De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´/Vijf leugens van het Cidi ontmaskerd

´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´/Vijf leugens van het Cidi ontmaskerd

woensdag 16 juli 2014 07:12
Spread the love

ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN/VIJF LEUGENSVAN HET CIDI ONTMASKERDZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/INLEIDINGIk ben van het Cidi, DE propagandamachine van deIsraelische bezettingsstaat in Nederland (1), wel het een en ander aan leugens,misleiding en onzinnigheden gewend, maar het artikel van EstherVoet, directeur van het Cidi in de Volkskrant, slaat echt alles.Let wel, natuurlijk ken ik deze kromme Cidi redeneringen wel,maar je moet maar lef hebben, ze te lanceren in het heetst van de zoveelsteIsraelische operatie des verderfs tegen de Palestijnen. (2)Het door mij gewraakte artikel van Esther Voet (van hieraf ´´Voet´´ genoemd)heet ´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´ (3) en is gedateerd 11 juli2014, toen het Israelische offensief des doods tegen Gaza en de daaraan voorafgaande terreur tegen de bezette Westbank (4) al in vollegang was.Het arftikel van Voet is niet lang, maar hangt zo van onjuiste voorstellingvan feiten,hetze berichtgeving verdraaiingen en leugens aan elkaar, dat in feite iedere zinwel weerlegging verdient.Dat is natuurlijk ondoenlijk, dus heb ik er de vijfvoornaamste leugens uitgehaald, die ik hieronder zal ontmaskeren.VOORAFCRUX CONFLICTBEZETTINGCrux van alle gewapende confrontatiesin het Israelisch-Palestijnse conflict en wijselijk door Voet verzwegen of slechts zijdelings genoemd, is de 47 jaar durendeIsraelische bezetting van de Palestijnse gebieden, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 (1967), waarin Israel werd opgeroepen,zich terug te trekken uit de in de juni oorlog (1967) veroverdegebieden, waaronder de Palestijnse.Tegen iedere bezetting, die immers willekeur en tirannie inhoudt,is verzet legitiem en noodzakelijk [5].Dat niet ieder verzet gelegitimeerd is (wanneer het burgerdoelenbetreft) is een ander verhaal.Maar het is niet ”Israel, dat vecht tegen splintergroeperingen´´ [6]Het zijn Palestijnse verzetsorganisaties, die een gerechtvaardigestrijd voeren tegen bezettingsmacht Israel.LEUGEN 1ISRAEL IS GEEN GOLIATH, DIE TEGEN DAVID STRIJDTIk citeer Voet´´Waar Israëli’s het leven als heilig beschouwen, vindt het bewind in Gaza de dood heilig. Dus als er burgerslachtoffers vallen, verliest Israël en wint Hamas. Daar keren de david- en goliatrollen weer om, want de dood vinden is gemakkelijker dan het leven behouden.Dit essentiële verschil in mentaliteit wordt in het Westen nog steeds niet gezien, en zo betekent elk militair succes verlies voor Israël.´´Nog los van de impliciet discriminerende suggestie (Hamas/Palestijnen/Arabierenhebben geen respect voor het leven/´´Het Westen´´ wel) is de opmerking,dat het leven voor Israeli´s (ik neem aan, dat ze hier de Israelische Staat,overigens ten onrechte, vereenzelvigt met zij burgers) ´´heilig´´ zou zijn,bijna lachwekkend.Daarop kom ik terug.Maar het is dus wel degelijk een strijd tussen Goliath en David.Het Israelische leger behoort tot de meest moderne en geavanceerdeter wereld (7) en krijgt bovendien jaarlijks miljardensteun van bondgenootnumber one, de Verenigde Staten.(8)De Palestijnen hebben geen tanks, F16´s, Iron Dromes (9)’ (die Voet in haarartikel trouwens noemt), om hun burgers tegen de dodelijke Israelischeaanvallen te  beschermen.Ze hebben slechts slecht gefabriceerd wapentuig.Goliath en David of niet somsLEUGEN 2GAZA IS GEEN  BEZET GEBIEDIk citeer Voet´´In het geval van Gaza ligt het anders. Gaza is, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, niet bezet. Er staat geen Israëlische soldatenlaars op Gazaanse grond sinds de unilaterale terugtrekking in 2005.´´´Het gevaarlijke aan deze leugen is, dat mensen, die minder goed opde hoogte zijn, er makkelijk in kunnen lopen, wat ongetwijfeld debedoeling zal zijn geweest.Maar deze redenatie gaat totaal mank en iedereen, die ietsweet van het Internationaal Recht, zal dit beamen.Er hoeft namelijk helemaal geen daadwerkelijke ´´soldatenlaars´´in een gebied te staan, om het toch als bezet aan te merken.Volgens het Internationaal Recht namelijk is Gaza, ondanks die terugtrekking,nog steeds bezet gebied, omdat Israel de grenzen en het luchtuim controleert (10), zoals ook wordt bevestigd door Amnesty Internationalen Human Rights Watch (11)En in de praktijk zien we ook, hoe het werkt.Israel valt Gaza binnen, wanneer ze dat zint, dood en verderf zaaiend [12]en hongert het gebied uit door een jarenlange blokkade.Kan Nederland Belgie at random binnenvallen en economischuithongeren?Nee dus.Maar China kan wel Tibet terroriseren zoalsIsrael met Gaza en doet het ook. [13]Ook bezet gebied. LEUGEN 3HAMAS WIL DE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAELIk citeer Voet”Vervolgens kwamen daar krachten aan de macht die maar één doel voor ogen hebben: de vernietiging van de staat Israël. Lees het handvest van Hamas erop na”Treffend geschreven Voet.Je zou het bijna nog gaan geloven ook.Het is DE klassieke van de pro Israel lobbyDe ”vernietiging” van Israel [soms wordt het woord ”Staat”weggelaten, om het nog angstaanjagender te laten klinken]Aan andere variant is:”Het in zee drijven van Israeli’s [of Joden]En dan is het plaatje rond.Hamas als vernietiger.Voet verwijst naar het Hamas Handvest om haar gelijk te staven.Het is alleen jammer voor Voet, dat ik het Handvest van Hamas[the Hamas Charter 1988] [14] ook heb gelezen en daarin komthet woord ”vernietiging van de Israelische Staat, waarmee doorCidi en consorten ”vernietiging van mensen” wordtgesuggereerd, niet voor.Er wordt gesproken over een ”war of liberation” tegen de ”zionistischevijand” ‘, over de misdaden van het Israelische bezettingsregime zoalslanddiefstal, het schieten op ongewapende mensen, collectievestraffen, het verdrijven van mensen uit hun leefgebied, het vernietigen vanhuizen, de inhumane gevangenkampen.Allemaal waar.Allemaal gedocumenteerd door Amnesty International en anderemensenrechtenorganisaties.Maar wat Hamas werkelijk wil is een einde aan het zionistische model[de zionistische Staat Israel, gesticht in Palestina/Eerst Turks Ottomaansekolonie, daarna Brits Mandaat gebied, over de ruggen van de Palestijnsebevolking heen, tegen het zelfbeschikkingsrecht in] [15] ende vervanging door een Palestijnse Islamitische Staat, metgelijke rechten voor al zijn inwoners. [16]Nu mag iedereen over een Islamitische Staat denken hoe hij/zij zelf wil, maar dat is wel iets anders dan ”’vernietiging”Ook is het een fabeltje, dat met Hamas geen vredesoverleg mogelijkis, zoals Midden Oostendeskundige Jan Elshout op overtuigendewijze reeds in 2007 aantoonde [17]In 2006 had ik mijn bevindingen over Hamas beschreven en kwamtot een geheel andere conclusie dan Voet [18]SubleugenDe zogenaamde ”bloeddorstigheid” van HamasIk citeer Voet”En voor Hamas, een door de internationale wereld als terreurorganisatie erkende entiteit, zijn alle middelen geoorloofd, ook middelen die volgens het internationaal oorlogsrecht ongeoorloofd zijn. Al jaren schieten Hamas en vele andere groeperingen in Gaza, lukraak raketten af op Israëlische doelen met de intentie om zo veel mogelijk burgerslachtoffers te maken”. Als ik in de plaats van Voet was, zou ik niet zo hoog van de toren blazenover de zogenaamde ”bloeddorstigheid” van Hamas.Ik ontken niet, dat Hamas militaire aanvallen op burgers heeft geinstigeerden alle militaire aanvallen op burgers zijn verboden volgens hetInternationaal Humanitair Oorlogsrecht.(19)Maar ten eerste is het lang niet altijd Hamas, die verantwoordelijkis en probeert Hamas, zeker de laatste jaren, dergelijke aanvallendoor derden gepleegd, juist te voorkomen.Ten tweede noemt Israel ALLES terrorisme [Voet noemt Hamas”terroristisch”], ook legitieme aanvallen op het Israelische bezettingsleger.En ten derde heeft Israel een dermate bloedige geschiedenis van schendingvan het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht, (20), dat Hamas daarnog wat van kan leren.LEUGEN 4ISRAEL TRACHT BURGERSLACHTOFFERS TE VOORKOMENIk citeer Voet´´Nee, het gaat over een zeer modern en gedisciplineerd leger dat in een overbevolkte omgeving vecht tegen splintergroeperingen die zich hebben ingegraven in een urbaan landschap. De risico’s van zo’n oorlog zijn langzamerhand bekend. Israël heeft zich de afgelopen jaren op allerlei manieren gespecialiseerd in het uitvoeren van acties die zo min mogelijk burgerslachtoffers maken. Door precisiebombardementen, maar ook door van tevoren burgers te waarschuwen die zich bevinden bij een doelwit: via sms, telefoon en flyers.´´ De Voet redenatie, dat Israel tracht, zoveel mogelijk burgerslachtofferste voorkomen, is eigenlijk te belachtelijk voor woorden, maar ik ga ertoch maar op in, juist omdat het zo´n aperte leugen is.Want keer op keer hebben mensenrechtenorganisaties erop gewezen,dat dat juist NIET gebeurt.Israel is kampioen in de indiscriminative attacks, dat wilzeggen, willekeurige aanvallen op burgerdoelen, in de hoop,daar wellicht strijders aan te treffen ¨(21|En zo werkt het nietIedere strijdende partij heeft de verplichting, te allen tijde onderscheidte maken tussen combatanten (militairen en strijders) en non-combatanten(burgers).Dat zegt het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht (22) waarnaar Voet zo grifverwijst als het om Hamas gaat (23), maar in geval van Israel er een heelandere draai aan geeft. (24)In geval van Israel noem ik de beruchte buitengerechtelijke executies opPalestijnse leiders en activisten (ook oorlogsmisdaden), die plaatsvindenop drukke marktpleinen, flatgebouwen, zomaar in een drukke straat.Israel geeft helemaal niets om burgerslachtoffers, want geregeld vallenbij dergelijke ´´vergeldingsacties´´ tegen Palestijnse leidersburgerslachtoffers, namelijk de niets vermoedende voorbijgangers.Dan de militaire aanvallen op vluchtelingenkampen, waar zich wellicht strijders bevinden.Volgens een Amnesty rapport over de Israelische militaireoperatie in Gaza ´´Cast Lead, 22 days of death and destruction´´ (25),vielen de meeste Palestijnse burgerslachtoffers ten gevolge vandie zogenaamde ´´precisiebombardementen´´, die Voet zo roemt,omdat ze burgerslachtoffers zouden voorkomen. (26)Helicopters, drones en dergelijk wapentuig. (27)Human Rights noemt de ongeoorloofde wapens (althans ineen dichtbevolkt gebied) zoals witte fosfor, die Israel tijdensOperatie Cast Lead heeft gebruikt (28), met als gevolg burgerdodenen ernstig gewonden (29)Ook het smoesje van Voet, dat Israel er alles aan doet, de burgerbevolking te waarschuwen, gaat niet op.Want Israelische ´´waarschuwingen´´ ontslaan Israel nietvan de plicht, het onderrscheid tussen burgers en  strijders teblijven maken en de burgerbevolking in oorlogstijd te beschermen.De Israelische bezorgdheid voor burgerslachtoffers.Het is om te lachen, ware het niet zo ernstig.LEUGEN 5/DE GROOTSTE LEUGEN/ISRAEL BESCHOUWT HET LEVEN ALS HEILIGHet getuigt van gotspe, tijdens dit nieuwe dodelijke Israelischemilitaire offensief tegen Gaza (30) te durven beweren, dat Israelhet leven als ´´heilig´´ beschouwt.In feikte I should not dignify this with a reaction, maar toch gedaan, vanwege het lef van deze bewering door Voet.Bij een beschieting van de Freedom Flotilla (op weg naar hetGaza, dat door Israel wordt geblokkeerd en uitgehongerd) [31] door de Israelischemarine in internationale wateren kwamen 9 mensen, burgersdus, om het leven. [32]De Israeliasche mensenrechtenorganisatie Btslelem heeft een lijstbijgehouden van Palestijnen en Israeli’s, die zijn omgekomensinds de beeindiging van operatie Cast Lead [19 januari 2009] tot31 mei 2014 [33] en dat is niet best.Ook valt de ongelijkheid op [veel meer Palestijnse slachtoffers]481 Palestijnen zijn gedood door Israelische veiligheidstroepen,zowel bij buitengerechtelijke executies als people /”who did not take part in the hostilities” ¨(burgers dus) [34]68 Palestijnse kinderen gedood door veiligheidstroepen [35]En uitgesplitst 179 Palestijnen, ”who did not take part in thehostilities”(burgers dus) [36]Voeg daaraan toe de meer dan 100 slachtoffers ¨(37) van de recenteIsraelische militaire operatie in Gaza (volgens recente bronnen alopgelopen tot 193 (38) en je krijgt een aardige indicatievan de ´´heiligheid´´ van het leven voor Israeli´s (lees deIsraelische Staat)Een schande, te groot voor woorden, dat Voet met een dergelijkartikel de Israelische misdaden wilde vergoeilijken enschoonpraten.Daarom vond ik het van belang, de giftige Cidi leugensen propaganda bij monde van dit commentaar teontmaskeren.De Israelische oorlogsmisdaden, die ongetwijfeld nog wordengepleegd, doen de rest.Astrid Essed[1]CENTRUM INFORMATIE EN DOCUMENTATIE ISRAELhttp://www.cidi.nl/[2]”Since Israel launched Operation “Protective Edge” in the early morning of 8 July, more than 100 Palestinians have been killed in the Gaza Strip, most of them civilians who were not directly participating in hostilities. This includes at least 24 children and 16 women as of Friday morning”AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZA: UN MUST IMPOSE ARMS EMBARGO AND MANDATE ANINTERNATIONAL INVESTIGATION AS CIVILIAN DEATH TOLL RISES11 JULI 2014http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-un-must-impose-arms-embargo-and-mandate-international-investigation-civilian-death-t(3)VOLKSKRANTISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN11 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3687735/2014/07/11/Israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnen.dhtml(4)AMNESTY INTERNATIONALABDUCTED ISRAELI TEENS MUST BE RELEASED, ISRAELMUST CEASE COLLECTIVE PUNISHMENT OF PALESTINIANS17 JUNI 2014http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/013/2014/en/6ece1e75-92e4-4e1f-a37b-881e5619bd4e/mde150132014en.html(5)”Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”UN GA RESOLUTION 3246http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C(6)”Israel, dat vecht tegen splintergroeperingen´´Zie artikel Esther VoetVOLKSKRANTISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN11 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3687735/2014/07/11/Israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnen.dhtml(7)´´Het Israëlische defensieleger is modern uitgerust. Behalve wapens van Amerikaanse makelij, bijvoorbeeld het M4A1 aanvalsgeweer, de F-15 Eagle en de F-16 Fighting Falcon straalvliegtuigen en de AH-64 Apache, gebruikt het leger ook een grote hoeveelheid door de eigen wapenontwikkelingsdienst ontwikkelde wapens. Het grootste deel hiervan wordt in Israël geproduceerd door onder andere de IMI (Israel Military Industries) , ElbitEl-Op en de IAI. Een bekend Israëlisch wapen is deUzi, maar ook de Desert Eagle, Tavor, Galatz, Galil, Magal, Jericho, Barak, Merkava en de Negev zijn wapens van Israëlische makelij.´´……………..´´Anno 2010 is Israël het enige land met het raketafweerschild Iron Dome, en werkt het samen met de Verenigde Staten om een hoog-energetische laser tegenmiddellangeafstandsraketten te ontwikkelen. Israël heeft de mogelijkheid zelf satellieten in een baan om de Aarde te brengen, net als Rusland, de Verenigde Staten,China, het Verenigd KoninkrijkFrankrijkIndiaJapan en Noord-Korea.´´………….´´De Israëlische defensie maakt gebruik van landmijnen en clusterbommen. Dit ondanks internationale druk om het gebruik van dit soort wapens te verbieden. Evenals tientallen andere landen heeft Israël de Ottawa-conventie, die het gebruik van landmijnen verbiedt, niet ondertekend of geratificeerd.´´WIKIPEDIAKRIJGSWEZEN VAN ISRAELhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgswezen_van_Isra%C3%ABl(8)U.S.. MILITARY AID AND THE ISRAEL/PALESTINE CONFLICThttp://www.ifamericansknew.org/stat/usaid.html(9)´´Anno 2010 is Israël het enige land met het raketafweerschild Iron Dome, en werkt het samen met de Verenigde Staten om een hoog-energetische laser tegenmiddellangeafstandsraketten te ontwikkelen.´´WIKIPEDIAKRIJGSWEZEN VAN ISRAELhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgswezen_van_Isra%C3%ABl(10)12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.http://www.politics.be/ duiding/596/#12Bron:VRAAG EN ANTWOORDISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOKBRIGITTE HERREMANShttp://www.politics.be/ duiding/596/(11)”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIEShttp://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATIONhttp://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation[12]AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZAOPERATION ”CAST LEAD”22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTIONhttp://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf[13]AMNESTY INTERNATIONALUNREST IN TIBET CONTINUES AS HUMAN RIGHTS VIOLATIONSESCALATE10 MAART 2009http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/unrest-tibet-continues-human-rights-violations-escalate-20090310[14]HAMAS CHARTER [1988]http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryover/documents/charter.html[15]CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013ZIE ONDERVOORGESCHIEDENIShttp://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024[16]Article Thirty-One: The Members of Other Religions The Hamas is a Humane MovementHamas is a humane movement, which cares for human rights and is committed to the tolerance inherent in Islam as regards attitudes towards other religions. It is only hostile to those who are hostile towards it, or stand in its way in order to disturb its moves or to frustrate its efforts. Under the shadow of Islam it is possible for the members of the three religions: Islam, Christianity and Judaism to coexist in safety and security.HAMAS CHARTER [1988]http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryover/documents/charter.html[17]HAMAS: PARTNER VOOR VREDE?JAN ELSHOUT7 MAART 2007http://www.stopdebezetting.com/artikelen/hamas-partner-voor-vrede.html[18]UITPERS.BEHAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOTPALESTIJNSE REGERINGJULI/AUGUSTUS 2006http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1384(19)´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7, 

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

(20)

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024(21)CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024(22)´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7, 

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

(23)

VOLKSKRANTISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN11 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3687735/2014/07/11/Israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnen.dhtml(24)VOLKSKRANTISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN11 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3687735/2014/07/11/Israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnen.dhtml(25)AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZAOPERATION ´´CAST LEAD´´22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTIONJULI 2009http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf(26)VOLKSKRANTISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN11 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3687735/2014/07/11/Israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnen.dhtml(27)BLZ 14AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZAOPERATION ´´CAST LEAD´´22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTIONJULI 2009http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf(28)´´When white phosphorus comes into contact with people or objects, it creates an intense and persistent burn, emitting heat and absorbing liquid.  It is soluble in organic material and fat, but not in water, which neutralizes it by cutting off the oxygen supply. 

In addition to causing intense burns, white phosphorus can also penetrate the body and poison internal organs.  According to a report prepared during the recent fighting by the office of IDF chief medical officer, “kidney failure and infections are characteristic long-term outcomes.”  The report concludes that “a wound caused by explosive ordnance containing phosphorus is potentially extremely destructive to tissue.”[2]

HUMAN RIGHTS WATCHRAIN OF FIREIII WHAT IS WHITE PHOSPHORUShttp://www.hrw.org/node/81726/section/4BronHUMAN RIGHTS WATCHRAIN OF FIREISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUSIN GAZA25 MAART 2009http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fire(29)IVWHITE PHOSPHORUS ATTACKS IN POPULATEDAREAShttp://www.hrw.org/node/81726/section/5BronHUMAN RIGHTS WATCHRAIN OF FIREISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUSIN GAZA25 MAART 2009http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fire(30)”Since Israel launched Operation “Protective Edge” in the early morning of 8 July, more than 100 Palestinians have been killed in the Gaza Strip, most of them civilians who were not directly participating in hostilities. This includes at least 24 children and 16 women as of Friday morning”AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZA: UN MUST IMPOSE ARMS EMBARGO AND MANDATE ANINTERNATIONAL INVESTIGATION AS CIVILIAN DEATH TOLL RISES11 JULI 2014http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-un-must-impose-arms-embargo-and-mandate-international-investigation-civilian-death-t[31]AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED BLOCKADE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stmUITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904[32]AANPASSI9NG;Toen ik het artikel schreef, was het exacte dodental nietbekend, media dachten aan 19 mensen.Dat bleken er later 9 te zijnISRAELISCHE AANVAL FREEDOM FLOTILLA/BARBARISME OP ZEEASTRID ESSEDhttp://www.stopdebezetting.com/wereldpers/palestina-israelische-aanval-freedom-flotilla-barbarisme-op-zee.html(33)BTSELEM.ORGFATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD29 JANUARY 2009-31 MAY 2014http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event(34)BTSELEM.ORGFATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD29 JANUARY 2009-31 MAY 2014http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-eventBTSELEM.ORGPALESTINIANS, KILLED BY SECURITY FORCES IN THE GAZA STRIPAFTER OPERATION CAST LEAD2014http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event/gaza/palestinians-killed-by-israeli-security-forces(35)BTSELEM.ORGFATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD29 JANUARY 2009-31 MAY 2014http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-eventBTSELEM.ORGPALESTINIAN MINORS,, KILLED BY SECURITY FORCES IN THE GAZA STRIPAFTER OPERATION CAST LEAD2014http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event/gaza/palestinian-minors-killed-by-israeli-security-forces(36)BTSELEM.ORGFATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD29 JANUARY 2009-31 MAY 2014http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-eventBTSELEM.ORGPALESTINIANS, WHO DID NOT TAKE PARTIN THE HOSTILITIES, AND WERE, KILLED BY SECURITY FORCES IN THE GAZA STRIP (NOT INCLUDING THE OBJECTS OF TARGETED KILLINGS)AFTER OPERATION CAST LEAD2014http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event/gaza/palestinians-killed-during-the-course-of-a-targeted-killing-not-hisul(37)”Since Israel launched Operation “Protective Edge” in the early morning of 8 July, more than 100 Palestinians have been killed in the Gaza Strip, most of them civilians who were not directly participating in hostilities. This includes at least 24 children and 16 women as of Friday morning”AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZA: UN MUST IMPOSE ARMS EMBARGO AND MANDATE ANINTERNATIONAL INVESTIGATION AS CIVILIAN DEATH TOLL RISES11 JULI 2014http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-un-must-impose-arms-embargo-and-mandate-international-investigation-civilian-death-t(38)GAZA DEATH TOLL AT 193 AS TRUCE FAILS15 JULI 2014http://english.al-akhbar.com/content/gaza-death-toll-192-israel-truce-fails

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!