De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israel breidt nederzettingen uit/Brief aan NOS over de illegaliteit van de nederzettingen

Israel breidt nederzettingen uit/Brief aan NOS over de illegaliteit van de nederzettingen

dinsdag 13 augustus 2013 06:00
Spread the love

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT/KRITISCH COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING ZIE OOK http://www.astridessed.nl/israel-breidt-nederzettingen-uitcommentaar-op-nos-berichtgeving/ ZIE OOK KRITISCHE REACTIE AAN DEREDACTIE.BE http://www.astridessed.nl/israel-bouwt-1-187-appartementen-in-nederzettingencommentaar-op-berichtgeving-deredactie-be/  Geachte Redactie en lezers, VOORAF Wanneer de NOS bericht over Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebiedin het algemeen of over Israelische nederzettingenuitbreiding in het byzonder,valt het mij altijd op, dat de Omroep nergens gewag maakt van het feit, dat dezenederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht.[1]Dit is niet van vandaag.Ook in het verleden heb ik hier de NOS op aangesproken [2] In haar recente berichtgeving ”Israel breidt nederzettingen uit” [3] wordter opnieuw op geen enkele wijze gerefereerd aan de illegaliteit van de nederzettingen,terwijl dat, naast de nu reeds 46 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnsegebieden [sinds 1967] van groot belang is voor het begrip rond hetMidden-Oostenconflict. Vandaar, dat ik weer in de pen geklommen ben om de NOS Redactiehierop aan te spreken Ook  DeRedactie.be heb ik aangeschreven over hun berichtgeving Zie ook http://www.astridessed.nl/israel-bouwt-1-187-appartementen-in-nederzettingencommentaar-op-berichtgeving-deredactie-be/ Vriendelijke groetenAstrid Essed [1] BTSELEM.ORGSETTLEMENTS AND LANDLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW http://www.btselem.org/settlements/international_law [2] ISRAEL VERWERPT KRITIEK OP BOUWPLAN/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVINGASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/israel-verwerpt-kritiek-op-bouwplancommentaar-op-nos-berichtgeving/  [3] ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT11 AUGUSTUS 2013 http://nos.nl/artikel/538916-israel-breidt-nederzettingen-uit.html    BRIEF AAN NOS OVER HAAR BERICHTGEVING DD 11 AUGUSTUS ”ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT” Zie http://www.astridessed.nl/israel-breidt-nederzettingen-uitcommentaar-op-nos-berichtgeving/ Zie ook kritiek van gelijke strekking aan DeRedactie.be http://www.astridessed.nl/israel-bouwt-1-187-appartementen-in-nederzettingencommentaar-op-berichtgeving-deredactie-be/  AAN DE REDACTIE VAN NOS TELETEKST UW BERICHTGEVING DD 11 AUGUSTUS ”ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT” http://nos.nl/artikel/538916-israel-breidt-nederzettingen-uit.html [Zie geheel onderin tekst van uw berichtgeving] Geachte Redactie Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: In uw berichtgeving dd 11 augustus ”Israel breidt nederzettingen uit”, vermeldt u, dat de Israelischeregering accoord is gegaan met de uitbreiding van nederzettingen in Oost Jeruzalem en deWestelijke Jordaanoever, zoals u weet beiden [met Gaza [1] door Israel bezette  Palestijnsegebieden sinds 1967.Nadat u een en ander hebt opgemerkt over het verloop van de vredesbesprekingen, vermeldtu in uw slotzin, dat de Palestijnse onderhandelaar Erekat zich onlangs beklaagde over het feit, dat Israelde vredesbesprekingen verstoort door verder te bouwen op bezet gebied. [2] UW BERICHTGEVING Met een dergelijke berichtgeving zonder verdere informatie uwerzijdswekt u ten onrechte de indruk, dat de uitbreiding van de nederzettingenbouwweliswaar een vervelende, maar verder legale aangelegenheid is,wat allerminst het geval is.Ondanks het feit, dat ik u hierop meerdere malen [ik noem een keer [3] heb aangesprokenis er nog steeds geen vermelding uwerzijds van het internationaalrechtelijkillegale karakter van de nederzettingen, een feit, dat u toch zo langzamerhand bekend moetzijn. Niet alleen geeft u zo een vertekend beeld van de huidige realiteit rond het Midden Oostenconflict, u laadt hiermee de schijn op u, pro Israel berichtgeving te brengen.Dit is in strijd met uw journalistieke verplichting van objectiviteit en zorgvuldigheid.   TE UWER INFORMATIEISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen zijnillegaal volgens het Internationaal Recht [4], volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneveen het Haags Verdrag uit 1907 [5]Bovendien is de illegaliteit van de nederzettingen en het verbod op verdere uitbreidingook nogeens bevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [1979] [6] Naast de illegaliteit van de nederzettingen heeft die nederzettingenbouw ook tot het gevolg gehad massale Palestijnse landonteigeningen [7]zonder enige financiele compensatie.Meer dan 100 000 Palestijnen zijn in de loop der jaren onteigend door de bouwvan deze nederzettingen.  EPILOOG Ik heb u er weer op attent gemaakt.De Israelische nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Rechten wanneer u bericht over deze nederzettingen in welk verband ook, dient u ter informatie van het teketekstlezend publiek deze informatie te vermelden. Zo niet, dan blijft u niet alleen ernstig in gebreke in uw journalistieke plicht totjuiste en zorgvuldige berichtgeving, bovendien laat u de verdenking op zich. Israelische internationaalrechtelijke schendingen onvermeld te laten wegensgebrek aan objectiviteit, Met name vanwege het feit, dat u een van de weinige nieuwsmedia bent, diede kwestie rond de illegaliteit van de nederzettingen consequent niet noemt. Van harte hoop ik, dat u daarin van nu af aan verandering zultbrengen en over het Midden Oostenconflict zultvermelden in overeenstemming met het Internationaal Recht, waarvan ueen schat aan informatie kunt vinden bij Amnesty International[www.amnesty.org], Human Rights Watch [www.hrw.org], hetInternationale Rode Kruis [www.icrc.org] en Btselem [www.btselem.org] Van harte beterschap met uw berichtgeving toegewenst  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam ZIE VOOR NOTEN http://www.ekudos.nl/artikel/410568/israel_breidt_nederzettingen_uitbrief_aan_nos_over_illegaliteit_van_de_nederzettingen OF http://www.astridessed.nl/israel-breidt-nederzettingen-uitcommentaar-op-nos-berichtgeving/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!