De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jacht op illegalen in Nederland/Razzia’s en etnisch profileren

Jacht op illegalen in Nederland/Razzia’s en etnisch profileren

zondag 26 juli 2015 01:30
Spread the love


JACHT OP ILLEGALEN/RAZZIA’S EN ETNISCH PROFILEREN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/jacht-op-illegalenrazzias-en-etnisch-profileren/

”Een razzia is een door de overheid (politieleger) georganiseerde, groots opgezette, opsporing en jacht op een groep mensen”
WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia

AMSTERDAM, 1 JULI 2015
Een containerpark in het Westelijk Havengebied:Daar ”stuitte” de Vreemdelingenpolitie op  woensdag 1 juli bij twee bedrijven ”op zeventien illegalen” [1], die werden aangehouden.Ook werden, zo vermeldt AT5, nog eens 25 ”vermoedelijkeillegalen” meegenomen ”voor nader onderzoek naar hunidentiteit en verblijfsstatus” [2].Met andere woorden:Ook de 25 ”vermoedelijke illegalen” werden gearresteerd.Berichtgeving op Indymedia.nl vermeldt de inzetvan 50 agenten, die, met arrestantenbusjes gereed, de bedrijven binnenvielen, zonder verder een reden op te geven. [3]
Reden van arrestatie: onrechtmatig verblijf in Nederland.
Inmiddels zouden alle arrestanten zijn vrijgelaten optwee ma, die in Den Haag werden vastgehouden [de anderenzaten vast in Rotterdam en Zeist]Maar deze politieoverval staat niet op zichzelf:

DEN HAAG, 24 JUNI 2015
Op die dag werden 29 migranten, onder wie 12 Fillippijnen en 7 Indonesiers, om 6 uur ‘s morgens in hun woning gearresteerdZe werden 12 uur lang ondervraagd, geintimideerd en contactmet een advocaat, een basisrecht, werd geweigerd.
Bij de vrijlating eiste de politie dat alle opgepakte migranten zich zouden melden op 8 juli, met het doel om hen te deporteren. Als ze die dag niet zouden verschijnen bij de politie, dan zouden ze worden opgejaagd. [4]
Mensenjacht dus.

CRIMINALISERING ILLEGALE MIGRANTEN
Je zou denken, dat mensen, die met zulk machtsvertoon werden opgepakt, 50 agenten met arrestantenbusjes, deur intrappenom zes uur ‘s morgens, zware criminelen zijn.En zo wordt er ook over hen gesproken:Zie berichtgeving AT5 De vreemdelingenpolitie ”stuitte” op 17 illegalen [5]Nog bizarrer het proces verbaal na de arrestatie in Den Haagop 24 juni:Er staat te lezen ”dat er op een bepaalde plek in Den Haag “regelmatig illegale personen verzamelen van Indonesische afkomst” die zich zouden “verplaatsen” naar Wassenaar” [6]Ook het feit, dat ze voortdurend in een adem genoemd wordenmet louche mensenhandelaars [die verdienen aan de ellendevan vluchtelingen] criminaliseert ze.Sterker nog:Vaak worden de mensenhandelaars [of correcter, diegenendie daarvan verdacht worden] ontzien en hun slachtoffers[de illegale migranten] gearresteerd en uitgezet.vaak uitgezet.Dat gebeurde bij een politieinval in Den Haag in 2014:De politie bleek op de hoogte, wie de dader was, ging nietachter hem aan, maar arresteerde wel de slachtoffers. [7]
CRIMINELEN OF VLUCHTELINGEN

Gelukszoekers worden ze genoemd, de zogenaamde”economische vluchtelingen”, die niet zozeer voor vervolgingvluchten [alleen dan heb je recht op het aanvragen vanasiel en een mogelijke verblijfsvergunning, die steeds moeilijkerte verkrijgen is], maar naar Europa komen op zoek naar eenbeter bestaan.Hoewel dat een grondrecht is, worden ze gecriminaliseerd, als”gelukzoekers” en nog erger ”profiteurs”, terwijl ze om een minimaalbestaan te kunnen hebben, worden gedwongen, de slechtst betaaldebanen [illegaal natuurlijk] aan te nemen, waarin zij vaak schandalig worden uitgebuit en voor de rest volkomen rechteloos zijn.It’s the same old story:Het rijke Westen wil wel op grove wijze de Derde Wereld uitbuiten [8]en dictatoriale regimes in stand houden, waaraan het voordeelheeft, maar de slachtoffers van deze uitbuiting en die van delocale elite [al dan niet dictatoriaal], zo veel mogelijk buiten degrenzen van Fort Europa houden.Het EU agentschap Frontex, de militaire bewakervan de buitengrenzen van Fort Europa, vervult daarin, met medewerkingvan locale autoriteiten [zoals de Marokkaanse, maar ookandere] [9] een vuile rol. [10]
Frontex/EU zijn medeverantwoordelijk voorde vele Middellandse Zee doden.Doordat er actief wordt gepoogd te verhinderen, datde vluchtelingen Europa bereiken [that’s were Frontex comes in]moeten ze wel hun toevlucht nemen tot louche kapiteins engammele bootjes, met alle tragische gevolgen van dien…..[11]
RAZZIA’SETNISCHE PROFILERING EN RACISME

Slagen ”economische vluchtelingen” er dan toch in, Europate bereiken, dan worden zij op grove wijze uitgebuit doorlouche bazen [12] en lopen een grote kans op politie razzia’s.Want mensenjacht en razzia’s zijn het:Lees de Wikipedia definitie van razzia’s”Een razzia is een door de overheid (politieleger) georganiseerde, groots opgezette, opsporing en jacht op een groep mensen” [13]

Wel, dat is precies wat er gebeurt:
50 agenten vallen twee bedrijven in het Westelijk Havengebied [Amsterdam]binnen en arresteren niet de mensenhandelaar [de uitbuiter dus] [14], maarde slachtoffers, ”illegale” migranten, die daar aan het werk waren.Die naar Nederland gekomen zijn op zoek naar een beter bestaan.Door er politieteams ”mensenhandel” op af te sturen en hen sowiesote arresteren [welk misdrijf hebben zij gepleegd?], worden ze gecriminaliseerd.De inval in Den Haag in de huizen waar de migranten verbleven, de intimidatieop het politiebureau, het lijkt wel, alsof het om zware criminelen gaat [in welksgeval ik intimidatie ook niet goedkeur, maar dat is punt twee] [15]
Daarbij komt dan nog de etnische profilering: [16]Ongelooflijk maar waar, maar voorafgaande aan de politie inval in Den Haagop 24 juni, bleek de politie reeds een half jaar maar liefst 112 personen”met een Aziatisch uiterlijk van vermoedelijk Indonesische afkomst” inde gaten te hebben gehouden. [17]
De rechter gaf de politie echter een flinke tik en verklaarde de aanhoudingenonrechtmatig. [18]

ETNISCHE PROFILERING EN RAZZIA’S
EERDERE GEVALLEN
Deze razzia’s en etnische profilering  zijn geen ” incidenten”,maar een patroon.In 2014, twee politie invallen, een op 11 maart en een andere op10 april. [19]Bij die van 11 maart 2014 werden bij een politie inval in Den Haag tienIndonesiers zonder verblijfspapieren [”illegalen” dus] opgepakt,wederom bij een onderzoek naar mensenhandel. [20]Drie Indonesiers werden gedeporteerd en de anderen, vrijgelaten,kregen de aanzegging, binnen 28 dagen ”vrijwillig” Nederland te verlaten.Naar bleek kende de politie het adres van de dader [of beter gezegd:verdachte] van mensenhandel, maar in plaats van deze aan te houden werden de slachtoffers Kop van Jut. [21]Kennelijk heeft deportatie van ”illegalen”  meer prioriteit dande bestrijding van de mensenhandel, alle gezwollen taal daaroverten spijt. [22]Sterker nog:In de schoonklinkende oproep van de politie aan de slachtoffers,om hulp te zoeken, wordt niet erbij verteld, dat de slachtoffersvervolgens zelf Kop van Jut zijn.
Maar er is meer:
In 2011 werkten de vreemdelingenpolitie en busbedrijfConnexion samen in de jacht op  vrouwen zonder verblijfspapieren, die als schoonmaakster werkten in villa’sin Bloemendaal. [23]Ook hier etnische profilering, want zij waren aangehouden op grond van hun ”negroide uiterlijk” en het ”betreden vaneen villawijk. [24]Ze waren afkomstig uit Ghana, Oeganda, Brazilie en de Filippijnenen twaalf werden uitgezet. Een Afrikaanse vrouw, die was gearresteerd en overgebrachtnaar een vreemdelingendetentiecentrum, spandemet succes een rechtszaak aan, die de vrouw in het gelijkstelde.Aan “de bekentenis” van de vrouw [had toegegeven ”illegaal” te zijn] hechtte de rechter geen waarde, omdat het op straat lopen van de Afrikaanse vrouw onvoldoende aanleiding geeft “om een redelijk vermoeden van illegaal verblijf aan te nemen”. Ofwel: op grond van het hebben van “een Afrikaans uiterlijk” mag de politie een persoon niet oppakken en naar een vreemdelingendetentiecentrum overbrengen. [25]

Er valt nog veel te zeggen over die razzia’sIn 2007 had er een plaats in een cafe in Amsterdam Zuid Oost,waar een Afrikaans feest gaande was, totdat de politiekwam met een grote overmacht van 80 agenten met paarden en honden, die beweerde, achter Nigeriaanse Internetfraudeurs aante zitten.Van de 250 bezoekers werden er 111 gearresteerd (die dus niet beschiktenover geldige verblijfspapieren)Achteraf bleek niemand te zijn vervolgd voor Internetfraude, maar velen werden uitgezet.(26)Hier werd dus onder het mom van ´´Internetfraude´´ op illegalengejaagd.Sowsieso was het ´´Internetfraude´´ verhaal onzin, want evengoed zoudenNigerianen, die wel geldige verblijfspapieren hebben, daarbij betrokken kunnenzijn.Maar hier werden alleen de illegalen opgepakt.

EPILOOG
Ondanks de mooie verhalen van diverse politici, dat er geenjacht op illegalen meer zal plaatsvinden of plaatsvindt, [27]logenstraffen de feiten hun verklaringen. Jacht op ”vrouwen met een negroide uiterlijk” [2011],jacht op Afrikaanse illegalen in Zuid-Oost [2007],razzia’s op Indonesiers in Den Haag [2014, 2015],razzia in Westelijk Havengebied Amsterdam.
Mensenjacht.
En op wieZware criminelen?
Welnee, mensen, die naar Europa gekomen zijnin de hoop op een beter, menswaardig bestaan.Of denken de heren politici en de rechts populistische,ophitsende media soms, dat mensen voor hunplezier de gevaarlijke reis over de Middellandse Zee maken? [28]Het leuk vinden, zich voor een paar grijpstuivers te latenuitbuiten in jobs onder vaak erbarmelijke omstandigheden?
Ze hebben, als ieder ander, recht op een menswaardig bestaan,een grondrecht, dat wel erkend wordt, maar niet nageleefd.”Economische vluchtelingen”, die ze zijn, worden zegecriminaliseerd als gelukszoekers, profiteurs en wat al nietmeer.
Ze zouden hier welkom moeten zijn en het recht hebben,hier te blijven, net als politieke vluchtelingen, die het viaontmoedigende asielprocedures steeds moeilijker wordtgemaakt, in Nederland veiligheid te verkrijgen.
Alleen zo’n beleid [van open grenzen dus] getuigt van verdediging van mensenrechten waarvan de EU claimtwerk te maken, maar precies het tegenovergestelde doet.
Kijk maar naar de manier, waarop met vluchtelingen wordtomgesprongen en zelfs met een eigen EU lidstaat als Griekenland. [29]
Griekenland
Moreel gezien is er maar een menswaardige  een oplossing:De grenzen open. [30]

Voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

Astrid Essed

NOTEN

[1]
AT5ZEVENTIEN ILLEGALEN AANGEHOUDEN BIJ CONTROLEWESTELIJK HAVENGEBIED1 JULI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/144796/zeventien-illegalen-aangehouden-bij-controle-westelijk-havengebied

[2]
AT5ZEVENTIEN ILLEGALEN AANGEHOUDEN BIJ CONTROLEWESTELIJK HAVENGEBIED1 JULI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/144796/zeventien-illegalen-aangehouden-bij-controle-westelijk-havengebied

[3]

INDYMEDIA.NLGROTE RAZZIA IN AMSTERDAM1 JULI 2015

https://www.indymedia.nl/node/28591

[4]

DOORBRAAK.EUWOEDE OVER HAAGSE POLITIERAZZIA TEGEN MENSENZONDER PAPIEREN25 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/woede-over-haagse-politierazzia-tegen-migranten-zonder-papieren/

[5]

AT5ZEVENTIEN ILLEGALEN AANGEHOUDEN BIJ CONTROLEWESTELIJK HAVENGEBIED1 JULI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/144796/zeventien-illegalen-aangehouden-bij-controle-westelijk-havengebied

[6]
DOORBRAAK.EUNOG MEER ETNISCHE PROFILERING: HAAGSE POLITIE HIELD HALF JAAR LANG 112 MENSEN ”MET EEN AZIATISCH UITERLIJK”IN DE GATEN15 JULI 2015
http://www.doorbraak.eu/nog-meer-etnische-profilering-haagse-politie-hield-half-jaar-lang-112-mensen-met-een-aziatisch-uiterlijk-in-de-gaten/

[7]

DOORBRAAK.EURAZZIA’S EN ETNISCHE PROFILERING TEGEN INDONESIERSZONDER VERBLIJFSRECHT25 APRIL 2014
http://www.doorbraak.eu/razzias-en-etnische-profilering-tegen-indonesiers-zonder-verblijfsrecht/

KLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM: RAZZIA’S EN ENGELSEGRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLANDJOKE KAVIAAR2 JULI 2015

https://www.jokekaviaar.nl/Klaas-de-overvaller-Dijkhoff-razzia-border-control.html

[8]

JOOP.NLWELKOM IN DE WERELD VAN HET NIEUWE WESTERSEKOLONIALISMEOLAF MESMAN29 MEI 2015
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32390_welkom_in_de_wereld_van_het_nieuwe_westerse_kolonialisme/

[9]

”Frontex also works closely with the border-control authorities of non-EU/Schengen countries — mainly those countries identified as a source or transit route of irregular migration — in line with general EU external relations policy.”

FRONTEXMISSION AND TASKS
http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks/

[10]

”But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.” HUMAN RIGHTS WATCHFRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN ON THE HIGH SEAS6 JUNE 2013

https://www.hrw.org/news/2013/06/06/frontex-should-respect-rights-even-high-seas

HUMAN RIGHTS WATCHTHE EU’S DIRTY HANDSFRONTEX INVOLVEMENT IN ILL TREATMENTOF MIGRANT DETAINEES IN GREECE21 SEPTEMBER 2011
https://www.hrw.org/report/2011/09/21/eus-dirty-hands/frontex-involvement-ill-treatment-migrant-detainees-greece

”Frontex promotes, coordinates and develops European border management in line with the EU fundamental rights charter applying the concept of Integrated Border Management.

Frontex helps border authorities from different EU countries work together. Frontex’s full title is the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. The agency was set up in 2004 to reinforce and streamline cooperation between national border authorities. In pursuit of this goal, Frontex has several operational areas which are defined in the founding Frontex Regulation and a subsequent amendment. These areas of activity are:

Joint Operations — Frontex plans, coordinates, implements and evaluates joint operations conducted using Member States’ staff and equipment at the external borders (sea, land and air).

…….

……..

”Frontex also works closely with the border-control authorities of non-EU/Schengen countries — mainly those countries identified as a source or transit route of irregular migration — in line with general EU external relations policy.”

FRONTEXMISSION AND TASKS
http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks/

”“I regret that within the EU policy context, irregular migration remains largely viewed as a security concern that must be stopped,” Crépeau said. “This is fundamentally at odds with a human rights approach, concerning the conceptualization of migrants as individuals and equal holders of human rights.” 

UNITED NATIONSHUMAN RIGHTSEU BORDER MANAGEMENT: PROTECTING THE RIGHTS OF MIGRANTS

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ProtectingRightsOfMigrants.aspx

[11]

BRIEF VAN AMNESTY INTERNATIONAL  AANSTAATSSECRETARIS TEEVEN”REDDING VAN MIGRANTEN OP ZEE”30 SEPTEMBER 2014 http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/219_en_teeven_-_redding_migranten_op_zee_0.pdf   AMNESTY INTERNATIONALLIVES ADRIFTREFUGEES ANDMIGRANTS IN PERIL INTHE CENTRALMEDITERRANEANSEPTEMBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR05/007/2014/en/9757f474-f655-4d59-996f-b17c4217f6d2/eur050072014en.pdf  ”But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.” HUMAN RIGHTS WATCHFRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN ON THE HIGH SEAS6 JUNE 2013 http://www.hrw.org/news/2013/06/06/frontex-should-respect-rights-even-high-seas

VLUCHTELINGENWERK NEDERLANDZET REDDINGSOPEDRATIE MIDDELLANDSE ZEE VOORT28 OCTOBER 2014 http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/nieuws/zet-reddingsoperatie-middellandse-zee-voort ARTSEN ZONDER GRENZENOPROEP AAN ITALIE EN DE EU: LAATVLUCHTELINGEN OP ZEE NIET IN DE STEEK2 OCTOBER 2014 http://www.artsenzondergrenzen.nl/ontdekken/nieuws/oproep-aan-itali%C3%AB-en-eu-laat-vluchtelingen-op-zee-niet-de-steek

[12]

OMROEP WESTHAGENAAR VEROORDEELD VOOR UITBUITING ILLEGALEN12 MEI 2010

http://www.omroepwest.nl/nieuws/12-05-2010/hagenaar-veroordeeld-voor-uitbuiting-illegalen

”De 46-jarige verdachte is door de Rechtbank tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld voor mensensmokkel, mensenhandel en het uitbuiten van illegaal in Nederland verblijvende Indonesiërs. Verdachte heeft zijn persoonlijk geldelijk gewin en dat van zijn partner uitdrukkelijk gesteld boven dat van de vrijheid en integriteit van zijn slachtoffers. Hij heeft zich niets gelegen laten liggen aan de omstandigheden waarin hij zijn slachtoffers liet wonen en werken, uitsluitend ten behoeve van zijn eigen verrijking.”
VEROORDELING VOOR MENSENSMOKKEL, MENSENHANDELVAN ILLEGAAL IN NEDERLAND VERBLIJVENDE INDONESIERS

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2010:BM3374

[13]

WIKIPEDIARAZZIA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia

[14]

”Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit”
POLITIE.NLMENSENHANDEL

https://www.politie.nl/themas/mensenhandel.html

”Mensensmokkel is mensen helpen om op illegale wijze in een land te komen en er eventueel te verblijven. De gesmokkelde mensen zijn meestal illegale vreemdelingen. Mensensmokkel hoeft daarom niet altijd gericht te zijn op een persoonsgerichte uitbuiting, zoals mensenhandel.”

POLITIE.NLWAARIN VERSCHILT MENSENHANDEL VAN MENSENSMOKKEL
https://www.politie.nl/themas/mensenhandel.html#alinea-title-waarin-verschilt-mensenhandel-van-mensensmokkel

[15]

DOORBRAAK.EUWOEDE OVER HAAGSE POLITIERAZZIA TEGEN MIGRANTENZONDER PAPIEREN25 JUNI 2015

http://www.doorbraak.eu/woede-over-haagse-politierazzia-tegen-migranten-zonder-papieren/

[16]

Wat is etnisch profileren?

Amnesty verstaat onder etnisch profileren: het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”

AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILEREN
http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

AMNESTY INTERNATIONALRAPPORTGELIJKHEID ONDER DRUK/DE IMPACT VAN HET ETNISCHPROFILERENNOVEMBER 2013
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/osf_ainl_gelijkheid_onder_druk_nov_2013.pdf

[17]

DOORBRAAK.EUNOG MEER ETNISCHE PROFILERING: HAAGSE POLITIE HIELD HALF JAAR LANG 112 MENSEN ”MET EEN AZIATISCH UITERLIJK”IN DE GATEN15 JULI 2015
http://www.doorbraak.eu/nog-meer-etnische-profilering-haagse-politie-hield-half-jaar-lang-112-mensen-met-een-aziatisch-uiterlijk-in-de-gaten/

[18]

DOORBRAAK.EUNOG MEER ETNISCHE PROFILERING: HAAGSE POLITIE HIELD HALF JAAR LANG 112 MENSEN ”MET EEN AZIATISCH UITERLIJK”IN DE GATEN15 JULI 2015
http://www.doorbraak.eu/nog-meer-etnische-profilering-haagse-politie-hield-half-jaar-lang-112-mensen-met-een-aziatisch-uiterlijk-in-de-gaten/

[19]

DOORBRAAK.EURAZZIA’S EN ETNISCHE PROFILERING TEGEN INDONESIERSZONDER VERBLIJFSRECHT15 APRIL 2014
http://www.doorbraak.eu/razzias-en-etnische-profilering-tegen-indonesiers-zonder-verblijfsrecht/

[20]

DOORBRAAK.EURAZZIA’S EN ETNISCHE PROFILERING TEGEN INDONESIERSZONDER VERBLIJFSRECHT15 APRIL 2014
http://www.doorbraak.eu/razzias-en-etnische-profilering-tegen-indonesiers-zonder-verblijfsrecht/

[21]

DOORBRAAK.EURAZZIA’S EN ETNISCHE PROFILERING TEGEN INDONESIERSZONDER VERBLIJFSRECHT15 APRIL 2014
http://www.doorbraak.eu/razzias-en-etnische-profilering-tegen-indonesiers-zonder-verblijfsrecht/

[22]
”Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit. Op deze pagina leest u meer over mensenhandel, wat u kunt doen als u slachtoffer bent geworden van mensenhandel, waar u hulp kunt zoeken en wat overheid en politie doen om mensenhandel te bestrijden.”
POLITIE.NLMENSENHANDEL

https://www.politie.nl/themas/mensenhandel.html

[23]

DOORBRAAK.EUCONNEXION HELPT BIJ HET OPSPOREN VAN DOMESTICWORKERS IN VILLAWIJKEN25 FEBRUARI 2011

http://www.doorbraak.eu/connexxion-helpt-bij-opsporen-en-oppakken-domestic-workers-in-villawijken/

[24]

DOORBRAAK.EUCONNEXION HELPT BIJ HET OPSPOREN VAN DOMESTICWORKERS IN VILLAWIJKEN25 FEBRUARI 2011

http://www.doorbraak.eu/connexxion-helpt-bij-opsporen-en-oppakken-domestic-workers-in-villawijken/

NU.NLILLEGALE WERKSTERS AANGEHOUDEN VANWEGENEGROIDE UITERLIJK16 DECEMBER 2011
http://www.nu.nl/binnenland/2694997/illegale-werksters-aangehouden-vanwege-negroide-uiterlijk.html

VOLKSKRANTDE KLOPJACHT OP DE NEGROIDE WERKSTER16 DECEMBER 2011
http://www.volkskrant.nl/archief/de-klopjacht-op-de-negroide-werkster~a3079106/

JOOP.NLPOLITIE: NEGERS IN VILLAWIJKEN ZIJN ALTIJD VERDACHT16 DECEMBER 2011
http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/11708_politie_negers_in_villawijken_zijn_altijd_verdacht/

TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET/RACISMEEN DISCRIMINATIEASTRID ESSED2011
http://www.astridessed.nl/2011twaalf-illegale-werksters-land-uitgezetracisme-en-mensenjacht/

Door: Heleen Essed, 22 dec 2011 02:34TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET/RACISME EN MENSENJACHT

Zie

http://www.ekudos.nl/artikel/329570/twaalf_illegale_werksters_land_uitgezetracisme_en_mensenjacht

Hoewel alleen politieke vluchtelingen [op grond van vervolgingsrisico] het recht hebben asiel aan te vragen en zich in Nederland te vestigen, ben ik van mening, dat dat recht ook zou moeten gelden voor ”economische” vluchtelingen

Het recht op vrijwaring van armoede is immers ook een grondrecht!

De maandenlange bespionering door de Vreemdelingenpolitie [in samenwerking met busonderneming Connexxion!] vanaf de busreis tot het werkadres is ronduit minderwaardig , om nog niet te spreken over de racistische aanhouding ”op grond van een negroide uiterlijk”

Economische vluchtelingen, die hier hard werken om een bestaan op te bouwen, moeten het recht op een verblijfsvergunning krijgen in plaats te worden opgejaagd!

Astrid Essed

http://www.deondernemer.nl/binnenland/617479/Twaalf-illegale-werksters-uitgezet.html

[25]
DOORBRAAK.EUCONNEXION HELPT BIJ HET OPSPOREN VAN DOMESTICWORKERS IN VILLAWIJKEN25 FEBRUARI 2011

http://www.doorbraak.eu/connexxion-helpt-bij-opsporen-en-oppakken-domestic-workers-in-villawijken/

(26)

DOORBRAAK.EU/GEBLADERTEWOEDE OVER GROTE RAZZIA TEGEN ILLEGALENIN AMSTERDAM2007

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11352f87.htm#1

VOLKSKRANTPOLITIE VAN AMSTERDAM JAAGT TOCH OP ILLEGALEN19 JUNI 2007

http://www.volkskrant.nl/binnenland/politie-van-amsterdam-jaagt-toch-op-illegalen~a853267/

[27]

ADTEEVEN: NU EN IN DE TOEKOMST GEEN JACHT OP ILLEGALEN28 OCTOBER 2013
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3534646/2013/10/28/Teeven-nu-en-in-toekomst-geen-jacht-op-illegalen.dhtml

”De vreemdelingenpolitie gaat niet op illegalen jagen. Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) verzet zich tegen het beeld dat er een jacht op illegalen wordt geopend.”

NU.NLGEEN JACHT OP ILLEGALEN21 MAART 2012
http://www.nu.nl/politiek/2768831/geen-jacht-illegalen.html

”n oktober 2006 vreesden de linkse partijen voor een zogenoemde ‘illegalenjacht’ in Amsterdam. Aanleiding was het nieuwe prestatiecontract voor politie waarin stond dat de politiekorpsen extra geld zouden krijgen indien de identiteit van 12 duizend illegalen kon worden vastgesteld. Cohen zei toen dat er geen jacht op illegalen is en dat dat ook nooit zou gebeuren.”

VOLKSKRANTPOLITIE VAN AMSTERDAM JAAGT TOCH OP ILLEGALEN19 JUNI 2007

http://www.volkskrant.nl/binnenland/politie-van-amsterdam-jaagt-toch-op-illegalen~a853267/

[28]

TROUWZIJ ZIEN GEEN ANDERE UITWEG DAN DE DOOD

http://advertorial.trouw.nl/steun-azg/?utm_source=Display&utm_medium=Persgroep&utm_campaign=Erna

DE HEL AAN DE OVERZIJDE VAN DE ZEE
https://www.artsenzondergrenzen.nl/ontdekken/verhalen/chiara-montaldo/de-hel-aan-de-overzijde-van-de-zee?utm_source=Longread&utm_medium=Doorklikverhaal&utm_content=Chiara-Montaldo&utm_campaign=Selfiecampagne

[29]

EU DEAL MET GRIEKENLAND/CAPITULATIE TSIPRASVERRAAD AAN OXI IDEAALASTRID ESSED14 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/eu-deal-met-griekenlandcapitulatie-tsipras-verraad-aan-oxi-ideaal/

GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT/BEZUINIGINGENMISDAAD JEGENS GRIEKSE VOLKASTRID ESSED2012
http://www.astridessed.nl/griekenland-2012griekenland-gered-van-faillissementbezuinigingen-misdaad-jegens-griekse-volk/

[30]
VRIJ NEDERLANDWAAROM WE ONZE GRENZEN JUIST OPEN MOETENGOOIEN11 JUNI 2015

http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/Waarom-we-onze-grenzen-juist-open-moeten-gooien.htm

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!