De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israelische bezetting/Reactie op ”struisvogel”commissie/SHAME ON YOU!!!!!

Israelische bezetting/Reactie op ”struisvogel”commissie/SHAME ON YOU!!!!!

maandag 18 februari 2019 18:27
Spread the love

ISRAELISCHE BEZETTING/REACTIE OP ”STRUISVOGEL” COMMISSIE/SHAME ON YOU!!!!!!!!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-reactie-op-antwoord-struisvogel-commissie-voor-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/

WAT HIERAAN VOORAF GING:
Naar aanleiding van mijn brief aan de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking [dd 30 januari jongstleden] met als eis, zich in te zetten voor een onmiddellijkeinde van de Israelische bezetting en erkenning van Palestijnse rechten [een brief van gelijke strekking heb ikook toegezonden aan de Tweede Kamerleden, behalve de twee  fascistische partijen de PVV en het Forum voor Democratie] ontving ik, per post, een ontvangstbevestiging van de bovengenoemde  Commissie [dd 31 januari], waarin werd aangekondigd, dat de Commissie een ”besluit” zou nemen naar aanleiding van mijn brief.

Inmiddels heb ik antwoord van de Commissie ontvangen [dd 12 februari],eveneens per post.Echter, een antwoord zou ik het niet willen noemen, omdat niet inhoudelijkwordt ingegaan op mijn argumentatie/eis
O.a. staat er in hun brief: ”Uw bovengenoemde brief m.b.t. de Israelische bezetting en Palestijnse rechtenis door de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een procedurevergadering behandeld. In dievergadering heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan tenemen.
Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt.”
Daarmee steekt de Commissie als een Struisvogel zijn Kop in hetZand en vermijdt waar het hier om gaat:Ingaan op mijn brief.En daarnaast en het belangrijkst:Er wordt geen stelling genomen tegen eenlanger dan vijftig jaar durend onrecht.
Met hun antwoord heb ik uiteraard geen genoegen genomen, zoalsu in onderstaande kunt lezen, lezers.
DUS:
Mijn brief aan de Commissie [A]Daarna, de ontvangstbevestiging van de Commissie [B]Waarna het antwoord van de Commissie [C]
En HET BELANGRIJKSTE:
Mijn reactie op het antwoord van de Commissie [D][In mijn reactie aan de Commissie heb ik hier opde website de toevoegingen van hun twee brievenweggelaten, aangezien u die al onder B en C vindt]
EN ALS TOEGIFT:
Mijn originele mail aan de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking

VEEL LEESPLEZIER!DE STRIJD GAAT DOOR!

Astrid Essed

A

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AANDE ALGEMENE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDELEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGASTRID ESSED30 JANUARI 2019
https://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-algemene-commissie-voor-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/

B
ONTVANGSTBEVESTIGING ALGEMENE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL ENONTWIKKELINGSSAMENWERKING OP BRIEF ASTRID ESSEDMET ALS ONDERWERP: ”Einde aan Israelische bezetting en kolonisatieVoor gelijke rechten Palestijnen”
Tweede Kamer der Staten Generaal                                                   

A. Essedadres……Amsterdam

Plaats en datum                                                       Den Haag, 31 januari 2019Betreft:                                                                     Reactie m/b.t. Israelische                                                                                 bezetting en Palestijnse                                                                                  rechtenOns kenmerk:                                                           2019Z01785/2019D03895Uw brief van:                                                            30 januari 2019

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief.
Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de algemene commissie voorBuitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze commissie zaluw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen.De griffier van de commissie zal u binnenkort informeren over het besluitdat de commissie naar aanleiding van uw brief heeft genomen. Als u uw briefalleen ter kennisname naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dan volstaatde Tweede Kamer met deze ontvangstbevestiging.

Wij wijzen u graag op het volgende. Alle ingekomen stukken, waaronderde brieven van burgers en organisaties, worden opgenomen in een voor alleKamerleden en hun medewerkers toegankelijk informatiesysteem.We gaan ervan uit, dat u daartegen geen bezwaar hebt, omdat u met uwbrief de aandacht van het parlement hebt gevraagd.U mag ervan uitgaan, dat de Kamerleden en medewerkers zorgvuldigmet uw brief omgaan. Indien u echter bezwaar hebt tegen opnamevan uw brief, dan verzoeken wij u ons dat per omgaande te laten weten ondervermelding van het bovenstaande kenmerk.Uw brief zal dan uit het informatiesysteem worden verwijderd.Dit betekent wel dat de Tweede Kamer uw brief niet verder zal beantwoorden.
Brieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven worden tevenster inzage gelegd voor de parlementaire pers. Indien u bezwaar hebt tegen inzage van uw brief door de parlementaire pers, kunt u onder vermelding vanhet bovenstaande kenmerk een email sturen naar de stafdienst Communicatie,persvoorlichting@tweedekamer.nl

Met vriendelijke groet

Tweede Kamer der Staten GeneraalGriffie Plenair/Bureau Wetgeving

                                         

Tweede Kamer der Staten GeneraalPostbus 200182500 EA Den Haag

T. 070-3182211
Deze ontvangstbevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd systeem en is daarom niet ondertekend

EINDE ONTVANGSTBEVESTIGINGSBRIEF

C

ANTWOORD ALGEMENE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL ENONTWIKKELINGSSAMENWERKING OP BRIEF ASTRID ESSEDMET ALS ONDERWERP: ”Einde aan Israelische bezetting en kolonisatieVoor gelijke rechten Palestijnen”

TWEEDE KAMER                                Commissie BuHa-OSDer Staten-Generaal

A. Essedadres………Amsterdam

Plaats en datum: Den Haag, 12 februari 2019Betreft:                 Reactie m.b.t. Israelische bezetting en Palestijnse rechtenOns kenmerk:       2019Z01785/2019D05034Uw brief van:        30 januari 2019

Geachte mevrouw Essed,

Uw bovengenoemde brief m.b.t. de Israelische bezetting en Palestijnse rechtenis door de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een procedurevergadering behandeld. In dievergadering heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan tenemen.
Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt.Dit laat evenwel onverlet dat de individuele leden naar aanleiding van de inhoudvan uw brief zelf initiatieven kunnen nemen.
Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.
Hoogachtend
de griffier van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
[HANDTEKENING]
T.J.E. van Toor

EINDE ANTWOORD COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDELEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OP BRIEF ASTRID ESSED

D

REACTIE ASTRID ESSED OP HET ANTWOORD VAN DE ALGEMENECOMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Astrid Essed To:cie.buhaos@tweedekamer.nl Feb 18 at 4:13 PM AAN    DE LEDEN VAN DE ALGEMENE COMMISSIE BUITENLANDSE HANDELEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Betreft:
Mijn reactie op uw antwoord op mijn aan uw Commissie op30 januari jongstleden toegezonden brief met alsonderwerp:Einde aan Israelische bezetting en kolonisatieVoor gelijke rechten Palestijnen[Deze brief is eveneens toegezonden aan uw collegae TweedeKamerleden van de diverse politieke partijen]
Geachte leden van de Commissie,
Ik heb uw ontvangstbevestiging van mijn bovengenoemde brief dd 31 januari  enuw uiteindelijke inhoudelijke antwoord dd 12 februari in goede orde perpost ontvangen, waarvoor dank.
Zie beiden onder P/S
Vanzelfsprekend ben ik niet ingegaan op uw ontvangstbevestiging,maar zal hierbij reageren op uw antwoord op mijn brief:
Daaraan voorafgaande citeer ik  uit uw antwoord-briefdd 12 februari jongstleden:
”Uw bovengenoemde brief m.b.t. de Israelische bezetting en Palestijnse rechtenis door de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een procedurevergadering behandeld. In dievergadering heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan tenemen.
Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt.Dit laat evenwel onverlet dat de individuele leden naar aanleiding van de inhoudvan uw brief zelf initiatieven kunnen nemen.”
Waarde Commissie, uw reactie slaat als een Tang op een Varken!Ik schrijf u een uitgebreide inhoudelijke brief, waarin ik u aan u eenoproep doe, zich in te zetten voor het einde van de Israelische bezetting met alle daaruit voortkomende humanitaire ellende voor de bezettePalestijnse bevolking en het enige dat u kunt antwoorden is”Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt”
Zonder daarbij de moeite te nemen, inhoudelijk op mijn argumentatiein te gaan.
Niet alleen is dit in strijd met regels van wellevendheid en respect, erger is,dat uw commissie kennelijk wat betreft het onrecht van de Israelischebezetting, als een Struisvogel uw Kop in het Zand steekt, waarmee ude facto deze status van bezetting en onderdrukking legitimeert!
Ik heb u in mijn brief gewezen op de misdadige gevolgen van dezeIsraelische bezetting [dat ga ik niet herhalen, daarvan behoort u sowiesoop de hoogte te zijn], op de Nederlandse politieke verplichting, deInternationale Rechtsorde na te leven, zoals in de Grondwet [artikel90] staat. [1]
Ik heb u gewezen op de mensenrechtenclausule, die het EU Associatieverdrag met Israel behelst [2], waardoor dit, bij naleving, gemakkelijk valt op teschorten en in het uiterste geval, op te zeggen.
Ik heb u gewezen op de mogelijkheid van economische sancties, wanneerIsrael continueert [en daar ziet het wel naar uit] het Internationaal Rechtaan zijn laars te lappen, zoals tot nu toe is gebeurd. [3]
En dan antwoordt u slechts met het zinnetje

”Dit houdt in dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie onderneemt.”

EPILOOG
Duidelijk mag zijn, dat ik mij niet neerleg bij uw antwoord, dat in niets ingaatop mijn inhoudelijke argumentatie.
Ik roep u dan ook op, waarde Commissie, nee, dat EIS ik,dat u uw antwoord op mijn brief inhoudelijk formuleert, zoals iku ook een uitgebreide inhoudelijke brief gestuurd heb.
Mijn brief ”voor kennisgeving” aannemen met de flauwe boodschap,dat uw commissie ”geen actie” onderneemt, volstaat niet.
Dus wacht ik op uw inhoudelijke reactie.
Zo niet, dan reken ik uw Commissie onder het adagium”Wie zwijgt stemt toe” tot die politieke instellingen,die bezetting, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheidals nieuwe ”rechtsorde” omhelzen.
En in dat geval
SHAME TO YOU!

Bedankt voor het lezen van deze briefMijn oorspronkelijke brief aan u treft u geheel onderin aan

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam
NOTEN[Daaronder uw brieven en mijn oorspronkelijke brief aan u]

[1]

GrondwetArtikel 90 

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde

HOOFDSTUK 5, ARTIKEL 90, GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5

GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17

[2]

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
  ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENTESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THEEUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THEONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART21 JUNE 2000
   https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/association_agreement_israel-eu_2000.pdf

[3]

DE WERELD MORGEN.BEISRAEL, WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIESLODE VANOOST

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties

E

ORIGINELE MAIL ASTRID ESSED AAN DE COMMISSIE VOORBUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Astrid Essed /
Wed, Jan 30, 2019 at 1:40 PMTo: “cie.buhaos@tweedekamer.nl” <cie.buhaos@tweedekamer.nl>

AANDE LEDEN VAN DE ALGEMENE COMMISSIE BUITENLANDSE HANDELEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Onderwerp:
Einde aan Israelische bezetting en kolonisatieVoor gelijke rechten Palestijnen
NBEen brief van dezelfde strekking is gestuurd aan uw collegae TweedeKamerleden van’de diverse politieke partijen

Geachte dames en heren,

”THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.”
DECLARATION  OF ESTABLISHMENT OF STATE OF ISRAEL
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israel.aspx

Het Jaar 2019 kan een ommekeer betekenenvoor een langer dan vijftig jaar durend onrecht,waarvan het hoog tijd is, dat er een einde aan gemaaktwordt!U las het al in mijn onderwerp:De Israelische bezetting en kolonisatie van dePalestijnse bezette gebieden.
Maar ook, en daarmee begon ik mijn brief aan u, de erkenningvan gelijke rechten voor de Palestijnen, het meest elementairemensenrecht, dat Israel ook [in algemene zin] in haar Onafhankelijkheidsverklaring heeft opgenomen [1], maar niet naleeft.Sterker nog:Onlangs [december 2018] heeft de Knesset, Israel’s Parlement,zelfs TEGEN gelijkheid voor de Palestijnse inwoners gestemd! [2]Hieraan ging vooraf, dat de Knesset in juli van datzelfde jaar deWet op de Joodse Natiestaat aannam, die feitelijk de rechten vande niet-joodse bewoners in een klap wegvaagde [3] en daarmee ingingtegen de eigen, in mei 1948 aangenomen Onafhankelijkheidsverklaring [4] waarmee ik de brief begon.Een verbijsterende schending op het meest elementaire gelijkheids-principe, waarin alle burgers van een land gelijke rechten hebben!
Wordt het niet hoog tijd, Tweede Kamerleden, dat u daartegenop komten Israel in daad [en niet alleen in woord] laat zien, dat zoietsondemocratisch en discriminerends gevolgen heeft?Hoe u dat kunt doen, doe ik aan het eind van deze brief uit de doeken.
ONGELIJK RECHTSSYSTEEM/MILITAIRE RECHTBANKENVOOR BURGERS
Nou was die ongelijkheid er feitelijk al, al was het nog niet zo schaamteloosen openlijk geformuleerd als in deze Wet op de Joodse Natiestaat.Ja, er was feitelijk al apartheid, doordat er twee ongelijke rechtssystemenwerkzaam zijn.Namelijk het ”gewone” [vergelijkbaar met de onze] in Israel zelf, en de militaire rechtbanken voor de Palestijnen in de Bezette Gebieden. [5]Militaire rechtbanken voor burgers zijn sowieso ”not done”, maar hieris ook nog de ongelijke behandeling van de Palestijnen in de bezette gebieden!Want de Joodse kolonisten, die zich hebben ”gesettled” in de bezettegebieden, vallen niet onder die militaire rechtbanken! [6] 

BEZETTING
Ongelijkheid tussen Joodse Israeli’s en Palestijnen dus, nubekrachtigd door de Wet op de Joodse Natiestaat, militaire rechtbankenvoor Palestijnse burgers in de Bezette Gebieden, waarvan ookminderjarige kinderen slachtoffer zijn [7] en extreem Israelisch geweldtegen de Palestijnse burgerbevolking [zie de schokkende aantallenuit 2018 onder noot 8], het heeft een voornaamste oorzaak:
De nu al langer dan 50 jaar durende Israelische bezetting van dePalestijnse gebieden, met zijn schokkende oogst aan onderdrukking,vernederingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. [9]
Misdaden tegen de menselijkheid zoals de jarenlange Gaza Blokkade [10],die feitelijk gericht is tegen de Gazaanse  burgerbevolking, die zoverstoken blijft van elementaire basisbehoeften, vaak verstokenvan medische hulp [11] wordt vernederd [12] en langzaam gewurgd.
Regelmatig wordt door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International,Human Rights Watch, Btselem, maar ook door het Rode Kruis, de noodklokover deze misdadige Blokkade geluid, die mensenlevens eist [13], vooralsnogzonder veel resultaat.
NEDERZETTINGEN
Een ander kwaadaardig effect van die bezetting zijn de nederzettingen.illegaal volgens het Internationaal Recht [14], die niet alleen landdiefstalzijn, maar door de ongebreidelde uitbreiding [15] in feite bijna al het bezettePalestijnse land in snel tempo aan het inpikken zijn, waardoor israelfacts on the ground tracht te scheppen en een onafhankelijke, levensvatbarePalestijnse Staat feitelijk de nek omdraait.Daarnaast neemt het kolonistengeweld hand over hand toe [16], wat leidttot steeds meer terreur en geweld tegen de bezette Palestijnse bevolking. Dit moet gestopt worden.NU!

ANDER ONRECHT
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.Bijvoorbeeld over de illegale Israelische Muur [17],die niet alleen bezet Palestijns gebied heeft ingepikt, maar ookhet dagelijks leven van de Palestijnen ernstig bemoeilijkt. [18]
Over de vele militaire aanvallen op Gaza, die in feite een oorlogtegen de burgerbevolking waren [19] en duizenden doden en gewondenheeft veroorzaakt, zijn boekdelen te schrijven en hebben -terecht- geleidtot scherpe veroordelingen van mensenrechtenorganisaties. [20]

TENSLOTTE
Veel meer kan gezegd en geschreven worden over de terreur van dezein juni 52 jaar durende bezetting met als desctructieve neveneffecten, naastde oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, de illegale nederzettingenen de bouw van de eveneens illegale Muur.Ik laat het hierbij, omdat het duidelijk genoeg is.Even duidelijk is, dat hier een einde aan moet komen en wel zo snelmogelijk!
Daarom roep ik u op tot het volgende

OPROEP AAN U:
Zet u in voor:
De erkenning van gelijke rechten voor ALLE inwoners in Israel.Zoals u weet en in bovenstaande is vermeld, is een voorsteldaartoe door de Knesset verworpen [21], wat ingaat tegen deIsraelische Onafhankelijkheidsverklaring [22]
Een direct einde aan de Israelische bezetting van de Bezette Palestijnsegebieden de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza [23], zoals in 1967geeist in VN Veiligheidsraadsresolutie 242 en daarna vele malenherhaald en bevestigd door de VN.
Een directe ontmanteling van ALLE in Bezet Palestijns Gebied gebouwdenederzettingen, als zijnde in strijd met het Internationaal Recht.
Ontmanteling van de illegale Israelische Muur.
Waarvan natuurlijk het belangrijkste en de bron van alle ellende:
De beeindiging van de bezetting.
Zet uw invloed in om ervoor te zorgen, dat er in EU verband
Als parlementsleden mag ik dat van u verwachten, aangezien inde Grondwet staat [artikel 90], dat de regering de InternationaleRechtsorde bevordert. [24]
Aangezien Nederland en welk ander land ook is gehouden aanhet Internationaal Recht, dat zowel bezetting als nederzettingenheeft veroordeeld. [25]

EU ASSOCIATIEVERDRAG
En hiervoor zijn handvaten aanwezig!
Want bij niet naleving van zijn internationaalrechtelijkeverplichtingen, kan aan Israel gedreigd worden met deopschorting, dan wel opzegging, van het Associatieverdrag metde EU, dat, zoals u weet, een mensenrechtencalusule heeft. [26]
Ook kan in het uiterste geval gedreigd worden met ecomische sancties.
EPILOOG
Het is 2019De maat is vol!
Het is te gek voor woorden, dat Israel al bijna 52 jaar de Palestijnsegebieden bezet houdt, illegale nederzettingen bouwt, een illegaleMuur bouwt en een eveneens illegale uithongeringsblokkade’van Gaza handhaaft, oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad stapelten daarmee straffeloos wegkomt.
Dit kan niet meer en er moet per direct een einde aan komen.
Het Jaar 2019 kan een ommekeer betekenen en daarinkunt u, dames en heren parlementariers, een belangrijke rolspelen.
Speel die dan ook en maak een einde aan dit straffeloos gepleegdeonrecht, dat al decennia voortduurt.
Ik reken op u

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]
ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRSDECLARATION OF ESTABLISHMENT OF STATE OF ISRAEL
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israel.aspx

TEXT

ERETZ-ISRAEL [(Hebrew) – the Land of Israel, Palestine] was the birthplace of the Jewish people. Here their spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained to statehood, created cultural values of national and universal significance and gave to the world the eternal Book of Books.

After being forcibly exiled from their land, the people kept faith with it throughout their Dispersion and never ceased to pray and hope for their return to it and for the restoration in it of their political freedom.

Impelled by this historic and traditional attachment, Jews strove in every successive generation to re-establish themselves in their ancient homeland. In recent decades they returned in their masses. Pioneers, ma’pilim [(Hebrew) – immigrants coming to Eretz-Israel in defiance of restrictive legislation] and defenders, they made deserts bloom, revived the Hebrew language, built villages and towns, and created a thriving community controlling its own economy and culture, loving peace but knowing how to defend itself, bringing the blessings of progress to all the country’s inhabitants, and aspiring towards independent nationhood.

In the year 5657 (1897), at the summons of the spiritual father of the Jewish State, Theodore Herzl, the First Zionist Congress convened and proclaimed the right of the Jewish people to national rebirth in its own country.

This right was recognized in the Balfour Declaration of the 2nd November, 1917, and re-affirmed in the Mandate of the League of Nations which, in particular, gave international sanction to the historic connection between the Jewish people and Eretz-Israel and to the right of the Jewish people to rebuild its National Home.

The catastrophe which recently befell the Jewish people – the massacre of millions of Jews in Europe – was another clear demonstration of the urgency of solving the problem of its homelessness by re-establishing in Eretz-Israel the Jewish State, which would open the gates of the homeland wide to every Jew and confer upon the Jewish people the status of a fully privileged member of the comity of nations.

Survivors of the Nazi holocaust in Europe, as well as Jews from other parts of the world, continued to migrate to Eretz-Israel, undaunted by difficulties, restrictions and dangers, and never ceased to assert their right to a life of dignity, freedom and honest toil in their national homeland.

In the Second World War, the Jewish community of this country contributed its full share to the struggle of the freedom- and peace-loving nations against the forces of Nazi wickedness and, by the blood of its soldiers and its war effort, gained the right to be reckoned among the peoples who founded the United Nations.

On the 29th November, 1947, the United Nations General Assembly passed a resolution calling for the establishment of a Jewish State in Eretz-Israel; the General Assembly required the inhabitants of Eretz-Israel to take such steps as were necessary on their part for the implementation of that resolution. This recognition by the United Nations of the right of the Jewish people to establish their State is irrevocable.

This right is the natural right of the Jewish people to be masters of their own fate, like all other nations, in their own sovereign State.

ACCORDINGLY WE, MEMBERS OF THE PEOPLE’S COUNCIL, REPRESENTATIVES OF THE JEWISH COMMUNITY OF ERETZ-ISRAEL AND OF THE ZIONIST MOVEMENT, ARE HERE ASSEMBLED ON THE DAY OF THE TERMINATION OF THE BRITISH MANDATE OVER ERETZ-ISRAEL AND, BY VIRTUE OF OUR NATURAL AND HISTORIC RIGHT AND ON THE STRENGTH OF THE RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, HEREBY DECLARE THE ESTABLISHMENT OF A JEWISH STATE IN ERETZ-ISRAEL, TO BE KNOWN AS THE STATE OF ISRAEL.

WE DECLARE that, with effect from the moment of the termination of the Mandate being tonight, the eve of Sabbath, the 6th Iyar, 5708 (15th May, 1948), until the establishment of the elected, regular authorities of the State in accordance with the Constitution which shall be adopted by the Elected Constituent Assembly not later than the 1st October 1948, the People’s Council shall act as a Provisional Council of State, and its executive organ, the People’s Administration, shall be the Provisional Government of the Jewish State, to be called “Israel”.

THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.

THE STATE OF ISRAEL is prepared to cooperate with the agencies and representatives of the United Nations in implementing the resolution of the General Assembly of the 29th November, 1947, and will take steps to bring about the economic union of the whole of Eretz-Israel.

WE APPEAL to the United Nations to assist the Jewish people in the building-up of its State and to receive the State of Israel into the comity of nations.

WE APPEAL – in the very midst of the onslaught launched against us now for months – to the Arab inhabitants of the State of Israel to preserve peace and participate in the upbuilding of the State on the basis of full and equal citizenship and due representation in all its provisional and permanent institutions.

WE EXTEND our hand to all neighbouring states and their peoples in an offer of peace and good neighbourliness, and appeal to them to establish bonds of cooperation and mutual help with the sovereign Jewish people settled in its own land. The State of Israel is prepared to do its share in a common effort for the advancement of the entire Middle East.

WE APPEAL to the Jewish people throughout the Diaspora to rally round the Jews of Eretz-Israel in the tasks of immigration and upbuilding and to stand by them in the great struggle for the realization of the age-old dream – the redemption of Israel.

PLACING OUR TRUST IN THE “ROCK OF ISRAEL”, WE AFFIX OUR SIGNATURES TO THIS PROCLAMATION AT THIS SESSION OF THE PROVISIONAL COUNCIL OF STATE, ON THE SOIL OF THE HOMELAND, IN THE CITY OF TEL-AVIV, ON THIS SABBATH EVE, THE 5TH DAY OF IYAR, 5708 (14TH MAY,1948).

David Ben-Gurion

Daniel Auster
Mordekhai Bentov
Yitzchak Ben Zvi
Eliyahu Berligne
Fritz Bernstein
Rabbi Wolf Gold
Meir Grabovsky
Yitzchak Gruenbaum
Dr. Abraham Granovsky
Eliyahu Dobkin
Meir Wilner-Kovner
Zerach Wahrhaftig
Herzl Vardi
Rachel Cohen
Rabbi Kalman Kahana
Saadia Kobashi
Rabbi Yitzchak Meir Levin
Meir David Loewenstein
Zvi Luria
Golda Myerson
Nachum Nir
Zvi Segal
Rabbi Yehuda Leib Hacohen Fishman
David Zvi Pinkas
Aharon Zisling
Moshe Kolodny
Eliezer Kaplan
Abraham Katznelson
Felix Rosenblueth
David Remez
Berl Repetur
Mordekhai Shattner
Ben Zion Sternberg
Bekhor Shitreet
Moshe Shapira
Moshe Shertok

* Published in the Official Gazette, No. 1 of the 5th, Iyar, 5708 (14th May, 1948).

 
 

[2]

ISRAELI KNESSET REJECTS BILL TO ”MAINTAIN EQUALRIGHTS AMONGST ITS CITIZENS”12 DECEMBER 2018

https://mondoweiss.net/2018/12/israeli-maintain-citizens/

THE HAARETZKNESSET COUNCIL BANS BILL TO DEFINE ISRAEL AS STATEFOR ALL CITIZENS
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-knesset-council-bans-bill-to-define-israel-as-state-for-all-citizens-1.6145333

THE RIGHTS FORUMISRAELISCH PARLEMENT STEMT TEGEN GELIJKE RECHTEN VOOR ALLE INWONERS25 DECEMBER 2018
https://rightsforum.org/nieuws/israelisch-parlement-stemt-tegen-gelijke-rechten-voor-alle-inwoners/

[3]

”De stemming in het parlement is schokkend, maar geen incident. In juni weigerde het Israëlische parlement een wetsvoorstel van de partij Tajammu’ (Balad) in behandeling te nemen, waarin Israël als ‘Staat voor al haar burgers’ werd gedefinieerd, met gelijke rechten voor alle inwoners.” Het presidium beoordeelde het wetsvoorstel als een ‘aanval op de fundamenten van de staat’, aangezien het joden en niet-joden dezelfde ‘nationale status’ zou verlenen. Daartoe is Israël niet bereid.  

THE RIGHTS FORUMISRAELISCH PARLEMENT STEMT TEGEN GELIJKE RECHTEN VOOR ALLE INWONERS25 DECEMBER 2018

https://rightsforum.org/nieuws/israelisch-parlement-stemt-tegen-gelijke-rechten-voor-alle-inwoners/

”Een maand later werd die notie in beton gegoten. Op 18 juli nam het parlement de wet op de joodse natiestaat aan, die niet-joden als tweederangsburgers definieert in de marge van een exclusieve ‘joodse staat’
THE RIGHTS FORUMISRAELISCH PARLEMENT STEMT TEGEN GELIJKE RECHTEN VOOR ALLE INWONERS25 DECEMBER 2018

https://rightsforum.org/nieuws/israelisch-parlement-stemt-tegen-gelijke-rechten-voor-alle-inwoners/

THE TIMES OF ISRAELFINAL TEXT OF JEWISH NATION STATE LAW, APPROVED BYTHE KNESSET ON JULY 19
https://www.timesofisrael.com/final-text-of-jewish-nation-state-bill-set-to-become-law/

Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People

1 — Basic principles

A. The land of Israel is the historical homeland of the Jewish people, in which the State of Israel was established.

B. The State of Israel is the national home of the Jewish people, in which it fulfills its natural, cultural, religious and historical right to self-determination.

C. The right to exercise national self-determination in the State of Israel is unique to the Jewish people.

2 — The symbols of the state

A. The name of the state is “Israel.”

B. The state flag is white with two blue stripes near the edges and a blue Star of David in the center.

C. The state emblem is a seven-branched menorah with olive leaves on both sides and the word “Israel” beneath it.

D. The state anthem is “Hatikvah.”

E. Details regarding state symbols will be determined by the law.

3 — The capital of the state

Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel.

4 — Language

A. The state’s language is Hebrew.

B. The Arabic language has a special status in the state; Regulating the use of Arabic in state institutions or by them will be set in law.

C. This clause does not harm the status given to the Arabic language before this law came into effect.

5 — Ingathering of the exiles

The state will be open for Jewish immigration and the ingathering of exiles

6 — Connection to the Jewish people

A. The state will strive to ensure the safety of the members of the Jewish people in trouble or in captivity due to the fact of their Jewishness or their citizenship.

B. The state shall act within the Diaspora to strengthen the affinity between the state and members of the Jewish people.

C. The state shall act to preserve the cultural, historical and religious heritage of the Jewish people among Jews in the Diaspora.

7 — Jewish settlement

A. The state views the development of Jewish settlement as a national value and will act to encourage and promote its establishment and consolidation.

8 — Official calendar

The Hebrew calendar is the official calendar of the state and alongside it the Gregorian calendar will be used as an official calendar. Use of  the Hebrew calendar and the Gregorian calendar will be determined by law.

9 — Independence Day and memorial days

A. Independence Day is the official national holiday of the state.

B. Memorial Day for the Fallen in Israel’s Wars and Holocaust and Heroism Remembrance Day are official memorial days of the State.

10 — Days of rest and sabbath

The Sabbath and the festivals of Israel are the established days of rest in the state; Non-Jews have a right to maintain days of rest on their Sabbaths and festivals; Details of this issue will be determined by law.

11 — Immutability

This Basic Law shall not be amended, unless by another Basic Law passed by a majority of Knesset members. 

THE TIMES OF ISRAEL

ISRAEL PASSES JEWISH STATE LAW, ENSHRINING

”NATIONAL HOME OF THE JEWISH PEOPLE”

19 JULY 2018

https://www.timesofisrael.com/knesset-votes-contentious-jewish-nation-state-bill-into-law/

[4]

ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRSDECLARATION OF ESTABLISHMENT OF STATE OF ISRAEL
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israel.aspx

[5]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
  ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
   http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
  REPORT  14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK
  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf
   ”The laws implemented in the West Bank are inequitable and discriminate against Palestinians. Although the settlers live in the same geographical area in which martial law is imposed, Israel has decided that they are not subject to military law, but rather to Israeli law. The application of two distinct legal systems in a single territory constitutes gross discrimination”   
BTSELEM.ORGMILITARY COURTS

https://www.btselem.org/military_courts

   

   INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS THE JUDICIAL ARM OF THE OCCUPATION:THE ISRAELI MILITARY COURTS IN THEOCCUPIED TERRITORIES
  https://www.icrc.org/eng/asset s/files/other/irrc_866_weill.p df

[6]

”Officially, military courts are authorized to try anyone who commits an offense in the West Bank, including settlers, Israeli citizens residing in Israel, and foreign nationals. However, in the early 1980s, the Attorney General decided that Israeli citizens would be tried in the Israeli civilian court system according to Israeli penal laws, even if they live in the Occupied Territories and the offense was committed there, against residents of the Occupied Territories. That policy remains in effect to this day. This means that people are tried in different courts, under different laws, for the exact same offense committed in the exact same place: Palestinian defendants are tried in military courts, their guilt or innocence determined according to the evidence laws followed in this court system, and their sentences according to the provisions of military orders. Israeli defendants are tried in a civilian court in Israel, exonerated or convicted under Israeli evidence laws, and sentenced under Israeli law as well.”
BTSELEM.ORGMILITARY COURTS

https://www.btselem.org/military_courts

[7]
BTSELEM.ORGMINORS IN JEOPARDYVIOLATIONS OF THE RIGHTS OF PALESTINIAN MINORS BY ISRAEL’S MILITARY COURTS
https://www.btselem.org/publications/summaries/201803_minors_in_jeopardy

FULL REPORT

https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/201803_minors_in_jeopardy_eng.pdf

MILITARY COURT WATCHMONITORING THE TREATMENT OF CHILDREN IN ISRAELIMILITARY DETENTION
http://www.militarycourtwatch.org/

[8]

THE RIGHTS FORUMISRAELISCH GEWELD TEGEN DE PALESTIJNSE BEVOLKING PIEKTEIN 2018

https://rightsforum.org/nieuws/israelisch-geweld-tegen-palestijnse-bevolking-piekte-in-2018/

[9]
BTSELEM.ORGREALITY CHECKALMOST FIFTY YEARS OF OCCUPATION
https://www.btselem.org/publications/201606_reality_check

REPORT
https://www.btselem.org/download/201606_reality_check_eng.pdf

[10]

BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008  http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED
http://la.indymedia.org/news/2008/02/213864.php

[11]

HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: RECORD LOW IN GAZA MEDICAL PERMITS13 FEBRUARY 2018
https://www.hrw.org/news/2018/02/13/israel-record-low-gaza-medical-permits

[12]

THE INTERNATIONAL RED CROSSDIGNITY DENIED IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/0941_002_dignity_denied_ot_palestine.pdf

[13]

”54 Died in 2017 Awaiting Israeli Permit
HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: RECORD LOW GAZA MEDICAL PERMITS13 FEBRUARY 2018
https://www.hrw.org/news/2018/02/13/israel-record-low-gaza-medical-permits

AMNESTY INTERNATIONALGAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHE NEED TO LIFTISRAEL’S 10 YEAR’S ILLEGAL BLOCKADE

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/gaza-looming-humanitarian-catastrophe-highlights-need-to-lift-israels-10-year-illegal-blockade/

INTERNATIONAL RED CROSSELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS OF LIFE IN GAZA
https://www.icrc.org/en/document/Gaza-power-fuel-crisis

”In early September 2015, the United Nations Conference on Trade and Development published a report on the situation in Gaza after eight years of blockade and three rounds of fighting between Israel and the Palestinians. The report cautioned that without significant changes to Israel’s policy, Gaza has no chance of recovery and will become unlivable by 2020. Rather than change its policies in the time that has elapsed since the report, Israel has made them stricter and the situation has deteriorated.”

BTSELEM.ORGTHE GAZA STRIP11 NOVEMBER 2017

https://www.btselem.org/gaza_strip
HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: RECORD LOW GAZA MEDICAL PERMITS13 FEBRUARY 2018
https://www.hrw.org/news/2018/02/13/israel-record-low-gaza-medical-permits
THE INTERNATIONAL RED CROSSDIGNITY DENIED IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/0941_002_dignity_denied_ot_palestine.pdf 


[14]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
ILLEGAAL VOLGENS ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVEEN HET HAAGS VERDRAG UIT 1907

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
  ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
   https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0    
THE HAGUE CONVENTION 1907
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0631.pdf
”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert.”
THE RIGHTS FORUM
SCHENDINGEN
https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/internationaal-recht/kolonisatie-een-ernstige-schending/

[15]

THE HAARETZISRAEL APPROVES 1450 NEW HOMES IN WEST BANK SETTLEMENTS26 DECEMBER 2018

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-approves-1-450-new-homes-in-west-bank-settlements-1.6785734

THE WASHINGTON POSTISRAEL APPROVES PLANS FOR THOUSANDS OF NEWSETTLEMENT UNITS IN THE WESTBANK10 OCTOBER 2017
 https://www.washingtonpost.com /world/middle_east/israel-appr oves-plans-for-thousands-of-ne w-settlement-units-in-the-west -bank/2017/10/10/a3fd5058-ad29 -11e7-9b93-b97043e57a22_story. html?utm_term=.44c240ca09f8

[16]
BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE

https://www.btselem.org/topic/settler_violence

[17]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

https://www.icj-cij.org/en/case/131

[18]

”When it erected the barrier, Israel cut off residents of some 150 Palestinian communities from their land – including farmland and pastureland – leaving the communities east of the barrier and their land on the other, between the barrier and the Green Line. By so doing, Israel blocked thousands of Palestinians from freely accessing and cultivating their land”………..”As a result of not having free access to their farmland, Palestinian landowners have been forced to abandon lucrative branches of farming that require daily, year-round cultivation, and many have replaced them with olive trees, one of the most durable crops in the region. Yet even olive trees suffer without regular cultivation. The trees grow sick, yield less fruit, and harvesting even these meager crops is greatly impeded by the thorny weeds whose wild growth among the trees cannot be checked by the farmers who do not have regular access to the land.”
BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIER
https://www.btselem.org/separation_barrier

[19]

THE INDEPENDENT”FIRE AT EVERY PERSON” ISRAELI SOLDIERS REVEALTHAT THEY WERE ORDERED TO SHOOT TO KILL IN GAZACOMBAT ZONES-EVEN IF TARGETS MAY HAVE BEEN CIVILIANS4 MAY 2015
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/fire-at-every-person-you-see-israeli-soldiers-reveal-they-were-ordered-to-shoot-to-kill-in-gaza-even-10223427.html

DE MORGEN.BEZO GING HET ERAAN TOE IN DE GAZA OORLOG VAN 2014: ”SCHIETENOP ALLES WAT BEWOOG”4 MEI 2015
https://www.demorgen.be/buitenland/zo-ging-het-eraan-toe-in-de-gaza-oorlog-van-2014-schieten-op-alles-wat-bewoog-bc25dc1e/?referer=https://www.google.nl/

[20]

BTSELEM.ORGFATALITIES DURING OPERATION CAST LEAD
https://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date-of-event

BTSELEM.ORGFATALITIES DURING OPERATION PROTECTIVE EDGE
https://www.btselem.org/2014_gaza_conflict/en/ 

AMNESTY INTERNATIONALOPERATION CAST LEAD: 22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION2009
https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde150152009en.pdf

“During 50 days of attacks, Israeli forces wreaked massive death and destruction on the Gaza Strip, killing close to 1,500 civilians, more than 500 of whom were children,” said Philip Luther, Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme Director.”
 AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: TWO YEARS ON, STILL NO JUSTICE FORWAR CRIMES VICTIMS7 JULY 2016
 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2016/07/israel-opt-tw o-years-on-still-no-justice-fo r-war-crimes-victims/

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: USE OF EXCESSIVE FORCE IN GAZA AN ABHORRENTVIOLATION OF INTERNATIONAL LAW14 MAY 2018
  https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/05/israelopt-use -of-excessive-force-in-gaza-an -abhorrent-violation-of-intern ational-law/

[21]

ISRAELI KNESSET REJECTS BILL TO ”MAINTAIN EQUALRIGHTS AMONGST ITS CITIZENS”12 DECEMBER 2018

https://mondoweiss.net/2018/12/israeli-maintain-citizens/

THE HAARETZKNESSET COUNCIL BANS BILL TO DEFINE ISRAEL AS STATEFOR ALL CITIZENS
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-knesset-council-bans-bill-to-define-israel-as-state-for-all-citizens-1.6145333

THE RIGHTS FORUMISRAELISCH PARLEMENT STEMT TEGEN GELIJKE RECHTEN VOOR ALLE INWONERS25 DECEMBER 2018
https://rightsforum.org/nieuws/israelisch-parlement-stemt-tegen-gelijke-rechten-voor-alle-inwoners/
 

[22]

ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRSDECLARATION OF ESTABLISHMENT OF STATE OF ISRAEL
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israel.aspx 

[23]

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
http://www.politics.be/ duiding/596/#12 
   HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT ENDGAZA OCCUPATION28 OCTOBER 2004
  https://www.hrw.org/news/2004/ 10/28/israel-disengagement-wil l-not-end-gaza-occupation

[24]

GrondwetArtikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde

HOOFDSTUK 5, ARTIKEL 90, GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5

GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17

[25]
WIKIPEDIAVN VEILIGHEIDSRAADS RESOLUTIE 242 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_242_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIA UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_242

TWEE BELANGRIJKE VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIESOVER DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN

WIKIPEDIARESOLUTIE 452 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES1979
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIAUNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 452
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_452

TEKST
https://undocs.org/S/RES/452(1979)

WIKIPEDIARESOLUTIE 465 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES1980
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_465_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIAUNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 465
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_465

[26]
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
 ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENTESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THEEUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THEONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART21 JUNE 2000
  http://trade.ec.europa.eu/docl ib/docs/2010/april/tradoc_1460 89.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!