De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Interactieve en lerende aanpak voor een mondiaal Halle

Interactieve en lerende aanpak voor een mondiaal Halle

donderdag 14 juni 2018 21:27
Spread the love

Met het oog op de verkiezingen van 14 oktober wil een nieuw burgerinitiatief mondiaal Halle een voet tussen de deur bij de plaatselijke politiek. Begin 2019 treedt ook in Halle een nieuw stadsbestuur aan. De opdracht voor Halle en de wereld is gigantisch.   Hoe een gevaarlijke klimaatwijziging vermijden ? Hoe de toenemende ongelijkheid aanpakken ? Hoe het sluipend gif van het racisme bestrijden ? Onder meer deze urgente mondiale agenda heeft in Halle een brede groep van mensen samengebracht rond het besef dat het drastisch anders moet en kan.

Hilde Rooselaer : “Concreet willen we een mondiale stempel drukken op de komende bestuursperiode.   Onze groep lanceert daarom via de website www.mondiaalhalle.be een memorandum met toekomstgerichte ideeën en wil daar rond campagne voeren. We leggen deze ideeën voor aan alle burgers van Halle en de kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad. Via een interactieve en lerende aanpak willen we mensen samenbrengen die zich engageren voor een mondiale visie.”

Jean-Pierre Laus (Averechts) : “Bedoeling van dit mondiaal memorandum is dat de stad een krachtige mondiale visie gaat hanteren. We nodigen iedereen uit om vanaf nu de engagementsverklaring op de website www.mondiaalhalle.be te ondertekenen.  Met plezier gaan we met iedereen in gesprek rond de thema’s en aanbevelingen die we naar voor brengen. Wij willen leven in een moderne stad van de 21ste eeuw en via de ‘wondervraag’ – die gemakkelijk online is in te vullen op de website www.mondiaalhalle.be – nodigen we iedereen uit om mee te werken.”

Miguel Angel Estrada Romero (voorzitter Integratieraad): “Halle mag zich niet onverschillig of afzijdig opstellen ten aanzien van de mondiale agenda. Het moet zich realiseren dat haar beleid, houding, beslissingen en acties elders in de wereld invloed kunnen hebben. Globaal denken en lokaal en globaal handelen is ons motto en je kan dit ook zo terugvinden op onze website www.mondiaalhalle.be . Het is belangrijk om te onderlijnen dat dit memorandum een onderdeel is van een proces in een tijdslijn die de verkiezingen overschrijdt en waarbij bewustmaking en betrokkenheid van de bevolking het hoofddoel is.”

Bruno Tordeur (voorzitter stedelijke raad Ontwikkelingssamenwerking STROS) : “Mondiaal beleid invoeren is geen cosmetische ingreep. Met het opnemen van de bevoegdheid ‘mondiaal beleid’ bij de reeds bestaande bevoegdheden kan de stad expliciet aantonen dat het een transparant beleid met betrekking tot de brandend actuele uitdagingen in de wereld wenst te voeren. Het is niet de bedoeling om met de nieuwe bevoegdheid mondiaal beleid andere bevoegdheden te schrappen of te wijzigen. Het gaat hier om een bijkomende bevoegdheid om lokaal extra beleidsruimte te scheppen.”

Linda Smismans (Halle boven Hard) : “Uit verschillende hoeken werden reeds concrete nota’s opgesteld. De website www.mondiaalhalle geeft een overzicht hiervan en iedereen kan ze daar in detail nalezen.  Deze aanbevelingen laten er geen misverstand over bestaan dat een nieuwe koers met een radicaal mondiaal perspectief dringend nodig is. Op 15 september – de dag dat de lijsten moeten binnengebracht worden –  plannen we een rendez-vous met de lokale politiek om een stand van zaken op te maken. We zijn benieuwd naar de reacties.”

Hilde Rooselaer : “Het initiatief voor Halle mondiale Stad vertrekt vanuit burgers actief in Halle in onder meer Halle Boven Hard (de lokale Hart boven Hard-groep), Integratieraad, Averechts, Halle Zonder Grenzen, 11.11.11, Oxfam-Wereldwinkel Halle, Masereelfonds. Maar dit memorandum staat open voor iedereen die zich kan vinden in de oproep voor een lokaal mondiaal beleid.”

take down
the paywall
steun ons nu!