De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israelische landroofwet/Reactie op D’66

Israelische landroofwet/Reactie op D’66

zaterdag 4 maart 2017 00:02
Spread the love

ISRAELISCHE LANDROOFWET/REACTIE OP D’66

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/israelische-landroofwetreactie-op-d66/

Naar aanleiding van de aanname door het Israelische parlementvan de ”regularisatiewet”, terecht ”’landroofwet” genoemd [1],heb ik aan de Tweede Kamer fracties van de politieke partijenen de buitenlandwoordvoerders een brief geschreven, waarbij ik hebopgeroepen, er bij de regering op aan te dringen, in EU verband te ijveren voor een opschorting c.q, opzegging van het Associatieverdrag met Israel.[2]Ook heb ik erop aangedrongen, te ijveren voor economische sancties, als Israel persisteert in de nederzettingenpolitiek.Die economische sancties moeten voortduren,  zolang Israel de bezetting nietopheft, de illegale nederzettingen [ALLE nederzettingen dus] nietontmantelt, de illegale Muur  niet afbreekt en het Palestijnserecht op terugkeer niet erkent.
Ik heb recentelijk een reactie van D’66 ontvangen, die ik  onder denoten vermeld, waarna mijn antwoord op de reactie van D’66.

Astrid Essed
NOTEN

[1]

WIKIPEDIAREGULATION LAW
https://en.wikipedia.org/wiki/ Regulation_Law

ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT7 FEBRUARI 2017
  https://rightsforum.org/nieuws /landroof%20wet

[2]

ISRAELISCH PARLEMENT NEEMT OMSTEDEN KOLONISATIEWETAAN/OPSCHORTING EU ASSOCIATIEVERDRAG HET ANTWOORD

http://www.astridessed.nl/ israelisch-parlement-neemt- omstreden-kolonisatiewet- aanopschorting-eu- associatieverdrag-het- antwoord/

MIJN BRIEF AAN DE FRACTIES VAN DE POLITIEKE PARTIJENEN BUITENLANDWOORDVOERDERS NAAR AANLEIDINGVAN DE ISRAELISCHE KOLONISATIEWET:
ISRAELISCH PARLEMENT NEEMT OMSTEDEN KOLONISATIEWETAAN/OPSCHORTING EU ASSOCIATIEVERDRAG HET ANTWOORD

http://www.astridessed.nl/israelisch-parlement-neemt-omstreden-kolonisatiewet-aanopschorting-eu-associatieverdrag-het-antwoord/

ANTWOORD VAN D’66 OP MIJN BRIEF

On Friday, March 3, 2017 2:47 PM, Alexander Pechtold <Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl> wrote:

Geachte mevrouw Essed,  Hartelijk dank voor uw e-mail aan D66.Het standpunt van D66 inzake het Midden-Oosten beleid is als volgt:D66 steunt een twee-statenoplossing voor het Israëlische-Palestijnse conflict, op basis van de grenzen van 1967. Om de haalbaarheid van die oplossing te beschermen, moet Nederland de staat Palestina erkennen, maatregelen nemen tegen het Israëlische nederzettingenbeleid en de samenwerking met beide partijen aan voorwaarden onderwerpen. In het Midden-Oostenvredesproces dient de EU assertiviteit en leiderschap te tonen. Wanneer de partijen vasthouden aan illegaal beleid dat vrede blokkeert, dan moet de EU daartegen optreden, bijvoorbeeld dooropschorting van samenwerkingsovereenkomsten. D66 veroordeelt alle geweld tegen burgers, steunt mensenrechtenverdedigers en streeft naar vrede en veiligheid voor Israël en Palestina.Een duurzame oplossing van het Israëlische-Palestijnse conflict is ook vanuit regionaal perspectief dringend geboden. Zolang dat conflict voortduurt, zal het bijdragen aan verdere radicalisering en instabiliteit in het Midden-Oosten.Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,Stijn  ============================ Tweede Kamerfractie D66PublieksvoorlichtingPostbus 200182500 EA ‘s-Gravenhage e-mail: d66@tweedekamer.nlinternet: www.d66.nl

 

MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN D’66

AAN DE AFDELING PUBLIEKSVOORLICHTINGVAN DE D’66 TWEEDE KAMERFRACTIET.A.V. DE HEER STIJN 

Geachte heer Stijn,
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie.
Omdat u uw achternaam hebt u niet in de brief hebt
vermeld, schrijf u [hoewel tegen mijn gewoonte] aan met uwvoornaam.
Nu mijn reactie op uw antwoord.
Zoals u gelezen hebt, heb ik D’66 [evenals bij de anderepolitieke partijen] opgeroepen, druk uit te oefenen op deregering, om er in EU verband op aan te dringen, het Associatieaccoordmet Israel op te schorten c.q. op te zeggen.
Directe aanleiding voor mijn oproep vormde de Israelische Regularisatiewet [1],die met terugwerkende kracht prive grond van Palestijnen onteigent,waarop, zonder toestemming van de eigenaars,  (delen van) Israëlische nederzettingen en “buitenposten” zijn gebouwd. [2]Populair gezegd, een ”landroofwet” dus. [3]
Uw reactie bevalt mij:Evenals mijn intentie wilt u, dat de EU zich veel duidelijker profileertin het Midden Oostenconflict, benadrukt u de illegaliteit van hetnederzettingenbeleid en de noodzaak daartegen op te treden enzet u, zoals mijn oproep/eis aan u [en de andere politieke partijen]ook is, in op de opschorting van samenwerkingsovereenkomsten,als Israel persisteert in die illegale nederzettingenpolitiek.
MOOI!Daar hou ik u aan!
Ik verwacht dan ook via de media of van uw partij middels een mailaan mijte vernemen, welke stappen D’66 heeft ondernomen,  om er bij de regering [voor of na de verkiezingen, maar liefst daarvoor] op aan te dringen,pressie uit te oefenen in EU verband tot opschorting c.q. opzeggingvan het Associatieaccoord, zolang Israel doorgaat met de illegalenederzettingenpolitiek, met als dieptepunt die regularisatiewet! [4]

EINDE BEZETTING/UW INZET
Mooi, uw inzet tegen die nederzettingenpolitiek.En wat ook mag worden verwacht vanwege de grondwettelijkeinzet voor het naleven van de Internationale Rechtsorde [5]waaraan u als politieke partij ook aan gebonden bent. 
Maar u kunt en moet meer doen.In uw mail schrijft u o.a.
”D66 steunt een twee-statenoplossing voor het Israëlische-Palestijnse conflict, op basis van de grenzen van 1967. Om de haalbaarheid van die oplossing te beschermen, moet Nederland de staat Palestina erkennen, maatregelen nemen tegen het Israëlische nederzettingenbeleid en de samenwerking met beide partijen aan voorwaarden onderwerpen”
Mooi gezegd, nogmaals.Maar dit is nog slechts de eerste stap.Strijd tegen het nederzettingenbeleid is immers niet hethoofdpunt.De basis ligt in de strijd tegen de binnenkort[juni] 50 jaar durende Israelische bezetting.Want zonder die bezetting zouden er immersgeen nederzettingen zijn!
En dat vind ik te weinig terug in uw stellingname.

Stel uw inzet dus, waarin ik ook in mijn brief aan u, heb aangedrongen  [6] op een hoger plan:\
Uw strijd moet in de eerste plaats tegen de Israelische bezetting zijn en daarvoor zijn, eerlijk gezegd, helemaal geen vredesonderhandelingennodig!
Israel moet ZONDER VERDERE ONDERHANDELINGENeen van de belangrijkste VNResoluties uitvoeren, namelijk VN Veiligheidsraads-resolutie 242 [1967] [7], die impliceert, dat Israel zich moet terugtrekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverdegebieden, waaronder de Palestijnse. 
Dus:Per direct een einde aan de bijna 50 jarige bezetting!
En daarop moet D’66 inzetten, naast het opschorten vanhet Associatieaccoord, dat ervoor moet zorgen, dater per direct een einde komt aan de uitbreidingvan de nederzettingen en de regularisatiewet naar deprullenbak verwijst.
Wanneer Israel niet bereid is, zich uit de bezette Palestijnsegebieden [Oost-Jeruzalem, de West Bank en Gaza] [8]terug te trekken, moeten er economische sancties volgen, netzolang tot:Israel de bezetting opheftDe Gaza Blokkade beeindigtDe [illegale] nederzettingen ontmanteltDe illegale Muur afbreekt.Het Palestijnse recht op terugkeer erkent.
Pas wanneer D’66 fundamenteel en onverbloemdde strijd tegen de Israelische bezetting aanbindt engaat voor economische sancties tegen Israel, zolanghet onrecht van de bezetting voortduurt, toont uwpartij, werkelijk het Internationaal Recht na te leven.
Ik reken op u!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

WIKIPEDIAREGULATION LAW
https://en.wikipedia.org/wiki/ Regulation_Law

[2]

ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT7 FEBRUARI 2017
  https://rightsforum.org/nieuws /landroof%20wet

[3]
ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT7 FEBRUARI 2017
  https://rightsforum.org/nieuws /landroof%20wet

[4]

WIKIPEDIAREGULATION LAW
https://en.wikipedia.org/wiki/ Regulation_Law

[5]

Artikel 90

 De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.
NEDERLANDSE GRONDWET
http://wetten.overheid.nl/ BWBR0001840/2008-07-15# Hoofdstuk5
[6]

”En wanneer Israel blijft persisteren het Internationaal Recht te schenden,en daar heeft het wel veel van weg, dan is het aan u, erop aante dringen, dat Associatieverdrag definitief op te zeggen.En zich hard te maken voor economische sancties.Dat eis ik van u! En deze sancties moet voortduren, zolang Israel de bezetting nietopheft, de illegale nederzettingen [ALLE nederzettingen dus] nietontmantelt, de illegale Muur [17] niet afbreekt en het Palestijnserecht op terugkeer niet erkent.”

ISRAELISCH PARLEMENT NEEMT OMSTREDEN KOLONISATIEWET AAN/OPSCHORTING EU ASSOCIATIEVERDRAG HET ANTWOORDASTRID ESSED
BRIEF AAN U OP MIJN WEBSITE
http://www.astridessed.nl/ israelisch-parlement-neemt- omstreden-kolonisatiewet- aanopschorting-eu- associatieverdrag-het- antwoord/

[7]

”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”
UNITED NATIONSSECURITY COUNCILRESOLUTION 242
https://unispal.un.org/DPA/DPR /unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491 C85256EE700686136
TEKST
Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967
The Security Council,
Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,
Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

  1. Affirmsthat the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

  1. Affirms furtherthe necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;

  1. Requeststhe Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;
  2. Requeststhe Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.

Adopted unanimously at the 1382nd meeting.

[8]


´12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´
VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
http://www.politics.be/ duiding/596/#12 
   HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT ENDGAZA OCCUPATION28 OCTOBER 2004
  https://www.hrw.org/news/2004/ 10/28/israel-disengagement-wil l-not-end-gaza-occupation

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!