De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Islam of islamisme? Europa staat voor een belangrijke keuze!

Islam of islamisme? Europa staat voor een belangrijke keuze!

woensdag 27 mei 2015 10:01
Spread the love

Islam of islamisme?  Waar kiest democratisch Europa voor? Het is belangrijk!


Een citaat van 10 jaar geleden zegt veel.

Het zal de dag van vandaag veel beter begrepen worden dan destijds.

Wat men kan verwachten is dat Europa wel tolerant is tegenover de Islam, maar niet tolerant zal zijn (of blijven) tegenover islamisme

Europeanen zijn niet voorbereid op het islamisme. 

In de debatten wordt nog steeds gereageerd alsof aanslagen, of pogingen hiertoe, het werk zijn van ontspoorde individuen. 

Ze begrijpen niet dat de politieke islam een brede beweging is en een vijand van de open Westerse samenleving. 

Tegenover de islam als religie kun je tolerant zijn, die predikt vrede en begrip. 

Maar het islamisme is een politieke ideologie, die de spelregels van het pluralisme niet erkent. 

Bijvoorbeeld de regel dat u en ik verschillende meningen kunnen hebben, maar dat wij elkaar desondanks respecteren. 

De toenemende islamisering van moslimjongeren is een bedreiging voor de binnenlandse veiligheid in West-Europese landen. 

Moslimkinderen moeten hiertegen worden beschermd. 

Dat kan alleen als ze islam-onderwijs krijgen dat zich oriënteert op de grondwet, op Westerse waarden als pluralisme, de scheiding van kerk en staat, individuele mensenrechten. 

Waarom de oorlog in Irak het islamisme versterkte?

Hoe blij ik ook ben dat het regime van Saddam Hussein omvergeworpen is, de wonden die de val van Bagdad in de wereld van de islam heeft achtergelaten, moeten niet worden onderschat. 

De val van Bagdad is door de hele moslimwereld, niet alleen door de islamisten, als een nederlaag beschouwd. 

Zij zagen het als de ‘christelijke’ verovering van wat ooit de belangrijkste islamitische hoofdstad was, zetel van de grote kalief Harun al-Rashid. 

Zelfs gematigde moslims spraken van een ‘oorlog tegen de islam’. 

Ook ik leerde op school in Damascus dat het Westen ‘op onze kosten’ groot geworden is. 

Als het Westen er niet was geweest, zou de islam de dominerende wereldbeschaving gebleven zijn. 

In de 16e eeuw kregen de islamistische jihadlegers bij hun expansie in Europa de ene na de andere nederlaag te verduren omdat West-Europa over moderne wapentechnologie beschikte.

De islamitische verovering van Wenen in 1683 mislukte. 

Met de verovering van Cairo door Napoleon (1798) werden de rollen omgedraaid: de jihad veranderde van en veroveringsoorlog in een verdedigingsoorlog tegen ‘de Westerse waarden’.

De neo-jihad die de islamisten nu voeren is niet te begrijpen zonder deze voorgeschiedenis. 

Het islamitische anti-amerikanisme vindt zijn wortels in het afwijzen van het Westen. 

In Irak zijn de opvattingen van de vermoorde ayatollah al-Hakim, die een islamitische staat wilde opbouwen, veel populairder dan de opvattingen over democratie. 

Bush en zijn adviseurs hebben dit niet begrepen. Ze hebben Irak van Saddam ontdaan zonder met het islamisme rekening te houden. 

In plaats van het islamisme in te dammen, hebben ze het versterkt.

Islamisme is nazisme.

Hannah Arendt ziet het totalitarisme niet alleen als een vorm van heerschappij, maar ook als een populistische beweging. 

Het islamisme is even totalitair als de nazi-ideologie of het communisme van Stalin. 

Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan een staatsidee waarbij de staat als een dictatuur is ingericht. 

De politieke islamisten jagen het doel na om de weredorde met vrijheid van godsdienst, die in Europa is ontstaan met de vrede van Westfalen (1648), te vervangen door een Pax Islamica. 

Een Gottesstaat, gebaseerd op Gods wetten (de sharia). 

Het islamisme is effectiever en gevaarlijker dan bijvoorbeeld het marxisme, omdat het op politisering van religie is gebaseerd en niet op economische ongelijkheid, waar je iets aan kunt doen. Bovendien wordt het gebruik van geweld religieus gelegitimeerd.

Hoe te ageren tegen de opmars van politieke islam in Europa?

Ik pleit voor een dubbele strategie: afweer van de expansieve jihad-islam en een dialoog met de vreedzame islam. 

Een van de elementen waar Hannah Arendt ook op heeft gewezen is dat wanneer mensen zich verlaten voelen, of om welke reden dan ook worden uitgestoten, ze vatbaar zijn voor totalitaire ideeën. 

Daarom is het essentieel dat onder moslims een Europese islam tot ontwikkeling komt op basis van westerse grondwaarden. 

Dat vereist niet alleen inspanningen van migranten zelf, ook van de Europeanen.

Ik zie twee scenario’s voor me in Europa, die gelden ook voor Nederland. 

Het positieve scenario is dat nieuwe generaties integreren, met een Europese islam. 

Lukt dat niet, dan voorzie ik grote spanningen. 

Als de groeiende groep moslimjongeren zich in West-Europa niet thuis voelt, geen aansluiting vindt, sociaal gemarginaliseerd raakt, dan worden ze ontvankelijk voor de ideologie van de politieke islam. 

Duitsland telt al zo’n 100.000 islamisten. 

Ook in Frankrijk groeit hun aanhang. 

Binnen 10 jaar zullen deze “No future kids” zich gaan wreken.

Geschreven door Bassam Tibi.

Bassam Tibi, Duits islamkenner geboren in Syrie, is ruim 30 jaar verbonden aan de universiteit van Goettingen. 

Hij studeerde politicologie en internationale betrekkingen in Frankfurt, waar hij een leerling was van de socioloog en filosoof Juergen Habermas.

Tibi is medeoprichter van “de Arabische Organisatie voor de Mensenrechten.”

[Uit: NRC HANDELSBLAD Zaterdag 22 januari 2004 – Verdedig uw democratie met alle middelen]

Einde citaat.

Het is alsof een waarzegger het bij het rechte eind heeft gehad. 

Nooit zou ik het beter hebben kunnen formuleren. 

De schrijver heeft 100% gelijk en nu 10 jaar later blijkt dat de politieke islamisten een zware voet aan de grond hebben al verklaren ze zich uit opportunisme niet akkoord met ISIS en integreren ze zich. 

Dat laatste had de schrijver niet voorzien. 

Het neemt niet weg dat de politieke islam infiltreert en macht krijgt binnen de Westerse democratie om daar mee aan de touwtjes te trekken om hun eigen doel te bereiken.

De politieke islam wil niet integreren integendeel.
Men drijft de tegenstellingen op de spits! 

En hun doel is zonder meer: De macht veroveren via democratische middelen door gebruik te maken van integratie en leugens waaronder het bekende antwoord op de vraag aan Yusuf al-Qaradawi van het MoslimBroederschap: 

Sommige moslims denken dat democratie een bidah (een vernieuwing, en dus verboden) is en dat de Islam een eigen systeem heeft, wat zegt u? 

Het is bidah hasanah, een goed vernieuwend middel! (lachend) 

(m.a.w. we kunnen de democratie tijdelijk gebruiken en er ons profijt uit halen om dat later af te schaffen) 

Idem dito Recep Tayyip Erdogan.

Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen.
Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.

Het beste voorbeeld was Egypte onder Morsi en het MoslimBroederschap. 

Toen door Morsi de dictatuur ingevoerd werd was het over and out. 

Het is de tweede nederlaag voor de moslims in 10 jaar tijd die hun hoop op de Arabische Lente gevestigd hadden. 

Blijft enkel Turkije over en zijn MoslimBroederschap onder Erdogan en Europa onder Qaradawi en Tareq Ramadan (ondertussen in de problemen geraakt door zijn ethiek) in Groot Brittannië en Al Mawada en Co in België en Al Yaqeen en Co in Nederland waar het spel perfect wordt gespeeld? En er kunnen nog een reeks anderen aan toegevoegd worden in 2019.

Een dialoog met de vreedzame moslim wordt door het MoslimBroederschap en zijn sympathisanten tegengewerkt. 

En niet-moslims zien vaak de vreedzame en zelfkritische moslims als niet-representatief voor de moslimgemeenschap. 

Er wordt altijd aan executieven, verenigingen, lobby-groepen en organisaties gedacht om het woord te verlenen.  Dat is een kolossale blunder. 

Breeddenkende moslims zijn dan ook niet representatief voor de moslimgemeenschap, die zwaar ziek is, maar als er hoop is dan is die wel daar te vinden.

Vreedzame moslims zien de islamisten, de politieke islam en het MoslimBroederschap niet zitten maar ze kunnen wel als tussenpersoon optreden om insha’Allah de gemoederen te bedaren. 
Moslims en Westerlingen spreken een andere “taal”.
Er zijn “tolken” nodig om de boodschappen, wensen en gevoelens naar elkaar te vertalen.

MoslimBroeders weigerden in het verleden altijd om kritiek te geven op Sharia4belgium en kritiek op ISIS werd in feite afgedwongen en dat onderzoeker Montasser AlDe’emeh eerder zei:

‘Sharia4Belgium wordt sterk overschat, zij hebben nooit opgeroepen om te gaan vechten in Syrië’

Zouden de MoslimBroeders islamisten zijn? 

Voor mij is het antwoord duidelijk. Maar het is niet aan mij om dat te onderzoeken. 

En zie wie er nog allemaal opstaat om de schone schijn van het islamisme te laten stralen, en dat terwijl hun islamistische imams nu zelf doodsbedreigingen moeten ervaren van de eigen broeders! (al dan niet gespeeld! AllahuAlem!)

Toen breeddenkende moslims veel eerder al doodsbedreigingen kregen hadden deze imams daar niet het minste begrip voor en weigerden ze om ook maar 1 woord van kritiek te uiten vanop hun preekstoel. 

Zelfs nu ze zelf bedreigd (zouden) worden kiezen ze er voor om het spreekgestoelte te verlaten en hun islamisering van kinderen en de jeugd in het algemeen verder te zetten in speciaal opgerichte centra waar het Moslim Broederschap steeds een vinger in de pap heeft. 

En Europa zou hen daarbij nog willen helpen door in opleidingen van imams te voorzien en moskeeën te erkennen en bijgevolg te subsidiëren? 

Hoe dwaas kan een mens zijn? 
Moslims richten nu islamitische universiteiten op alsof het niets is en de toelatingsvoorwaarden zijn: een A2 diploma en….. Arabisch spreken!!!! 

Het is nooit te laat maar het wordt nu toch wel heel belangrijk om enkele zaken duidelijk te stellen.

Tot men ons de mond snoert, op welke wijze dan ook, zullen we dit blijven herhalen.

Een klein overzicht.

Algemene strategie van het Moslim Broederschap.

  1. Het vestigen van een effectieve en stabiele Islamitische Beweging onder de leiding van het Moslim Broederschap
  2. Antwoorden bieden voor zaken die moslims aanbelangen zowel op lokaal als op wereldvlak.
  3. De praktiserende moslimbasis verbreden.
  4. Meer eenheid brengen en richting geven aan de inspanningen van moslims.
  5. De Islam voorstellen als het alternatief voor een beschaving.
  6. Steun verlenen aan de Globale Islamitische Staat waar die zich ook bevindt.

De fasen die in principe voorzien zijn.a) de fase waarin gezocht wordt naar zichzelf en naar een eigen identiteit.
b) de fase waarin de innerlijke opbouw vorm krijgt en de banden met de organisatie worden gesmeed.
c) de fase waarin de moskeeën en de islamitische centra hun werk beginnen.
d) de fase waarin islamitische verenigingen worden opgericht (eerste fase)
e) de fase waarin islamitische scholen worden gestart.
f) de fase waarin het Moslim Broederschap zichzelf bekend maakt.
g) de fase waarin het Moslim Broederschap zichzelf openstelt en toenadering zoekt tot andere Islamitische organisaties om tot een consensus te komen.
h) de fase waarin islamitische organisaties zich herbronnen en zichzelf vast wortelen.
In Europa zitten we in fase e) 

Het Moslim Broederschap leidt nog een verborgen leven. Als Erdogan de verkiezingen overduidelijk wint zal dat mogelijk veranderen en gaan we naar fase f) (Erdogan won op het nippertje en zijn almacht is aangetast nadat hij Istanboel verloor!) . 

Fase g) kan dan zeer snel bereikt worden en de voorbereidingen voor de laatste fase kunnen daarna ingezet worden.

Dat is dan de Globale Jihad en de Globale Islamitische Staat. Fase G is bereikt en het Moslimbroederschap zoekt toenadering tot Hizb ut Tahrir, een andere islamistische politieke organisatie.
Het is geen fata morgana ! Het is een mogelijk scenario dat al lang geleden geschreven werd door de ideologen.

Maar er is een kentering gekomen na de gebeurtenissen in Keulen en andere uitspattingen.

De rollen worden omgekeerd.
Het gevaar op ontsporing is nu vele malen groter geworden. 
God doet de mensen geen onrecht aan.
De mensen doen zichzelf onrecht aan!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!