De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Inleiding Federalistisch-Republikeins Tienpuntenmanifest
België, Democratie, Verkiezingen, Republiek, De crisis van de democratie, Politieke impasse -

Inleiding Federalistisch-Republikeins Tienpuntenmanifest

zaterdag 18 december 2010 19:34
Spread the love

Betreft: Ontwerp “Federalistisch-Republikeins Tienpuntenmanifest”, annex 1.

Van het samenwerkingsverband TBR
aan
dewereldmorgen.be
en aan de leden van Kamer en Senaat.

Bij wijze van inleiding en verantwoording

Bijgevoegde voorstellen met betrekking tot “een vereenvoudiging en democratisering van de kiesverichtingen” maken als annex 1 deel uit van het ontwerp “Federalistisch-Republikeins Tienpuntenmanifest”. Dit ontwerp nadert zijn voltooiing en zal op 25 december e.k. publiek worden gemaakt.

Punt 5 van voornoemd manifest luidt als volgt: “Een even noodzakelijke en tegelijkertijd cruciale, want voorafgaandelijke voorwaarde is een hervorming van de kiesstelsels. Deze hervorming is tweeledig: ze betreft enerzijds een vereenvoudiging en democratisering van de kiesverrichtingen (annex 1) en anderzijds een vereenvoudiging en herinrichting van de respectieve verkiezingen (annex 2).”

De vaststelling dat “onze” parlementaire democratie mettertijd vervangen geraakte door een ministerieel-kabinettaire particratie vormde één van de voornaamste beweegredenen om over te gaan tot het formuleren van een samenvattend alternatief en voedt ook het verlangen om dit alternatief te verwezenlijken. Een andere belangrijke beweegreden is de vaak geciteerde “kloof tussen de burger en de politiek”. Dat de soms goedbedoelde, maar meestal opportunistische wijzigingen aan het kiessysteem mede oorzaak zijn van deze afstand tussen burger als drager van echten en plichten en zijn gekozen vertegenwoordiging hoeft geen verder betoog.
De voorstellen zoals vervat in annex 1 bevrijden enerzijds dan ook de kiesgerechtigden uit het keurslijf dat hen geleidelijk werd aangemeten en opgedrongen, terwijl anderzijds aan de politieke partijen en hun kandidaat-vertegenwoordigers bijkomende voorwaarden worden opgelegd zodanig dat in de toekomst een aantal grenzen van de politieke welvoeglijkheid niet meer overschreden kunnen worden.

Maar er is meer. Blijkbaar bestaan er in het huidige federale politieke landschap – dat reeds geruime tijd braak ligt – weinig voorstanders van nieuwe verkiezingen. Tenminste, zo wordt het voor de galerij” beweerd door zowat alle politieke tenoren.
Ook de leden van het samenwerkingsverband TBR zijn geen vragende partij. Zij zijn daarentegen wel verzoekende partij waar het een grondige wijziging van de spelregels betreft.
Met graagte en ter illustratie wordt hierbij verwezen naar het waardevolle, recente “Pleidooi voor een eerlijke politiek” van Wetstraat-journalist Ivan De Vadder (mei 2010) waar deze stelt dat “hervormingen van het kiessysteem de partijpolitiek zouden moeten kunnen overstijgen. Om ze duurzaam te maken moeten ze door een zo groot mogelijke meerderheid gedeeld worden. Dergelijke hervormingen zijn het enige domein waar politici exclusief verantwoordelijk voor zijn. Beslissingen over de “eerlijkheid” van de instellingen kan de politieke klasse helemaal zelf nemen”.

De leden van het samenwerkingsverband wensen te melden dat indien de huidige zetelende federale vertegenwoordigers niet wensen in te gaan op een verzoek dat met een gerechtvaardigde en legitieme aandrang wordt gedaan, zij zullen overgaan tot een oproep voor een nationale boycot van nieuwe verkiezingen volgens het in voege zijnde stramien. En dat deze boycot met alle hun beschikbare middelen en met de volgens hen meest geëigende methode zal worden doorgevoerd.
Het samenwerkingsverband TBR wil besluiten met de hoop uit te spreken dat de federale vertegenwoordigers gebruik zullen maken van hun grondwettelijk recht om in eer en democratisch geweten even wenselijke als noodzakelijke wijzigingen in de kiesverrichtingen door te voeren en dus preventief op te treden. Mogen de voorstellen in bijlage hen hierbij als richtinggevend alternatief dienen.

Dit schrijven wordt geplaatst op de site van Dewereldmorgen.be en overgemaakt aan de leden van Kamer en Senaat, met uitzondering van de leden van Vlaams Belang en Front National en van senatoren van rechtswege.

De leden van het samenwerkingsverband wensen te melden dat indien de huidig zetelende federale vertegenwoordigers niet wensen in te gaan op een verzoek dat met een gerechtvaardigde en legitiem aandrang wordt gedaan, zij zullen overgaan tot een oproep voor een nationale boycot van nieuwe verkiezingen volgens het in voege zijnde stramien. En dat deze boycot met alle hun beschikbare middelen en met de volgens hen meest geëigende methode zal worden doorgevoerd.

Annex 1. Vereenvoudiging en democratisering van de kiesverrichtingen.

 1. Met betrekking tot de kiesverrichtingen in het algemeen.
 • afschaffing van de kiesdrempel.

 • afschaffing van het systeem van opvolgers.

 1. Met betrekking tot de kiesgerechtigden.
 • afschaffing van de opkomstplicht.

 • stemrecht voor alle kiesniveaus voor éénieder vanaf 18 jaar gedomicilieerd op het grondgebied van de kiesomschrijving

 • er kunnen slechts naamstemmen worden uitgebracht.

 • (her-)invoering van de mogelijkheid van “panacheren” (met beperking). Die beperking houdt in dat er op hoogstens twee lijsten stemmen kunnen worden uitgebracht. De keuze voor “panacheren” houdt een halvering in van de waarde van de stemmen.

 1. Met betrekking tot de kandidaatstelling.
 • behoudens de toekenning van de lijsttrekkers- en lijstduwersplaatsen gebeurt de rangschikking van de kandidaten in alfabetische volgorde.

 • meervoudige kandidaatstelling is niet toegelaten.

 • bij verkiezing dient het mandaat te worden opgenomen.

 • een verkozene kan zich tijdens de duur van het mandaat geen kandidaat stellen voor een mandaat op een lager bestuursniveau.

 • opvolging gebeurt door de volgende kandidaat in rij op de kieslijst met het hoogste aantal voorkeurstemmen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!