De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Internationale Dag van de Mensenrechten/Brief aan de Vries en Verburg over bouw gesloten gezinslocaties

Internationale Dag van de Mensenrechten/Brief aan de Vries en Verburg over bouw gesloten gezinslocaties

donderdag 10 december 2015 04:59
Spread the love

INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF AANDE VRIES EN VERBURG OVER BOUW GESLOTEN GEZINSLOCATIES

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/

In het kader van de Online actie, op de Dag van de Mensenrechten[10 december] tegen de bouwer van vluchtelingengezinsgevangenisDe Vries en Verburg heb ik dit bouwbedrijf voor de vierde keer aangeschrevenover hun bouw van de ”gesloten gezinslocaties”, waar vluchtelingengezinnenworden vastgezet om op korte termijn te worden uitgezet naar oorlog,vervolging en/of onzekerheid.Hiermee zijn zij medeplichtig aan het misdadige deportatiebeleid vande Nederlandse Overheid.

ZIE ONLINE ACTIE
http://aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html

ZIE MIJN EERDERE BRIEVEN
http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgreactie-op-open-brief-de-vries-en-verburg-aan-critici-gesloten-gezinslocaties/

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/

http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

ZIE HIERONDER MIJN BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG

Astrid Essed

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG

AANDE VRIES EN VERBURGOnderdeel van de Burgland Groep
Onderwerp:Oproep tot stop bouw gesloten gezinslocatiesReden:Uw schending van fundamentele mensenrechten

”Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.”
Artikel 3UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm-volledige-tekst

Geacht Bestuur,
 

Vandaag, op donderdag 10 december, Dag van de Mensenrechten,doe ik een dringend beroep op u.Dat is niet de eerste keer.Eerdere brieven aan u [1] waren aan dovemansoren gericht,omdat u gewoon doorging op uw ingeslagen weg, de Mammon[afgod van de materiele hebzucht] te dienen in plaats van teluisteren naar de christelijke principes, waarop u beweert uwbedrijf te funderen. [2]Zelfs een reactie op mijn brieven bleef uit.
Nu, op deze Dag van de Mensenrechten, wederom een poginggewaagd, in de hoop, dat uw geweten [dat u de afgelopen maandendoeltreffend het zwijgen hebt opgelegd] toch gaat spreken.
Het gaat hier om uw bouw van de zogenaamde ”Gesloten Gezinslocaties”op Kamp Zeist, vreemdelingendetentiecentrum. 

GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENISSEN

U bouwt ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijven vluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,
in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land vanherkomst.. [3]Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks eenOverheidspropagandafimpje, waarin wordt gesuggereerddat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwenin en uit kunnen lopen. [4]De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgevendoor een hoge muur, schrikdraad en camera’s. [5]
Met andere woorden:Een gevangenis , al is die dan belichaamddoor aardige ”huisjes”
En daar werkt u aan mee.
Ik zal u eens een inkijkje geven in het leven in zo’n geslotengezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”genoemd wordt. [6]
Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster:
”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan. Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden? 
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”………..”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ [6]
Schande, Geacht Bestuur, dat u hieraan meewerkt en ernog een dikke boterham aan verdient ook!

UITZETTEN NAAR GEVAAR DAARANGST EN PSYCHISCHE SCHADE HIER
Hoe je het ook wendt of keert en hoe eufemistisch hetook wordt gebracht, deze ”gesloten gezinslocaties” zijnen blijven gevangenissen, van waaruit wordt uitgezet naaroorlog/vervolging en/of onzekerheid.Dat is het ergste.Dan wordt er tijdens het verblijf in die ”wooneenheden”ook nog eens psychische schade aangebracht aan volwassenenen kinderen.Dat hebt u kunnen lezen uit het relaas van bewoonster Mary.
Maar ook zonder dat helaas had u wel kunnen bedenken,hoe vluchtelingen in angst zullen zitten te wachten op hetmoment [wanneer het precies is, is nooit zeker], datzij worden uitgezet naar een ellendige situatie.Precies waarvoor zij nou juist gevlucht zijn.
En daaraan werkt u mee, met de bouw van die gezinslocaties
Daarom schrijf ik u aan, op deze Dag van de Mensenrechten.
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staatimmers in artikel 3
””Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.” [7]

Zijn deze vluchtelingen vrij?Zijn ze veilig?
Nee dus.
Hebben ze recht op veiligheid en bescherming?
Ja.
Wie ontzegt ze dat recht op bescherming?
De Nederlandse Overheid, met u als medeplichtige.

U handelt dus volkomen in strijd met de fundamentelechristelijke principes en in strijd met de mensenrechten,hoe behulpzaam u zichzelf met uw Afrika projecten ookpresenteert. [8]

HET KIND
Een vader, een moeder en een Kind.Op de vlucht voor vervolging en dood.Ze vinden een veilig heenkomen , waardoor zegespaard worden.Waardoor het Kind wordt gespaard.
Dit Verhaal kent u maar al te goed, want iederjaar, in december, wordt de geboorte van het Kind,het Heilig Kind, gevierd.
En ook wordt ons verteld, dat Hij met Zijn Familie moestvluchten naar Egypte, waardoor Zij in veiligheid waren.
Was het in deze tijd, in Nederland, in Europa geweest,dan waren Zij teruggestuurd naar dood en verderf.Na verbleven te hebben in een ”kindvriendelijke”bewoning, gebouwd door lieden als u.
Denk daaraan bij de bouw van deze gezinslocaties en besefuw medeplichtigheid en het bloed aan uw handen.
Want sinds de Neurenberger processen kan niemand zichmeer verschuilen achter bevelen of een Overheid.U bent en blijft zelf verantwoordelijk, dat u een schakelbent in een misdadig deportatiebeleid, dat met rechtop veiligheid en recht op leven geen rekening houdt. [9]

DRINGEND APPEL
Een dringend appel op u, om alsnog te stoppenmet de bouw van deze gezinslocaties.
Als u de werkelijke christelijke principes wiltnaleven en niet slechts de Mammon [afgod van materielehebzucht] dient, zult u dat doen.
Zo niet, dan bent u medeplichtig aan dood en verderf.
Ik heb u dit nu voor de vierde keer geschreven en benbenieuwd, of u nu eindelijk luistert.
In ieder geval kunt u niet zeggen.
Ich habe ess nicht gewusst.
Ik wens u van harte morele beterschap toe en benbenieuwd, wat voor u belangrijker is.
Geldzucht of uw geweten.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUWVAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[2]

”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’. BURGLAND CHARITASVISIE EN MISSIE  http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

[3]

Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.

DIENST JUSTITIELE INRICHTINGENGESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST

http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra/GGV-Zeist/index.aspx

[4]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
      http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[5]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
 http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html

[6]

21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
http://aagu.nl/2015/speech-over-het-leven-in-een-gezinslocatie.html

[7]

‘Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.”
Artikel 3UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm-volledige-tekst

[8]

BURGLAND CHARITASOVERZICHT PROJECTEN

http://www.burglandcharitas.nl/projecten/overzicht-projecten

[9]

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
   http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!