en waarvan een voorman, Jerry Affryie, niet alleen meerdere kerendoor de politie is mishandeld, maar zelfs zijn baan verloor [40]en NOG een handreiking naar de Pro Pieters doet [41]Of de Blokkeerfriezen, die als agressieve woestelingen een snelwegblokkeerden en dus met geweld  mensen hun recht op demonstratieverhinderden?Kortom:Jammerende Jenny drait alles om!
” Fair is foul, and foul is fair:
Hover through the fog and filthy air. ”
http://shakespeare.mit.edu/macbeth/full.htmlMAAR/LOL!Toch is er trouble in Paradise en heeft Jammerende Jenny geen totaalgreepop het gebeuren!Want een aantal van ”haar” Blokkeerfriezen zijn rcentelijk het gesprekaangegaan met Jerry Affryie [42], ondanks de hysterische rantsvan Douwes over het [wederom door haar gelogen] ”terrorisme”van Kick Out Zwarte Piet!
TWEEDE BEDRIJF:
GEZICHT VAN HET FASCISME EN DE PRO PIET BENDE

VI
GEZICHT VAN HET FASCISME/HET TELEGRAAF/”DER STURMER” ARTIKEL

Invoke a terrifying internal and external enemy
TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
https://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html
Nu zou al dat gedoe rond Jammerende Jenny, haar Facebook oproep, de rambo acties van haar ”Blokkeerfriezen”, de Twan Huys show en meer van datminder fraais, nog af te doen zijn als uit de handgelopen Zwarte Pietenlol van het achterlijker deelvan Nederland, ware het niet, dat het een onderstroomis van iets groters.Iets veel kwaadaardigers.
Want het bleef niet bij ophitserij, leugens en stoerdoenerijvan Jammerende Jenny en consorten.Neen, zij probeerde ook de vreedzame Kick Out Zwarte Piet beweging te criminaliseren door de ”terrorisme” beschuldiging en het enge daarvan was, dat weinigenbinnen de reguliere media serieuze pogingen deden, dezedame niet alleen het Blokkeerfriezen geweld flink onderde neus te wrijven, maar ook het feit, dat Madameen haar Club zelf in dat terroristenrapport genoemd werden!
En daarnaast ging de hetze tegen het anti Zwarte Pietenactivisme op gevaarlijke wijze door:Zo verscheen er in de Telegraaf een griezelig stuk ”Het gevaar van een radicale agenda”, van natuurlijk,hoe kan het anders, van Islamofoob, pro Pieter enJenny Douwes verdediger [aan hem heeft zij de naam”Jenny d’Arc” te danken] Weird Duk en een compaan, eneMarcel Vink, waarbij, naast het gerant over de ”gevaarlijkeagenda” van Kick Out Zwarte Piet, die de ”Nederlandsesymbolen” zou bedreigen, vooral opvalt de griezelige,foto, waarbij Jerry Affryie,en Mitchell Esajas, hoog uittorende over het vredige Nederland met zijn molens, in donkere wolken gehuld zijn en alles bedreigen, wat wit Nederland ”hold dear..Zie deze enge, stemmingmakende foto met het Telegraafartikel ondernoot 43 en ook onder de plaatjes, die mijn stuk begeleiden!Het zou in nazi krant ”Der Sturmer” [44] niet hebben misstaan!De lezer voelt het?Der Ewige Jude [45] in Der Sturmer en de ”Eeuwige Zwarte” in de Telegraaf, die in de Tweede Wereldoorlog ook al heulde met de Duitse nazi bezetter….[46]
VII
GEZICHT VAN HET FASCISME/BEDREIGINGEN UIT PRO PIET KAMP

Bekend zijn [en anders wordt het tijd, dat u erkennis van neemt, lezer], de door proZwarte Pieters geuite  bedreigingenaan het adres van ieder, die kritiekheeft op deze racistische karikatuur.Een greep:Sylvana Simons, Quincy Gario, de zangeres Anouk,, misdaad journalist Peter R. De Vries [47]Columnisten als Seada Nourhussen [Trouw]en Clarice Gargard [NRC], die zich ook regelmatiguiten over racisme/Zwarte Piet. [48]Ook de medewerkers van winkelketen Hema warenKop van Jut! [49]En dat is nog maar een topje van de Ijsberg!
VIII
GEZICHT VAN HET FASCISME/GEWELD BIJDE INTOCHT VAN SINTERKLAAS, 2018
Het gezicht van het groeiende fascisme in Nederland,terugvertaald naar de pro Zwarte Piet beweging, ishet duidelijkst te zien in het geweld of dreiging daarmee,dat zich heeft voorgedaan bij de diverse Intochtenvan Sinterklaas anno 2018.Want tijdens de Intochten was het Feest, maar niet heus:Zaterdag 18 november protesteerden anti Zwarte Pietactivisten vreedzaam in diverse steden waaronderLeeuwarden, Groningen, Weesp, Hilversum,Hoorn,Eindhoven, Tilburg, Rotterdam en Zaandam.En helaas:In de meeste steden werden anti Zwarte Piet activistenbedreigd en belaagd, werden ze getrakteerd op racistischespreekkoren en soms [in Eindhoven], bekogeld met eierenen werden er voorwerpen naar hen toegegooid. [50]In sommige gevallen blies Kick Out Zwarte Piet zelf de demonstratie af. [51]Neen, dit waren geen ”doorgesnoven malloten”, zoalspremier Rutte, altijd klaar om het racisme te bagatelliseren,beweerde [52], maar extreem-rechtse bendes!Het beste bewijs zijn foto’s waarop onverlaten duidelijken onmiskenbaar de Hitler groet brachten……[53]
FASCISME, DE EERSTE STAPPEN
Fascisme in Nederland grijpt om zich heen.De eerste herkenbare stadia waren het gevaarlijkepopulisme van P Fortuyn, geradicaliseerd inWilders’ PVV, ”versterkt” door het Forum voorDemocratie van Thierry Baudet, terwijl de ”reguliere” politieke partijen gaandeweg steedsmeer naar [extreem] rechts opschoven en schuiven. [54]Maar er zijn meer tekenen, want fascisme ”bedient” zichvan alle mogelijke maatschappelijke haatverschijnselen:
Islamofobievluchtelingenhetzeracismeantisemitisme

Het fascisme kent vele kanten, die niet allemaal tegelijkzich hoeven te manifesteren en ook bij andere Staatsvormen voorkomen
Kanten:
Extreem nationalismeEen strak-autoritaire maatschappij, waarin veiligheidsdiensten, politiemachten, het leger en andererepressieve organen, het absoluut voor het zeggen hebben.Gelijkschakeling [een mening en wel, die strookt met hetfascistische model]Het overboord zetten van alle functionerende democratische instellingen, zoals verkiezingen [hoewel die soms in hetbegin er formeel nog zijn]Het ”veroveren” van de straat door gewelddadigebendes aanhangersTerreur.Geweld.Intimidatie.Overboord zetten van mensenrechten.
Al die vormen kun je in meerdere of mindere mate ookaantreffen bij niet fascistische Staatsvormen/samenlevingen
Maar volgens mij is een belangrijk ”authentiek” kenmerkeen absolute loyaliteit aan ”De Natie” [55], die autochtoonen dominant  is [wat Europa betreft ”wit”]  en het uitsluitenvan alle ”niet tot de natie behorende” groepenAnder kenmerk:het zoeken van een zondebok.En de ”Natie” als uitgangspunt nemend zijn dat degenen,die volgens het Fascisme dus niet tot die natiebehoren, zoals [naar Europa vertaald] ”niet westerse”allochtonen, vluchtelingen, zwarte mensen, mensen vankleur,En in het verleden [maar voor vele fascisten nog geldend]Joden……
Islamofobievluchtelingenhetzeracismeantisemitisme
Ik noemde ze alEn laat ik al diegenen, die wel tot de ”Natie”behoren, maar die zich verzetten tegen die mensvijandigeideologie, die fascisme heet, vooral niet vergeten.Al die activisten, tegenstanders, behorend tot de”reguliere” politieke partijen, gelovigen, die zich verzetten.Ook die neemt men te grazen of wil men te grazen nemen.
Verzet voordat het zover komt, is van levensbelang
EPILOOG
Wil ik nu zeggen, dat alle pro Piet fanaten,die de gewelddadige confrontatie zijn aangegaanmet vreedzame anti Piet activisten tijdens deSinterklaas Intocht 2018 fascisten of zelfs racistenzijn?Neen, natuurlijk niet.Je zal er dronken aso’s zoals premier Rutte ze noemde,tussen gehad hebben.Of lui, die alleen maar rotzooi wilden trappen.Of anderen, die op een wat ongezonde manier nogverslingerd zijn aan een honderdjarige, racistischeZwarte Piet traditie.
Maar het gevaar is, dat het fascisme, dat al vanaf beginvan deze eeuw de kusten en binnenlanden van Europabestookt, de Blackface Zwarte Piet traditie zal aangrijpen omonder het mom van een ”gezellige Nederlandsetraditie” en een ”knus ouderwets Sinterklaasfeest”,zijn verderfelijke ideologie verder uit te bouwen.
Bewegingen als van Wilders en Thierry Baudetzijn duidelijk herkenbaar.Maar onder het mom van een ”Gezellig [Blackface]Kinderfeest” en pepernotenlol de doctrine deronmenselijkheid onder steeds grotere groepen acceptabelte maken, is gevaarlijker, juist omdat het nietaltijd herkenbaar is.
En daarom moeten we niet alleen van die Blackface af,maar strijden tegen het dieperliggende gevaar,dat als een Sluipmoordenaar Nederland dreigt tevergiftigen.
Voordat het te laat is.
Astrid Essed

NOTEN

[1]

‘Welkom op deze Sinterklaas website. Hier vind je de juiste informatie over de landelijke Sinterklaas intocht van 2018
Natuurlijk zal Sinterklaas weer met de stoomboot aankomen in de haven en de vele Zwarte Pieten zullen weer als dollen in het rond lopen.”
SINTERKLAAS INTOCHT 2018
https://sinterklaasintocht.101tips.nl/

TEKST

Sinterklaas intocht 2018

Welkom op deze Sinterklaas website. 
Hier vind je de juiste informatie over de landelijke Sinterklaas intocht van 2018
Natuurlijk zal Sinterklaas weer met de stoomboot aankomen in de haven en de vele Zwarte Pieten zullen weer als dollen in het rond lopen. Ook zal er zeker wel weer het een en ander fout gaan. Maar zoals elk jaar zal het uiteindelijk allemaal toch wel goed komen. 
De vele cadeautjes die Sinterklaas bij zijn intocht in 2018 allemaal in de stoomboot, en pakjesboten, heeft moeten natuurlijk wel bij de kinderen komen. En het zal vast weer een boot vol zijn met Sinterklaascadeaus. Ook voor jou zal er zeker iets bij zijn. 
Kijk even verder naar de Stad van aankomst in Nederland van de landelijke Sinterklaasintocht 2018 die ook weer door Diewertje Blok gepresenteerd wordt. 

Wil je meer weten over het sinterklaasjournaal kijk dan op de pagina Het Sinterklaasjournaal in 2018.  
[2]

”Tilburg beleefde vandaag een griezelige en bedrieglijke dag maar op een bepaalde manier ook prachtige dag. Griezelig, vanwege vele tientallen agressieve uitdagende types die van een afstand ons de actie tegen Zwarte Piet die we hielden, te intimideren. Griezelig omdat een grote groep van hen zich ongetwijfeld op ons gestort zouden hebben, zoals hun geestverwanten dat gisteren in Eindhoven deden, als de politie dat niet had tegengehouden. ”

TUSSEN FASCISTISCHE DREIGING EN VALSE VEILIGHEID: ANTI ZWARTEPIETENPROTEST TILBURGPETER STORM 
18 NOVEMBER 2018
https://www.ravotr.nl/2018/11/18/tussen-fascistische-dreiging-en-valse-veiligheid-anti-zwarte-pietenprotest-tilburg/

INDYMEDIA.NLVERSLAG VAN 18 DEMONSTRATIES INTOCHT SINTERKLAAS17 NOVEMBER 2018
https://www.indymedia.nl/node/44833

[3]
OP WEBSITE ASTRID ESSEDJENNY D’ARC
https://www.astridessed.nl/?s=Jenny+D%27arc

[4]
HIERONDER ”VOLKSHELDIN”JENNY DOUWES MET HAAR OPROEP 

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friesin.

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friezin.

 https://twitter.com/wierdduk/status/931059093300744192

[5]

HIERONDER ”VOLKSHELDIN”JENNY DOUWES MET HAAR OPROEP 

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friesin.

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friezin.

 https://twitter.com/wierdduk/status/931059093300744192 

[6]

„Ons plan was om op de snelweg een ludieke langzaamaanactie te houden om die activisten duidelijk te maken dat wij geen gevaarlijke demonstratie tussen onze kinderen wilden. Toen ik werd gebeld door de politie – die zei ’stoppen nu, anders word je vervolgd’ – heb ik mijn oproep direct ingetrokken.”
 TELEGRAAFJENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EENSHOWPROCES8 OCTOBER 2018
 https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649465/jenny-d-arc-mensen-zien-dit-als-showproces

RTV

OPENBAAR MINISTERIE VERBIEDT PROJECT P

16 NOVEMBER 2017

http://www.rtvnof.nl/openbaar- ministerie-verbiedt-project-p/

TEKST

Donderdag 16-11-2017

DOKKUM – Het eerder op Facebook aangekondigde evenement Project Pis donderdag afgeblazen. Het Openbaar Ministerie heeft het verboden. Een groep inwoners van de regio (onder andere onderneemster Jenny Douwes uit Drachten) wilde zaterdag anti-Piet activisten uit de Randstad opvangen bij de toegangswegen naar Dokkum waar de landelijke intocht van Sinterklaas zal plaatsvinden.

De actievoerders schrijven op de pagina van Project P: ‘Op last van het OM moeten we deze actie staken. Onder bedreiging van vervolging wegens opruiing is dit ons laatste bericht en zullen we ons niet meer bemoeien met de intocht van Sinterklaas. Ons punt is gemaakt, onze standpunt duidelijk, blijkbaar heeft KOZP vrienden op hoge posities. We wensen iedereen een prettige intocht zonder incidenten en toestanden’.

Actiegroep Project P. maakte zich volgens burgemeester Marga Waanders en het Openbaar Ministerie schuldig aan opruiing. Donderdagmiddag is er overleg met de ‘driehoek’ politie, burgemeester en OM geweest. ,,Toen is gezamenlijk besloten het oordeel van het OM mee te delen aan de organisatoren.’’ Waanders heeft de actie niet persoonlijk verboden, zegt ze in de Leeuwarder Courant.

[7]

”Dat de onderneemster uit Drachten haar oproep verwijderde op aandrang van een agent, zoals zij verweerde, doet daar volgens de rechtbank niets aan af. Zo ging zij in chatgroepen en telefonische gesprekken wel degelijk door met de actie. ‘Douwes heeft zich niet gedistantieerd van de verwijderde oproep. Ze heeft laten weten dat zij het ermee eens was dat de actie door zou gaan.’
VOLKSKRANTTAAKSTRAFFEN VOOR ”BLOKKEERFRIEZEN”WEGENS ”ONTNEMEN VAN GRONDRECHT”TE DEMONSTREREN9 NOVEMBER 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/taakstraffen-voor-blokkeer-friezen-wegens-ontnemen-van-grondrecht-te-demonstreren~bbe10b13/

TEKST
”De rechtbank in Leeuwarden heeft zojuist de 34 Friezen die vorig jaar anti-Zwarte Piet-demonstranten tegenhielden op de A7 veroordeeld tot taakstraffen van 80 tot 200 uur. Initiatiefneemster Jenny Douwes krijgt de zwaarste taakstraf van 240 uur, en een maand voorwaardelijk (in plaats van de geëiste drie) wegens opruiing.

De rechtbank verwijt de betrokkenen dat zij vorig jaar door bij Joure de snelweg te blokkeren anti-Zwarte Piet-demonstranten het recht hun mening te uiten hebben ontnomen. De tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet-figuur waren in drie bussen onderweg naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. Die plaats bereikten zij mede vanwege de snelwegblokkade nooit.

 advertentie

‘Het recht om te demonstreren is een grondrecht’,  aldus de rechtbank in het vonnis. ‘Wat de blokkade des te kwalijk maakt, is dat de actie was gericht tegen een specifieke groep. In ieder geval een deel van de demonstratie hebben zij door de blokkade niet kunnen houden.’

Er was geen reden om te vrezen voor geweld van de kant van de anti-Zwarte Piet-demonstranten, meent de rechtbank. ‘Eigenrichting kan niet getolereerd worden.’

 

De veroordelingen vallen iets lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Dat vroeg vorige maand tijdens de vier dagen durende rechtszaak om werkstraffen tot 240 uur. Van geweld of dreiging met geweld was echter geen sprake, meent de rechtbank. ‘Maar dat doet niets af aan de ernst van de feiten.’

Sommige betrokkenen krijgen een hogere straf dan anderen, omdat zij een groter aandeel hadden in de organisatie van de blokkade of zich agressiever gedroegen. Tegen Douwes was naast een taakstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist; zij kreeg een maand voorwaardelijk opgelegd.

Volgens de rechtbank was er vorig jaar sprake van een ‘nauwe en bewuste samenwerking’ tussen de blokkeerders. Het verweer dat een blokkade niet de bedoeling was, wordt door de rechtbank verworpen. ‘De aanmerkelijke kans dat zou worden stilgestaan, is bewust aanvaard.’ Daardoor ontstond een onveilige verkeerssituatie. 

De blokkeerders betoogden vorige maand ter zitting dat zij de landelijke intocht van Sinterklaas een kinderfeest vinden, en geen gepast moment om actie te voeren. Schuldbewust toonden zij zich toen nauwelijks. ‘Dat ze Dokkum niet gehaald hebben, daar sta ik nog steeds achter’, aldus een van hen.

Jenny Douwes plaatste drie dagen voor de intocht een oproep op Facebook. ‘Kom met auto, vrachtwagen, motor, trekker en paard en wagen om de onruststokers te laten zien dat ze hier niet welkom zijn’, spoorde ze aan. Ze was zelf niet aanwezig bij de snelwegblokkade. Vorige maand werd zij na de vier dagen durende inhoudelijke behandeling als een held onthaald op het plein voor de rechtbank in Leeuwarden.

Tjalling van der Goot, advocaat van bijna alle verdachten, bepleitte vier weken geleden vrijspraak voor zijn cliënten. Hij verweet het OM willekeur, omdat er bijvoorbeeld bij een langzaam-rijden-actie van de politie geen vervolging is gestart.

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van vergelijkbare zaken. ‘Deze actie was gericht tegen een specifieke groep weggebruikers. De versperring had ten doel de inzittenden van de bussen het onmogelijk te maken gebruik te maken van hun grondrecht.’

‘Schuldig aan opruiing’

Over Douwes oordeelt de rechtbank dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld en schuldig is aan opruiing. ‘Door op te roepen massaal de snelweg op te rijden, heeft zij willens en wetens de kans aanvaard dat de weg zou worden versperd. Zij heeft aangezet tot het plegen van strafbare wijten en geen bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat.’

Dat de onderneemster uit Drachten haar oproep verwijderde op aandrang van een agent, zoals zij verweerde, doet daar volgens de rechtbank niets aan af. Zo ging zij in chatgroepen en telefonische gesprekken wel degelijk door met de actie. ‘Douwes heeft zich niet gedistantieerd van de verwijderde oproep. Ze heeft laten weten dat zij het ermee eens was dat de actie door zou gaan.’

Het OM benadrukte dat het in de rechtszaak niet draait om het uiterlijk van Piet, maar om grondrechten van andersdenkenden. De vorderingen van slachtoffers van gedupeerden wordt deels toegewezen, waaronder de kosten van de huur van de bussen en het vergoeden van schade aan de voertuigen. De blokkeerders hoeven geen verplichte workshop te volgen bij Kick Out Zwarte Piet, zoals die beweging de rechtbank had gevraagd.

[8]

WEIRD DUK, TROUW SUPPORTER VAN JENNY DOUWESVRIJWEL ALLE TELEGRAAF ARTIKELEN OVER DEZE DAMEZIJN GESCHREVEN DOOR WEIRD DUK!

TELEGRAAFJENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EENSHOWPROCESWEIRD DUK8 OCTOBER 2018
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649465/jenny-d-arc-mensen-zien-dit-als-showproces  

TELEGRAAFFRIEZEN TROTS OP JENNY D’ARC20 NOVEMBER 2017
 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1269934/friezen-trots-op-jenny-d-arc  
TEKST DRACHTEN – Ze weet niet wat haar overkomt. Jenny Douwes (39) is de heldin van Friesland. De onderneemster uit Drachten wordt overstelpt door dankbetuigingen. Met medestanders zette zij een succesvolle actie op om anti-Piet-activisten uit Amsterdam en Rotterdam te belemmeren de landelijke intocht van Sinterklaas, afgelopen zaterdag in Dokkum, te verstoren. Honderden Friezen blokkeerden illegaal de toegangswegen naar de vestingstad, waarop de activisten onverrichterzake moesten terugkeren naar de Randstad. Douwes wordt nu ’Jenny d’Arc’ genoemd: vrouwelijk symbool van Friese onverzettelijkheid. Eventuele boetes gaan de rebelse Friezen gezamenlijk ophoesten. Daartoe waren gisteravond al vijftienduizend euro opgehaald . „Wat overblijft gaat naar een goed doel”, belooft Douwes.

FRONTAAL NAAKTDAT WEIRD DUK ZICH NOG JOURNALIST MAG NOEMEN,IS BIZAR13 OCTOBER 2018
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/dat-wierd-duk-zich-nog-journalist-mag-noemen-is-bizar.html
  
  HIERONDER ”VOLKSHELDIN”JENNY DOUWES MET HAAR OPROEPOP HET TWITTER ACCOUNT VAN WEIRD DUK 

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friesin.

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friezin.

 https://twitter.com/wierdduk/status/931059093300744192 WEIRD DUK ON TWITTER  https://twitter.com/wierdduk/status/931059093300744192  

Wierd Duk?Geverifieerd account @wierdduk

Volgen@wierdduk volgenMeer

Friese onderneemster @JennyDouwes wil geen randstedelijke relschoppers ‘tussen onze kinderen’ bij intocht Sinterklaas in Dokkum:

 1:2534.603 keer bekeken 23:19 – 15 nov. 2017

[9]

JENNY DOUWES/JENNY D’ARC/”VOLKSHELDIN”/5 LEUGENSONTMASKERDASTRID ESSED2 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/jenny-douwes-jenny-darc-volksheldin-5-leugens-ontmaskerd/

[10]

‘Welkom op deze Sinterklaas website. Hier vind je de juiste informatie over de landelijke Sinterklaas intocht van 2018
Natuurlijk zal Sinterklaas weer met de stoomboot aankomen in de haven en de vele Zwarte Pieten zullen weer als dollen in het rond lopen.”
SINTERKLAAS INTOCHT 2018
https://sinterklaasintocht.101tips.nl/

JOOP.NLSEGERS: PIET MOET VERANDEREN20 NOVEMBER 2018
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/segers-piet-moet-veranderen

JOOP.NLD’66 WIL, DAT ZWARTE PIET WORDT VERVANGEN20 NOVEMBER 2018
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/d66-wil-dat-zwarte-piet-wordt-vervangen

SLEUTELSTAD.NLLEIDEN NEEMT IN TWEE STAPPEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET30 MEI 2018
  https://sleutelstad.nl/2018/05/30/leiden-neemt-in-twee-stappen-afscheid-van-zwarte-piet/ 

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
      http://www.nu.nl/overig/410385 4/voortaan-gouden-klimpieten- bij-bijenkorf-in-amsterdam. html
       TROUWHAAGSE SCHOLEN WILLEN NIET LANGER EEN KLASSIEKE ZWARTEPIET17 SEPTEMBER 2015
      http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4144 129/2015/09/17/Haagse-scholen- willen-niet-langer-een- klassieke-Zwarte-Piet.dhtml
       ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015
      http://www.ad.nl/rotterdam/kla ssieke-zwarte-piet-in-ban-bij- rotterdamse-scholen~a5e826fd/
        NU.NLGEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT30 SEPTEMBER 2015
  https://www.nu.nl/sinterklaas/4135830/geen-zwarte-piet-meer-openbare-basisscholen-in-utrecht.html

ZWARTE PIET VERDWIJNT, MAAR INTUSSEN GROEIT HETFASCISMEPETER STORM22 NOVEMBER 2018
https://www.ravotr.nl/2018/11/22/zwarte-piet-verdwijnt-maar-intussen-groeit-het-fascisme/

[11]

TELEGRAAFHEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERSWEIRD DUK8 OCTOBER 2018
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649507/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders

TELEGRAAFJENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EENSHOWPROCESWEIRD DUK8 OCTOBER 2018
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649465/jenny-d-arc-mensen-zien-dit-als-showproces

HEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERS/JENNY D’ARCIN ACTIE/POPULISTISCH GEJAMMER VERSUS STRIJDJOKE KAVIAARASTRID ESSED15 OCTOBER 2018
https://www.astridessed.nl/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders-jenny-darc-in-actie-populistisch-gejammer-versus-strijd-joke-kaviaar/

[12]

GRUTJES.NLLIEGEN MAG NIET VAN SINTERKLAAS

https://www.grutjes.nl/2017/11/liegen-mag-niet-van-sinterklaas/

WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISME BELOOND/WEG MET ZWARTE PIETASTRID ESSED1 DECEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstranten-racisme-beloond-weg-met-zwarte-piet/

[13]
HET PAROOLSTEVIGE TAAKSTRAFFEN VOOR ”BLOKKEERFRIEZEN”9 NOVEMBER 2018
https://www.parool.nl/binnenland/stevige-taakstraffen-voor-blokkeerfriezen~a4607394/

TEKST


UpdateMet stevige taakstraffen maakt de rechtbank in Leeuwarden duidelijk dat zij zwaar tilt aan het opereren van de zogenoemde blokkeerfriezen, die het recht op demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet ondermijnden.

Met taakstraffen variërend van 80 tot 240 uur gaf de rechtbank van Leeuwarden gisteren een tik op de vingers van de 34 Friezen die vorig jaar drie bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet verhinderden de landelijke intocht van de Sint in Dokkum te bereiken. Jenny Douwes, de initiatiefnemer van de blokkade op de A7, kreeg wegens opruiing een werkstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.
De rechtbank oordeelde zwaar over de blokkade op 18 november van het vorig jaar. Vanwege het risico voor de andere weggebruikers, maar vooral vanwege de eigenrichting. Uit onvrede over de toestemming die de activisten hadden gekregen voor een demonstratie voorafgaande aan de intocht, kozen de verdachten ervoor het recht in eigen hand te nemen en de betoging te verhinderen met een blokkade.

Kinderen
Op de zitting stelden de verdachten in actie te zijn gekomen omdat zij vonden dat een demonstratie tegen Zwarte Piet in het bijzijn van kinderen niet door de beugel kan. Zij meenden iets recht te kunnen zetten. 

Maar het recht om te demonstreren is een grondrecht, staat in het vonnis, en in een democratische rechtsstaat kan eigenrichting niet worden getolereerd.  

De rechtbank neemt ook afstand van de bewering van de verdachten dat de demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet (KOZP) naar Dokkum kwamen met gewelddadige bedoelingen. Tijdens de zitting werd gesteld dat de groep als terroristische groepering is aangeduid. KOZP wordt inderdaad genoemd in een rapport van de Nationaal Coördinator, maar alleen als actiegroep tegen racistische en koloniale symbolen.  

De advocaten vingen ook bot met hun verweer dat er vaker blokkades voorkomen in het land. Als voorbeeld noemden zij het tegenhouden in april van de spelersbus van Ajax op weg naar de Johan Cruijff Arena. Dat de Friezen werden vervolgd, noemden zij willekeur. Dat argument snijdt geen hout, oordeelt de rechtbank: de Ajacieden waren niet op weg naar een demonstratie en deden ook geen aangifte na afloop.

Waarschuwing
In het geval van Douwes week de rechtbank af van de eis. Het OM vond dat zij zich schuldig maakte aan het door dreigen met geweld verhinderen van de demonstratie. De rechter hield het bij opruiing, al weegt voor de rechtbank zwaar dat Douwes zich ook op de dag van de intocht actief bemoeide met de blokkade, ondanks een waarschuwing van de politie.  

Omdat de verdachten verantwoordelijk worden gehouden voor het niet doorgaan van de demonstratie, moeten zij ook de huur van de drie bussen vergoeden, ruim 2000 euro. Ook betalen zij de proceskosten van de tegenpartij. De verdachten hebben twee weken om hoger beroep aan te tekenen. Hun advocaten gaven gisteren aan daar aanleiding voor te zien. De website doneeractie.nl zamelt geld in om het hoger beroep te bekostigen.

In een reactie op het vonnis sprak Mitchell Esajas van KOZP de hoop uit dat demonstraties in 18 gemeenten op 17 november vreedzaam verlopen. “Het vonnis maakt duidelijk dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen. Wij hopen dat de tegenstanders onze vrijheid van betogen respecteren. Wij streven een feest voor alle kinderen na, niets meer en niets minder.”
VOLKSKRANTTAAKSTRAFFEN VOOR ”BLOKKEERFRIEZEN”WEGENS ”ONTNEMEN VAN GRONDRECHT”TE DEMONSTREREN9 NOVEMBER 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/taakstraffen-voor-blokkeer-friezen-wegens-ontnemen-van-grondrecht-te-demonstreren~bbe10b13/

TEKST
De rechtbank in Leeuwarden heeft zojuist de 34 Friezen die vorig jaar anti-Zwarte Piet-demonstranten tegenhielden op de A7 veroordeeld tot taakstraffen van 80 tot 200 uur. Initiatiefneemster Jenny Douwes krijgt de zwaarste taakstraf van 240 uur, en een maand voorwaardelijk (in plaats van de geëiste drie) wegens opruiing. 

De rechtbank verwijt de betrokkenen dat zij vorig jaar door bij Joure de snelweg te blokkeren anti-Zwarte Piet-demonstranten het recht hun mening te uiten hebben ontnomen. De tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet-figuur waren in drie bussen onderweg naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. Die plaats bereikten zij mede vanwege de snelwegblokkade nooit.

 advertentie

‘Het recht om te demonstreren is een grondrecht’,  aldus de rechtbank in het vonnis. ‘Wat de blokkade des te kwalijk maakt, is dat de actie was gericht tegen een specifieke groep. In ieder geval een deel van de demonstratie hebben zij door de blokkade niet kunnen houden.’

Er was geen reden om te vrezen voor geweld van de kant van de anti-Zwarte Piet-demonstranten, meent de rechtbank. ‘Eigenrichting kan niet getolereerd worden.’

 

De veroordelingen vallen iets lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Dat vroeg vorige maand tijdens de vier dagen durende rechtszaak om werkstraffen tot 240 uur. Van geweld of dreiging met geweld was echter geen sprake, meent de rechtbank. ‘Maar dat doet niets af aan de ernst van de feiten.’

Sommige betrokkenen krijgen een hogere straf dan anderen, omdat zij een groter aandeel hadden in de organisatie van de blokkade of zich agressiever gedroegen. Tegen Douwes was naast een taakstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist; zij kreeg een maand voorwaardelijk opgelegd.

Volgens de rechtbank was er vorig jaar sprake van een ‘nauwe en bewuste samenwerking’ tussen de blokkeerders. Het verweer dat een blokkade niet de bedoeling was, wordt door de rechtbank verworpen. ‘De aanmerkelijke kans dat zou worden stilgestaan, is bewust aanvaard.’ Daardoor ontstond een onveilige verkeerssituatie. 

De blokkeerders betoogden vorige maand ter zitting dat zij de landelijke intocht van Sinterklaas een kinderfeest vinden, en geen gepast moment om actie te voeren. Schuldbewust toonden zij zich toen nauwelijks. ‘Dat ze Dokkum niet gehaald hebben, daar sta ik nog steeds achter’, aldus een van hen.

Jenny Douwes plaatste drie dagen voor de intocht een oproep op Facebook. ‘Kom met auto, vrachtwagen, motor, trekker en paard en wagen om de onruststokers te laten zien dat ze hier niet welkom zijn’, spoorde ze aan. Ze was zelf niet aanwezig bij de snelwegblokkade. Vorige maand werd zij na de vier dagen durende inhoudelijke behandeling als een held onthaald op het plein voor de rechtbank in Leeuwarden.

Tjalling van der Goot, advocaat van bijna alle verdachten, bepleitte vier weken geleden vrijspraak voor zijn cliënten. Hij verweet het OM willekeur, omdat er bijvoorbeeld bij een langzaam-rijden-actie van de politie geen vervolging is gestart.

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van vergelijkbare zaken. ‘Deze actie was gericht tegen een specifieke groep weggebruikers. De versperring had ten doel de inzittenden van de bussen het onmogelijk te maken gebruik te maken van hun grondrecht.’

‘Schuldig aan opruiing’

Over Douwes oordeelt de rechtbank dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld en schuldig is aan opruiing. ‘Door op te roepen massaal de snelweg op te rijden, heeft zij willens en wetens de kans aanvaard dat de weg zou worden versperd. Zij heeft aangezet tot het plegen van strafbare wijten en geen bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat.’

Dat de onderneemster uit Drachten haar oproep verwijderde op aandrang van een agent, zoals zij verweerde, doet daar volgens de rechtbank niets aan af. Zo ging zij in chatgroepen en telefonische gesprekken wel degelijk door met de actie. ‘Douwes heeft zich niet gedistantieerd van de verwijderde oproep. Ze heeft laten weten dat zij het ermee eens was dat de actie door zou gaan.’

Het OM benadrukte dat het in de rechtszaak niet draait om het uiterlijk van Piet, maar om grondrechten van andersdenkenden. De vorderingen van slachtoffers van gedupeerden wordt deels toegewezen, waaronder de kosten van de huur van de bussen en het vergoeden van schade aan de voertuigen. De blokkeerders hoeven geen verplichte workshop te volgen bij Kick Out Zwarte Piet, zoals die beweging de rechtbank had gevraagd. 

[14]
”160.000 EURODe blokkeerfriezen kunnen wel tot aan de Hoge Raad procederen. Er wordt een enorme hoeveelheid geld ingezameld via doneeractie.nl. Er is inmiddels zo’n 160.000 euro binnen om de kosten van een hoger beroep te dekken.”

ADBLOKKEERFRIEZEN LOPEN BINNEN MET DONEERACTIE11 NOVEMBER 2018
https://www.ad.nl/binnenland/blokkeerfriezen-lopen-binnen-met-doneeractie~a6256015/


TEKST

160.000 EURODe blokkeerfriezen kunnen wel tot aan de Hoge Raad procederen. Er wordt een enorme hoeveelheid geld ingezameld via doneeractie.nl. Er is inmiddels zo’n 160.000 euro binnen om de kosten van een hoger beroep te dekken. 
Het geld is bestemd voor de juridische kosten die een hoger beroep met zich meebrengt. De 34 blokkeerfriezen , de mensen die vorig jaar de A7 blokkeerden om anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden, kregen vrijdag taakstraffen van de rechter. Boegbeeld Jenny Douwes kreeg 240 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf.

Veel donaties worden vergezeld van steunbetuigingen. Van ‘Bedankt namens mijn kinderen voor jullie inzet voor het behouden van deze mooie Nederlandse kindertraditie!’ tot commentaar over ‘linkse rechters’ die hun ‘macht misbruiken’.  

Gemiddeld geven de veelal anonieme donoren twee tientjes. Maar er zijn ook forsere schenkingen. Zo geeft ene Gerrit 1500 euro met de woorden: ‘Dank voor het beschermen van onze Nederlandse cultuur’. Op de Facebookpagina van de actie wordt ook schande gesproken van het feit dat wetsovertreders zoveel geld krijgen. En mensen vragen zich af wat er gaat gebeuren met het kapitaal. Sommigen vinden dat de blokkeerfriezen die samen tot 4500 uur taakstraf veroordeeld werden, het ook wel mogen gebruiken om gederfde inkomsten mee te compenseren.

Eerder werd via de site ook al geld ingezameld voor de juridische kosten van de groep Friezen. Die pot van 43 mille is leeg, zeggen initiatiefnemers Robin van Prattenburg en Jenny Douwes, vandaar de nieuwe inzamelingsactie. 

‘Racistische intocht’

Het proces van de blokkeerfriezen is niet de enige juridische procedure over het uiterlijk van Zwarte Piet. Volgende week arriveert de goedheiligman uit Spanje in ons land. Dinsdag dient er een kort geding bij de rechtbank in Haarlem om de volgens de initiatiefnemers ‘racistische landelijke intocht’ te verbieden en tot nu toe hebben vier actiegroepen aangekondigd dat ze in Zaanstad, waar de Sint voet aan wal zet, gaan demonstreren.

De stichting Majority Perspective daagt onder meer de NTR, die de tv-uitzending verzorgt, en burgemeester Jan Hamming van Zaanstad, waar de intocht volgende week is, voor de civiele rechter. Ook het Commissariaat voor de Media, de Staat, Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision zijn gedagvaard.

Van de vier actiegroepen die zich hebben gemeld in Zaanstad, zijn er twee pro- en twee anti-Zwarte Piet, liet een gemeentewoordvoerder weten. Wie wil demonstreren moet dat uiterlijk 72 uur van tevoren bij de gemeente aangeven. Tijdens de intocht gelden strikte regels. Zo wordt het gebied waar de Sint aankomt afgezet met hekken en moeten toeschouwers eerst langs een jassen- en tassencontrole via toegangspoortjes. De actiegroepen krijgen plekken toegewezen die ver uit elkaar liggen. Dit om confrontaties te voorkomen. Het kinderfeest vergt de inzet van 600 agenten.

Verder heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) acties aangekondigd in zeker achttien plaatsen bij de lokale intochten van de goedheiligman. 

[15]

YOUTUBE.COM UITGEWERKTFRAGMENT  UIT THE LATE NIGHT SHOW VANAF 9.21 TOT 14.36 VAN DE GEHELE UITZENDING
ZIE DE GEHELE UITZENDING

https://www.rtllatenight.nl/video/video/4449501/de-week-van-de-snelwegblokkeerders-beide-partijen-aan-tafel

ZIE UITGEWERKT YOUTUBE.COM FRAGMENT  

YOUTUBE.COMTHE LATE NIGHT TAFEL IS VAN IEDEREEN-RTL LATE NIGHT

https://www.youtube.com/watch?v=zxewvfPcuo4&t=174s

TEKST

TWAN HUYS:
”Moet je luisteren,Wij hadden heel graag vanavond, we hebben het er ook kortvoor de uitzending over gehad, jullie graag in debat willen laten gaanof in ieder geval met elkaar van gedachten laten wisselen, jullie enJenny en Wim Anker en Goran, de advocaat van Jerry en dat is, dat wiljij liever niet, Jenny.Je hebt tegen ons gezegd ”ik wil niet met de demonstranten aan tafel…”
JENNY DOUWES:
”Ja…..”
TWAN HUYS: 
”Ze mogen wel op de eerste rij zitten, maar ik ga niet met ze in debat” En dat accepteren we ook.Nu zeggen jullie….ja ik zeg het maar even tegen de kijkers……
JENNY DOUWES:
”Ja”
TWAN HUYS:   

….zoals het nu gaat hier in deze uitzending, want wij zijn er een beetje doorovervallen ook, want we hadden aanvankelijk begrepen van jouw advocaat meneer Anker, dat het wel kon……

JENNY DOUWES:
”Beter moeten voorbereiden, denk ik…..”
TWAN HUYS:   
”….Nou ja, we hadden goed contact gehad, maar nu hebben jullie [Twam Huyskijkt richting Jerry Affruie, die op de voorste rij in het publiek zit]tegen onsgezegd van ja, wij willen ook aan tafel vanavond, wij willen meedoen aan hetdebat.”

JERRY AFFRYIE:
”Neen, het is niet ”wij willen ook aan tafel…..”

TWAN HUYS:   
”……Jullie zijn uitgenodigd……”

JERRY AFFRYIE: 
”…We zijn uitgenodigd om aan tafel te zitten en daarvoor zijn wijhier, dus wij zitten graag aan tafel en ik hoor het wel, wanneer wij aan tafel…..

TWAN HUYS:  
”……Nou ja, kijk, die uitnodiging staat, want wij willen met iedereen
praten……

JERRY AFFRYIE:  
////Ja, en nu hebben jullie met Jenny gesproken, dus wanneer gaanjullie met ons spreken.

TWAN HUYS:   
”Wij willen met jullie praten, wij willen jullie ook aan tafel hebbenen we willen eigenlijk, dat jullie allemaal aan tafel zitten, omdat we vinden,dat iedereen gelijk is aan deze tafel en dat er niet iemand bevoordeeldkan worden of niet.Maar goed, ik begrijp, dat jij [kijkt in de richting van Jenny Douwes]het heel moeilijk vindt om met hen te praten.

JENNY DOUWES:
”Nee ik vind het niet moeilijk om met hen te praten, ik heb….en daar draait de rechtszaak om, ik vind, dat je op een gegeven moment gewooneen streep moet zetten en voor mij, ik heb…….

TWAN HUYS:      
”Hebben jullie ooit met elkaar gesproken eigenlijk?”

JENNY DOUWES:

”Nee, ik heb op het moment dat ik, vanaf het moment, dat ik wist,dat ik werd gedaagvaard, ben ik meer onderzoek gaan doen.Ik kende, tot dan toe kende ik de standaard filmpjes die we allemaalkennen en het, nou ja, hoef ik niet uit te leggen…..

TWAN HUYS:     
”Ja….”

 JENNY DOUWES:

”….Maar daarna ben ik meer onderzoek gaan doen en ik benecht me rotgeschrokken, ten eerste van wat ik vind over de groepering, dietussen onze kinderen wou demonstreren

TWAN HUYS:   

”Maar gaat dat over…..

JENNY DOUWES: 

….En ten tweede …..” 

TWAN HUYS:   
‘….Maar gaat dat ook over……”

 JENNY DOUWES: 

”…..Sorry……..”

TWAN HUYS:    

”….Maar gaat dat ook over Jerry, wat je hebtgevonden…..”

 JENNY DOUWES: 

”Ja ja, onder andere….”Maar ten tweede ben ik me rot geschrokken van hoe de burgemeestervan Dongeradeel daarmee om is gegaan.En dan denk ik van;; Okay, ik ben daar gewoon heel recht door zee in, op een gegeven en dicht bij de veilig…..

TWAN HUYS:    

”Okay …..”

JENNY DOUWES:  
”…En dan ga ik nu niet …..”

TWAN HUYS:  

”Ik snap wat je zegt.En toch wil ik allebei de kans geven om hunstandpunt uit te leggen.  En dit is een tafel, die hoort bij Late Night en daarmoet iedereen aan kunnen zitten, vinden wij en wewillen toch alle partijen uitnodigen.Eh….nu is het lastig, want jij zegt ”Ik stap op,als zij komen. Dat wil ik niet.”

JENNY DOUWES:   

”Ne, dat heb ik niet gezegd.Ik heb gzegd: ”Ik had een keus vanavond en dieheb ik gemaakt en dan blijkt achteraf, op basis van informatieeh….eigenlijk niet de juiste informatie.Als ik had geweten, wat het plan was, dan was ik hier nietnaartoe gekomen ……

TWAN HUYS:   

”Dan was je niet gekomen.”

JENNY DOUWES:    

”…Dan had ik gewoon andere beslissingen genomen” 

TWAN HUYS:    

Ja.Begrijp je dat wij hier aan tafel willen praten met iedereen,over alle standpunten en dat we dus ook hen aan tafelwillen hebben om daarover te praten, omdat het……

JENNY DOUWES:  
”Maar dan mag ik misschien ook even uitleggen, waarom wijnu in deze situatie zitten…….  

TWAN HUYS:    

”Ja….”

 JENNY DOUWES:  

”Waardoor elke keer dit wordt gedaan.Er wordt elke keer gedaan alsof we hel redelijk aan tafelmoeten gaan zitten praten met mensen, die in het rapportvan de Terreurbestrijding worden genoemd en er wordt elke keergedaan, alsof, bijvoorbeeld zo’n burgemeester, alsof die zaken moetdoen met zulke groeperingen.Als u ziet, wat er is gebeurd naar aanloop van Dokkum en danvind ik het onbegrijpelijk, dat zulke keuzes worden gemaakt.Het gaat om de veiligheid van de kinderen.
[APPLAUS VAN EEN AANTAL PRO PIETERS]

TWAN HUYS:  

”Dat snap ik”Ik snap jouw standpunt….”

JENNY DOUWES:  

”Voor dit programma geldt precies hetzelfde….”

TWAN HUYS:   

”Nee….”

 JENNY DOUWES:  

”Je moet iedereen aan tafel uitnodigen …….”

TWAN HUYS:    

”Toch ja?” 

JENNY DOUWES:  

Je moet met iedereen praten…..”

TWAN HUYS:    

”…..Dat gaan we dus ook doen, want zoals in een rechtbank……”

JENNY DOUWES:   
”….Alleen het punt is…..”

 TWAN HUYS:    

”…..iedereen aan bod mag komen en iedereen mag spreken over zijn point of view, vinden we,dat dat hier ook moet kunnen.Dus ik……..

JENNY DOUWES:    

”En jij hebt mij net een woord gegeven en daar ga je je dus nietaan houden…..”

 TWAN HUYS:     

”Ik geef je…..kijk, ik kan niet andere mensen, die hier zijn uitgenodigd,niet toestaan aan tafel om hier te komen…….

JENNY DOUWES:   

”Dan had u dat tegen mij moeten zeggen.”
TWAN HUYS:       

”Maar ik vind, dat iedereen hier aan tafel moet kunnen komen” 
JENNY DOUWES:  

”Maar dan had u mij dat moeten duidelijk maken…..”

 TWAN HUYS:  [Kijkt in de richting van Jerry Affriyie}
”Ik ga jullie uitnodigen aan tafel om met ons te pratenallemaal” 

 
[APPLAUS VOLGT]

TWAN HUYS:   
”Ik vind, dat we allemaal een gesprek moeten kunnen voerenover dit onderwerp.[Jerry Affryie staat op en loopt naar de tafel]Als dat niet kan, dan vind ik dat jammer, maar ik ga tochvragen ook aan Jerry om hier aan tafel te komen zitten enaan Goran Sluiter [advocaat Jerry Affriyie, opmerkingAstrid Essed] om ook hier aan tafel te komen zitten.komen zitten. [Jerry Afryie neemt plaats aan tafel]Eh…..meneer Sluiter en Jerry, welkom.We hebben gehoord van Jenny, wat haar standpunt is.Wat jullie betreft:Deze rechtszaak, die is nu door het Openbaar Ministerie ingezet en daar wordt gezegd, het gaat niet over Sinterklaas of over Zwarte Piet.Het gaat over wetsovertredingen…….”

EINDE EERSTE FRAGMENT UIT THE LATE NIGHT SHOW

[16]
”Een week eerder, op 5 oktober, kreeg ik een telefoontje van een redactielid van het RTL-programma. Een bewogen dame vertelde mij dat het programma aandacht wilde besteden aan het strafproces tegen de zogenaamde ‘blokkeerfriezen’. Ze vroeg mij voorzichtig of ik samen met Mitchell Esajas en onze advocaat Göran Sluiter exclusief – ik mocht in de tussentijd dus niet bij andere talkshows aanschuiven – in gesprek wilde gaan met Twan Huys, de advocaten Anker en Anker en twee van hun cliënten. Ik gaf aan daar geen problemen mee te hebben, mits het geen discussie werd, maar een moment om toenadering te zoeken tot elkaar. Nadat ons was verzekerd dat het gesprek in alle opzichten gelijkwaardig zou zijn, stemden we met het verzoek in………..”Op de dag van de uitzending kregen wij een mailtje dat mr. Anker, de advocaat van Jenny D., het gezicht van de Friese wegblokkeerders, akkoord ging met een gesprek aan tafel tussen Jenny D. en mijzelf, in aanwezigheid van ons beider advocaten……Om 22.15 uur, een kwartier voor aanvang van de uitzending, kwam een redactielid met een vertrokken gezicht de kleedkamer binnen. “Jerry, wij hebben een probleempje. Jenny heeft ons zojuist laten weten dat zij niet met jou in gesprek wil gaan.” Ik antwoordde: “Waarom komen jullie naar mij toe? Dat is iets tussen jullie en Jenny.” “Wij willen samen met jullie beiden een oplossing vinden voor de situatie.” Ik verbaasde mij erover dat men haar verzoek serieus in overweging nam. Immers, als je niet in gesprek wil aan tafel, dan hoor je niet aan tafel ……….Op de vraag waaróm Jenny D. niet met mij aan tafel wilde, antwoordde ze na aandringen: “Ze zegt dat het een lange dag bij de rechtbank was. Ze heeft hoofdpijn en wil niet in discussie.  
 

ONE WORLDNIET WELKOM AAN TAFEL19 OCTOBER 2018
https://www.oneworld.nl/achtergrond/niet-welkom-aan-tafel/?fbclid=IwAR1cj_wCdILgutSyiKNS6Ar8iObuDzW4XrLGDInHBiYbo3XQEOnboqIz6iw

TEKST

‘RTL Late Night was net de film: Guess who’s coming to dinner’

Afgelopen week werden Jenny Douwes, boegbeeld van de ‘blokkeerfriezen’, en Jerry Afriyie, mensenrechtenactivist en boegbeeld van Kick Out Zwarte Piet, uitgenodigd aan tafel van RTL Late Night. Die avond liep anders dan verwacht.

Ik was een jaar of 13 toen ik bij een kennis thuis ging spelen. We waren in zijn slaapkamer bubbling-muziek aan het luisteren. Rond zes uur ‘s avonds kon ik hem niet meer vinden en ik besloot hem te gaan zoeken. Toen ik de woonkamer binnenstapte, zag ik hem, zijn ouders en de rest van het gezin aan tafel hun avondeten nuttigen. Ik was geschokt, niet omdat ik graag aan tafel had willen aanschuiven – ik heb van kleins af aan geleerd om niet bij vreemden te eten (‘Ook al zijn het je vrienden, je komt thuis eten’, zei mijn moeder altijd met een ernstig gezicht) – maar meer omdat ik die traditie niet kende. In Ghana is het vloeken in de kerk om je gasten niet uit te nodigen aan tafel, ook al is het maar voor de vorm. Later vertelde mijn omgeving: in Nederland moet je een afspraak maken als je bij anderen wil aanschuiven.

Toen ik mij op vrijdag 12 oktober in een taxi naar de studio van RTL Late Night haastte, was ik ervan overtuigd dat ik dit keer aan tafel zou zitten. Deze keer hadden wij immers niet zomaar een afspraak, maar een afspraak die zwart op wit stond.

Een week eerder, op 5 oktober, kreeg ik een telefoontje van een redactielid van het RTL-programma. Een bewogen dame vertelde mij dat het programma aandacht wilde besteden aan het strafproces tegen de zogenaamde ‘blokkeerfriezen’. Ze vroeg mij voorzichtig of ik samen met Mitchell Esajas en onze advocaat Göran Sluiter exclusief – ik mocht in de tussentijd dus niet bij andere talkshows aanschuiven – in gesprek wilde gaan met Twan Huys, de advocaten Anker en Anker en twee van hun cliënten. Ik gaf aan daar geen problemen mee te hebben, mits het geen discussie werd, maar een moment om toenadering te zoeken tot elkaar. Nadat ons was verzekerd dat het gesprek in alle opzichten gelijkwaardig zou zijn, stemden we met het verzoek in.

In aanloop naar de uitzending vroeg collega Mitchell Esajas mij of ik Kick Out Zwarte Piet in mijn eentje kon vertegenwoordigen. Wij stelden de redactie op de hoogte, het risico daarbij in acht nemend dat mijn advocaat en ik tegenover vier mensen (twee advocaten en twee verdachten) aan tafel zouden zitten. Op de dag van de uitzending kregen wij een mailtje dat mr. Anker, de advocaat van Jenny D., het gezicht van de Friese wegblokkeerders, akkoord ging met een gesprek aan tafel tussen Jenny D. en mijzelf, in aanwezigheid van ons beider advocaten.

Backstage

Om 22.15 uur, een kwartier voor aanvang van de uitzending, kwam een redactielid met een vertrokken gezicht de kleedkamer binnen. “Jerry, wij hebben een probleempje. Jenny heeft ons zojuist laten weten dat zij niet met jou in gesprek wil gaan.” Ik antwoordde: “Waarom komen jullie naar mij toe? Dat is iets tussen jullie en Jenny.” “Wij willen samen met jullie beiden een oplossing vinden voor de situatie.” Ik verbaasde mij erover dat men haar verzoek serieus in overweging nam. Immers, als je niet in gesprek wil aan tafel, dan hoor je niet aan tafel. “Het is wit privilege dat zij denkt te kunnen dicteren wie er aan tafel zit”, zei ik daarom. De redacteur was er niet over te spreken dat ik de term ‘wit privilege’ liet vallen. Volgens haar hadden de eisen van Jenny niets van doen met wit privilege. Die term maakte haar kwader dan het feit dat Jenny vlak voor de uitzending op haar belofte terugkwam. Op de vraag waaróm Jenny D. niet met mij aan tafel wilde, antwoordde ze na aandringen: “Ze zegt dat het een lange dag bij de rechtbank was. Ze heeft hoofdpijn en wil niet in discussie.” Later aan tafel zou Jenny aan heel Nederland mededelen dat ze niet in gesprek gaat met een terrorist.

Uiteindelijk werd de overeenkomst bereikt dat wij samen aan tafel zouden zitten maar niet op elkaar zouden reageren. Vijf minuten voor aanvang stapte er opnieuw een redactielid de kleedkamer binnen, met een gezicht op onweer. “Jerry, ze wil niet dat jij aan tafel komt zitten, anders gaat ze weg. Ze wil wel met jouw advocaat in gesprek, maar absoluut niet met jou. Zou je het erg vinden om op de eerste rij te gaan zitten?” Mijn advocaat en ik veegden dit voorstel resoluut van tafel en dreigden te vertrekken. De redactie raakte in paniek en kwam na enkele minuten terug met een laatste voorstel. “Jerry, je hebt gelijk”. Het begon aantrekkelijk te worden om huiswaarts te keren, maar ik wist inmiddels ook dat haar absurde eisen dienden om het publiek mijn verhaal te onthouden. Dus besloot ik om te blijven, maar benadrukte dat ik mezelf er absoluut niet voor zou lenen om vanaf de eerste rij geïnterviewd te worden. De redactie was opgelucht.

Achter in de bus

En daar zat ik dan, achter in de bus, alsof het fucking 1955 was. Maar ik bleef kalm op mijn beurt wachten. Nam een slok van mijn Fanta en keek toe hoe de witte mensen aan tafel zich vermaakten. Jenny D. was geamuseerd, want die opstandige zwarte man werd een lesje geleerd. En gelijk had ze, ik zat daar als een tweederangsburger. Wie dacht ik wel niet dat ik was. Dacht ik soms dat ik een Nederlander was, iets wat mijn kinderen en ik in de ogen van veel witte landgenoten nooit zullen worden. Toen mij vanaf de tafel een vraag werd gesteld, protesteerde ik: ‘Ik zal dat zo uitleggen als ik in mijn tijd zit’, maar Jenny D. gunde mij, evenals tijdens de rechtszaak, mijn spreektijd niet. Terwijl ik braaf op mijn beurt wachtte, galmde het gedicht I, Too van Langston Hughes door mijn hoofd. Vanzelfsprekend begon ik ‘Amerika’ te vervangen door ‘Nederland’:

Ook ik vier Nederland

Ik ben de donkerder broer
Men zendt mij naar de keuken om te eten
Als er gasten komen
Maar ik lach
En eet goed
En word sterk.

Morgen,
Zal ook ik aan tafel zitten
Als er gasten komen
En niemand zal het wagen dan tot mij te zeggen:
“Ga in de keuken eten.”

Dan zullen zij zien hoe mooi ik ben
En beschaamd zijn,
Ook ik ben Nederlander.

De tafel is van iedereen

Nederland is net als de tafel van RTL niet van iedereen

Tweet dit

Nadat ik duidelijk maakte niet vanaf de eerste rij geïnterviewd te willen worden, richtte Twan Huys zich tot de kijker: “De RTL Late Night-tafel is van iedereen.” Echter, wat die avond op nationale televisie plaatsvond bleek exemplarisch voor de ongelijkheid tussen zwart en wit in dit land, ons mooie Nederland. Nederland is net zo groot als de RTL Late Night-tafel. Er is plek voor ons allemaal, maar wat doen wij als witte mensen zwarte mensen niet aan tafel willen hebben? Sturen wij die witte persoon weg, zoals het hoort, omdat iedereen in Nederland meetelt, of gaan wij die witte persoon smeken om die ongewenste gast toch aan tafel te laten, zoals Twan Huys Douwes smeekte? Nederland is, net als de tafel van RTL, niet van iedereen. Jenny D., de hoofdverdachte in een strafzaak, heeft een permanente plaats aan tafel, waar ik, het slachtoffer van haar daden, mij moet ‘invechten’.

Aan tafel

Daar zit ik dan, tussen zeven witte gasten en een witte host die mij ‘Jeffrey’ blijft noemen. Aanvankelijk zou Jenny D. op haar misdrijven worden aangesproken, maar in plaats daarvan moest ik mij verantwoorden voor haar valse beschuldigingen jegens mij en Kick Out Zwarte Piet. Dit was geen toeval. Dit komt doordat ik als zwarte man in een dominant witte samenleving in een confrontatie met een wit persoon, vooral met een witte vrouw, altijd als de verdachte (lees: de agressor) gezien zal worden. En als je altijd de verdachte bent in de samenleving, kun je ervan uit gaan dat zelfs in een gesprek met jouw dader, jij de verdachte blijft. Dit bleek uit de eerste, vergoelijkende vraag aan verdachte Jenny D.: “Waar was je bang voor?”

Een paar weken geleden had ik een slachtoffergesprek met het OM ter voorbereiding op de zitting. Het OM waarschuwden mij voor het feit dat het confronterend kan zijn voor slachtoffers om met hun daders geconfronteerd te worden tijdens een zitting. Ik trok me er niets van aan. Maar toen wij met onze advocaat eenmaal de rechtszaal betraden en acht uur lang met onze rug naar de mensen die ons leven in gevaar hadden gebracht toe moesten zitten, overmeesterde een koude rilling mijn lichaam. Het weerzien, de grimmige sfeer die in de lucht hing, het treiteren gedurende de zitting, gaf ons, Mitchell Esajas en mij, een alles behalve veilig gevoel. Gedurende de zitting werden wij boos aangekeken, luidruchtig gemaand om stil te zijn als een van ons hoestte. En iedere keer dat ik omkeek, omdat de spanning achter ons voelbaar was, zag ik tientallen boze ogen mij aanstaren. De spanning in de zaal was om te snijden. Deze ervaring had ik graag willen delen met Twan Huys. Maar de eerste vraag die ik kreeg, ging over Gouda en luidde: “Was het de bedoeling om rotzooi te gaan schoppen?”

Het systeem blootleggen

Als je mij vraagt wat ik denk te hebben gewonnen met alle vernederingen die ik moest ondergaan, luidt mijn antwoord: het systeem is blootgelegd. Wat men thuis te zien kreeg, was een wake-up call voor het ‘stille midden’. Zij die wakker geschud moeten worden, zij die ‘geen kleur zien’, zij die ‘neutraal zijn’, zij die je negatief vinden wanneer je problemen benoemt, de wegkijkers, zij die het allemaal wel mee vinden vallen. Het stille midden bereik je niet met woorden. Ze willen je zien lijden voordat ze jou geloven. Er zijn talloze artikelen en boeken geschreven over institutioneel racisme, er zijn duizenden getuigenissen over racistische ervaringen van zwarte mensen in Nederland. De enige keren dat wij de aandacht van het stille midden trokken, was na ernstige incidenten. Veel mensen in het midden zijn op brute wijze wakker geschud. Want ook zij wilden op vrijdagavond, gegrepen door woede, hun tv door het raam gooien. Wij hebben geprobeerd ze de ogen te openen met mooie woorden, maar het mocht niet baten. Zij moesten het met eigen ogen zien, live op tv en daarom besloot ik om te blijven. Alstublieft!

Elkaar opnieuw leren kennen

Het was niet aan mij om boos te worden. Dat vertrouwde ik toe aan de kijkers thuis. Ik was daar om de constante negatieve framing van voorstanders van een ‘feest voor alle kinderen’ te weerspreken. Als ik ‘oorlog’ zeg, bedoel ik dat wij het oprukkende fascisme, nazisme en racisme in de samenleving serieus moeten nemen. Kick Out Zwarte Piet is geen terroristische groep. Wij zijn een keer vermeld geweest in het rapport Dreigingsbeeld (2017), net als de ‘Blokkeerfriezen’ trouwens (2018). In een interview met het rechtse tv-programma WNL Op Zondag zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof het volgende over Kick Out Zwarte Piet: “We zeggen ook in ons dreigingsbeeld: van geweld is bij deze groep nog echt geen sprake.” Ik ben niet veroordeeld voor de mishandeling van een agent tijdens de landelijke intocht in Gouda, maar voor verzet bij mijn onrechtvaardige arrestatie. Er circuleert een verzinsel dat wij tijdens diezelfde intocht een klein kind hebben uitgescholden voor ‘racist’ en dat wij rotzooi hebben getrapt. Dat broodjeaap-verhaal is allang ontkracht. In 2016 gaf ik een presentatie in Leiden, waarin ik vertelde dat sommige mensen onze vreedzame protesten te soft vinden en anderen juist te militant. Daarop reageerde ik laconiek: “Iedereen moet maar zelf weten wat die doet: ga met rozen naar de intocht, ga met knuppels, doe je ding, wij (KOZP) gaan voor de vreedzame aanpak.” Een jaar later las ik in de krant dat ik mensen zou hebben opgeroepen om met knuppels naar de intocht te gaan. Het is dit soort angst zaaien dat zorgt voor een kloof en voor polarisatie. Dat komt niet door de mensen die problemen en uitdagingen in de samenleving durven te benoemen. Zonder kritische media en zonder hoor en wederhoor bereiken bovenstaande halve waarheden en valse beschuldigingen, meestal via De Telegraaf, mensen zoals Jenny D. die het kritiekloos overnemen. En overgaan tot wegblokkades. Ik wilde de ruis weghalen en ik wilde een persoon die mijn leven en dat van vele anderen in gevaar heeft gebracht de hand reiken.

Publieke excuses

Ik heb nog nooit actief de media opgezocht om mijn verhaal te doen. Als ik aandacht zoek, zoek ik die aandacht niet voor mijzelf, maar voor de uitdagingen die voor ons liggen. Ja, ik protesteer, maar niet omdat ik dat graag wil. Ik ga op zaterdag ook liever naar een voetbalwedstrijd van mijn zoon kijken, dan een reis te maken naar de andere kant van het land om geconfronteerd te worden met mensen die alleen willen samenleven. Het enige wat ik graag wil (en wens) is voor alle kinderen een gelijke start en gelijke behandeling. Een beschaafde en vredelievende samenleving. En daar heb ik heel veel voor over, zelfs als het betekent dat agenten mij in elkaar moeten slaan om mij tegen te kunnen houden, dat ik mijn baan moet verliezen of dat ik deel moet nemen aan een televisieprogramma dat mij als ongewenste gast behandelt, maar mij toch echt meer nodig had dan andersom.

Het enige wat ik graag wil (en wens) is voor alle kinderen een gelijke start en gelijke behandeling. En daar heb ik veel voor over

Tweet dit

Uiteindelijk was ik de enige van de drie partijen die zich aan de oorspronkelijke afspraak hield. Daarnaast ben ik de enige die geen nieuwe eisen heeft gesteld. Het programma was een kruising tussen de film Guess who’s coming to dinner en een ‘sit-in’. Ik werd beschimpt, veracht, voor terrorist uitgemaakt en in een hoekje van de tafel geplaatst. Ik kreeg nog niet eens een glaasje water. Er werd een stoel bijgehaald en na afloop van ‘het gesprek’ werd ik afgedankt en gemaand weer plaats te nemen in het publiek. Maar mijn werk zat erop. Ik bedankte daarvoor en verliet de studio. Het getuigt van superioriteitsgevoel om te denken dat ieder zwart persoon erbij wil horen. Die ‘illusie van inclusie’ is niet aan mij besteed. Mijn aanwezigheid zorgde voor ongemak, omdat het geen wit onderonsje meer was. Het was een pijnlijke onthulling van de structurele ongelijkheid tussen zwart en wit. Mijn advocaat en ik verdienen publiekelijke excuses van Twan Huys en de redactie van RTL Late Night, voor het niet nakomen van afspraken en de ongelijke behandeling. Onder de duizenden mensen die zagen hoe wij geschoffeerd werden, was ook de dochter van mijn advocaat, die hem na afloop haastig opbelde: ‘Papa, waarom deed die vrouw zo gemeen? U kwam niet eens aan het woord.’ Daarna moest ze huilen.

JOOP.NL

NIET LATE NIGHT, MAAR JENNY DOUWES SCHOND AFSPRAKEN

GORAN SLUITER [ADVOCAAT JERRY AFFRYIE,

TOEVOEGING ASTRID ESSED], ADVOCAAT

EN HOOGLERAAR INTERNATIONAAL STRAFRECHT

14 OCTOBER 2018

https://joop.bnnvara.nl/opinies/niet-rtl-late-night-maar-jenny-douwes-schond-afspraken

[17]

”Ik zegde toen toe na het pleidooi in de strafzaak naar de studio te komen. Ook zou ik Jenny Douwes vragen. Die stemde hier uiteindelijk mee in. Later hoorde ik dat ook een van de betogers van Kick Out Zwarte Piet in de studio aanwezig zou zijn. Wij gingen er van uit dat die in de zaal zou zitten. Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen. Dat was ook helemaal geen optie. In de eerste plaats omdat Jenny Douwes daarmee niet akkoord zou gaan.”

WIM ANKER: REACTIE TWAN HUYS ONJUIST

14 OCTOBER 2018

https://www.ankerenanker.nl/nieuws/3001_wim-anker-reactie-twan-huys-onjuist

TEKST

Afgelopen vrijdag was ik samen met cliënte Jenny Douwes aanwezig in het tv-programma RTL Late Night. Dit naar aanleiding van de strafzaak in de zogeheten A7-blokkadezaak.Tijdens de uitzending werd Jenny Douwes overvallen door de mededeling van presentator Twan Huys dat activist en voorman van Kick Out Zwarte Piet Jerry Afriyie eveneens aan tafel zou gaan plaats nemen. In een uitzending van RTL Boulevard stelt Huys dat vooraf “heel duidelijke afspraken” gemaakt met mij als raadsman dat alle partijen aan tafel zouden zitten.

Door zijn uitlatingen in RTL Boulevard van zaterdag jl. krijgt ondergetekende de zwartepiet toegespeeld voor de commotie die is ontstaan tijdens de uitzending van vrijdag jl.

Dit is onterecht en teleurstellend.

In een goed gesprek met twee redacteuren van RTL Late Night te Amsterdam enkele weken geleden ging het over eventuele toekomstige bijdragen aan het programma mijnerzijds op het terrein van het strafrecht. Genoemd werden onderwerpen als tbs, levenslang, dna, spreekrecht en slachtoffers. Ook is gesproken over de A7-blokkadezaak.

Ik zegde toen toe na het pleidooi in de strafzaak naar de studio te komen. Ook zou ik Jenny Douwes vragen. Die stemde hier uiteindelijk mee in. Later hoorde ik dat ook een van de betogers van Kick Out Zwarte Piet in de studio aanwezig zou zijn. Wij gingen er van uit dat die in de zaal zou zitten. Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen. Dat was ook helemaal geen optie. In de eerste plaats omdat Jenny Douwes daarmee niet akkoord zou gaan. En in de tweede plaats omdat ons kantoor geen discussie wilde en wil over de persoon en kleur van Zwarte Piet. Daar ging immers de blokkadezaak niet over!

Toen Jenny Douwes voorafgaande aan de uitzending hoorde dat er toch een tafeldiscussie zou komen, was zij dus verrast en heeft ze duidelijk aangegeven dat ze dit niet wilde. Van Jenny Douwes heb ik vernomen dat Huys op haar verzoek vlak voor het begin van de uitzending haar zijn woord heeft gegeven dat de heer Afriyie niet samen met haar aan tafel zou komen. De move van de presentator om tijdens de uitzending toch de heer Afriyie en zijn advocaat aan tafel te noden, was voor ons een totale verrassing. Dat was mijns inziens ook duidelijk te zien.

De heer Huys had moeten spreken van een miscommunicatie in de voorfase en had niet de verwijten bij mij en cliënte moeten leggen. Dat is jammer, want we kenden jarenlang goede contacten.

Wim Anker

EINDE VERKLARING WIM ANKER. ADVOCAAT JENNY EN DE BLOKKEERFRIEZEN

[18]

”Huys vertelde maandag dat het echter altijd de bedoeling is geweest dat zijn gasten met elkaar in gesprek zouden gaan over de blokkadezaak. “Onze redactie heeft weken geleden daarover heldere afspraken gemaakt met beide partijen, en die afspraak was: Jerry en advocaat Göran Sluiter, en Jenny, en haar advocaat Wim Anker, zouden aan tafel een gesprek voeren.”   

Volgens Huys weigerde Douwes vlak voor de uitzending ineens om aan tafel te gaan met Afriyie, waardoor een onmogelijke situatie ontstond. “We zaten al bijna in de uitzending, we wilden met de beste bedoelingen een oplossing vinden waarbij we het gesprek konden voeren en waarbij alle partijen tevreden mee zouden zijn, en uiteindelijk hebben we Jenny toegezegd dat ze alleen aan deze tafel kon zitten. Want het leek erop dat Jerry bereid was mee te praten vanaf de eerste rij.”
HET PAROOLTWAN HUYS GEEFT NIET NAGEKOMEN AFSPRAAKMET JENNY DOUWES TOE16 OCTOBER 2018https://www.parool.nl/kunst-en-media/twan-huys-geeft-niet-nagekomen-afspraak-met-jenny-douwes-toe~a4606088/ 


UpdateTwan Huys heeft toegegeven dat hij zich in een veelbesproken aflevering van RTL Late Night niet hield aan een afspraak met Jenny Douwes, het boegbeeld van de ‘blokkeerfriezen’. ‘Achteraf hadden we vast moeten houden aan de oorspronkelijke afspraken.’

De RTL Late Night-presentator viel maandagavond met de deur in huis: het was een bewogen weekend voor hem en het programma geweest, waar hij eerst iets over kwijt wilde.

In de uitzending van afgelopen vrijdag, met Jenny Douwes (bekend omdat zij vorig jaar opriep tot een blokkade van anti-Zwarte Pietdemonstranten op de A7) en Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet, gebeurde namelijk iets vreemds. Terwijl Douwes aan tafel zat en Afriyie op de eerste rij, werd Afriyie ineens uit het publiek gehaald omdat de tafel ‘voor iedereen’ zou zijn.Kritiek
Douwes reageerde daarop verontwaardigd dat Huys zich dan niet aan zijn woord zou houden. Haar was vooraf namelijk beloofd dat zij niet in de show zou hoeven discussiëren met Afriyie.  

De move kwam Huys en zijn team op veel kritiek te staan. Hij zou zijn journalistieke integriteit te grabbel gooien en nooit meer de status van betrouwbare talkshowhost kunnen verwerven. Anderen noemden het een wanhoopsdaad om de dramatische kijkcijfers op te krikken – een dag eerder keken slechts 236.000 mensen naar Late Night.

Niet de bedoeling
Huys vertelde maandag dat het echter altijd de bedoeling is geweest dat zijn gasten met elkaar in gesprek zouden gaan over de blokkadezaak. “Onze redactie heeft weken geleden daarover heldere afspraken gemaakt met beide partijen, en die afspraak was: Jerry en advocaat Göran Sluiter, en Jenny, en haar advocaat Wim Anker, zouden aan tafel een gesprek voeren.”   

Volgens Huys weigerde Douwes vlak voor de uitzending ineens om aan tafel te gaan met Afriyie, waardoor een onmogelijke situatie ontstond. “We zaten al bijna in de uitzending, we wilden met de beste bedoelingen een oplossing vinden waarbij we het gesprek konden voeren en waarbij alle partijen tevreden mee zouden zijn, en uiteindelijk hebben we Jenny toegezegd dat ze alleen aan deze tafel kon zitten. Want het leek erop dat Jerry bereid was mee te praten vanaf de eerste rij.”   

Geen excuses
Toen Afriyie tijdens de reclame zei ook aan tafel te willen komen zitten, werd daar gehoor aan gegeven. 

Hoewel Huys zei de situatie ‘heel vervelend’ te vinden, bood hij geen excuses aan voor het breken van de afspraak met Douwes. “Hebben we er iets van geleerd? Ja, achteraf hadden we vast moeten houden aan de oorspronkelijke afspraken, en we hadden niet mee moeten gaan met de nieuwe gespreksvoorwaarden.”

Weerwoord
De advocaat van Douwes, Wim Anker, spreekt het verhaal van Huys tegen. Op zijn website schrijft hij in een statement: ‘Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen. Dat was ook helemaal geen optie. In de eerste plaats omdat Jenny Douwes daarmee niet akkoord zou gaan. En in de tweede plaats omdat ons kantoor geen discussie wilde en wil over de persoon en kleur van Zwarte Piet. Daar ging immers de blokkadezaak niet over!’

En ook volgens Jerry Afrityie klopt de verklaring van Huys niet, meldt hij op Twitter. ‘Ik zou er nooit mee instemmen om vanaf de eerste rij (lees: back of the bus) een bijdrage te leveren.’

[19]

” Wat de afspraken ook geweest zijn, volgens Ockhuysen had de redactie van RTL Late Night al verkeerd gehandeld toen ze Douwes beloofden dat ze mocht eisen dat Afriyie niet aan tafel mocht komen. “Je moet als redactie nooit zo op je knieën gaan voor je gasten. Je moet nooit zo buigen dat een gast kan bepalen of een andere wel of niet aan de tafel mag zitten. ” 

NPO RADIO 1RTL LATE NIGHT HAD NOOIT ZO OP DE KNIEEEN  MOETEN GAANVOOR JENNY DOUWES
https://www.nporadio1.nl/achtergrond/12436-rtl-late-night-had-nooit-zo-op-de-knieen-moeten-gaan-voor-jenny-douwes

GRUTJES.NLDE NEUTRALE EN RECHTVAARDIGE TWAN HUYS
https://www.grutjes.nl/2018/10/de-neutrale-en-rechtvaardige-twan-huys/

[20]

GEHELE UITZENDINGLATE NIGHT SHOW/TWAN HUYSDE WEEK VAN DE WEGBLOKKEERDERS/BEIDEPARTIJEN AAN TAFEL

https://www.rtllatenight.nl/video/video/4449501/de-week-van-de-snelwegblokkeerders-beide-partijen-aan-tafel

[21]

TERRORISME BESCHULDIGING KICK OUT ZWARTE PIETDOOR JENNY DOUWES:
12 [MINUTEN].22 T/M 12.58 VAN DE LATE NIGHT UITZENDINGMET TWAN HUYS  IN ZIJN GEHEEL:
23.53 T/M 25.00 VAN DE UITZENDING IN ZIJN GEHEEL
UITZENDING:
LATE NIGHT SHOW/TWAN HUYSDE WEEK VAN DE WEGBLOKKEERDERS/BEIDEPARTIJEN AAN TAFEL

https://www.rtllatenight.nl/video/video/4449501/de-week-van-de-snelwegblokkeerders-beide-partijen-aan-tafel
ZIE UITGEWERKT FRAGMENT YOUTUBE.COM FILMPJE:WAARIN DE EERSTE TERRORISMEBESCHULDIGING DOOR JENNY DOUWES:
IN DE GEHELE UITZENDING TE VINDEN ONDER 12.22 T/M 12.58

https://www.rtllatenight.nl/video/video/4449501/de-week-van-de-snelwegblokkeerders-beide-partijen-aan-tafel

ZIE IN  YOUTUBE FILMPJE/UITGEWERKT FRAGMENTEERSTE BESCHULDIGING
YOUTUBE.COMTHE LATE NIGHT TAFEL IS VAN IEDEREEN-RTL LATE NIGHT

https://www.youtube.com/watch?v=zxewvfPcuo4&t=174s
TWAN HUYS:    

Ja.Begrijp je dat wij hier aan tafel willen praten met iedereen,over alle standpunten en dat we dus ook hen aan tafelwillen hebben om daarover te praten, omdat het……

JENNY DOUWES:  
”Maar dan mag ik misschien ook even uitleggen, waarom wijnu in deze situatie zitten…….  

TWAN HUYS:    

”Ja….”

 JENNY DOUWES:  

”Waardoor elke keer dit wordt gedaan.Er wordt elke keer gedaan alsof we hel redelijk aan tafelmoeten gaan zitten praten met mensen, die in het rapportvan de Terreurbestrijding worden genoemd en er wordt elke keergedaan, alsof, bijvoorbeeld zo’n burgemeester, alsof die zaken moetdoen met zulke groeperingen.

[22]

12 [MINUTEN].22 T/M 12.58 VAN DE LATE NIGHT UITZENDINGMET TWAN HUYS  IN ZIJN GEHEEL:
23.53 T/M 25.00 VAN DE UITZENDING IN ZIJN GEHEEL
UITZENDING:
LATE NIGHT SHOW/TWAN HUYSDE WEEK VAN DE WEGBLOKKEERDERS/BEIDEPARTIJEN AAN TAFEL

https://www.rtllatenight.nl/video/video/4449501/de-week-van-de-snelwegblokkeerders-beide-partijen-aan-tafel

DREIGINGSBEELD TERRORISME NEDERLANDNOVEMBER 2017

https://www.nctv.nl/binaries/DTN46%20samenvatting_tcm31-289786.pdf

[23]

JENNY DOUWES/JENNY D’ARC/”VOLKSHELDIN”/VIJF LEUGENSONTMASKERDASTRID ESSED2 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/jenny-douwes-jenny-darc-volksheldin-5-leugens-ontmaskerd/

[24]

DREIGINGSBEELD TERRORISME NEDERLANDNOVEMBER 2017

https://www.nctv.nl/binaries/DTN46%20samenvatting_tcm31-289786.pdf

[25]
””Enkele relatief nieuwe extreem-linkse antiracistische actiegroepenbestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond.Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen inde Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamenen standbeelden.De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet ende Grauwe Eeuw.”
DREIGINGSBEELD TERRORISME NEDERLANDNOVEMBER 2017

https://www.nctv.nl/binaries/DTN46%20samenvatting_tcm31-289786.pdf

[26]

””Dat klopt, als een activistische groep.Niet als terrorisme, ook niet als extremisme, maar alseen activistische groep en dat in het gepolariseerde klimaatin Nederland, is dat een van de bewegingen waar we ons zorgenover maken, omdat dat wellicht kan leiden tot een soort beweging, dieook echt extremistisch wordt en mogelijkerwijs ook geweldkan gaan gebruiken.” 
YOUTUBE.COMTERREURBESTRIJDER: ”WE MAKEN ONS ZORGEN OMKICK OUT ZWARTE PIET”
https://www.youtube.com/watch?v=_RFq1V6MmdI

[27]

‘……..maar we zeggen ook in ons dreigingsbeeld,van geweld is bij deze groep echt geen sprake.’


YOUTUBE.COM
TERREURBESTRIJDER: ”WE MAKEN ONS ZORGEN OMKICK OUT ZWARTE PIET”
https://www.youtube.com/watch?v=_RFq1V6MmdI

[28]


YOUTUBE.COM
TERREURBESTRIJDER: ”WE MAKEN ONS ZORGEN OMKICK OUT ZWARTE PIET”
https://www.youtube.com/watch?v=_RFq1V6MmdI
WNL.TVTERREURBESTRIJDER: WE MAKEN ONS ZORGEN OMKICK OUT ZWARTE PIET3 DECEMBER 2017
https://wnl.tv/2017/12/03/terreurbestrijder-we-maken-zorgen-om-kick-out-zwarte-piet/

De anti-Zwarte Pieten-groep Kick Out Zwarte Piet is opgenomen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland omdat de veiligheidsdiensten zich zorgen maken over deze beweging. Dat zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof vanochtend in het tv-programma WNL Op Zondag.

“Het is een van de bewegingen waar we ons zorgen over maken,” zei Schoof. Volgens de terreurbestrijder is Kick Out Zwarte Piet een beweging die mogelijk extremistisch wordt en dan ook geweld kan gaan gebruiken.

“Je ziet dat op rechts en op links een soort extremisme ontwikkelt dat geleidelijk aan toch een gewelddadig karakter krijgt”, zei Schoof. Hij wijst erop dat KOZP momenteel nog geen geweld gebruikt: “We zeggen ook in ons dreigingsbeeld: van geweld is bij deze groep nog echt geen sprake.”

Schoof plaatst KOZP in een toenemende trend van bewegingen die naar extremisme en geweld neigen. “Het is een van de voorbeelden. Net als Pegida en Erkenbrand. Het zijn bewegingen waarbij in het buitenland meer geweld bij te pas komt. Dat we ze nu opnemen onder het kopje extremisme is een soort vroege signalering. Dat geldt voor alle bewegingen die zich op de rechter- en linkerzijde in het extremisme bewegen.”

Door: Tom Janssen

[29]


YOUTUBE.COM
TERREURBESTRIJDER: ”WE MAKEN ONS ZORGEN OMKICK OUT ZWARTE PIET”
https://www.youtube.com/watch?v=_RFq1V6MmdI

TEKST
……
[VOICE OVER PRESENTATOR]”In Dokkum is alsnog het protest gehouden tegen ZwartePiet, dat een paar weken geleden, zoals u weet, niet door kongaan, omdat pro Piet actievoerders de snelweg blokkeerden.De demonstratie gisteren was zwaar beveiligd, maar verliepzonder incidenten.[VOICE OVER VERSLAGGEVER/BEELDENTOCHT NAAR FRIESLAND EN DEMONSTRATIETEGEN ZWARTE PIET]”Geescorteerd door motoragenten en ME busjes werden deactievoerders van Amsterdam naar Friesland gebracht.Een hartelijke ontvangst was het niet.In Dokkum was een noodbevel van kracht.Er waren honderden agenten op de been.Iedereen, die het centrum in wilde, werd gecontroleerd.Zo’n tweehonderd demonstranten kwamen naar Dokkum, omte protesteren uiteraard tegen Zwarte Piet…”[Leuzen worden geroepen]
[PRESENTATOR IN GESPREK MET DICK SCHOOF,NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING]PRESENTATOR:”Dick Schoof, wat ons opviel en dat is in meerdere mediaook gememoreerd, is dat de actiegroep achter deze demonstratie,Kick Out Zwarte Piet, ook in uw dreigingsbeeld voor de terreuranalysein Nederland staat.Waarom staan ze erin?”DICK SCHOOF:”Dat klopt, als een activistische groep.Niet als terrorisme, ook niet als extremisme, maar alseen activistische groep en dat in het gepolariseerde klimaatin Nederland, is dat een van de bewegingen waar we ons zorgenover maken, omdat dat wellicht kan leiden tot een soort beweging, dieook echt extremistisch wordt en mogelijkerwijs ook geweldkan gaan gebruiken.PRESENTATOR:”Waarom denkt u dat dat zo is?Wat voor aanwijzingen hebt u daarvoor?”DICK SCHOOF:”Nou dat gaat niet sec over deze groep, maar dat gaat eigenlijk meerover wat er gebeurt in onze samenleving, wanneer je ziet datop rechts en op links een soort extremisme ontwikkelt en we zienhet ook in de landen om ons heen, die geleidelijk aan toch dat gewelddadigekarakter krijgt, maar we zeggen ook in ons dreigingsbeeld,van geweld is bij deze groep echt geen sprake.”PRESENTATOR:”Maar goed, u noemt ze specifiek…en dat klinkt…als je zegtdreigingsbeeld terrorisme Nederland….aantal groepen worden….gaan we straks verder over praten….in genoemd, andere ook,maar dat Kick Out Zwarte Piet staat erbij, waar acht u ze danmogelijkerwijs toe in staat. als er extremisme of als er, ja hoe moetje dat zeggen, als er ontwikkeling in plaatsvindt?”DICK SCHOOF:”Ja, het is een van de voorbeelden van rechts-extremisme,en net zo goed als we dat ook bij Pegida zien, Identitair Verzet,Erkenbrand en dat zijn allemaal bewegingen, als je ook kijktnaar het buitenland, dat daar in het buitenland in ieder geval meergeweld bij te pas komt en dat is waarom we nu eigenlijk een soortvroegsignalering het opnemen onder het kopje extremisme enpolarisatie van let op….”PRESENTATOR:”En dat geldt dus ook voor Kick Out Zwarte Piet….”DICK SCHOOF:”En dat geldt in die zin voor alle bewegingen, die zich op derechterzijde en op de linkerzijde in het extremisme bewegen.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE

[30]

WIKIPEDIATU QUOQUE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tu_quoque

WOORDEN.ORGDE POT VERWIJT DE KETEL

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=De%20pot%20verwijt%20de%20ketel

[31]

DREIGINGSBEELD TERRORISME NEDERLANDMAART 2018
https://www.nctv.nl/binaries/DTN47%2C%20samenvatting_tcm31-310571.pdf

[32]
”Ook in 2017 werd de figuur van Zwarte Piet opnieuw een splijtzwam in de samenleving.Daarbij liepen de snijvlakken niet alleen langs de lijnen van degenen,die in de Zwarte Piet al dan niet een racistisch symbool zien, maar ookten dele langs de lijn Randstad versus provincie.De actie van een groep Friezen, die de snelweg A7 een bus uitAmsterdam stopte met daarin anti Zwarte Piet demonstranten opweg naar de Intocht, leidde tot verontwaardiging over deze vorm vaneigenrichting.Daartegenover stond boosheid over het verwijt van racisme en”Randstedelijke” aanpassingen in het uiterlijk van Zwarte Piet.”

DREIGINGSBEELD TERRORISME NEDERLANDMAART 2018
https://www.nctv.nl/binaries/DTN47%2C%20samenvatting_tcm31-310571.pdf

[33]

LATE NIGHT SHOW/TWAN HUYSDE WEEK VAN DE WEGBLOKKEERDERS/BEIDEPARTIJEN AAN TAFEL

https://www.rtllatenight.nl/video/video/4449501/de-week-van-de-snelwegblokkeerders-beide-partijen-aan-tafel 

GRUTJES.NLDE NEUTRALE EN RECHTVAARDIGE TWAN HUYS

https://www.grutjes.nl/2018/10/de-neutrale-en-rechtvaardige-twan-huys/

[34]

ZIE COOR TRANSCRIPTIE TEKST ONDER NOOT 29

YOUTUBE.COMTERREURBESTRIJDER: ”WE MAKEN ONS ZORGEN OMKICK OUT ZWARTE PIET”
https://www.youtube.com/watch?v=_RFq1V6MmdI

[35]

”Ook in 2017 werd de figuur van Zwarte Piet opnieuw een splijtzwam in de samenleving.Daarbij liepen de snijvlakken niet alleen langs de lijnen van degenen,die in de Zwarte Piet al dan niet een racistisch symbool zien, maar ookten dele langs de lijn Randstad versus provincie.De actie van een groep Friezen, die de snelweg A7 een bus uitAmsterdam stopte met daarin anti Zwarte Piet demonstranten opweg naar de Intocht, leidde tot verontwaardiging over deze vorm vaneigenrichting.Daartegenover stond boosheid over het verwijt van racisme en”Randstedelijke” aanpassingen in het uiterlijk van Zwarte Piet.”

DREIGINGSBEELD TERRORISME NEDERLANDMAART 2018
https://www.nctv.nl/binaries/DTN47%2C%20samenvatting_tcm31-310571.pdf

[36]

VOLKSKRANTTAAKSTRAFFEN VOOR ”BLOKKEERFRIEZEN” WEGENS”ONTNEMEN VAN GRONDRECHT” TE DEMONSTREREN9 NOVEMBER 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/taakstraffen-voor-blokkeer-friezen-wegens-ontnemen-van-grondrecht-te-demonstreren~bbe10b13/

TEKST

”De rechtbank in Leeuwarden heeft zojuist de 34 Friezen die vorig jaar anti-Zwarte Piet-demonstranten tegenhielden op de A7 veroordeeld tot taakstraffen van 80 tot 200 uur. Initiatiefneemster Jenny Douwes krijgt de zwaarste taakstraf van 240 uur, en een maand voorwaardelijk (in plaats van de geëiste drie) wegens opruiing. 
De rechtbank verwijt de betrokkenen dat zij vorig jaar door bij Joure de snelweg te blokkeren anti-Zwarte Piet-demonstranten het recht hun mening te uiten hebben ontnomen. De tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet-figuur waren in drie bussen onderweg naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. Die plaats bereikten zij mede vanwege de snelwegblokkade nooit.
‘Het recht om te demonstreren is een grondrecht’,  aldus de rechtbank in het vonnis. ‘Wat de blokkade des te kwalijk maakt, is dat de actie was gericht tegen een specifieke groep. In ieder geval een deel van de demonstratie hebben zij door de blokkade niet kunnen houden.’

Er was geen reden om te vrezen voor geweld van de kant van de anti-Zwarte Piet-demonstranten, meent de rechtbank. ‘Eigenrichting kan niet getolereerd worden.’

 De veroordelingen vallen iets lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Dat vroeg vorige maand tijdens de vier dagen durende rechtszaak om werkstraffen tot 240 uur. Van geweld of dreiging met geweld was echter geen sprake, meent de rechtbank. ‘Maar dat doet niets af aan de ernst van de feiten.’ 
Sommige betrokkenen krijgen een hogere straf dan anderen, omdat zij een groter aandeel hadden in de organisatie van de blokkade of zich agressiever gedroegen. Tegen Douwes was naast een taakstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist; zij kreeg een maand voorwaardelijk opgelegd. 

Volgens de rechtbank was er vorig jaar sprake van een ‘nauwe en bewuste samenwerking’ tussen de blokkeerders. Het verweer dat een blokkade niet de bedoeling was, wordt door de rechtbank verworpen. ‘De aanmerkelijke kans dat zou worden stilgestaan, is bewust aanvaard.’ Daardoor ontstond een onveilige verkeerssituatie. 

De blokkeerders betoogden vorige maand ter zitting dat zij de landelijke intocht van Sinterklaas een kinderfeest vinden, en geen gepast moment om actie te voeren. Schuldbewust toonden zij zich toen nauwelijks. ‘Dat ze Dokkum niet gehaald hebben, daar sta ik nog steeds achter’, aldus een van hen.

Jenny Douwes plaatste drie dagen voor de intocht een oproep op Facebook. ‘Kom met auto, vrachtwagen, motor, trekker en paard en wagen om de onruststokers te laten zien dat ze hier niet welkom zijn’, spoorde ze aan. Ze was zelf niet aanwezig bij de snelwegblokkade. Vorige maand werd zij na de vier dagen durende inhoudelijke behandeling als een held onthaald op het plein voor de rechtbank in Leeuwarden.

Tjalling van der Goot, advocaat van bijna alle verdachten, bepleitte vier weken geleden vrijspraak voor zijn cliënten. Hij verweet het OM willekeur, omdat er bijvoorbeeld bij een langzaam-rijden-actie van de politie geen vervolging is gestart.
 De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van vergelijkbare zaken. ‘Deze actie was gericht tegen een specifieke groep weggebruikers. De versperring had ten doel de inzittenden van de bussen het onmogelijk te maken gebruik te maken van hun grondrecht.’

‘Schuldig aan opruiing’

Over Douwes oordeelt de rechtbank dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld en schuldig is aan opruiing. ‘Door op te roepen massaal de snelweg op te rijden, heeft zij willens en wetens de kans aanvaard dat de weg zou worden versperd. Zij heeft aangezet tot het plegen van strafbare wijten en geen bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat.’

Dat de onderneemster uit Drachten haar oproep verwijderde op aandrang van een agent, zoals zij verweerde, doet daar volgens de rechtbank niets aan af. Zo ging zij in chatgroepen en telefonische gesprekken wel degelijk door met de actie. ‘Douwes heeft zich niet gedistantieerd van de verwijderde oproep. Ze heeft laten weten dat zij het ermee eens was dat de actie door zou gaan.’

Het OM benadrukte dat het in de rechtszaak niet draait om het uiterlijk van Piet, maar om grondrechten van andersdenkenden. De vorderingen van slachtoffers van gedupeerden wordt deels toegewezen, waaronder de kosten van de huur van de bussen en het vergoeden van schade aan de voertuigen. De blokkeerders hoeven geen verplichte workshop te volgen bij Kick Out Zwarte Piet, zoals die beweging de rechtbank had gevraagd.  

[37]

WETBOEK VAN STRAFRECHT, ARTIKEL 83, A
Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/83a.html

[38]

WWW.YOUTUBE.COM

MITCHELL ESAJAS OVER WEGBLOKKADE A7/DE NIEUWE MAAN

https://www.youtube.com/watch? v=NrfnMrMTQQ8&list=PLaQC30aLsM TX6x_p2ISA0aluRXLKvq6Cc

TEKST

MITCHELL ESAJAS:

”Dit jaar hebben we in heel goed overleg met de politie,

de burgemeester van Dokkum, afspraken gemaakt om op

een vreedzame manier onze mening over deze racistische

karikatuur kenbaar te maken.

De afspraak was, dat we op een bepaald tijdstip vanuit Amsterdam

met bussen naar Dokkum zouden vertrekken.

Halverwege Dokkum zouden wij onder begeleiding van de politie

naar de Intocht gebracht worden waar we een vreedzame mars zouden

lopen en onze mening kenbaar zouden maken

INTERVIEWSTER

”Ja, even naar die mars inderdaad.

Want wat waren jullie plannen precis?”

MITCHELL ESAJAS:

”We hadden toestemming om op de locatie of op de route

van de Intocht een aantal minuten te lopen met een aantal

spandoeken, borden om zichtbaar onze mening te uiten….”

INTERVIEWSTER:

‘Tijdens de Intocht…..”

MITCHELL ESAJAS:

”Voor de Intocht.”

INTERVIEWSTER:

”Voor de Intocht?”

MITCHELL ESAJAS:

”Voordat de Sint zou aankomen zouden wij op de route

lopen, dat is helaas niet gebeurd, omdat wij vanuit Amsterdam 

zijn vertrokken en u ziet hier het beeld van het moment dat onze

bus werd geblokkeerd -ik zat in de groene bus – ongeveer een uur na

vertrek vanuit Amsterdam werden we abrupt gestopt….”

INTERVIEWSTER

”Hoe ging dat…..”

MITCHELL ESAJAS

”Een aantal auto’s die stopten opeens vlak voor ons, dus onze

chauffeur moest op de noodrem trappen, mensen vlogen naar

voren.

In de bus, die achter mij zat, is iemand tegen  het voorruit van 

het ruit gebotst, levensgevaarlijke situaties, er is een barst in

het ruit gekomen en u zag zojuist ook een aantal beelden.

Wij zijn in de bus blijven zitten, omdat het een vrij beangstigende situatie

was, moet ik zeggen, het was best eng….”

INTERVIEWSTER

”Er waren ook kinderen bij he…”

MITCHELL ESAJAS:

”Er zat een kind in de bus, ja.

Natasha Nzume was er met haar kind.

We waren gewoon van plan op een heel vreedzame manier onze

mening kenbaar te maken.

Nou goed, eh, de bussen werden gestopt, er stonden een stuk of

vijftien a zestien auto’s stil voor ons en op een gegeven moment

stapten een stuk of dertig boze witte mannen en enkele vrouwen

uit die auto’s en die renden vol agressie op de bussen af.

Dat was best een eng moment, moet ik zeggen, dus wij zijn

in de bus blijven zitten, wisten niet watt er zou….hadden we

niet verwacht.

U zag zojuist beelden van journalist Kevin Robertson, die stapte

wel uit de auto en die werd door een aantal van die jongens belaagd,

geduwd, geslagen, dus de agressie was heel erg voelbaar.

Ik was bang, dat zij de bus in wilden stormen, dus ik heb geprobeerd om

binnen die chaotische situatie de mensen toch kalm te houden, ze zijn

gelukkig niet op de bus ingestormd, maar uiteindelijk hebben we vijfenveertig minuten op de snelweg stilgestaan, gigantische file achter de bussen, er zijn

zelfs ongelukken gebeurd vanwege die opstopping en daardoor hebben

we uiteindelijk Dokkum nooit bereikt”

EINDE YOUTUBE FILMPJE

NRC

EN DAN, OP DE A7, SNIJDT EEN AUTO DE ANTI-PIETENCOLONNE AF

18 NOVEMBER 2017

https://www.nrc.nl/nieuws/2017 /11/18/en-dan-op-de-a7-snijdt- een-auto-de-anti-pietcolonne-a f-14090400-a1581728

TEKST

Demonstratie intocht Anti-Piet-activisten gingen zaterdagmorgen per bus naar Dokkum. Ze kwamen er niet aan. Een verslag vanuit de bus. Over een achtervolging, een wegblokkade, en een escorte weg van Dokkum.

Zaterdagochtend vroeg vertrekken drie bussen met zo’n 120 demonstranten uit Rotterdam en Amsterdam naar Dokkum om „vreedzaam te protesteren tegen de racistische karikatuur van Zwarte Piet”, aldus een van hen, Mitchell Esajas. Hij heet zijn mede-activisten welkom in een van de bussen. „We begrepen via Facebook dat we worden opgewacht door Pro-Pieten bij de Afsluitdijk”, zegt hij door de intercom. Men kijkt elkaar verschrikt aan. „Maar dat is geen probleem,” vult hij aan, „want we gaan niet via de Afsluitdijk.” De stemming is opgewekt. Er is goed overleg geweest met de burgemeester van Dokkum en de verwachting is dat het protest rustig zal verlopen.

Dat dit valse hoop is, blijkt als op acht kilometer van Heerenveen, op de A7, de chauffeur van de bus plots vol op de rem trapt. Een witte auto snijdt de bus af, mensen in de bus stuiteren omhoog vanuit hun zitplaatsen. De auto remt schokgewijs af en dwingt zo de bus te stoppen. Een motorrijder komt naast de bus rijden, en gebaart druk: hij wil kennelijk dat de bussen omdraaien. De spanning in de bus is voelbaar. „Willen ze de bus in?” roept iemand. Een vrouw in de auto pal voor de bus gooit haar portier open. De buschauffeur manoeuvreert in eerste instantie nog behendig tussen de eerste auto’s door, en er volgt een achtervolging: pro-Piet-demonstranten zoeven aan weerszijden langs de bus. De anti-Piet-demonstranten leggen het vast op camera.

‘Waar blijft de politie?’

Een bescheiden file ontstaat: kennelijk hebben de pro-Piet-demonstranten op de rem getrapt na het inhalen van de bussen. Gevolg: de drie bussen kunnen niet doorrijden. Zo’n dertig witte mannen en een paar vrouwen stappen uit hun auto’s, sommigen dragen capuchons. Er wordt boos gebaard. Een cameraman die meereist met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Nederland Wordt Beter is uit de bus gestapt om de pro-Piet-activisten te filmen. Hij wordt toegeschreeuwd en agressief bejegend. „Laat ‘m de bus in, laat ‘m de bus in!” roept iemand in de bus. En: „Waar blijft de politie?”

De bussen staan midden op de snelweg stil. Met links een smalle berm en rechts een greppel naast een weiland is er geen mogelijkheid om langs de blokkade te rijden. Achter de bussen breidt de file zich snel uit. „Ik ben al die jaren meegeweest naar protesten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt,” zegt Mitchell Esajas, „Dit is gewoon levensgevaarlijk.”

Na vijftien gespannen minuten verschijnt de politie ten tonele. Zo’n acht agenten gaan in gesprek met de Pro-Piet demonstranten. „Zie ze met elkaar lachen,” roept iemand in de bus „Ze kennen elkaar gewoon.”

De weg is nog steeds geblokkeerd, ANP meldt dat zich verderop in de file ongelukken zouden hebben voorgedaan. ‘Johannes’, een van de pro-Piet-activisten, wil desgevraagd wel iets kwijt, mits zijn achternaam niet wordt gepubliceerd. „We wilden de bussen tegenhouden en de rest door laten gaan,” zegt hij, staand op de snelweg, tussen de geparkeerde auto’s in. „Als dat mislukt, dan moet het maar zo.” Gevraagd waarom hij hielp met de blokkade zegt hij: „Kinderen geloven in Zwarte Piet, niet in Witte Piet.” Ze zijn niet van een organisatie zegt hij. „Het zijn gewoon allemaal vrienden van vrienden. Friesland is met elkaar.”

Escorte

Vijftien minuten later, na uitgebreid overleg met de politie – inmiddels in aantallen toegenomen – rijden de auto’s van de Friese Pro-Pieten door. Een politieagent loopt naar het raampje van de bus. Er is tot dan toe nog geen overleg geweest met de activisten van KOZP en Nederland Wordt Beter. Er wordt afgesproken dat ze naar Dokkum zullen worden begeleid. Drie ME-bussen rijden vanaf een afrit de snelweg op en escorteren de bussen de snelweg af en een afrit op. Er is opluchting in de bus. Omringd door politie en onderweg naar Dokkum: het lijkt erop dat het protest nog kan doorgaan.

Wel zit de bus nu overvol. Een van de drie buschauffeurs durfde van schrik niet verder en de passagiers van die bus hebben zich nu verdeeld over de andere twee. Een van die twee bussen rijdt overigens wel met een ster in de ruit verder: door het remmen vlogen daar drie passagiers tegen de voorruit.

Na zo’n twintig minuten ontstaat er weer onrust in de bus. „Waar leiden ze ons heen?” vraagt de buschauffeur zich hardop af. Een mannelijke activist zwaait met zijn telefoon. „Ze leiden ons weg van Dokkum!” Hij laat de navigatie op zijn telefoon zien en inderdaad, de bussen worden naar Harlingen geëscorteerd, niet naar Dokkum.

De chauffeur parkeert de bus op de vluchtstrook. Een agent van de ME stapt in. Hij krijgt de microfoon van de intercom. „De burgemeester van Dokkum heeft bepaald dat u niet meer welkom bent in Dokkum, wij begeleiden u terug naar Amsterdam en Rotterdam.” Een van de activisten antwoordt: „Wij hebben toestemming om te demonstreren in Dokkum!” Ja, zegt de ME’er, maar „op de voorwaarde dat u het kinderfeest niet zou verstoren en dat u niet te laat zou zijn. En u bent te laat.”

In de bus wordt met verbazing, woede en hoongelach gereageerd. „Maar we waren te laat door hen!” roept iemand. „Wij wilden gebruik maken van onze vrijheid van meningsuiting,” zegt Esajas, „Hebben wij iets misdaan waardoor ons fundamentele recht tot meningsuiting ons nu wordt ontzegd?” De ME-woordvoerder blijft hem een antwoord verschuldigd, maar iets later voegt hij de uitleg toe dat de politie de veiligheid van de demonstranten niet kon garanderen. „U zag hoe boos de mensen waren bij de blokkade.”

De bussen worden naar een tankstation geleid. De activisten besluiten daar dat een deel van hen zich bij een ander Zwarte Piet-protest voegt in Weesp en het andere deel in de tweede bus terug naar huis gaat. Als er weer gereden wordt blijkt echter al snel dat de politie niet van plan is de activisten hun eigen weg terug te laten bepalen. De ME-escorte rijdt opvallend langzaam en elke afrit wordt afgezet door politiebusjes die vervolgens de escorte weer inhalen om zich voor een volgende afrit te werpen.

Na twintig minuten worden de activisten weer van de weg geleid en bevestigt de woordvoerder van de ME wat de activisten al dachten: „Ik weet dat een aantal van jullie naar Weesp wil. Dat hebben we overlegd, maar we gaan niet naar Weesp.” De burgemeester van Weesp zou hebben aangegeven dat de betogers ook daar niet welkom zijn. En zo rijdt een colonne van ten minste drie ME-busjes, drie politiebusjes en zes motoren de bussen terug naar Amsterdam.

„We hebben vandaag gezien dat geweld wordt beloond”, zegt Jerry Afriyie, woordvoerder van de activisten, daar aangekomen. „Men zei van tevoren: ‘spreek met de autoriteiten dan komt het goed’. Dus we hebben met iedereen overlegd; ik heb met de burgemeester aan tafel gezeten, alles was goedgekeurd en dan gebeurt er dit.”

„Maar”, voegt hij toe, „dit laat precies zien wat we vandaag wilden laten zien: namelijk hoe diepgeworteld het geïnstitutionaliseerd racisme zit in Nederland.”

Correctie (18 november): Mitchell Esajas werd in een eerdere versie van dit stuk abusievelijk Mitchell Esaias genoemd.[39]

‘……..maar we zeggen ook in ons dreigingsbeeld,van geweld is bij deze groep echt geen sprake.’


YOUTUBE.COM
TERREURBESTRIJDER: ”WE MAKEN ONS ZORGEN OMKICK OUT ZWARTE PIET”
https://www.youtube.com/watch?v=_RFq1V6MmdI

NADRUKKELIJK NIET EENS MET DE PRO ZWARTE PIET\OPSTELLING VAN DIT STUK, MAAR GEBRUIKT VANWEGE DE RAKE STELLINGNAME
”De aanhangers van KOZP hebben een verschrikkelijk misverstand over een geliefde Nederlandse traditie als de absolute waarheid omarmd maar van één ding kun je ze niet beschuldigen: dat zij geweld gebruiken of intochten verstoren. Ze willen alleen zwijgend maar wel zichtbaar aanwezig zijn als Sint Nicolaas met zijn knechten verschijnt.”
JOOP.NLJENNY DOUWES WIL ALLES NAAR HAAR HANDZETTENHAN VAN DER HORST13 OCTOBER 2018
https://joop.bnnvara.nl/opinies/jenny-douwes-wil-alles-naar-haar-hand-zetten

[40]

[40]

WWW.YOUTUBE.COM

GEWELDDADIGE ARRESTATIE JERRY AFRIYIE TIJDENS

PROTEST ZWARTE PIET IN ROTTERDAM 2016

https://www.youtube.com/watch? v=0W1lXARD4Js

WWW.YOUTUBE.COM

K’NO’LEDGE CESARE [JERRY AFRIYIE] SLACHTOFFER VAN BUITENSPORIG

POLITIEGEWELD

https://www.youtube.com/watch? v=4TGvi3y9cIg&t=64s

DOORBRAAK.EU

JERRY AFFRYIE IS ZIJN BAAN ALS BEVEILIGER DEFINITIEF KWIJT

17 MEI 2018

https://www.doorbraak.eu/jerry-afriyie-is-zijn-baan-als-beveiliger-definitief-kwijt/

TEKST

”Ik ben mijn baan als beveiliger definitief kwijt! Zoals velen van jullie weten, werd in 2015 mijn beveiligingspas ingetrokken, waardoor ik mijn baan als beveiliger niet meer kan uitoefenen. Aanleiding hiervoor was dat ik tijdens de nationale intocht in Gouda in 2014 aandacht wilde vragen voor alle kinderen voor wie de Sinterklaasviering geen feest is, zolang het land de aanwezigheid van Zwarte Piet, een racistische karikatuur uit de negentiende eeuw, gedoogt. Mijn aanhouding – op de beelden ervan is duidelijk te zien hoe ik werd mishandeld door de politie met onder andere een nekklem – werd nationaal en internationaal veroordeeld. Maar dat weerhield de politie er niet van om mij aan te klagen en mijn baan van me af te pakken. Ik heb sindsdien alles uit de kast gehaald om deze onrechtvaardigheid aan te vechten, samen met mijn advocaten en jullie steun. Na verschillende zittingen, pleidooien, een rechtszaak en veel verontwaardiging heeft de rechtbank nu de knoop doorgehakt. De rechtbank vindt dat de politie, gelet op regelgeving en beleid, in hun recht stond bij hun beslissing om mijn beveiligingspas in te trekken. Dit betekent dat ik niet meer aan het werk kan in de beveiligingsbranche. In principe kan ik een nieuwe pas aanvragen en de rechtbank spreekt in haar uitspraak de verwachting uit dat de politie de gebeurtenissen in Gouda niet te lang meer tegen mij zal gebruiken. Echter, in 2016 heeft de politie hetzelfde geflikt in Rotterdam, toen wij onderweg waren naar Maassluis om daar te protesteren tegen Zwarte Piet. Ik was niet van plan om in Rotterdam te demonstreren, noch heb ik geprotesteerd toen onze bussen in Rotterdam werden tegengehouden door de politie. De politie arresteerde mij toen ik op een afstandje op mijn advocaat stond te wachten, naar hun zeggen omdat ik “de woordvoerder” bent. Dit kunnen ze, als ik een nieuw verzoek indien, nog altijd tegen me gebruiken, onder andere omdat de zaak nog loopt. Zo houdt men mij bezig! Alle blabla hierboven laat zien dat de politie niet van plan is om mij toestemming te geven in de beveiligingsbranche. Tijdens de laatste rechtszaak deden de rechters verwoede pogingen om de politie en mij te bewegen om buiten een rechterlijke uitspraak om tot een oplossing te komen. Zo stelden ze de inzet van een mediator voor. Maar alle initiatieven werden verworpen door de politie. Ze moesten een voorbeeld stellen en dat werd ook tijdens de rechtszaak uitgesproken. Wat mij het meeste bij is gebleven, is de terugkerende vraag van de politie of ik ooit nog tijdens een intocht zou protesteren als ze mijn pas terug zouden geven. Dit komt voor mij neer op chantage. Het idee dat ik mijn rechten moet opgeven om mijn baan te behouden, zegt veel over deze zaak. Ik ben geen slaaf! Ik zal nooit mijn mensenrechten opgeven voor welke baan dan ook. Ik zal dan zeggen: houd die baan maar, ik houd mijn vrijheid! Aan allen die opkomen voor een racismevrij Nederland, laat dit je niet weerhouden om je uit te spreken of om te protesteren. Als wij samen opstaan, gaan ze ons niet kunnen breken. De afgelopen jaren waren niet makkelijk voor mij en mijn gezin, maar geloof me: het mooiste moet nog komen. We got this! Strijdbare groet,

Jerry Afriyie  

[41]

HANDREIKING JERRY AFFRYIE
ZIE LAATSTE STUKJE/”LAATSTE WOORD” JERRY AFFRYIE25.00 [25 MINUTEN]

LATE NIGHT SHOW/TWAN HUYSDE WEEK VAN DE WEGBLOKKEERDERS/BEIDEPARTIJEN AAN TAFEL

https://www.rtllatenight.nl/video/video/4449501/de-week-van-de-snelwegblokkeerders-beide-partijen-aan-tafel

AT5JERRY AFFRYIE: ”IK VERANTWOORD ME WELBIJ DE VOLGENDE GENERATIES”11 NOVEMBER 2018
https://www.at5.nl/index.php/artikelen/188373/jerry-afriyie-ik-verantwoord-me-wel-bij-de-volgende-generaties-2

[42]

NOSONTSPANNEN GESPREK TUSSEN BLOKKEERFRIEZEN ENANTI ZWARTE PIET ACTIVISTEN16 NOVEMBER 2018
https://nos.nl/artikel/2259509-ontspannen-gesprek-tussen-blokkeerfriezen-en-anti-zwartepietactivisten.html

TEKST
”Op initiatief van de anti-zwartepietactiviste Joyce Beukema heeft gisteren in Leeuwarden een gesprek plaatsgevonden tussen enkele ‘blokkeerfriezen’ en onder andere Jerry Afriyie, de voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De vertegenwoordigers van de twee groeperingen die tot dusverre als kemphanen tegenover elkaar hebben gestaan, voerden gisteravond een ontspannen gesprek.

Joyce Beukema zegt in de Leeuwarder Courant dat het tijd werd om eens met elkaar te praten in plaats van over elkaar te praten. Ook zegt ze in de krant dat de twee kampen door de beeldvorming steeds verder uit elkaar worden getrokken.

Een van de aanwezigen was de journalist Ate de Jong, voormalig directeur van Tûmba, het kenniscentrum discriminatie en diversiteit in Friesland. Hij vond het bijzonder dat de twee partijen rustig met elkaar in gesprek konden gaan.

In het gesprek was Jerry Afriyie vooral de bevraagde partij. Hij zei dat door beter geschiedenisonderwijs over het slavernijverleden en een verandering in de figuur van Zwarte Piet de door hem gewenste verandering kan ontstaan. Ook hij ziet het nut in van dit soort directe gesprekken.


JOOP.NL
BLOKKEERFRIEZEN EN JERRY AFFRYIE IN GESPREK OVER ZWARTE PIET16 NOVEMBER 2018
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/blokkeer-friezen-en-jerry-afriyie-in-gesprek-over-zwarte-piet

TEKST

Enkele activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), waaronder Jerry Afriyie, zijn in gesprek gegaan met Friezen die voor het behoud van Zwarte Piet zijn. Afriyie wil juist aanpassing van de racistische karikatuur van het hulpje van Sinterklaas.

In de huiskamer van een van de KOZP-activisten, Joyce Beukema, kwam een opmerkelijk gezelschap samen: mensen die eerder tot twee keer toe tegenover elkaar stonden (op de snelweg en in de rechtbank) zaten nu bij elkaar met een kop koffie. Ook woordvoerder van de Friezen die de snelweg blokkeerden en daar voor werden veroordeeld, Seye Herke Brinkman uit Jistrum, was aanwezig. Hij zei het een goed teken van beide kanten te vinden. “Door beeldvorming worden beide kanten steeds verder uit elkaar getrokken”, zegt Beukema tegen de Leeuwarder Courant. “Het is veel beter om mét elkaar te praten.”

Het slavernijverleden kwam voorbij en andere gevoelige zaken. Afriyie was blij dat hij de verre reis naar het noorden heeft gemaakt. “We zijn een gesegregeerd land, iedereen zit achter zijn eigen muren, in zijn eigen bubbel. Gelukkig zijn er mensen die proberen om over die muren heen te klimmen. Iets zei me dat ik hier vanavond moest zijn. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.”

[43]

ARTIKEL ”HET GEVAAR VAN EEN RADICALE AGENDA” ENBEGELEIDENDE FOTO

https://pbs.twimg.com/media/Dr3879aXgAAr4io.jpg

BRON:
”Gitzwarte wolken pakken zich samen boven een idyllisch Nederlands landschap met molens en historische monumenten. Daar doemen vervaarlijk de gezichten op van de twee zwarte demonen die deze idylle bedreigen, activisten Mitchel Esajas en Jerry Afriyie. Ze worden geflankeerd door sinistere figuren met bivakmutsen en een Palestijnse sjaal. Daarboven staat in omineuze koeienletters: ‘HET GEVAAR VAN EEN RADICALE AGENDA’.
”Deze nachtmerrie spreidt zich uit over twee pagina’s in De Telegraaf, de krant van rancuneus, benepen, kleinzielig Nederland. Het begeleidende artikel is geschreven door Wierd Duk en Marcel Vink, maar het is vintage Duk, die zich de laatste jaren toelegt op het hitsen tegen moslims, vluchtelingen, allochtonen, linksmensen en verder alles wat niet dezelfde doorgekookte spruitjeswalm uitwasemt als Duk.”
FRONTAAL NAAKTWAAROM DE TELEGRAAF NOG NET ZO FOUT IS ALS IN 194214 NOVEMBER 2018
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/waarom-de-telegraaf-nog-net-zo-fout-is-als-in-1942.html

FRONTAAL NAAKTDAT WEIRD DUK ZICH NOG JOURNALIST MAG NOEMEN, IS BIZAR13 OCTOBER 2018
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/dat-wierd-duk-zich-nog-journalist-mag-noemen-is-bizar.html

[44]

WIKIPEDIADER STURMER

https://en.wikipedia.org/wiki/Der_St%C3%BCrmer

WIKIPEDIA[NEDERLANDS]DER STURMER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Der_St%C3%BCrmer

[45]

HISTORIEK.NETDER EWIGE JUDE- NATIONAALSOCIALISTISCHEPROPAGANDAFILM
https://historiek.net/der-ewige-jude-nationaalsocialistische-propagandafilm/80838/

HOLOCAUST ENCYCLOPEDIADER EWIGE JUDE

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/der-ewige-jude

[46]

DE TELEGRAAF, ONDERSTEUNER DUITSE NAZI BEZETTINGIN NEDERLAND, GEDURENDE DE TWEEDE WERELDOORLOG
ZIE FOTO TELEGRAAF ARTIKEL, 1942
https://pbs.twimg.com/media/Dr6R29_X4AMcV1s.jpg:large

BRON:
”In 1942, toen de Nazi’s de baas waren in Nederland, verscheen er in De Telegraaf een artikel waarin de lezers werden opgezet tegen de Joodse Nederlanders. We kunnen gevoeglijk concluderen dat er sindsdien weinig veranderd is. Vandaag moeten zwarte Nederlanders vrezen voor hun veiligheid vanwege De Telegraaf.

FRONTAAL NAAKTWAAROM DE TELEGRAAF NOG NET ZO FOUT IS ALS IN 1942
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/waarom-de-telegraaf-nog-net-zo-fout-is-als-in-1942.html

[47]

”Als boegbeeld in de discussie over Zwarte Piet ervaart Simons aan den lijve dat dit debat verder uit de hand aan het lopen is. In deze periode van het jaar ontvangt ze aanmerkelijk meer bedreigingen dan anders, waarin veelal wordt gerefereerd aan Zwarte Piet. ‘Ik zit soms twee dagen per week op het politiebureau. Het is gevaarlijk.’
VOLKSKRANTSYLVANA SIMONS: POLITIE MOET INTIMIDATIEROND ZWARTE PIETENDISCUSSIE SERIEUS NEMEN29 NOVEMBER 2017
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sylvana-simons-politie-moet-intimidatie-rondom-zwarte-pietendiscussie-serieus-nemen~b050a360/

ADGARIO: ”ZE WILLEN OM ZWARTE PIET MIJN STROT AFSNIJDEN”28 AUGUSTUS 2015
https://www.ad.nl/binnenland/gario-ze-willen-om-zwarte-piet-mijn-strot-afsnijden~a478cbcf/


JOOP.NL
RACISTEN BEDREIGEN ZANGERES ANOUK28 OCTOBER 2013
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/racisten-bedreigen-zangeres-anouk

ADANOUK STEUNT ZWARTE PIET NIET: FANS WOEDEND28 OCTOBER 2013
https://www.ad.nl/sterren/anouk-steunt-zwarte-piet-niet-fans-woedend~ac3baac0/

ADPETER R. DE VRIES MET  DOOD BEDREIGD OM ZWARTE PIET14 OCTOBER 2014
https://www.ad.nl/show/peter-r-de-vries-met-dood-bedreigd-om-zwarte-piet~ad6650b7/

[48]

”Haar NRC-collega Clarice Gargard heeft, naar woensdag bleek, al op 22 november aangifte gedaan wegens bedreigingen. De aangifte betreft 7.600 reacties en was een direct gevolg van het delen van haar live-registratie op Facebook van een anti-Zwarte-Piet-demonstratie in Amstelveen. Gargard woonde toen voor het eerst een anti-Zwarte-Pieten-demonstratie bij die tijdens een intocht plaatsvond. ‘Als zwarte, vrouwelijke columnist ben je best wat gewend, maar wanneer het met Zwarte Piet te maken heeft zijn de reacties nog extremer. Dat trok mij over de streep om aangifte te doen,’ zegt Gargard. ”

VOLKSKRANTCOLUMNISTEN SAEDA NOURHUSSEN (TROUW} ENCLARICE GARGARD (NRC) NEMEN STAPPENVANWEGE RACISTISCHE REACTIES29 NOVEMBER 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/columnisten-seada-nourhussen-trouw-en-clarice-gargard-nrc-nemen-stappen-vanwege-racistische-reacties~bafd23c5/

[49]

METRONIEUWSMEDEWERKERS HEMA ERNSTIG BEDREIGD OM ZWARTE PIET25 NOVEMBER 2015
https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2015/11/medewerkers-hema-ernstig-bedreigd-om-zwarte-piet

[50]

VICE.COMSIEGHEILEN VOOR ZWARTE PIET
https://www.vice.com/nl/article/j5zpq4/siegheilen-voor-zwarte-piet

”Afgelopen zaterdag gingen ettelijke honderden mensen de vreedzame strijd tegen het Zwarte Piet-racisme aan door te protesteren bij Sinternkaasintochten, in Leeuwarden, Groningen, Weesp, Hilversum, Hoorn, Eindhoven, Amstelveen, Rotterdam en Zaandam. Op enkele plaatsen zag Kick Out Zwarte Piet (KOZP), die de meeste protesten had uitgeroepen, zich gedwongen om af te blazen, in Tilburg werd KOZP en hun plaatselijke bondgenoten verbannen van de route naar een leeg plein.op een van de route. In andere steden stonden anti-Zwarte Piet-actievoerders aan de route, maar in de meeste plaatsen stonden Piet-fans ze uit te schelden, te bedreigen, met racistische spreekoren te bestoken en voorwerpen naar ze te gooien. In Eindhoven verdreef een forse aggresieve menigte van zeker honderd mensen een kleine groep van vijftien tot twintig anti-Zwarte Piet-demonstranten.”

ZWARTE PIET VERDWIJNT, MAAR INTUSSEN GROEIT HET FASCISMEPETER STORM22 NOVEMBER 2018
https://www.ravotr.nl/2018/11/22/zwarte-piet-verdwijnt-maar-intussen-groeit-het-fascisme/

”In Eindhoven zijn zes pro-Zwarte Piet-activisten aangehouden tijdens de Sinterklaasintocht. Slechts het topje van de ijsberg, aldus burgemeester John Jorritsma die het ‘buitensporig’ geweld van de pro-Pieters hekelt: ‘Neem maar van mij aan dat er nog meer mensen binnengehaald zullen worden.’

‘Een aantal hooligans is zijn eigen feestje gaan vieren, terwijl de actiegroep Kick Out Zwarte Piet zich keurig aan de regels heeft gehouden,’ zegt de burgemeester tegen Omroep Brabant. KOZP had zich aangemeld bij de gemeente om te demonstreren, een groep voorstanders van Zwarte Piet deed hetzelfde. Zij zouden verkleed als Sinterklaas en Zwarte Piet ‘ludiek’ liederen zingen. Dat liep anders:

De groep hooligans werd steeds groter. Ze gingen zich agressiever gedragen, riepen beledigende spreekkoren en gooiden met eieren en bier. Ze provoceerden en schopten de politie. Het is echt een wonder dat de vreedzame demonstranten het nog zo lang volhielden.”

JOOP.NLRACISTISCHE EN GEWELDDADIGE PRO PIETERS OPGEPAKTIN EINDHOVEN17 NOVEMBER 2018
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/racistische-en-gewelddadige-pro-pieters-opgepakt-in-eindhoven 

Hoe zijn de demonstraties bij intochten zaterdag verlopen?

Op veel plekken verliep de intocht feestelijk, maar toch had de politie in verschillende steden dit jaar de handen vol aan de beveiliging van demonstranten tegen Zwarte Piet. De aangekondigde demonstraties van Kick Out Zwarte Piet hebben tot gewelddadige tegenacties geleid: naast rellen in Eindhoven en een vechtpartij in Rotterdam moest de politie ingrijpen in onder meer Den Haag en Leeuwarden. Inmiddels zijn zaterdag zeker zestien mensen opgepakt, onder wie zes relschoppers in Eindhoven.”

NRC

MEERDERE AANHOUDINGEN EN GEWELD BIJ

INTOCHTEN SINTERKLAAS

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/17/blog-intocht-van-sinterklaas-2018-a2755517

TEKST

Hoe zijn de demonstraties bij intochten zaterdag verlopen?

Op veel plekken verliep de intocht feestelijk, maar toch had de politie in verschillende steden dit jaar de handen vol aan de beveiliging van demonstranten tegen Zwarte Piet. De aangekondigde demonstraties van Kick Out Zwarte Piet hebben tot gewelddadige tegenacties geleid: naast rellen in Eindhoven en een vechtpartij in Rotterdam moest de politie ingrijpen in onder meer Den Haag en Leeuwarden. Inmiddels zijn zaterdag zeker zestien mensen opgepakt, onder wie zes relschoppers in Eindhoven.

KOZP had zeventien demonstraties aangekondigd en ook bij de landelijke intocht in Zaanstad waren er acties, dit is wat we tot nu toe weten. Klik op de locaties voor meer informatie:

Overigens verliep de landelijke intocht in Zaanstad volgens burgemeester Jan Hamming gemoedelijk. Er werd wel door voor- en tegenstanders op vier aangewezen plekken gedemonstreerd. De politie heeft bij de landelijke intocht vier personen aangehouden: twee voor het verstoren van de openbare orde, een voor het gooien van een steen naar een demonstratievak en een voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. 

Reportage uit Eindhoven:

Zaterdag kwamen PSV-supporters tijdens de Eindhovense Sinterklaasintocht op de anti-Zwarte-Pietdemonstranten af. Er werd gescholden, gegooid met bierblikken en eieren en verschillende demonstranten probeerden door de politielinies te breken. “Ik had nooit verwacht dat zo veel volwassen mannen ons met eieren zouden bekogelen.”


Zingen en springen op het Binnenhof

Op het Haagse Binnenhof, dat nu nog is geopend, houdt de dj de sfeer er voor de wachtende kinderen goed in.

Zes aanhoudingen in Eindhoven, burgemeester veroordeelt rellen

In Eindhoven zijn zaterdag zes mensen opgepakt bij de rellen rond een demonstratie tegen Zwarte Piet. Daar zocht volgens de politie “een flinke groep voetbalhooligans” de confrontatie. De harde kern van PSV trok zaterdag naar de actie.

De zes personen zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging en het scanderen van discriminerende en racistische leuzen. Ze gooiden met blikjes bier en eieren naar de tegenstanders van Zwarte Piet. Ook werd bij de rellen een agent geschopt. Politiemensen gebruikten wapenstokken en daarbij zijn waarschijnlijk een aantal hooligans gewond geraakt.

Burgemeester Jorritsma heeft de rellen scherp veroordeeld. Ze spreekt van een “vreedzame demonstratie” van KOZP, de actiegroep zou zich gehouden hebben van de gemeente:

“Van een vrije meningsuiting kon nauwelijks sprake zijn door het zeer intimiderende gedrag van een heel grote groep agressieve, onaangekondigde hooligans. Scheldpartijen, beledigende spreekkoren, ophitsen, het gooien van eieren. Het is echt een wonder dat de vreedzame demonstranten het nog zo lang vol hielden. Ik moet als burgemeester het recht op vrije meningsuiting bewaren. Dat is vandaag onmogelijk gemaakt.”

De actievoerders van Kick Out Zwarte Piet werden “voor hun eigen veiligheid” tijdelijk ondergebracht bij het politiebureau. De politie doet verder onderzoek en hoopt door middel van camerabeelden nieuwe aanhoudingen te verrichten. 

Nida wil debat over aantal zwartgeschminkte Pieten

De Rotterdamse islamitisch geïnspireerde partij Nida wil donderdag debatteren over het aantal volledig zwartgeschminkte Pieten dat bij de intocht was. Volgens Nida zouden alle Pieten op de boot van Sinterklaas geheel zwartgeschminkt zijn geweest en rode lippen en kroeshaar hebben gehad. Dit zou niet in de geest zijn van de afspraken over de intocht: dit jaar mocht 25 procent van alle Pieten nog geheel zwart zijn en de overige 75 procent moest roetvegen hebben.

Voorzitter Philip van der Kloot Meijburg van het Sint Nicolaas Intocht Comité zegt in een reactie dat er in totaal ongeveer 200 Pieten waren en dat alle afspraken zijn nagekomen. Wel zou er een groepje geheel zwartgeschminkte Pieten hebben meegelopen die niet waren uitgenodigd, zegt hij.

Van der Kloot Meijburg zegt hierover te zijn getipt door omstanders in het publiek. De politie in Rotterdam kan de lezing van de organisator bevestigen noch ontkennen, en zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de meeloop-actie. In totaal zijn in Rotterdam zaterdag vier aanhoudingen verricht.

 2W16:30

Anti-Pietdemonstratie in Den Haag beëindigd

In Den Haag lijkt de demonstratie tegen Zwarte Piet nagenoeg afgerond. De aanwezige politie kan de veiligheid van demonstranten niet garanderen als zij als groep verdergaan, en verzoekt de actievoerders zich te verspreiden. Een woordvoerder van actiegroep KOZP liet na een verklaring weten dat de actievoerders hun punt hadden gemaakt en dat er geen vervolg naar de Lange Voorhout wordt gemaakt. De aangewezen locatie van de demonstratie, het Stadhoudersplein op een derde van de route, hebben de actievoerders nooit gehaald.

Buiten de afgezette straten zijn veel pro-zwarte Pietdemonstranten, onder wie voetbalsupporters uit de harde kern van ADO Den Haag.

Intocht Weesp verloopt rustig

De intocht van Sinterklaas is in Weesp zonder noemenswaardige incidenten verlopen. De aangekondigde demonstratie daar ging door en verliep rustig; zo’n twintig demonstranten van Kick Out Zwarte Piet lieten volgens de Gooi- en Eemlander zaterdag een tegengeluid horen.

Zwolle verbiedt alsnog anti-Piet demonstratie

De gemeente Zwolle heeft een demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet zaterdag alsnog verboden. Volgens de gemeente kan de veiligheid van de demonstranten niet gegarandeerd worden. In eerste instantie kregen de actievoerders wel toestemming om te komen, maar met de meest recente informatie van de politie zegt de gemeente dat het risico te groot is.

“Dit is een stevig besluit en zo’n besluit nemen wij dan ook pas wanneer er echt geen alternatieven meer zijn. Dat is nu het geval, de risico’s zijn op dit moment te groot. Voor ons staat nu de veiligheid van de demonstranten voorop.”

Spanningen in Leeuwarden maar geen aanhoudingen

Ook in Leeuwarden heeft de politie moeten ingrijpen omdat spanningen tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet uit de hand liepen. De ME voerde volgens onze verslaggever ter plaatse ook een charge uit.

Er werd een cordon tussen beide groepen gevormd. Het zou gaan om supporters van Cambuur die Sinterklaasliederen zongen en activisten van Kick Out Zwarte Piet. Een woordvoerder zegt dat de politie moest voorkomen dat het tot een confrontatie zou komen. De Anti-Zwarte Pietdemonstranten werden uiteindelijk in ME-busjes naar hun auto’s gebracht. Dat gebeurde volgens de politiewoordvoerder op verzoek van de actievoerders.

Gemoedelijk verloop intochten in Zaanstad, Den Haag en Dokkum

Ondanks de schermutselingen op verschillende locaties, verloopt de intocht van Sinterklaas op veel plekken in Nederland relatief rustig. In Den Haag was er vandaag nog geen confrontatie tussen demonstranten. Overigens moet de stoet daar nog enkele kilometers afleggen, en heeft Kick Out Zwarte Piet aangekondigd aan het einde te staan.

Ook de landelijke intocht in Zaanstad verliep gemoedelijk, hoewel er veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Zo werden de vier groepen met tientallen demonstranten achter dranghekken geplaatst en moesten alle toeschouwers door veiligheidspoorten om bij de intocht te komen. Volgens burgemeester Jan Hamming kwamen een kleine 30.000 bezoekers, meldt ANP. De politie heeft wel vier mensen aangehouden, onder meer voor het verstoren van de openbare orde. 

En in Dokkum, waar vorig jaar de actiegroep Kick Out Zwarte Piet wilde demonstreren bij de landelijke intocht maar op de snelweg werd tegengehouden door een groep Friezen, kwamen zaterdag geen actiegroepen opdagen.

Anti-Zwarte Piet-activisten in Eindhoven op geheime locatie

Anti-Zwarte Piet-activisten die eerder met politiebescherming moesten worden weggeleid, bevinden zich op een geheime locatie omwille van de veiligheid. Volgens onze verslaggever zijn de demonstranten geschrokken van het “ongebreidelde racisme” waar PSV-aanhangers ze eerder mee belaagden.

Volgens de politie zijn “meerdere mensen” opgepakt voor hun optreden tegen de anti-Zwarte Pietdemonstranten Het ging volgens een woordvoerder om de “harde kern” van PSV-aanhangers die de confrontatie zochten met de actiegroep. Ze gooiden onder meer blikjes bier en eieren. De politie doet nog verder onderzoek, het is nog niet duidelijk hoeveel man is opgepakt. 

Ook in Groningen onrustig

Ook in Groningen werd het onrustig. Volgens onze verslaggever Mark Lievisse Adriaanse is de politie aanwezig om de groep hooligans weg te houden van de groep anti-Zwarte Piet-demonstranten. Onder beide groepen zijn ongeveer 50 mensen.

De politie heeft de voetbalsupporters uiteengedreven en blijft ze volgen in de stad. De hooligans schreeuwen racistische leuzen naar de Anti-Zwarte Piet-demonstranten. Er werd ook Duits gesproken.

De weg is vrijgemaakt voor de Sint die omstreeks 14.00 uur aankwam in Groningen. Onder de pieten zijn ook roetveegpieten, al is het merendeel van het pietengilde zwart. Inmiddels zijn de anti-Zwarte Piet-demonstranten met de bus vertrokken.

Drie aanhoudingen in Rotterdam

De politie heeft in Rotterdam een anti-Zwarte Pietdemonstrant en twee personen die het niet eens waren met de actie opgepakt nadat zij met elkaar slaags waren geraakt. De confrontatie vond plaats onderaan de Erasmusbrug.

Volgens de politie speelde het incident aan het einde van de Anti-Pietactie. De groep wilde de brug oversteken toen vanuit twee auto’s mannen stapten die de actievoerders belaagden.

Ooggetuigen zeggen tegen NRC-verslaggever Eppo König dat de groep werd uitgescholden en bekogeld met vuurwerk of een rookbom. De actieleider Elvin Rigters zou met de mannen uit de auto in een gevecht zijn geraakt. De politie dook erop en sloeg met stokken, waarna de actieleider met twee belagers werd ingerekend. Een van de Anti-Pietdemonstranten die betrokken was bij het incident hield achteraf met een bebloede lip een emotioneel betoog.

Inmiddels is de actie net als de Sinterklaasoptocht voorbij. De gemeente en politie hebben bussen beschikbaar gesteld voor de anti-Pietdemonstranten, maar de meesten zijn te voet onderweg naar het Centraal Station van Rotterdam.

 2W13:42

Protesten PSV-supporters in Eindhoven lopen uit de hand

Anti-Pietactivisten in Eindhoven zijn onder politiebescherming weggeleid omdat de protesten van PSV-supporters uit de hand liepen. Er werden blikjes gegooid en er werd vuurwerk ontstoken, meldt onze verslaggever ter plaatse.

Een activiste werd uitgescholden met een racistische tekst. De groep hooligans is inmiddels uitgegroeid tot zo’n honderd man. De politie heeft de Anti-Pietdemonstranten in een gebouw in de buurt ondergebracht.

In Rotterdam lopen anti-zwarte pieten demonstranten onder begeleiding van de politie over de Erasmusbrug. De politie heeft volgens NRC-redacteur Eppo König met hun wapenstok ingegrepen.  

Voorstanders Zwarte Piet in steeg gedreven in Hoorn

Voorstanders van Zwarte Piet zijn in Hoorn door de politie in een steeg gedreven. Zij hadden zich verbaal agressief uitgelaten tegen tegenstanders van Piet die in een demonstratievak stonden, meldt onze verslaggever die eerder ter plaatse was.

Het zou gaan om een klein groepje van ongeveer tien man die contact zochten met enkele anti-Zwarte Piet-activisten bij de Turfhaven. De Sinterklaasintocht vindt momenteel plaats in de Hoornse Haven.

De politie zegt dat sprake is van een onaangekondigde demonstratie en dat de groep daarom werd weggeleid. Een woordvoerder kan niet bevestigen of ze zich verbaal agressief hadden uitgelaten tegen de tegenstanders. De politie is met de groep “in gesprek” en zegt te werken aan een “veilige en ongestoorde intocht voor kinderen”.

Sinterklaas meert aan in Zaandijk

Sinterklaas is goed en wel aangemeerd in Nederland. Pakjesboot 12 kwam vanmiddag aan in Zaandijk, waar burgemeester Jan Hamming (PvdA) de goedheiligman verwelkomde.

Tijdens de intocht gelden strenge veiligheidsmaatregelen. De plek van aankomst is afgezet met hekken en alle toeschouwers moesten ter controle door toegangspoortjes. Op vier plekken langs de route wordt gedemonstreerd. Twee groepen zijn tegen het uiterlijk van Zwarte Piet en twee andere, waaronder de Nederlandse Volks-Unie, demonstreren voor het behoud van Zwarte Piet. 

Demonstratie in Eindhoven is begonnen

Ondertussen is het protest van Kick Out Zwarte Piet in Eindhoven begonnen nadat ze onder politiebelegging naar de protestlocatie op het Catharinaplein zijn gebracht. Volgens NRC-redacteur Wilmer Heck gaat om een “relatief kleine” groep demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. Er hebben zich ook tegendemonstranten verzameld. Volgens Wilmer Heck heeft de politie “een lijn tussen de twee groepen gevormd”. 

Bus met actievoerders gaat terug van Alkmaar naar Amstelveen

De bus met actievoerders van Kick Out Zwarte Piet die bij Alkmaar door de politie werd tegengehouden, keert terug naar Amstelveen. Actievoerder Mitchell Esajas zegt tegen NRC “bijna geen andere keuze” te hebben gehad dan om te keren. Volgens Easjas was er geen juridische grond om de bus tegen te houden. “Het is frustrerend en vervelend”, zegt hij. Het is niet duidelijk of de demonstratie in Den Helder nog doorgaat.

De actievoerders waren ontevreden met de nieuwe locatie die de gemeente vanochtend had aangewezen in Den Helder. Volgens Esajas had het geen zin om hier te demonstreren omdat ze nauwelijks zichtbaar zouden zijn.

Bus Kick Out Zwarte Piet tegengehouden door politie bij Alkmaar

De bus van actiegroep Kick Out Zwarte Piet die onderweg was naar Den Helder is tegengehouden door de politie bij Alkmaar. Dat laat actievoerder Mitchell Esajas zien in een filmpje op Facebook. Op het filmpje is te zien dat de politie zegt dat de bus is tegengehouden omdat de actiegroep “zich niet heeft gehouden aan de afspraken met de gemeente”. Volgens de actievoerders zijn de afspraken waar de politie aan refereert “niet gemaakt”.

De gemeente Den Helder laat in een reactie aan NRC weten dat de actiegroep zich niet “aan de gestelde voorwaarde heeft gehouden”. Volgens de woordvoerder hadden “ze eerder moeten vertrekken om de veiligheid te kunnen garanderen”. Daarom heeft de gemeente een nieuwe locatie aangewezen.

Esajas laat in het filmpje op Facebook weten dat de aangewezen plek een “achteraf locatie” is. Het is niet duidelijk wat de actiegroep nu gaat doen. Esajas zegt te overleggen met hun advocaat en onderhoudt contact met Amnesty International. Eerder op de dag had de actiegroep al laten weten dat ze de busreis naar Den Helder hadden afgeblazen vanwege een dreiging van wegblokkades.

Sinterklaas arriveert vanmiddag in gemeente Zaanstad

Vandaag meren Sinterklaas en zijn Pakjesboot iets na twaalven aan in de gemeente Zaanstad. Twee anti- en twee pro-Zwarte Piet-groepen hebben aangekondigd te zullen demonstreren op en rondom de Zaanse Schans. NRC-verslaggevers zijn aanwezig, evenals in Eindhoven en op andere plekken in het land. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

Kick Out Zwarte Piet heeft protesten aangekondigd bij zeventien lokale sinterklaasintochten. De bliezen hun demonstratie in Nijmegen af vanwege bedreigingen van hooligans en omdat de burgemeester volgens de actiegroep geen goede protestlocatie wilde toewijzen. In Groningen besloot de burgemeester extra politie in te zetten na dreigementen van lokale voetbalfans die de anti-Zwarte Piet-betoging willen verhinderen.

Ook in andere steden kondigden voorstanders van Zwarte Piet tegenacties aan. Onder andere in Den Helder en Eindhoven zetten bewoners initiatieven op om Kick Out Zwarte Piet ‘warm’ te onthalen.

Dit weekend demonstreert Kick Out Zwarte Piet op zeventien plekken in Nederland:


Een groep van circa vijftig pro-Zwarte Piet-betogers zocht volgens de politie de confrontatie met actievoerders van Kick Out Zwarte Piet.”

NRC

TIENTALLEN AANHOUDINGEN

BIJ SINTERKLAASINTOCHT TILBURG

18 NOVEMBER 2018

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/18/tientallen-aanhoudingen-bij-sinterklaasintocht-tilburg-a2755601


Zowel in Nijmegen als Groningen zouden hooligans de activisten willen tegenhouden. In Nijmegen voelen de activisten zich niet gesteund door de burgemeester.”

NRC

KICK OUT ZWARTE PIET BLAAST DEMONSTRATIE

NIJMEGEN AF, EXTRA POLITIE IN GRONINGEN

15 NOVEMBER 2018

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/15/sinterklaasintocht-kick-out-zwarte-piet-blaast-demonstratie-nijmegen-af-vanwege-hooligans-a2755446[51]

Zowel in Nijmegen als Groningen zouden hooligans de activisten willen tegenhouden. In Nijmegen voelen de activisten zich niet gesteund door de burgemeester.”

NRC

KICK OUT ZWARTE PIET BLAAST DEMONSTRATIE

NIJMEGEN AF, EXTRA POLITIE IN GRONINGEN

15 NOVEMBER 2018

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/15/sinterklaasintocht-kick-out-zwarte-piet-blaast-demonstratie-nijmegen-af-vanwege-hooligans-a2755446


[52]


Premier Rutte zegt dat het afgelopen zaterdag vooral hooligans waren die rotzooi trapten bij de intocht van Sinterklaas. Het ging hen volgens hem niet om het opkomen voor Zwarte Piet. “Ze waren gewoon blij dat ze weer eens rotzooi konden trappen. Het waren doorgesnoven malloten, die onder de alcohol zaten.”

NOS

RUTTE: ASO’S BIJ INTOCHT SINTERKLAAS

WAREN VOORAL DOORGESNOVEN HOOLIGANS

20 NOVEMBER 2018

https://nos.nl/artikel/2260096-rutte-aso-s-bij-intocht-sint-waren-vooral-doorgesnoven-hooligans.html

TEKST

”Premier Rutte zegt dat het afgelopen zaterdag vooral hooligans waren die rotzooi trapten bij de intocht van Sinterklaas. Het ging hen volgens hem niet om het opkomen voor Zwarte Piet. “Ze waren gewoon blij dat ze weer eens rotzooi konden trappen. Het waren doorgesnoven malloten, die onder de alcohol zaten.”

De minister-president was naar het vragenuur geroepen, omdat hij heeft gezegd dat hij niks heeft met “de aso’s die zich afgelopen zaterdag hebben laten zien“. D66-Kamerlid Paternotte wilde dat hij verduidelijkte wie hij onder die aso’s verstond. Bedoelde hij daarmee ook de anti-zwartepietdemonstranten die uitgescholden en bekogeld werden?

Rutte herhaalde dat hij niks op heeft met “extremisten op beide flanken”. Maar hij voegde eraan toe dat het overgrote deel van de problemen afgelopen weekend door hooligans werd veroorzaakt. “Die hebben de meest vreselijke racistische teksten geuit en zelfs de Hitlergroet gebracht.”

Verkeerde zaak

De premier zei dat hij het ermee eens is dat mensen die met dingen hebben gegooid en zich schuldig hebben gemaakt aan racisme vervolgd moeten worden. En dat geldt wat hem betreft ook voor het brengen van de Hitlergroet. “Maar dat is een zaak van het Openbaar Ministerie.”

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het een verkeerde zaak dat er nu wordt gesproken over het eventueel verbieden van demonstraties bij een volgende intocht. Als demonstranten worden aangevallen, moet je niet racisme en geweld belonen door demonstraties te verbieden”, vindt Paternotte.

Rutte herhaalde dat hij nooit voor een demonstratieverbod heeft gepleit. Hij vindt het prima dat er gediscussieerd wordt over het uiterlijk van de pieten en dat dit ook leidt tot een verandering van het feest. “Maar ik vind het logisch om als volwassenen kinderen daar niet mee lastig te vallen. Als er kinderen bij zijn moeten we ons als volwassenen gedragen.”

De premier zei afgelopen vrijdag al dat het zijn voorkeur zou hebben als mensen ervoor zouden kiezen om verhitte discussies te voeren “in de 49 weken dat Sinterklaas niet in het land is”.

[53]


VICE.COM
SIEGHEILEN VOOR ZWARTE PIET
https://www.vice.com/nl/article/j5zpq4/siegheilen-voor-zwarte-piet

[54]

DOORBRAAK/GEBLADERTEGEEN TRANEN OM DOOD FORTUYNERIC KREBBERSZOMER 2002

https://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

[55]

HET FASCISME ONDER DE LOEPPETER STORM31 AUGUSTUS 2017
https://www.ravotr.nl/2017/08/31/het-fascisme-onder-de-loep/

DOORBRAAK.EUHELEMAAL BOVENAAN OP DE FASCISME SCHAALTHORSTEN MENSE
https://www.doorbraak.eu/helemaal-bovenaan-op-de-fascisme-schaal/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!