De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israel herdenkt zijn doden/Commentaar op SBS berichtgeving

Israel herdenkt zijn doden/Commentaar op SBS berichtgeving

dinsdag 16 april 2013 06:11
Spread the love

   ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN/COMMENTAAR OP SBS BERICHTGEVING Zie ook http://www.astridessed.nl/israel-herdenkt-dodencommentaar-op-berichtgeving-sbs/  INLEIDING Geachte Redactie en lezers, Naar aanleiding van het SBS teletekstbericht ”Israel herdenkt zijn doden”, waarbijbezettingsstaat Israel tot slachtoffer gemaakt werd en in het geheel geen kritischekanttekening werd gemaakt bij het ontstaan van de Staat Israel en Israel”s veleschendingen van het Internationaal Recht, heb ik onderstaand commentaar toegezondenaan de SBS teletekstredactie Nieuwsomroepen dienen de journalistieke principes van hoor en wederhoor toe te passenfeitelijkheden correct te vermelden en zich niet lenen voor politieke propaganda machines Zie voor het SBS teletekst nieuwsbericht geheel onderin Zie voor het vergelijkbare bericht op Nu.nl NU.NLISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN15 APRIL 2013 http://www.nu.nl/buitenland/3398567/israel-herdenkt-doden.html  Vriendelijke groetenAstrid Essed  AAN DE TELETEKST REDACTIE VAN SBSUW BERICHTGEVING DD 15 APRIL 2013”ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN” UW BERICHTGEVING ”ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN” Geachte Redactie, Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: In uw berichtgeving dd 15 april ”Israel herdenkt zijn doden”vermeldt u, dat Israel opmaandag [15 april dus] ”zijn gevalllen soldaten en doden bij terreuraanvallen” heeftherdacht.Na het aantal volgens Israel omgekomen aantal militairen en defensiemedewerkers[dus geen burgerslachtoffers van terreuraanvallen] te hebben opgesomd ”sinds 1860, toende Joden naar het gebied begonnen terug te keren” [uw bewoording], somt u het aantaloorlogen op, dat Israel met de Arabische landen gevoerd heeft en noemt de twee opstanden van de Palestijnen ”waarmee Israel te kampen gehad heeft” [uw taalgebruik] Na enkele highligts uit de toespraken van de Israelische premier Netanyahu en de minister van Defensie Moshe Yaalon genoemd te hebben eindigt u met de vermelding van de duurvan de ”dodenherdenking” [tot maandag zonsondergang] en vergeet u vooral niet te vermelden, dat daarna ”feesten losbarsten voor de viering van de Israelische Onafhankelijkheidsdag” Uw berichtgeving treft u onder P/S aan In het verleden heb ik reeds vaker uw berichtgeving becommentarieerd [1].In dit geval echter kenmerkt uw berichtgeving zich meer dan anders  door historischeonjuistheden, van iedere kritische kanttekeningen ontblote tendentieuze berichtgevingen de schending van het journalistieke principe ”hoor en wederhoor”Bovendien maakt u geen melding van onloochenbare internationaalrechtelijke feiten, diejuist van zo groot belang zijn bij de verslaggeving over het Midden-Oostenconflict HOOR EN WEDERHOOR Een van de belangrijkste journalistieke principes is het hanteren van ”hoor en wederhoor”Zowel in uw berichtgeving als taalgebruik/formulering komt alleen de Israelisch-zionistischeversie aan bod, terwijl die van de Palestijnen niet door u vermeld wordtHierop kom ik terug. HISTORISCHE ONJUISTHEID/HET JAAR 1860 Historisch gezien is het noemen van 1860 als jaar waarin de Joden begonnen terug te keren naar de toenmalige Ottomaanse kolonie Palestina, geheel onjuistWel werd in 1860 een Joodse vestiging [een soort guest House] Mishkenot Sha”ananim,gebouwd [2], maar dat was een geisoleerde gebeurtenis.De Joodse kolonisatie van Palestina kwam na de door T herzl gestichte zionistische beweging in 1895 op gang. TENDENTIEUZE BERICHTGEVING In uw berichtgeving vermeldt u, dat Israel sinds haar stichting zes oorlogen heeft gevoerd met Arabische landen en ”te kampen heeft gehad” met twee Palestijnse opstandenUit uw taalgebruik zou men afleiden, dat hier sprake is geweest van een gangbare Staatsvorming en duwt u Israel in de slachtofferrol betr die Palestijnse opstandenNiets is minder waar   ZIONISME/STICHTING STAAT ISRAEL In 1996 werd door de Oostenrijkse journalist T Herzl het zionisme gesticht, dat inhieldde terugkeer van de Joden naar de toenmalige Turks Ottomaanse kolonie PalestinaHet doel was echter niet alleen ”vestiging” maar de stichting van een joodse Staat, waarvan van meet af aan geen rekening werd gehouden met het feit, dat de eeuwenlang in Palestinawonende Arabische Palestijnen de rechtmatige bewoners waren. Deze zionistische aspiraties werden gesteund door het toenmalige Britse Rijk met deBalfour Declaration in 1917 [3], waarbij Groot Brittannie toezegde, zich in te zetten voor destichting van een ”Joods Tehuis” in Palestina Dit kreeg verder vorm toen Groot Brittannie, dat zich na de Eerste Wereldoorlog met Frankrijk meester had gemaakt van de kolonieen van het Ottomaanse Rijk [Turkije wasbondgenoot geweest van verliezers Duitsland en Oostenrijk] het Mandaat kreeg over Palestina. Het zionistische staatsstreven van het zionisme stuitte uiteraard op verzet van de opkomende Arabische nationalistische bewging en escaleerde door het aannemenvan VN AV resolutie 181 [in 1947], waarbij Palestina, over de ruggen van de rechtmatigePalestijnse bevolking heen, ”verdeeld” werd in een Joods en Arabisch deel, waarbij Jeruzalem een internationale status kreeg [corpus separatum]Naar aanleiding van de eenzijdige uitroeping van de Staat Israel door de zionistische voorman D Ben Goerion in mei 1948 [de VN was nog in onderhandeling hoe aan denieuwe Staatsvorm vorm zou worden gegeven] brak een militaire confrontatie uit tussen Israelisch zionistische troepen enerzijds en Palestijnen anderszijds uit Resultaat:Meer dan 750 000 Palestijnen werden van huis en haard verdreven en 400 Arabische dorpen werden verwoestHet vluchtelingenprobleem was een feit [4] BEZETTING/NEDERZETTINGEN/MUURBOUW In uw berichtgeving stelt u Israel ”dat te kampen had met Palestijnse opstanden” alsslachtoffer voorDat is te vergelijken met het voorstellen van China als slachtoffer naar aanleiding vanTibetaanse opstanden Er is namelijk sinds 1967 een Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden [Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza [5], ondanks de unaniem aangenomenVN Veiligheidsraadsresolutie 242 in 1967, die Israel opriep, zich terug te trekken uit dein de juni oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse. Israel heeft dit echter tot op de dag van vandaag geweigerdHoe kunnen dan Israelische politici spreken van vrede, als zij met onderdrukking doorgaan? Want inherent aan iedere bezetting [daarom noemde ik de Chinese bezetting van Tibet] isinherent onderdrukking, vernederingen en oorlogsmisdadenHet is dan ook het Palestijnse legitieme recht, zich te verzetten tegen het Israelischebezettingsleger, militaire doelen en de andere zogenaamde ”defensiemedewerkers” Behalve een harde bezetting zijn er ook de volgens het Internationaal Recht [6] illegalein Palestijns gebied gestichte joods Israelische nederzettingen, die hebben geleid totmeer dan 100 000 Palestijnse landonteigeningenDeze nederzettingen zijn ook veroordeeld in tenminste twee VN Veiligheidsraadsresoluties,446 en 452 [7]Ook de door bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische Muur, die op allerlei manierende rechten van de bezette Palestijnse bevolking schendt [op onderwijs/medische zorg/op de eerste levensbehoeften [8] moet genoemd worden Deze Muur is trouwens bij een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof op9 juli 2004 illegaal verklaard omdat het loopt door bezet Palestijns gebied [9] BEZETTING/OORLOGSMISDADEN EN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID En dan heeft Israel zich als bezettende macht in de loop van haar geschiedenis, schuldiggemaakt aan oorlogsmisdaden zoals onder opeenvolgende regeringen opgezette militaire acties tegen Gaza met grote aantallen burgerslachtoffers [10], misdaden tegen de menselijkheid zoals de nog steeds niet opgeheven Gaza blokkade [11] en folterpraktijkentegen Palestijnse gevangenen [12] Tegen dit licht dienen dan ook [zelfmoord] acties tegen en raketaanvallen tegen Israelische burgers worden gezien, die verwerpelijk zijn en in strijd met hetInternationaal Recht, maar wel verklaarbaar, de decennialange landdiefstal, etnische zuiveringen en bezetting meetellend. EPILOOG Israel is geen slachtoffer, maar een keiharde bezettingsmacht, die verantwoordelijk isvoor grootschalige oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen onder de bezette Palestijnse bevolkingLees er Amnesty International, Human Rights Watch en Btselem maar op na  Die zogenaamde Israelische ”Onafhankelijkheidsoorlog” [verkeerde term/niet de Joodse zionisten waren gekoloniseerd, maar de Palestijnen] wordt terecht door de Palestijnen”Nakba” genoemd [13] Er is aan Palestijnse kant geen sprake van het ”wegvagen” van Israel, maar deontmanteling van de zionistische Staat en de oprichting van een Palestijnse Staatmet gelijke rechten voor al haar inwoners [14] En de bezettingsterreur, het onbeperkt verderbouwen aan de nederzettingen en het dagelijks terroriseren van de Palestijnse burgerbevolking gaat dag in dag uit door Daaraan aandacht schenken, gebaseerd op de informatie van gerennommeerdemensenrechtenorganisaties en het Internationale Rode Kruis, is uw journalistiekeplicht jegens het teletekstlezende publiek Niet de spreekbuis zijn van de Israelische propaganda machine Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief Vriendelijke groetenAstrid Essed      [1] ISRAEL BOUWT NIEUWE HUIZEN/COMMENTAAR OP SBS BERICHTGEVINGDD 30 NOVEMBER 2012ASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/israel-bouwt-nieuwe-huizencommentaar-op-sbs-berichtgeving/ [2] WIKIPEDIAMISHKENOT SHA”ANANIM http://en.wikipedia.org/wiki/Mishkenot_Sha’ananim [3] WIKIPEDIA BALFOUR DECLARATION http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration [4] UITPERS.BE60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL OF ETNISCHE ZUIVERINGENASTRID ESSEDJUNI 2008 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033 UITPERS.BERAMPSPOED OVER PALESTINAASTRID ESSEDJUNI 2007 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702   [5] 

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?

Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht .

VRAAG EN ANTWOORD

ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZA STROOK

http://www.politics.be/duiding/596/#12

[6]

The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

[7]

WIKIPEDIA 

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIA 

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[8]

BTSELEM.ORG

THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier

[9]

BTSELEM.ORG

OPINION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

http://www.btselem.org/separation_barrier/international_court_decision

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL

IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

9 JULI 2004

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

 [10] CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013 http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024  BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERTISRAELISCHE BEZETTINGASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/bezoek-netanyahu-aan-nederlandnederland-legitimeert-israelische-bezetting/ [11]  BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES10 DECEMBER 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm  [12] BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION http://www.btselem.org/topic/torture  [13] NOSSANDER VAN HOORN VOLGDE DE NAKBA IN RAMALLAH15 MEI 2011 http://nos.nl/audio/240674-sander-van-hoorn-volgde-de-nakba-in-ramallah.html  [14] HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT PALESTIJNSE REGERINGASTRID ESSEDJULI/AUGUSTUS 2006 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1384

  

Israël herdenkt zijn doden

Israël heeft maandag zijn gevallen soldaten en doden bij terreuraanvallen herdacht. 

AFPIsrael herdenkt dodenFotoserie 

De sirenes gingen af en het land viel twee minuten stil; cafés en plaatsen van vermaak sloten hun deuren en radio en televisie pasten hun programmering aan.

Israël zegt dat 23.085 militairen en defensiemedewerkers zijn omgekomen sinds 1860, toen joden naar het gebied begonnen terug te keren.

 

Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 voerde het land zes oorlogen met Arabische landen en had het te kampen met twee opstanden van Palestijnen.

Buigen

Premier Benjamin Netanyahu, die zelf een broer verloor die als commando deelnam aan de bevrijding van een gekaapt vliegtuig in 1976 in Entebbe in Uganda, zei in een toespraak dat velen hebben geprobeerd Israël vanaf de oprichting weg te vagen, maar daarin ‘nooit zullen slagen’. 

Tijdens een afzonderlijke ceremonie ter nagedachtenis aan de slachtoffers van terreuraanvallen zei de premier dat het land nooit voor terreur zal buigen en altijd achter de daders aan zal gaan.

Vrede

Minister van defensie Moshe Yaalon zei dat Israël vrede wil, maar bedreigingen het hoofd zal bieden. “De wereld kan het probleem van een nucleair Iran niet onder het tapijt vegen, want de geschiedenis leert dat concessies en een gebrek aan vastbeslotenheid een recept zijn voor een gebrek aan controle en rampen”, zei hij.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!