De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Integratie, ook een opdracht voor bedrijven?

Integratie, ook een opdracht voor bedrijven?

dinsdag 2 augustus 2011 16:50
Spread the love

BBDO en Foyer zoeken oplossingen

Recent kwamen twee reklamebureaus uit Molenbeek uitgebreid in het nieuws. De Mortierbrigade trekt weg en hoopt een rustiger haven in Schaarbeek te vinden. BBDO Belgium (dat deel uitmaakt van een groot internationaal communicatiebureau) blijft vooralsnog wel in de Scheldestraat gevestigd, ondanks de fel aangeklaagde straatcriminaliteit.

Foyer juicht die beslissing uiteraard toe. Wie opteert om zich in moeilijke wijken in te planten, verdient dank en waardering. Anderzijds moet men ook beseffen dat het zeker in de beginperiode niet van een leien dakje zal lopen en dat er een reeks contacten en engagementen op te nemen zijn met de onmiddellijke buurt.
Louter naar het gemeentebestuur of de politie kijken, volstaat niet. Onze ervaring op Foyer leert dat zo’n investering in het lokale sociale weefsel na enige tijd heel goed kan meevallen.

Vandaar dat integratiecentrum Foyer aan BBDO de hand reikte en mee naar oplossingen tracht te zoeken.
Het schitterende pand waarin BBDO is gevestigd (op Molenbeeks grondgebied, maar geografisch gezien aansluitend bij Laken) is wellicht één van de mooiste gebouwen van de hele regio. Het werd ook prachtig gerenoveerd.
Anderzijds staat het als het ware op een eiland, omringd door vele sociale woningen in een verpauperde buurt. Er gaapt dus een enorme kloof tussen rijk en arm.

In een constructief gesprek haalde de BBDO-directie aan dat ongewenste bezoekers niet zozeer uit de buurt komen, maar vaak ‘profs’ zijn. Toch stelde Foyer voor om prikkeldraden weg te halen en zich opener op te stellen naar de buurt toe.
Er wordt momenteel ondermeer bekeken hoe het bedrijf de parking tijdens het weekend kan openstellen voor lokale jongeren en er onder begeleiding basketinitiatie kan laten plaatsvinden. Het kan alvast als signaalfunctie veelbetekenend zijn. Ligt er in de directe buurt een klein speelparkje voor ouders met kleine kinderen, dan is er voor jongeren echt geen enkele voorziening of ruimte. In een enorm dichtbevolkte wijk is dat nochtans echt geen luxe.

Is het een opdracht voor commerciële bedrijven om zich te integreren in een buurt, om erin mee te investeren? Economisch gezien zijn bedrijven er in de eerste plaats om winst te maken. Maar hebben ondernemingen ook geen maatschappelijke opdracht? Een goeie band onderhouden met de buurt, in dialoog treden, zelfs een handje toesteken waar kan: het komt ook een commercieel bedrijf ten goede. Wangedrag en criminele feiten zullen er wellicht niet op één-twee-drie mee verdwijnen (en ook wij betreuren dat ten zéérste), maar een lokale netwerking vergroot in ieder geval de sociale controle en waardering.

Op termijn vacatures ook nadrukkelijk openstellen voor buurtbewoners zou alvast integratie eveneens ten goede komen. Reclamebureaus en communicatiegiganten leggen de lat vaak hoog. Te hoog voor mensen uit de buurt? Mogelijk vind men er moeilijker hoogopgeleide mensen dan in rijkere buurten. Maar het talentenpotentieel is er niettemin groot, héél groot. Bovendien: om te overleven in achterbuurten zonder veel toekomstperspectieven moet je creatief zijn. En is creativiteit niet één van de peilers binnen de reclamesector? Dat de zoektocht mag starten…

take down
the paywall
steun ons nu!